[1250 | ISO-Lat2 | PC-Lat2 | Kam | MAC | ASCII]
[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 ]
[HESLA 2001: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

LEDEN 2001

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce

Jak sami chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte i vy s nimi. Lukáš 6,31


Nový rok

Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. Koloským 3,17

1. Pondělí Slepé povedu cestou, již neznají, stezkami, o nichž nic nevědí, je budu vodit. Izaiáš 42,16

Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. Jan 8,12

Ó králi věků důstojný,
rač dávat nám čas pokojný,
neboť nevíme jiného
ochránce sobě žádného,
jen tebe, Boha živého.
- 474,1 -

== Lukáš 4,16-21 == Jakubova 4,13-15 == Žalm 8 ==


2. Úterý Bože, kdo je silný jako ty? Neboť pravda tvá je všude kolem tebe. Žalm 89,9 F

Pán je věrný. On vás posílí a ochrání od zlého. 2.Tesalonickým 3,3

== Jozue 24,1-2a.13-18.25-26 == Lukáš 3,1-6 ==


3. Středa Abram se vydal na cestu, jakmile k němu Hospodin promluvil. 1.Mojžíšova 12,4

V noci měl Pavel vidění: nějaký Makedoňan stál před ním a prosil ho: "Přejdi do Makedonie a pomoz nám!" Skutky 16,9 P

== 2.Mojžíšova 2,1-10 == Lukáš 3,7-14 ==


4. Čtvrtek Nauč mne činiti vůle tvé, nebo ty jsi Bůh můj. Duch tvůj dobrý vediž mne jako po rovné zemi. Žalm 143,10 K

Nepřestáváme za vás v modlitbách prosit, abyste plně, se vší moudrostí a duchovním pochopením poznali jeho vůli. Tak budete dělat Pánu čest. Koloským 1,9-10

== 1.Mojžíšova 21,1-7 == Lukáš 3,15-20 ==


5. Pátek Zachovej služebníka svého, ty Bože můj, v tobě naději majícího. Žalm 86,2 K

Gamaliel pravil: Nechte tyto lidi a propusťte je. Pochází-li tento záměr a toto dílo z lidí, rozpadne se samo. Pochází-li z Boha, nebudete moci ty lidi vyhubit. Skutky 5,38-39

== 1.Mojžíšova 9,12-17 == Lukáš 3,21-38 ==


Zjevení Páně - Epifanias

Tma přechází a pravé světlo již svítí. 1.Janova 2,8 P

6. Sobota Budeš usilovat o spravedlnost, abys zůstal naživu. 5.Mojžíšova 16,20

Hleďte, aby nikdo neodplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem. 1.Tesalonickým 5,15

== Matouš 2,1-12 == Efezským 3,2-6 == Lukáš 4,1-13 ==


Světový modlitební týden


1. neděle po Zjevení Páně

Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. Římanům 8,14


7. Neděle Od východu slunce až do západu jeho chváleno buď jméno Hospodinovo. Žalm 113,3 K

Kdo by nevzdával, Pane, úctu a slávu tvému jménu? Vždyť ty jediný jsi svatý. Zjevení 15,4 P

V milosti kraluje Hospodin
celého vesmíru do končin
a jeho dobrotu přemnohou
nebesa obsáhnout nemohou.
- 51,1 -

== Matouš 3,13-17 == Římanům 12,1-3(4-8) == Žalm 72 ==


8. Pondělí Jednejte rozhodně, nechť vaše ruce neochabnou, neboť vaše jednání bude odměněno! 2.Paralipomenon 15,7

Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích. Matouš 5,16 P

== Jan 3,22-30 == Lukáš 4,14-21 ==


9. Úterý Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. 1.Mojžíšova 32,27

Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. Efezským 1,3

== Jozue 3,9-17 == Lukáš 4,22-30 ==


10. Středa Hospodine, braň mne, pro své milosrdenství mne zachraň! Žalm 6,5

Setník Ježíšovi vzkázal: Řekni jen slovo, a můj služebník bude uzdraven. Lukáš 7,7 P

== Římanům 8,26-30 == Lukáš 4,31-37 ==


11. Čtvrtek Běda těm, kdo nařizují ničemná nařízení, nuzákům odmítají možnost obhajoby, utištěné mého lidu zbavují práva! Izaiáš 10,1-2

Kdo se dopouští křivdy, dostane za to odplatu. Náš Pán nikomu nestraní. Koloským 3,25

== Marek 10,13-16 == Lukáš 4,38-44 ==


12. Pátek Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh milosrdný, nenechá tě klesnout a nepřipustí tvou zkázu. 5.Mojžíšova 4,31

Buďte milosrdní, jako i Otec váš milosrdný jest. Lukáš 6,36 K

== Jan 10,30-39 (40-42) == Lukáš 5,1-11 ==


13. Sobota Je to Hospodin, náš Bůh, jenž soudí celou zemi. Žalm 105,7

Ježíš nám uložil, abychom kázali lidu a dosvědčovali, že je to on, koho Bůh ustanovil za soudce živých i mrtvých. Skutky 10,42

== Matouš 6,6-13 == Lukáš 5,12-16 ==


2. neděle po Zjevení Páně

Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. Jan 1,17


14. Neděle Ty jsi vysvobodil od porušení život můj, Hospodine, Bože můj. Jonáš 2,7 K

Ježíš Kristus zemřel za nás, abychom my, ať živí či zemřelí, žili spolu s ním. 1.Tesalonickým 5,10

Až vážný smrti mrak
můj navždy zkalí zrak,
ty při mně stůj!
Od zlého vyprosti
a přijmi z milosti
do věčné radosti
mne, Pane můj!
- 110,4 -

== Jan 2,1-11 == Římanům 12,(4-8)9-16 == Žalm 4 ==


15. Pondělí Zpívejte Hospodinu píseň novou! Ať zní jeho chvála ze všech končin země. Izaiáš 42,10

Řekl jim: Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Marek 16,15

== 5.Mojžíšova 4,5-13 == Lukáš 5,17-26 ==


16. Úterý Moje srdce jásá nad tvou spásou. Žalm 13,6

Komoří jel dále svou cestou a radoval se. Skutky 8,39 P

== Marek 2,23-28 == Lukáš 5,27-32 ==


17. Středa Ukaž nám, Hospodine, milosrdenství své, a spasení své dej nám. Žalm 85,8 K

Bůh nás neurčil k tomu, abychom jednou propadli jeho hněvu, ale abychom získali spásu skrze našeho Pána Ježíše Krista. 1.Tesalonickým 5,9

== Galatským 5,1-6 == Lukáš 5,33-39 ==


18. Čtvrtek Odpověděl andělovi Gedeon: Ó Pane můj, jestliže Hospodin s námi jest, pročpak na nás přišlo všecko toto? Soudců 6,13 K

Když věříme, máme už v podstatě to, v co doufáme, víra nám dává pevné přesvědčení o věcech, které nevidíme. Židům 11,1 P

== Matouš 17,24-27 == Lukáš 6,1-11 ==


19. Pátek Eliáš řekl: Jak dlouho budete poskakovat na obě strany? Je-li Hospodin Bohem, následujte ho. Jestliže Baal, jděte za ním! 1.Královská 18,21

Barnabáš a Pavel volali: Zvěstujeme vám, abyste se od těchto marných věcí obrátili k živému Bohu, jenž učinil nebe, zemi, moře a všechno, co je v nich. Skutky 14,15

== Jan 7,1-13 == Lukáš 6,12-16 ==


20. Sobota Synové izraelští se obrátí a budou hledat Hospodina, svého Boha. Se strachem přiběhnou k Hospodinu a jeho dobrotě v posledních dnech. Ozeáš 3,5

Pracujte s úzkostlivou bázní o to, abyste došli spásy. Vždyť i to, že chcete, i to, že pak vykonáte, působí přece ve vás Bůh. Filipským 2,12-13 P

5. Mojžíšova 33,1-4(.7.12-16) >gn 33,1 Lukáš 6,17-26


3. neděle po Zjevení Páně

Přijdou lidé od východu i od západu, od severu a od jihu, a zaujmou místo u stolu v Božím království. Lukáš 13,29


21. Neděle Nechť Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. 4.Mojžíšova 6,26

Pokoj zůstavuji vám, svůj pokoj vám dávám: ne jako svět dává, já dávám vám. Nermutiž se srdce vaše ani nestrachuj. Jan 14,27

Kriste, k slávě tvé tak dím,
naděje ta marna není:
tvým jsem, Pane, vlastnictvím,
kníže žití, tys mé jmění.
Za to vždy tě velebí
duch můj zde i na nebi.
- 129,5 -

== Matouš 8,5-13 == Římanům 1,14-17 == Žalm 3 ==


22. Pondělí Zaplesej, siónská dcero, zahlahol, Izraeli! Raduj se a jásej z celého srdce, dcero jeruzalémská! Rozsudek nad tebou Hospodin zrušil. Sofoniáš 3,14-15

Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám, a zcela jej zrušil tím, že jej přibil na kříž. Koloským 2,14

== Izaiáš 19,19-25 == Lukáš 6,27-36 ==


23. Úterý Není ve mně žádné moci k vysvobození? Izaiáš 50,2 K

Neodhazujte tedy svou důvěru, vždyť je v ní naděje na bohatou odplatu. Židům 10,35 Ž

== 1.Královská 17,8-16 == Lukáš 6,37-42 ==


24. Středa Bože, učil jsi mne od mladosti mé, a až podnes vypravuji o divných činech tvých. Žalm 71,17 K

Ježíš řekl: Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu, a pravda vás učiní svobodnými. Jan 8,31-32

== Rút 1,1-8(9-15)16-19a(19b-21) == Lukáš 6,43-49 ==


25. Čtvrtek Kdo snažně následuje spravedlnost a milosrdenství, nalézá život, spravedlnost a slávu. Přísloví 21,21 K

Musíme za vás stále Bohu děkovat, jak se sluší, protože vaše víra mocně roste a vzájemná láska všech vás je stále větší. 2.Tesalonickým 1,3

== Římanům 16,(1-5)25-27 == Lukáš 7,1-10 ==


26. Pátek Čím se odplatím Hospodinu za všecka dobrodiní jeho mně učiněná? Žalm 116,12 K

Ježíš uzdravenému pravil: "Vrať se domů a vypravuj, jak veliké dobrodiní ti Bůh prokázal." Lukáš 8,39

== Izaiáš 45,14-21 == Lukáš 7,11-17 ==


27. Sobota Odklidím nepravost této země v jediném dni. Zachariáš 3,9

Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, v kterých přebývá spravedlnost. 2.Petrova 3,13

== Zjevení 15,1-4 == Lukáš 7,18-23 ==


4. neděle po Zjevení Páně

Pojďte, pohleďte na Boží skutky, tím, co koná mezi lidskými syny, vzbuzuje bázeň. Žalm 66,5


28. Neděle Dovoluji si k Panovníkovi mluvit, ač jsem prach a popel. 1.Mojžíšova 18,27

Na modlitbě buďte ustaviční. Koloským 4,2 K

Můj Pane, srdcem svým i rty
tě ctíti hotov jsem,
chci svědčit o tvé dobroty
bohatství velikém.
Vím, že jsi pramen milosti,
všech darů studnice,
z níž váží pro nás hojnosti
tvá štědrá pravice.
- 54,1-2 -

== Marek 4,35-41 == 2.Korintským 1,8-11 == Žalm 9 ==


29. Pondělí Nalomenou třtinu nedolomí, neuhasí doutnající knot. Izaiáš 42,3

Ježíš pravil: "Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní." Lukáš 5,31

== Matouš 21,18-22 == Lukáš 7,24-35 ==


30. Úterý Od nejmenšího až po největšího všichni propadli chamtivosti, od proroka až po kněze všichni klamou. Těžkou ránu mého lidu léčí lehkovážnými slovy: Pokoj, pokoj! Ale žádný pokoj není. Jeremiáš 6,13-14

Myslíme na to, abychom byli bez výtky nejen před Bohem, ale i před lidmi. 2.Korintským 8,21

== Matouš 8,28-34 == Lukáš 7,36-50 ==


31. Středa Sedím-li v temnostech, svítí mi Hospodin. Micheáš 7,8 K

Radostně budete děkovat Otci, že vás učinil účastnými údělu věřících ve světle. Koloským 1,12

== Jeremiáš 5,20-22 == Lukáš 8,1-3 ==


LEDEN 2001: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 ]
[HESLA 2001: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]