[1250 | ISO-Lat2 | PC-Lat2 | Kam | MAC | ASCII]
[DÚLOS] [JEDNOTA BRATRSKÁ] [kalendář] [denní modlitby] [perikopy] [leden] [únor] [březen] [duben] [květen] [červen] [červenec] [srpen] [září] [říjen] [listopad] [prosinec] [Archiv: HESLA 1996]

HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ

1997

HESLO ROKU:

Co člověku prospěje, když získá celý svět, ale sám sebe ztratí nebo zmaří?
Lukáš 9,25(P)

OBSAH


Hesla měsíců 1997

LEDEN
Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec. Lukáš 6,36 E
ÚNOR
Žeň je mnohá, dělníků málo. Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň. Lukáš 10,2 E
BŘEZEN
Bůh není Bohem mrtvých, ale živých, neboť všichni žijí jemu. Lukáš 20,38 KMS
DUBEN
Potřebujete vytrvalosti, aby se vám, až vykonáte Boží vůli, dostalo splnění slibu. Židům 10,36 P
KVĚTEN
Vzhlížejme k původci a dokonavateli víry Ježíši. Židům 12,2 KMS
ČERVEN
Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo se ho bojí a činí spravedlnost. Skutky 10,34-35 KMS
ČERVENEC
Hospodine, já miluji obydlí domu tvého a místo příbytku slávy tvé. Žalm 26,8
SRPEN
Nebesa vypravují slávu Boha silného, a dílo rukou jeho obloha zvěstuje. Žalm 19,2
ZÁŘÍ
Netrapte se! Radost z Hospodina bude vaší záštitou. Nehemiáš 8,10 E
ŘÍJEN
Ježíš řekl: "Nechte děti přicházeti ke mně. Lukáš 18,16 Ž
LISTOPAD
Kdo kryje svá přestoupení, nebude mít zdar, ale kdo je vyznává a opouští, dojde slitování. Přísloví 28,13 E
PROSINEC
Pochválen buď Pán, Bůh izraelský, neboť navštívil svůj lid a zjednal mu vykoupení; poslal nám mocného zachránce. Lukáš 1,68.69 P


Průvodní slovo k 267.vydání

Denně získáváme, denně ztrácíme. Na našem životním kontě není žádný stav klidu. Neustále jsou spotřebovávány a odpočítávány: tělesné a duševní síly, zásoby trpělivosti a únosnosti. Dobrá, přichází to nové. Dobře, že nemusíme žít celý rok z toho, co jsme dnes získali: to by se brzy ztratilo. Mnohem více: my sami bychom se vyčerpali.

Hovoříme o kontě, když jde o to mít (nebo nemít). Avšak v Hesle pro tento rok nejde při výčtu zisků a ztrát ani tak o to, co máme, nýbrž o to, co jsme. Životní jakost a držba (hmotná nebo duchovní), to není v žádném případě totéž. Člověk s milovanými konty, s vysokou společenskou úrovní a akademickými tituly může být vnitřně žebráckým člověkem.

Ježíš chce, abychom získali svůj život. K tomu přišel. To umožnil svým životem a smrtí a zmrtvýchvstáním. K tomu nám dává své slovo, právě také ona provokující slova, která nás odvádějí od našeho běžného pohledu.

Je životně důležité, pro náš život důležité, jaká slova a myšlenky nás určují. To, co jako budující nebo bořící síla proniká již zrána do našeho zraku, sluchu a srdce, je rozhodující pro to, co bude stát na konci dne jako skutečný zisk nebo ztráta.

Mnozí lidé v mnoha zemích sahají denně po Heslech, poněvadž vědí: je to dobrá potrava pro duši a ducha. Co zde nacházíme, pochází z pramene Starého a Nového zákona. Je to ochutnávka z pramene, který je nevyčerpatelný.

Tak chtějí Hesla také v tomto roce předávat dál chléb života z Boží zásoby pro každý den. Bůh sám chce, abychom získali život - lepší život, než jaký by nám mohla dát ta největší výhra v největší loterii.


Odkaz pro čtenáře

Starozákonní slova (Hesla) jsou vylosována ze sbírky v Ochranově, obsahující asi 1800 veršů. Novozákonní slova (texty) jsou vyhledávána přednostně z těch knih, z nichž je pro příslušný rok vybíráno čtení; v tomto roce tedy z Lukášova evangelia, Skutků apoštolských a z listu Židům, Koloským a Tesalonickým.

Pro zachování povahy krátkých, úderných hesel pro každý den jsou někdy vyňaty jen části veršů. Chceme ale samozřejmě správně slyšet celé svědectví Písma, proto doporučujeme, abyste si je ještě vyhledali v jejich souvislosti.

Takzvané třetí texty: sloky písní, připojené k nedělním a svátečním heslům, mají být odpovědí Církve. Jsou chválou nebo přímluvou a prosí o správné vedení.

Naše denní modlitby nám dopomáhají k tomu, abychom nebyli omezeni jen na sebe, náš sbor a společenství víry, ale abychom hleděli mít účast na Boží cestě s jeho lidem, jeho církví a s celým světem.


Denní modlitby

Neděle:
Církev Kristova. Dík za vzkříšení Kristovo a za Boží slovo. Prosba za zmocnění pro zvěstování a za požehnání pro všechny posluchače. Posvěcení neděle. Probuzení a obnova duchovního života, jednota v Duchu, bratrská láska. Prosba za rozličné církve a jejich společné svědectví.

Pondělí:
Služba církve ve světě. Zvěstování evangelia ve všech zemích. Duchovní růst ve sborech. Svědectví víry a lásky nekřesťanům. Vzdělání a vybavení spolupracovníků ke službě v církvích a ve společnosti. Evangelizace. Lékařská práce.

Úterý:
Rodina, škola, zaměstnání. Naše děti, rodiče, příbuzní, přátelé. Naše práce doma, na pracovišti. Osvědčování víry v denním životě. Výchova dětí, školy, internáty, učitelé,vychovatelé. Vyučování náboženství a křesťanské výchovy, práce s mládeží, schůzky mládeže.

Středa:
Naši bližní. Sousedé, kolegové v práci, obchodní přátelé. Pomoc a útěcha pro nemocné, slepé, hluché a pro všechny postižené. Ovdovělí, osamělí, vězňové, lidé bez přístřeší, nezaměstnaní, oběti útlaku a násilí. Diakonie - domovy důchodců, ústavy s pečovatelskou službou, sociální dílo.

Čtvrtek:
Národy a jejich vlády. Rozmáhání úsilí o mír a spravedlnost mezi národy. Ochrana před zneužitím sil vložených do lidských rukou, překonávání národnostní a rasové nenávisti. Cizinci v naší zemi, uprchlíci. Muži a ženy ve vedoucích postaveních na všech úrovních. Odpovědné zacházení s dary stvoření. Denní chléb. Zdar práce k Boží cti. Věrnost a pravdivost ve společném životě. Víra v Boží vedení ve světě a v Jeho moc léčit všechny rány.

Pátek:
Naše církev a sbor. Dík za spasitelné dílo Kristovo na kříži. Prosba za vyznání hříchů a za nové vylití Ducha, za posilu všech členů sboru ke vzájemné službě, za připravenost všech ke spolupráci na Božím díle. Prosba za zmocnění pro všechny, kteří jsou povoláni ke službě zvěstovat či pastýřsky vést sbor. Duch lásky a jednoty, budování a zachování naší práce. Služba Hesel k povzbuzování jednoty, požehnání přípravy knížky Hesel a pro její čtenáře. Přímluvné modlitby za církev Kristovu doma i ve světě.

Sobota:
Pohled zpět a výhled. Díky na Boží dary a vedení týdnem. Prosba za odpuštění přestupků a provinění. Požehnání pro neděli. Přímluvné modlitby za Izrael, lid Staré smlouvy. Připravenost církve Kristovy na jeho druhý příchod. Radostná naděje věčné slávy.


Modlitební stráž Jednoty bratrské

Následující přehled ukazuje průběh modlitebního řetězce během roku:

Leden:
Americká provincie jižní

Únor:
1.-4. Kostarika
5.-14. Guyana
15.-28. Česká provincie

Březen:
1.-15. Surinam
16.-31. Tanzánie - západ

Duben:
1.-7. Aljaška
8.-30. Kontinentální provincie, Hvězdné návrší

Květen:
1.-27. Západoindická provincie
28.-31. Labrador

Červen:
Jamajka

Červenec:
1.-15. Honduras
16.-31. Jižní Afrika - východ

Srpen:
Jižní Afrika - západ

Září:
1.-15. Britská provincie, Irsko a Indie
16.-30. Tanzánie - provincie Rukwa

Říjen:
1.-15. Tanzánie - jih
16.-31. Nicaragua

Listopad:
1.-15. Tanzánie - jihozápad
16.-30. Americká provincie severní

Prosinec:
Americká provincie severní


Vydání Hesel v rozličných jazycích

Hesla jsou rozšířena do celého světa a v současnosti jsou vydávána v těchto jazycích:

afrikaans, angličtina, balinézština (indonézština), bassa, batak, čeština, čičewa, čínština, dánština, eskymáčtina, estonština, finština, francouzština, hindština, hmong, italština, japonština, lotyština, maďarština, miskito, němčina, nizozemština, odiya, ovambo, pedi, polština, portugalština, rongmei, rumunština, ruština, slovenština, simalungun, surinamština, svahili, španělština, thai, tibetština, tswana, venda, xhosa, zulština.

Hesla vycházejí také v původních biblických jazycích, tj. hebrejština a řečtina, a ve slepeckém písmu.


Slovo o převodu Hesel

Ten, kdo převádí (nikoli překládá) Hesla z německé verze do jiného jazyka, se vyrovnává s nelehkým úkolem: podání v jeho mateřštině má odpovídat co nejvěrněji předloženým textům.

Překlady z původních biblických jazyků - v našem případě do češtiny - nejsou významově zcela shodné: mimo jiné je na nich znát i pojetí překladatelů. Proto je třeba nahlížet do palety stávajících přetlumočení a pečlivě volit.

Pro značný časový a tím i jazykový odstup je v letoších Heslech poměrně málo citátů z bible kralické; nicméně ji připomínáme zvláště tam, kde jde o vznosné verše žalmické.

Vzhledem k tomu, že Hesla neslouží pouze v rámci Jednoty bratrské, ale i v jiných církvích, bylo použito překladů nejen z oblasti evangelické a jako i předtím katolické, ale v několika případech i židovské. I to je znakem ekumenické otevřenosti Jednoty bratrské.

Překlady jsou označeny za lomítkem takto:

E Ekumenický překlad bible
H Hejčlův překlad Starého zákona
GS Sicherův překlad 5. knihy Mojžíšovy
B Bassův překlad Žalmů
K Kunického překlad Žalmů
Z Zemanův překlad Žalmů
S Sýkorův překlad Starého zákona
Ž Žilkův překlad Nového zákona
P Petrů překlad Nového zákona
KMS Zelinův a Jartymův překlad Nového zákona (Nová smlouva)

Kralický překlad zůstává bez označení. Písně jsou vybrány z Bratrského zpěvníku.


Modlitba

Pane, od tvé lásky nás nemůže nic odloučit, - žádná tvrdá slova, jimiž jsme zranili své bližní; žádný smutek, jenž zatemnil náš život; žádná úzkost, která nás zaslepila pro tebe a tvůj život. Nic nemůže zničit tvou lásku. Pane, děkujeme ti, neboť tak se můžeme utěšeni rozloučit s tímto rokem, tak můžeme s důvěrou jít do nového. Ty nám odtud také půjdeš vstříc se svou láskou. Proto také ti chceme odevzdat, co nám působí obzvláštní starosti: mír ve světě, hlad mnohých národů, budoucnost církve. Pane, posiluj v širém světě víru ve tvoji lásku.


České vydání Hesel ročník 125.
Do češtiny podle 267. vydání ochranovského převedl: Miroslav Matouš
Úprava do HTML: Petr Heřman

Hesla Jednoty bratrské na rok 1997
Obálku navrhl Bohumil Vančura
Vydala Úzká rada Jednoty bratrské


[DÚLOS] [JEDNOTA BRATRSKÁ] [kalendář] [denní modlitby] [perikopy] [leden] [únor] [březen] [duben] [květen] [červen] [červenec] [srpen] [září] [říjen] [listopad] [prosinec] [Archiv: HESLA 1996]