[ISO-Lat2 | 1250 | PC-Lat2 | Kam | MAC | ASCII]
[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999]
HESLA 2000: [kalendář | denní modlitby | perikopy | O historii Hesel]
[leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

Papírová HESLA na příští rok 2001 si objednejte ještě dnes, nejpozději do 15.září!


HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ

2000

HESLO ROKU:

Když se mne budete dotazovat celým svým srdcem, dám se vám nalézt.
Jeremiáš 29,13-14
Konečná verse 1.03 ze 6.1.2000 (po 7. korektuře na K+M+B)
Děkuji všem, kteří pomohli s korekturami.
Tyto texty byly použity pro generování tištěné verse Hesel, kterou v současné době prodávají za doporučenou cenu 30,- Kč pražská knihkupectví: Dále jsou k disposici ve všech sborech Ochranovského seniorátu ČCE a ve Farním sboru ČCE, Salvátorská 1, 110 00 Praha 1.

A konečně je možné Hesla zakoupit nebo objednat přímo u vydavatele (Petr Heřman, Malá Štěpánská 6, 120 00 Praha 2, tel. 02/96214007).

K disposici jsou na tomto serveru i zdrojové soubory a skripty pro generování Hesel v různých formátech a rovněž různé soubory pro jejich tisk.

Program pro zobrazování těchto Hesel v operačním systému Windows 95 nebo Windows 98 vytvořil Josef Straka a má je vystavené ke stažení na svém webu v sekci programy.

Hesla s diářem - program pro DOS, který vytvořil Michal Jungmann, najdete na obvyklém místě jako v minulých letech.

Vydání Hesel v různých jazycích na Internetu najedete na http://www.losungen.de (případně: http://www.cid.net/losung/ nebo http://www.evangelium.de/losung/).

OBSAH


Hesla měsíců 2000

LEDEN
Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy. 2.Timoteovi 1,7
ÚNOR
Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem. Titovi 2,11
BŘEZEN
Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Jan 14,6
DUBEN
Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět. Jan 16,33
KVĚTEN
Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte. 1.Petrova 3,15
ČERVEN
Bylo za vás zaplaceno výkupné, nebuďte otroky lidí! 1.Korintským 7,23
ČERVENEC
Tvoje milosrdenství, Hospodine, sahá až k nebi, tvoje věrnost se dotýká mraků. Žalm 36,6
SRPEN
Hospodine, postav stráž k mým ústům, přede dveře mých úst hlídku. Žalm 141,3
ZÁŘÍ
Toto praví Hospodin: Stůjte na cestách a vyhlížejte, ptejte se na stezky věčnosti. Jeremiáš 6,16
ŘÍJEN
Znáte štědrost našeho Pána Ježíše Krista: byl bohatý, ale pro vás se stal chudým, abyste vy jeho chudobou zbohatli. 2.Korintským 8,9
LISTOPAD
Viděl jsem jeho cesty. Vyléčím jej však a povedu, vrátím potěšení jemu a těm, kdo s ním truchlí. Izaiáš 57,18.19
PROSINEC
Pro slitování a milosrdenství našeho Boha nás navštíví Vycházející z Výsosti. Lukáš 1,78

Nikoli skývou zatuchlého chleba
ani uschlou růží v zaprášené váze,
ale klasem zralého zrní,
poupětem rozpuklým v časném jitru
voní Boží slovo.


Úvodní slovo k 270 vydání

Třetina starozákonních hesel pochází z Žalmů, modlitební knihy Božího lidu. Modlitebníci tam chválí a děkují Bohu, žalují mu na sebe, uvědomují si Boží blízkost nebo trpí, když pociťují, že je jim vzdálen. Hledají Boha, nacházejí ho, znovu ho hledají a nanovo nacházejí.

Jejich zkušenosti jsou rozmanité, právě tak jaké jsou i životní situace lidí.

Ve svých modlitbách a písních je Boží lid na cestě, Nemá zde žádné "místo k trvalému pobytu" (Židům 13,14). Nemá ani Boha jako nějaké majetnictví. Ptá se po něm, prosí ho, hledá, žadoní po něm, chválí ho, děkuje mu. Má stále znovu cestou jeho příslib: "Hledejte a naleznete!" (Matouš 7,7), a ví: jednou ho uvidí "tváří v tvář" (1. Korintským 13,12). Herman Bezzel oslovuje Boha takto: "Pane, dej všem, kdo tě hledají, aby tě nalezli, a všem, kdo tě nalezli, aby tě znovu hledali, až se naše hledání a nacházení naplní ve tvé přítomnosti."

Žijeme v prozatímnosti. Avšak v tom je růst ve víře. Právě přitom mohou být denní hesla se svými tak rozličnými tematy ku pomoci. Mnozí čtenáři o tom píší nebo vypovídají a podávají zprávy o svých zkušenostech. Doufáme a prosíme o to, aby Boží příslib svému lidu skrze proroka Jeremiáše "Když se mne budete dotazovat celým svým srdcem, dám se vám nalézt", platil také pro službu knížky Hesel v roce 2000.

Texty v Heslech jsou krátké citáty z určitých souvislostí. Chtějí směřovat k tomu, aby vedly k jejich čtení, nikoli aby jejich četbu nahradily. A přece: Když si necháme jednotlivé výroky zaznít jak stojí samy o sobě, teprve zpozorujeme, jakou mají světelnou sílu, kterou jsme dosud nepostřehli. Tak nám psala jedna čtenářka k heslu z 23. 12. 1996: "Skryté věci patří Hospodinu, našemu Bohu, zjevné však patří navěky nám a našim synům" (5. Mojžíšova 29,28). Jistě slovo na okraji, avšak přesto zprostřed biblické zvěsti. Že to skryté leží v Boží ruce, je naše útěšné vědomí. Při všem jsou otevřené otázky a základ nedokonalého poznání, s kterým smíme žít.


Vysvětlení k soustavě Hesel

Pro každý den roku nabízí knížka Hesel tři obsahově související texty:


Denní modlitby

Neděle:
Církev Kristova. Dík za vzkříšení Kristovo a za Boží slovo. Prosba za zmocnění pro zvěstování aza požehnání pro všechny posluchače. Posvěcení neděle. Probuzení aobnova duchovního života, jednota v Duchu, bratrská láska. Prosba za rozličné církve a jejich společné svědectví.
Pondělí:
Služba církve ve světě. Zvěstování evangelia ve všech zemích. Duchovní růst ve sborech. Svědectví víry alásky nekřesťanům. Vzdělání a vybavení spolupracovníků ke službě v církvích a ve společnosti. Evangelizace. Lékařská práce.
Úterý:
Rodina, škola, zaměstnání. Naše děti, rodiče, příbuzní, přátelé. Naše práce doma, na pracovišti. Osvědčování víry v denním životě. Výchova dětí, školy, internáty, učitelé,vychovatelé. Vyučování náboženství a křesťanské výchovy, práce s mládeží, schůzky mládeže.
Středa:
Naši bližní. Sousedé, kolegové v práci, obchodní přátelé. Pomoc a útěcha pro nemocné, slepé, hluché a pro všechny postižené. Ovdovělí, osamělí, vězňové, lidé bez přístřeší, nezaměstnaní, oběti útlaku a násilí. Diakonie - domovy důchodců, ústavy s pečovatelskou službou, sociální dílo.
Čtvrtek:
Společnost. Národy a jejich vlády. Rozmáhání úsilí o mír a spravedlnost mezi národy. Ochrana před zneužitím sil vložených do lidských rukou, překonávání národnostní a rasové nenávisti. Cizinci v naší zemi, uprchlíci. Muži a ženy ve vedoucích postaveních na všech úrovních. Odpovědné zacházení s dary stvoření. Denní chléb. Zdar práce k Boží cti. Věrnost a pravdivost ve společném životě. Víra v Boží vedení ve světě a v Jeho moc léčit všechny rány.
Pátek:
Naše církev a sbor. Dík za spasitelné dílo Kristovo na kříži. Prosba za vyznání hříchů a za nové vylití Ducha, za posilu všech členů sboru ke vzájemné službě, za připravenost všech ke spolupráci na Božím díle. Prosba za zmocnění pro všechny, kteří jsou povoláni ke službě zvěstovat či pastýřsky vést sbor. Duch lásky a jednoty, budování a zachování naší práce. Služba Hesel k povzbuzování jednoty, požehnání přípravy knížky Hesel a pro její čtenáře. Přímluvné modlitby za církev Kristovu doma i ve světě.
Sobota:
Pohled zpět a výhled. Díky za Boží dary a vedení týdnem. Prosba za odpuštění přestupků a provinění. Požehnání pro neděli. Přímluvné modlitby za Izrael, lid Staré smlouvy. Připravenost církve Kristovy na jeho druhý příchod. Radostná naděje věčné slávy.


Modlitební stráž Jednoty bratrské

Následující přehled ukazuje průběh modlitebního řetězce během roku:

Leden:
Americká provincie jižní

Únor:
1.-4. Kostarika
5.-14. Guyana
15.-29. Česká provincie

Březen:
1.-15. Surinam
16.-31. Tanzánie - západ

Duben:
1.-7. Aljaška
8.-30. Kontinentální provincie, Hvězdné návrší

Květen:
1.-27. Západoindická provincie
28.-31. Labrador

Červen:
Jamajka

Červenec:
1.-15. Honduras
16.-31. Jižní Afrika - východ

Srpen:
Jižní Afrika - západ

Září:
1.-15. Britská provincie, Irsko a Indie
16.-30. Tanzánie - provincie Rukwa

Říjen:
1.-15. Tanzánie - jih
16.-31. Nicaragua

Listopad:
1.-15. Tanzánie - jihozápad
16.-30. Americká provincie severní

Prosinec:
Americká provincie severní


Vydání Hesel v rozličných jazycích

Hesla jsou rozšířena do celého světa a v současnosti jsou vydávána v 46-ti jazycích v Evropě, Africe, Asii a Americe:

afrikaans, angličtina, balinézština (indonézština), bassa, batak, bečuánština (tswana), bulharština, čeština, čičewa, čínština, dánština, estonština, finština, francouzština, hindština, hmong, chorvatština, inuktetuk (eskymáčtina), italština, japonština, kinyarwanda, lotyština, maďarština, miskito, němčina, nizozemština, odiya, ovambo, papiamento, pedi, polština, portugalština, rongmei, rumunština, ruština, slovenština, simalungun, surinamština, swahili, španělština, švédština, thaiština, tibetština, venda, xhosa, zulština.

Hesla vycházejí také v původních biblických jazycích, tj. hebrejština a řečtina, a ve slepeckém písmu.


Použité překlady bible

České převody německých originálů jsou vybrány z různých překladů bible - označeno za odkazem k biblickému textu takto:

(bez označení) - Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad, 2.vydání ERC, Praha 1984 (se svolením ČBS)
BČ - Bible česká
F - Viktor Fischl: "Kniha žalmů", Melantrich 1998
H - Hejčl: "Starý zákon"
K - "Bible kralická" - poslední vydání z roku 1613
Ku - P. Josef Kunický: "Rozjímavý překlad žalmů a kantik římského breviáře", Křesťanská akademie, Řím 1970
P - dr. Ondřej M. Petrů: "Nový zákon", Křesťanská akademie, Řím 1970
Z - Zeman: "Žalmy", Brno 1946
Ž - František Žilka: "Nový zákon", Kalich Praha 1951

Písně: