[ISO-Lat2 | 1250 | PC-Lat2 | Kam | MAC | ASCII]
[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000]
HESLA 2001: [kalendář | denní modlitby | perikopy | O historii Hesel]
[leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ

2001

HESLO ROKU:

V Kristu jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání.
Koloským 2,3


Upozornění: již je nejvyšší čas pro objednávání Hesel Jednoty bratrské 2002. WWW stránky těchto Hesel na příští rok najdete zde. Pomozte s jejich korekturou - každou nalezenou chybu mi prosím ihned oznamte. Tyto texty na WWW stránkách budou použity jako podklad pro sazbu tištěných Hesel.

Jinak k disposici jsou na tomto serveru i zdrojové soubory a skripty pro generování Hesel v různých formátech i různé soubory pro jejich tisk.

Program pro zobrazování Hesel v operačním systému Windows 95 nebo Windows 98 vytváří Josef Straka a bude je mít vystavené ke stažení na svém webu v sekci Hesla Jednoty bratrské.

Hesla s diářem - program pro DOS, který vytváří Michal Jungmann, najdete potom na obvyklém místě jako v minulých letech.

Vydání Hesel v různých jazycích na Internetu najedete na http://www.losung.de. Další stránka s Hesly je http://www.cid.net/losung/ (to, co dříve bylo na http://www.evangelium.de/losung/).

Oficiální stránka německého vydavatele Hesel je http://www.losungen.de.


OBSAH


Hesla měsíců 2001

LEDEN
Jak sami chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte i vy s nimi. Lukáš 6,31
ÚNOR
Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí a miluj svého bližního jako sám sebe. Lukáš 10,27
BŘEZEN
Ten, kdo bude s vámi přebývat jako host, bude vám jako jeden z vás domorodců. Budeš ho milovat jako sebe samého. 3.Mojžíšova 19,34 >lv 19,34
DUBEN
Proč hledáte živého mezi mrtvými? Lukáš 24,5
KVĚTEN
Vaše slovo ať je vždy laskavé a určité, ať víte, jak ke komu promluvit. Koloským 4,6
ČERVEN
Bůh vyhlásil pokoj v Ježíši Kristu. On je Pánem všech. Skutky 10,36
ČERVENEC
Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu. Filipským 2,4
SRPEN
K jmění, byť i přibývalo, neupněte srdce. Žalm 62,11 >z 62,11
ZÁŘÍ
Boží království je jako hořčičné zrno, které člověk zasel do své zahrady. Vyrostlo a je z něho strom. Lukáš 13,19
ŘÍJEN
V nebi bude větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad devadesáti devíti spravedlivými. Lukáš 15,7
LISTOPAD
Ztracenou vypátrám, zaběhlou přivedu zpět, polámanou ovážu, nemocnou posílím a tučnou a silnou budu chránit. Ezechiel 34,16 >ez 34,16
PROSINEC
Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého. 2.Tesalonickým 3,3


Úvodní slovo k 271 vydání

Poklad spočívá ponejvíce v tom, co je skryté, k čemu příchod je zamezen. Tak se vypráví v mnoha pohádkách. Je nutno obstát ve zkouškách nebo přemoci nestvůry. Ale odkrýt poklad znamená patřit k nejšťastnějším lidem. Také je zapotřebí času k ocenění člověka. Důležitý je nikoli první, prchavý dojem, ale přesné, soustavné pozorování. V důvěře je třeba růstu a mnohé objevy vyžadují mnoho času.

Radujeme se z toho, že tato knížka Hesel se vám stane takovým pokladem, denním průvodcem. Neboť slova Starého i Nového zákona se chtějí osvědčit v životě a rozvinout jeho bohatství. Ukazují nám, že je ještě jiný přístup k poznání světa nežli vědecké studium. Kdo na sebe nechá působit "tajemství Boží", promění se. A to, co nikdo nemůže vysvětlit, dostane smysl, když Ježíš Kristus ukazuje našemu rozumu to podstatné.

Stále zůstávající forma knížky Hesel, která má původ v živém sboru osmnáctého století, odkazuje na onen střed. Setkáním s Ježíšem Kristem ve víře získáváme přístup k bohatství zkušeností s Bohem ve Starém a Novém zákoně. On nás chce vzít za ruku a nově nám odkrýt svět kolem nás. Když tam objevíme Boží působení, můžeme žasnout jako děti.

Je překvapující, jak konkrétně nás může biblický verš oslovit v naší současné situaci. Mnohdy pochopíme až večer, co nám Bůh svým slovem chtěl říci. Mnohá slova nám zůstávají svým smyslem uzavřena. Ale pro někoho jiného může být právě toto slovo důležité. To se děje nejenom při naslouchání kázání, ale i při čtení Hesel. Tak jako při kázání jsme si vědomi společenství lidí, kteří k sobě dávají promlouvat téhož dne totéž slovo. Je průvodcem při ranní cestě k vodě v Tanzanii, při polní práci v Jižní Africe, na rybářském člunu u grónského pobřeží a na cestě do školy v Nikaragui. Snad nás napadne při jízdě autem nebo při práci i modlitba nebo sloka písně. Často nám pomáhají tato slova k překonání smutku nebo bolesti. Možná nás dovedou k souzvuku s jásavým chvalozpěvem. Můžeme být vděčni za veliké společenství, které se s námi těší z pokladů lásky a moudrosti Boží. Kéž dovedeme každý den jako děti nad tím žasnout a za to děkovat!

Hesla jsou pro mě Božím pozdravem a směrnicí na každý den, který mi ze své milosti Pán přidává. Jsou stálým podnětem k novým začátkům v různých situacích.

Ptáte se, co pro mě znamenala malá knížka Hesel v době, kdy jsem byl jako dobrovolník v československé zahraniční armádě ve Francii a Anglii. Jako student teologie ve Švýcarsku se pamatuji, že čtením z našich Hesel se na St. Chrischoně zahajoval každý nový den. Později v armádě, kdy voják neměl soukromí, to bylo jiné. Ve Francii jsem se nedostával do styku s Jednotou ani s jejím tiskem. V Anglii mi však Hesla opatřil bratr Bohumil Vančura. Čas od času jsem měl také možnost navštívit některé naše sbory. Byly pro mne těžko dostupné, ale knížku Hesel a případně i časopis jsem v nich mohl získat.

V cizině znamenala Hesla mnoho pro můj duchovní život. Umožňovala mi, abych ve válce neztrácel lidství a nepropadal nenávisti k nepřátelům. Pomáhala mi také, abych se nebál. A to nebyla maličkost ve válce plné hrůzy a nelidskosti. Stejné obavy, bolesti, úzkosti i naděje, stejný zápas o čisté lidství - v některých situacích zvlášť živé - spojovaly mne s domovem a s celou Jednotou bratrskou.

Adolf Ulrich Ep. fr.


Chceš-li vnímat Písmo svaté,
pomni, že Boží slovo
na rozdíl od lidského
je ořech, nikoli jahoda.


Vysvětlení k soustavě Hesel

Pro každý den roku nabízí knížka Hesel tři obsahově související texty:


Denní modlitby

Neděle:
Církev Kristova. Dík za vzkříšení Kristovo a za Boží slovo. Prosba za zmocnění pro zvěstování aza požehnání pro všechny posluchače. Posvěcení neděle. Probuzení aobnova duchovního života, jednota v Duchu, bratrská láska. Prosba za rozličné církve a jejich společné svědectví.
Pondělí:
Služba církve ve světě. Zvěstování evangelia ve všech zemích. Duchovní růst ve sborech. Svědectví víry alásky nekřesťanům. Vzdělání a vybavení spolupracovníků ke službě v církvích a ve společnosti. Evangelizace. Lékařská práce.
Úterý:
Rodina, škola, zaměstnání. Naše děti, rodiče, příbuzní, přátelé. Naše práce doma, na pracovišti. Osvědčování víry v denním životě. Výchova dětí, školy, internáty, učitelé,vychovatelé. Vyučování náboženství a křesťanské výchovy, práce s mládeží, schůzky mládeže.
Středa:
Naši bližní. Sousedé, kolegové v práci, obchodní přátelé. Pomoc a útěcha pro nemocné, slepé, hluché a pro všechny postižené. Ovdovělí, osamělí, vězňové, lidé bez přístřeší, nezaměstnaní, oběti útlaku a násilí. Diakonie - domovy důchodců, ústavy s pečovatelskou službou, sociální dílo.
Čtvrtek:
Společnost. Národy a jejich vlády. Rozmáhání úsilí o mír a spravedlnost mezi národy. Ochrana před zneužitím sil vložených do lidských rukou, překonávání národnostní a rasové nenávisti. Cizinci v naší zemi, uprchlíci. Muži a ženy ve vedoucích postaveních na všech úrovních. Odpovědné zacházení s dary stvoření. Denní chléb. Zdar práce k Boží cti. Věrnost a pravdivost ve společném životě. Víra v Boží vedení ve světě a v Jeho moc léčit všechny rány.
Pátek:
Naše církev a sbor. Dík za spasitelné dílo Kristovo na kříži. Prosba za vyznání hříchů a za nové vylití Ducha, za posilu všech členů sboru ke vzájemné službě, za připravenost všech ke spolupráci na Božím díle. Prosba za zmocnění pro všechny, kteří jsou povoláni ke službě zvěstovat či pastýřsky vést sbor. Duch lásky a jednoty, budování a zachování naší práce. Služba Hesel k povzbuzování jednoty, požehnání přípravy knížky Hesel a pro její čtenáře. Přímluvné modlitby za církev Kristovu doma i ve světě.
Sobota:
Pohled zpět a výhled. Díky za Boží dary a vedení týdnem. Prosba za odpuštění přestupků a provinění. Požehnání pro neděli. Přímluvné modlitby za Izrael, lid Staré smlouvy. Připravenost církve Kristovy na jeho druhý příchod. Radostná naděje věčné slávy.


Modlitební stráž Jednoty bratrské

Následující přehled ukazuje průběh modlitebního řetězce během roku:

Leden:
Americká provincie jižní

Únor:
1.-4. Kostarika
5.-14. Guyana
15.-29. Česká provincie

Březen:
1.-15. Surinam
16.-31. Tanzánie - západ

Duben:
1.-7. Aljaška
8.-30. Kontinentální provincie, Hvězdné návrší

Květen:
1.-27. Západoindická provincie
28.-31. Labrador

Červen:
Jamajka

Červenec:
1.-15. Honduras
16.-31. Jižní Afrika - východ

Srpen:
Jižní Afrika - západ

Září:
1.-15. Britská provincie, Irsko a Indie
16.-30. Tanzánie - provincie Rukwa

Říjen:
1.-15. Tanzánie - jih
16.-31. Nicaragua

Listopad:
1.-15. Tanzánie - jihozápad
16.-30. Americká provincie severní

Prosinec:
Americká provincie severní


Vydání Hesel v rozličných jazycích

Hesla jsou rozšířena do celého světa a v současnosti jsou vydávána v 46-ti jazycích v Evropě, Africe, Asii a Americe:

afrikaans, angličtina, balinézština (indonézština), bassa, batak, bečuánština (tswana), bulharština, čeština, čičewa, čínština, dánština, estonština, finština, francouzština, hindština, hmong, chorvatština, inuktetuk (eskymáčtina), italština, japonština, kinyarwanda, lotyština, maďarština, miskito, němčina, nizozemština, odiya, ovambo, papiamento, pedi, polština, portugalština, rongmei, rumunština, ruština, slovenština, simalungun, surinamština, swahili, španělština, švédština, thaiština, tibetština, venda, xhosa, zulština.

Hesla vycházejí také v původních biblických jazycích, tj. hebrejština a řečtina, a ve slepeckém písmu.


Použité překlady bible

České převody německých originálů jsou vybrány z různých překladů bible - označeno za odkazem k biblickému textu takto:

(bez označení) - Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad, 2.vydání ERC, Praha 1984 (se svolením ČBS)
F - Viktor Fischl: "Kniha žalmů", Melantrich 1998
K - "Bible kralická" - poslední vydání z roku 1613
Ku - P. Josef Kunický: "Rozjímavý překlad žalmů a kantik římského breviáře", Křesťanská akademie, Řím 1970
P - dr. Ondřej M. Petrů: "Nový zákon", Křesťanská akademie, Řím 1970
Z - Zeman: "Žalmy", Brno 1946
Ž - František Žilka: "Nový zákon", Kalich Praha 1951

Písně:
Bratrský zpěvník, 4.vydání z r. 1954.


Tištěná verse

Hesla Jednoty bratrské na rok 2001

Podle německé předlohy "Losungen 2000" do češtiny převedli Miroslav Matouš a Jindřich Halama sen.

Obálku navrhl Jiří Just.

V systému LaTeX vysázel a v říjnu 2000 vydal
Petr Heřman - DÚLOS
Malá Štěpánská 6, 120 00 Praha 2
http://www.dulos.cz

nákladem 1200 výtisků.

Doporučená cena: 40,- Kč

Tato Hesla vycházejí od r. 1996 rovněž
v elektronické podobě na internetové adrese:
http://www.dulos.cz/cz/jb/hesla/

(C) Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut
Czech edition (C) Petr Heřman - DÚLOS
Translation (C) Miroslav Matouš, Jindřich Halama sen.

Úprava do HTML: Petr Heřman


[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000]
HESLA 2001: [kalendář | denní modlitby | perikopy | O historii Hesel]
[leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]