[ISO-Lat2 |
závada ne serveru - překódování asi ještě nefunguje:
1250 | PC-Lat2 | Kam | MAC | ASCII]
[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ] Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998]
[HESLA 1999: kalendář | denní modlitby | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | perikopy | O historii Hesel]

HESLA 2000 na Internetu jako on-line verse, programy pro Windows i DOS, i nabídka tištěné verse.


HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ

1999

HESLO ROKU:

Hle, já jsem s vámi až do skonání tohoto věku.
Matouš 28,20(E)

OBSAH


Hesla s diářem jsou i letos k disposici jako program pro vaše PC!


Hesla měsíců 1999

LEDEN
Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. 1.Mojžíšova 1,31 E
ÚNOR
Naděje neklame, poněvadž Boží láska jest rozlita v našich srdcích skrze Ducha svatého, jenž nám byl dán. Římanům 5,5 Ž
BŘEZEN
Bůh neušetřil vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všechno? Římanům 8,32 ZJ
DUBEN
Kristus umřel i ožil, aby nad živými i mrtvými panoval. Římanům 14,9
KVĚTEN
Jsem přesvědčen, že ten, jenž ve vás toto vynikající dílo začal, přivede jej taky k dobrému konci ke dni Ježíše Krista. Filipským 1,6 P
ČERVEN
Kdo může vymluviti nesmírnou moc Hospodinovu a vypraviti všecku slávu jeho? Žalm 106,2
ČERVENEC
Hledejte nejprve království Božího a spravedlnosti jeho, a toto vše bude vám přidáno. Matouš 6,33
SRPEN
Z každého slova prázdného, které mluviti budou lidé, vydají počet v den soudný. Matouš 12,36
ZÁŘÍ
Neobrátíte-li se a nebudete-li jako děti, jistě nevejdete do království nebeského. Matouš 18,3
ŘÍJEN
Jak mnozí a velicí jsou skutkové tvoji, Hospodine! Všeckys je moudře učinil, plná jest země bohatství tvého. Žalm 104,24
LISTOPAD
Zachovejte se v Boží lásce a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k životu věčnému. Judova 21
PROSINEC
Hledejte Hospodina, dokud může nalezen býti, vzývejte ho, dokud blízko jest. Izaiáš 55,6


Úvodní slovo k 269. vydání Hesel

Pomůcek ke každodennímu čtení a studiu bible, jakou jsou i Hesla Jednoty bratrské, nalezneme v nejrůznějších křesťanských tradicích celou řadu. Jako křesťané všichni hledáme a nacházíme základní normy a měřítka pro svůj život právě v bibli, a to, že k ní přistupujeme různými způsoby, má zpravidla druhořadý význam.

V Heslech, která patří k pomůckám nejrozšířenějším a s nejdelší tradicí, se spojily především dva základní důrazy. Reformační důraz na svrchovanost Písem jako normy křesťanského života a svědectví, a důraz pozdější, pietistický, na Písmo jako téměř intimního osobního průvodce životem pro každého jednotlivého křesťana. Poukaz na objektivitu pravdy evangelia se zde pojí se subjektivním přijetím a aplikací biblických výpovědí v nejrůznějších situacích osobního života.

U vzniku Hesel byla do určité míry přítomna i romantická představa, odvozená z praxe armád či tajných spolků. Heslo, které je všem dáno, slouží jako poznávací a odlišovací znamení a je každý den měněno, aby se zamezilo vyzrazení. Tato představa však od počátku ustupovala významu zásadnějšímu, důrazu na společné oslovení. Nejenom v neděli pod kazatelnou, ale denně máme slyšet společnou zvěst. Svědectví Písem, které provází křesťany na jejich životních cestách, je při vší rozmanitosti stále stejné. Je to jedna jediná zvěst, která je určena všem. Tato jediná zvěst však přichází do nejrůznějších kultur a tradic, míst, časů a situací, a proto ji každý může uslyšet zcela jedinečně, osobně, a nezřídka jinak než druzí.

Způsob, jakým svědectví Písem přijímáme a vykládáme, se tedy zcela oprávněně vzájemně liší. Existuje mnoho svědectví o tom, jak právě slova Hesel potěšovala, napomínala, varovala či pomáhala v rozhodování. Ne všechna přijmeme bez rozpaků. Užívání kratičkých citátů z bible má svá úskalí. Víme-li o nich a držíme-li se reformační zásady, že Písmo je třeba vykládat z něho samého, nikoli z našich pocitů a obrazotvornosti, stávají se nám Hesla bezpečnou, třebas zlomkovitou, každodenní připomínkou důležitých stránek biblického svědectví.

Ve své stručnosti mohou pak Hesla být vhodná právě v naší upospíchané době jako pomůcka k alespoň kratičnému zastavení a připomenutí, že uprostřed našeho složitého a uspěchaného života je s námi ten, který mu dává nezrušitelný smysl a cíl. Připomenutí zvěsti, která je stále táž a přece každý den nová, pro všechny stejná a přece pro každého osobní a jedinečná - evangelia Ježíše Krista.

Jindřich Halama jr.

Jindřichovice p. Smrkem, 22.7.1998


Odkaz pro čtenáře

Starozákonní slova (Hesla) jsou vylosována ze sbírky vOchranově, obsahující asi 1800 veršů. Novozákonní slova (texty) jsou vyhledávána přednostně z těch knih, znichž je pro příslušný rok vybíráno čtení; v tomto roce tedy z Janova evangelia a z dopisů Efezským, Galatským a knihy Zjevení.

Pro zachování povahy krátkých, úderných hesel pro každý den jsou někdy vyňaty jen části veršů. Chceme však samozřejmě správně slyšet celé svědectví Písma, proto doporučujeme, abyste si je ještě vyhledali v jejich souvislosti.

Takzvané třetí texty: sloky písní, připojené k nedělním asvátečním heslům, mají být odpovědí Církve. Jsou chválou nebo přímluvou a prosí o správné vedení.

Naše denní modlitby nám dopomáhají k tomu, abychom nebyli omezeni jen na sebe, náš sbor a společenství víry, ale abychom hleděli mít účast na Boží cestě s jeho lidem, jeho církví a s celým světem.


Denní modlitby

Neděle:
Církev Kristova. Dík za vzkříšení Kristovo a za Boží slovo. Prosba za zmocnění pro zvěstování aza požehnání pro všechny posluchače. Posvěcení neděle. Probuzení aobnova duchovního života, jednota v Duchu, bratrská láska. Prosba za rozličné církve a jejich společné svědectví.
Pondělí:
Služba církve ve světě. Zvěstování evangelia ve všech zemích. Duchovní růst ve sborech. Svědectví víry alásky nekřesťanům. Vzdělání a vybavení spolupracovníků ke službě v církvích a ve společnosti. Evangelizace. Lékařská práce.
Úterý:
Rodina, škola, zaměstnání. Naše děti, rodiče, příbuzní, přátelé. Naše práce doma, na pracovišti. Osvědčování víry v denním životě. Výchova dětí, školy, internáty, učitelé,vychovatelé. Vyučování náboženství a křesťanské výchovy, práce s mládeží, schůzky mládeže.
Středa:
Naši bližní. Sousedé, kolegové v práci, obchodní přátelé. Pomoc a útěcha pro nemocné, slepé, hluché a pro všechny postižené. Ovdovělí, osamělí, vězňové, lidé bez přístřeší, nezaměstnaní, oběti útlaku a násilí. Diakonie - domovy důchodců, ústavy s pečovatelskou službou, sociální dílo.
Čtvrtek:
Národy a jejich vlády. Rozmáhání úsilí o mír a spravedlnost mezi národy. Ochrana před zneužitím sil vložených do lidských rukou, překonávání národnostní a rasové nenávisti. Cizinci v naší zemi, uprchlíci. Muži a ženy ve vedoucích postaveních na všech úrovních. Odpovědné zacházení s dary stvoření. Denní chléb. Zdar práce k Boží cti. Věrnost a pravdivost ve společném životě. Víra v Boží vedení ve světě a v Jeho moc léčit všechny rány.
Pátek:
Naše církev a sbor. Dík za spasitelné dílo Kristovo na kříži. Prosba za vyznání hříchů a za nové vylití Ducha, za posilu všech členů sboru ke vzájemné službě, za připravenost všech ke spolupráci na Božím díle. Prosba za zmocnění pro všechny, kteří jsou povoláni ke službě zvěstovat či pastýřsky vést sbor. Duch lásky a jednoty, budování a zachování naší práce. Služba Hesel k povzbuzování jednoty, požehnání přípravy knížky Hesel a pro její čtenáře. Přímluvné modlitby za církev Kristovu doma i ve světě.
Sobota:
Pohled zpět a výhled. Díky za Boží dary a vedení týdnem. Prosba za odpuštění přestupků a provinění. Požehnání pro neděli. Přímluvné modlitby za Izrael, lid Staré smlouvy. Připravenost církve Kristovy na jeho druhý příchod. Radostná naděje věčné slávy.


Modlitební stráž Jednoty bratrské

Následující přehled ukazuje průběh modlitebního řetězce během roku:

Leden:
Americká provincie jižní

Únor:
1.-4. Kostarika
5.-14. Guyana
15.-28. Česká provincie

Březen:
1.-15. Surinam
16.-31. Tanzánie - západ

Duben:
1.-7. Aljaška
8.-30. Kontinentální provincie, Hvězdné návrší

Květen:
1.-27. Západoindická provincie
28.-31. Labrador

Červen:
Jamajka

Červenec:
1.-15. Honduras
16.-31. Jižní Afrika - východ

Srpen:
Jižní Afrika - západ

Září:
1.-15. Britská provincie, Irsko a Indie
16.-30. Tanzánie - provincie Rukwa

Říjen:
1.-15. Tanzánie - jih
16.-31. Nicaragua

Listopad:
1.-15. Tanzánie - jihozápad
16.-30. Americká provincie severní

Prosinec:
Americká provincie severní


Vydání Hesel v rozličných jazycích

Hesla jsou rozšířena do celého světa a v současnosti jsou vydávána v těchto jazycích:

afrikaans, angličtina, balinézština (indonézština), bassa, batak, čeština, čičewa, čínština, dánština, eskymáčtina, estonština, finština, francouzština, hindština, hmong, italština, japonština, lotyština, maďarština, miskito, němčina, nizozemština, odiya, ovambo, pedi, polština, portugalština, rongmei, rumunština, ruština, slovenština, simalungun, surinamština, svahili, španělština, thai, tibetština, tswana, venda, xhosa, zulština.

Hesla vycházejí také v původních biblických jazycích, tj. hebrejština a řečtina, a ve slepeckém písmu.


Slovo o převodu Hesel

Ten, kdo převádí (nikoli překládá) Hesla z německé verze do jiného jazyka, se vyrovnává s nelehkým úkolem: podání v jeho mateřštině má odpovídat co nejvěrněji předloženým textům.

Překlady z původních biblických jazyků - v našem případě do češtiny - nejsou významově zcela shodné: mimo jiné je na nich znát i pojetí překladatelů. Proto je třeba nahlížet do palety stávajících přetlumočení a pečlivě volit.

Pro značný časový a tím i jazykový odstup je v letoších Heslech poměrně málo citátů z bible kralické; nicméně ji připomínáme zvláště tam, kde jde o vznosné verše žalmické.

Vzhledem k tomu, že Hesla neslouží pouze v rámci Jednoty bratrské, ale i v jiných církvích, bylo použito překladů nejen z oblasti evangelické a jako i předtím katolické, ale v několika případech i židovské. I to je znakem ekumenické otevřenosti Jednoty bratrské.

Překlady jsou označeny za lomítkem takto:

E - Ekumenický překlad bible
GS - Sicherův překlad 5. knihy Mojžíšovy
B - Bassův překlad Žalmů
K - Kunického překlad Žalmů
Z - Zemanův překlad Žalmů
JH - Hegerův překlad Jeremiášova proroctví
Ž - Žilkův překlad Nového zákona
P - Petrů překlad Nového zákona
ZJ - Zelinův a Jartymův překlad Nového zákona (Nová smlouva)

Překlad podle posledního vydání kralického z roku 1613 zůstává bez označení.
Písně jsou vybrány z Bratrského zpěvníku, 4.vydání z r. 1954.

Aktuální informace o Jednotě bratrské na Internetu:
http://www.dulos.cz/cz/jb/
Zde také najdete Hesla v elektronické podobě.


Hesla Jednoty bratrské na rok 1999

Podle německé předlohy "Losungen 1999" do češtiny převedl Miroslav Matouš.
Úvodní slovo k 269. vydání napsal ThDr. Jindřich Halama jr.

Pro sbor Jednoty bratrské v Praze 2 vydala Oliva, křesťanské nakladatelství a knihkupectví, s.r.o., Soukenická 15, 110 00 Praha 1.
Vytiskla tiskárna VS ČR Praha - Pankrác
Náklad 1000 výtisků.

Doporučená cena: 30,- Kč

(C) Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut
Czech edition (C) Oliva, křesťanské nakladatelství a knihkupectví, s.r.o.
Translation (C) Miroslav Matouš

ISBN 80-85942-36-4

Úprava do HTML: Petr Heřman


[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ] Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998]
[HESLA 1999: kalendář | denní modlitby | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | perikopy | O historii Hesel]