[1250 | ISO-Lat2 | PC-Lat2 | Kam | MAC | ASCII]
[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ] Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997]
[HESLA 1998: kalendář | denní modlitby | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | listopad | prosinec | perikopy] [O historii Hesel]

HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ

1998

HESLO ROKU:

Choďte v lásce, jako i Kristus miloval vás.
Efezským 5,2(P)

OBSAH


Hesla s diářem jsou nyní k disposici i jako DOSový program pro vaše PC!


Hesla měsíců 1998

LEDEN
Nenechám tě klesnout a neopustím tě. Buď rozhodný a udatný. Jozue 1,5.6 E
ÚNOR
Prosím, aby vám Bůh dal ducha moudrosti, abyste poznali, k jaké naději vás povolal. Efezským 1,18 E
BŘEZEN
Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstane ve mně a já vněm, ten nese hojné ovoce, neboť beze mne nemůžete činit nic. Jan 15,5 E
DUBEN
Jestliže nás obviňuje naše srdce, tím spíše Bůh, který je větší než naše srdce. 1.Janova 3,20 E
KVĚTEN
Neklamte se, Bohu se nebude nikdo posmívat. Galatským 6,7 E
ČERVEN
Silná jako smrt je láska. Píseň 8,6 E
ČERVENEC
Mně však v Boží blízkosti je dobře, v Panovníku Hospodinu mám své útočiště. Žalm 73,28 E
SRPEN
Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn. Jan 10,9 E
ZÁŘÍ
Milosrdenství člověk činí bližnímu svému; ale milosrdenství Pán dokazuje ke všelikému tělu. Sirach 18,12 K
ŘÍJEN
Ty svou dobrotou celý rok korunuješ. Žalm 65,12 E
LISTOPAD
Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo za tmu, kdo vydávají hořké za sladké a sladké za hořké! Izaiáš 5,20 E
PROSINEC
Avšak tato sklíčená země ponurá nezůstane. Izaiáš 8,23 E


Úvodem slovo k 268. vydání.

"Choďte v lásce, jako i Kristus miloval vás", zní heslo roku. Vyrozumíváme, že jde nejenom o lásku niternou, ale i navenek projevovanou, činorodou, která je v pohybu, ve vzájemnosti. Víme z evangelia, že právě takto miloval a počínal si Ježíš Kristus. Myslím, že je vhodné připojit větu, která našemu heslu předchází: "Následujte Boží příklad" - to znamená následovat zřetelný příklad Ježíšův, jak vyplývá z řádek Pavlova dopisu.

Pavel svým listem oslovuje nikoli pouze souvěrce v efezském sboru, ale všechny, kdo se k Ježíšovi hlásí. "Vezměte si z něho příklad", říká i nám.

T. G. Masaryk pověděl, že "Ježíš se stále obrací k praktickým otázkám, jak je vynucuje život kolem něho: sám svou lásku k bližním projevuje účinnou pomocí v bídě duchovní i tělesné."

Pro příklad není třeba chodit daleko, někdy stačí se rozhlédnout. Vezmeme-li za základ evangelium, zvláště pak oddíl, nazývaný "kázání na hoře", vidíme jako na dlani, jak a co činit. To je i nejlepší způsob svědectví víry.

"Choďte v lásce", napsal Pavel. A Ježíš nabádá: "Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem."


Odkaz pro čtenáře

Starozákonní slova (Hesla) jsou vylosována ze sbírky vOchranově, obsahující asi 1800 veršů. Novozákonní slova (texty) jsou vyhledávána přednostně z těch knih, znichž je pro příslušný rok vybíráno čtení; v tomto roce tedy z Janova evangelia a z dopisů Efezským, Galatským a knihy Zjevení.

Pro zachování povahy krátkých, úderných hesel pro každý den jsou někdy vyňaty jen části veršů. Chceme však samozřejmě správně slyšet celé svědectví Písma, proto doporučujeme, abyste si je ještě vyhledali v jejich souvislosti.

Takzvané třetí texty: sloky písní, připojené k nedělním asvátečním heslům, mají být odpovědí Církve. Jsou chválou nebo přímluvou a prosí o správné vedení.

Naše denní modlitby nám dopomáhají k tomu, abychom nebyli omezeni jen na sebe, náš sbor a společenství víry, ale abychom hleděli mít účast na Boží cestě s jeho lidem, jeho církví a s celým světem.


Denní modlitby

Neděle:
Církev Kristova. Dík za vzkříšení Kristovo a za Boží slovo. Prosba za zmocnění pro zvěstování aza požehnání pro všechny posluchače. Posvěcení neděle. Probuzení aobnova duchovního života, jednota v Duchu, bratrská láska. Prosba za rozličné církve a jejich společné svědectví.
Pondělí:
Služba církve ve světě. Zvěstování evangelia ve všech zemích. Duchovní růst ve sborech. Svědectví víry alásky nekřesťanům. Vzdělání a vybavení spolupracovníků ke službě v církvích a ve společnosti. Evangelizace. Lékařská práce.
Úterý:
Rodina, škola, zaměstnání. Naše děti, rodiče, příbuzní, přátelé. Naše práce doma, na pracovišti. Osvědčování víry v denním životě. Výchova dětí, školy, internáty, učitelé,vychovatelé. Vyučování náboženství a křesťanské výchovy, práce s mládeží, schůzky mládeže.
Středa:
Naši bližní. Sousedé, kolegové v práci, obchodní přátelé. Pomoc a útěcha pro nemocné, slepé, hluché a pro všechny postižené. Ovdovělí, osamělí, vězňové, lidé bez přístřeší, nezaměstnaní, oběti útlaku a násilí. Diakonie - domovy důchodců, ústavy s pečovatelskou službou, sociální dílo.
Čtvrtek:
Národy a jejich vlády. Rozmáhání úsilí o mír a spravedlnost mezi národy. Ochrana před zneužitím sil vložených do lidských rukou, překonávání národnostní a rasové nenávisti. Cizinci v naší zemi, uprchlíci. Muži a ženy ve vedoucích postaveních na všech úrovních. Odpovědné zacházení s dary stvoření. Denní chléb. Zdar práce k Boží cti. Věrnost a pravdivost ve společném životě. Víra v Boží vedení ve světě a v Jeho moc léčit všechny rány.
Pátek:
Naše církev a sbor. Dík za spasitelné dílo Kristovo na kříži. Prosba za vyznání hříchů a za nové vylití Ducha, za posilu všech členů sboru ke vzájemné službě, za připravenost všech ke spolupráci na Božím díle. Prosba za zmocnění pro všechny, kteří jsou povoláni ke službě zvěstovat či pastýřsky vést sbor. Duch lásky a jednoty, budování a zachování naší práce. Služba Hesel k povzbuzování jednoty, požehnání přípravy knížky Hesel a pro její čtenáře. Přímluvné modlitby za církev Kristovu doma i ve světě.
Sobota:
Pohled zpět a výhled. Díky za Boží dary a vedení týdnem. Prosba za odpuštění přestupků a provinění. Požehnání pro neděli. Přímluvné modlitby za Izrael, lid Staré smlouvy. Připravenost církve Kristovy na jeho druhý příchod. Radostná naděje věčné slávy.


Modlitební stráž Jednoty bratrské

Následující přehled ukazuje průběh modlitebního řetězce během roku:

Leden:
Americká provincie jižní

Únor:
1.-4. Kostarika
5.-14. Guyana
15.-28. Česká provincie

Březen:
1.-15. Surinam
16.-31. Tanzánie - západ

Duben:
1.-7. Aljaška
8.-30. Kontinentální provincie, Hvězdné návrší

Květen:
1.-27. Západoindická provincie
28.-31. Labrador

Červen:
Jamajka

Červenec:
1.-15. Honduras
16.-31. Jižní Afrika - východ

Srpen:
Jižní Afrika - západ

Září:
1.-15. Britská provincie, Irsko a Indie
16.-30. Tanzánie - provincie Rukwa

Říjen:
1.-15. Tanzánie - jih
16.-31. Nicaragua

Listopad:
1.-15. Tanzánie - jihozápad
16.-30. Americká provincie severní

Prosinec:
Americká provincie severní


Vydání Hesel v rozličných jazycích

Hesla jsou rozšířena do celého světa a v současnosti jsou vydávána v těchto jazycích:

afrikaans, angličtina, balinézština (indonézština), bassa, batak, čeština, čičewa, čínština, dánština, eskymáčtina, estonština, finština, francouzština, hindština, hmong, italština, japonština, lotyština, maďarština, miskito, němčina, nizozemština, odiya, ovambo, pedi, polština, portugalština, rongmei, rumunština, ruština, slovenština, simalungun, surinamština, svahili, španělština, thai, tibetština, tswana, venda, xhosa, zulština.

Hesla vycházejí také v původních biblických jazycích, tj. hebrejština a řečtina, a ve slepeckém písmu.


Slovo o převodu Hesel

Ten, kdo převádí (nikoli překládá) Hesla z německé verze do jiného jazyka, se vyrovnává s nelehkým úkolem: podání v jeho mateřštině má odpovídat co nejvěrněji předloženým textům.

Překlady z původních biblických jazyků - v našem případě do češtiny - nejsou významově zcela shodné: mimo jiné je na nich znát i pojetí překladatelů. Proto je třeba nahlížet do palety stávajících přetlumočení a pečlivě volit.

Pro značný časový a tím i jazykový odstup je v letoších Heslech poměrně málo citátů z bible kralické; nicméně ji připomínáme zvláště tam, kde jde o vznosné verše žalmické.

Vzhledem k tomu, že Hesla neslouží pouze v rámci Jednoty bratrské, ale i v jiných církvích, bylo použito překladů nejen z oblasti evangelické a jako i předtím katolické, ale v několika případech i židovské. I to je znakem ekumenické otevřenosti Jednoty bratrské.

Překlady jsou označeny za lomítkem takto:

E - Ekumenický překlad bible
H - Hejčlův překlad Starého zákona
GS - Sicherův překlad 5. knihy Mojžíšovy
B - Bassův překlad Žalmů
K - Kunického překlad Žalmů
Z - Zemanův překlad Žalmů
JH - Hegerův překlad Jeremiášova proroctví
S - Sýkorův překlad Starého zákona
Ž - Žilkův překlad Nového zákona
P - Petrů překlad Nového zákona
ZJ - Zelinův a Jartymův překlad Nového zákona (Nová smlouva)

Kralický překlad zůstává bez označení. Písně jsou vybrány z Bratrského zpěvníku.


Hesla Jednoty bratrské na rok 1998
Obálku navrhl Bohumil Vančura
Vydala Úzká rada Jednoty bratrské

Tisk papírového vydání:
PLASTIC - tiskárna Zaplatílek, Vesec 66, tel. 0436/239 58
Úprava do HTML: Petr Heřman


[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ] Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997]
[HESLA 1998: kalendář | denní modlitby | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | listopad | prosinec | perikopy] [O historii Hesel]