[1250 | ISO-Lat2 | PC-Lat2 | Kam | MAC | ASCII]
[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 ]
[HESLA 2001: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

ČERVENEC 2001

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce

Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu. Filipským 2,4


1. neděle po svaté Trojici

Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Lukáš 19,10


1. Neděle Panovníku Hospodine, ukaž na mě pro své jméno, jak je tvé milosrdenství dobrotivé, vysvoboď mne! Žalm 109,21

Není rozdílu mezi Židem a Řekem: Vždyť je jeden a týž Pán všech, štědrý ke všem, kdo ho vzývají, neboť každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen. Římanům 10,12-13

Tváři své přede mnou
neskrývej, buď se mnou.
Tys mé spomožení,
i vysvobození,
Bože můj!
- 379,6 -

== Lukáš 15,1-7 == 1.Timoteovi 1,12-17 == Žalm 7 ==


2. Pondělí Jásej a plesej, ty, která bydlíš na Sijónu, neboť Veliký je ve tvém středu - Svatý Izraele. Izaiáš 12,6

V Kristu bydlí celá plnost božství tělesně, a vy skrze něho jste přidruženi k jeho plnosti, jenž je hlava všech knížat a mocností. Koloským 2,9-10 P

== Izaiáš 43,22-25 == Skutky 13,42-52 ==


3. Úterý Hospodin je Bůh pravý. On je Bůh živý a Král věčný. Jeremiáš 10,10

Král králů a Pán pánů, on jediný je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světle. Jeho nikdo z lidí neviděl a nemůže vidět. Jemu patří čest a věčná moc. 1.Timoteovi 6,15-16

== 2.Mojžíšova 32,30-33,1 == Skutky 14,1-7 ==


4. Středa Uslyšíte-li dnes jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce. Žalm 95,8

Blahoslavení jsou, kdo slyší Boží slovo a zachovávají je. Lukáš 11,28 P

== Jan 5,1-16 == Skutky 14,8-20 ==


5. Čtvrtek Budou proti tobě bojovat, ale nic proti tobě nezmohou, neboť já budu s tebou a vysvobodím tě, je výrok Hospodinův. Jeremiáš 1,19

Bohu budiž dík, jenž nám všudy dává triumfovati v Kristu. 2.Korintským 2,14 Ž

== Matouš 18,15-20 == Skutky 14,21-28 ==

Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje


6. Pátek Oči Hospodinovy jsou obráceny k spravedlivým a uši jeho k jejich volání. Žalm 34,16 K

Hle, blahoslavíme ty, kteří vytrvali. Slyšeli jste o vytrvalosti Jobově a víte, k čemu ho Pán nakonec přivedl. Jakubova 5,11

== Matouš 27,3-10 == Skutky 15,1-12 ==

1415 Jan Hus zemřel mučednickou smrtí na hranici v Kostnici.


7. Sobota Nechť se prosím vyvýší tvá moc, Panovníku, jak jsi ohlásil. 4.Mojžíšova 14,17

Království Boží nezáleží v slovech, nýbrž v moci. 1.Korintským 4,20

== Římanům 8,1-6 == Skutky 15,13-35 ==


4. neděle po svaté Trojici

Jedni druhých břemena neste a tak plňte zákon Kristův. Galatským 6,2


8. Neděle Milovati budeš bližního svého jako sebe samého: Já jsem Hospodin. 3.Mojžíšova 19,18 K

Když jeden Samařan na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl pohnut soucitem. Přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem a obvázal mu je, posadil jej na svého mezka, zavezl do hostince a tam se o něho staral. Lukáš 10,33-34

Víš-li pak, kdo kvílí
v žalu, jak byl tvůj,
jdi, jdi v této chvíli
a jej potěšuj,
ať se vzepře zlému,
času nemaří,
s ním jdi, veď ho k svému
duše lékaři.
- 322,3 -

== Lukáš 6,36-42 == Římanům 14,10-13 == Žalm 1 ==


9. Pondělí Štítem a brněním bude jeho pravda. Žalm 91,4 Z

Ježíš odpověděl Pilátovi: Ty sám říkáš, že jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. Jan 18,37

== Přísloví 14,21-34 == Skutky 15,36-16,5 ==


10. Úterý Na tvých hradbách, Jeruzaléme, jsem ustanovil strážce. Po celý den a po celou noc ať nikdy nejsou zticha. Izaiáš 62,6

Ježíš řekl: Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého. Jan 17,15

== Nehemiáš 9,1-3.29-36 == Skutky 16,6-15 ==


11. Středa Nezatvrzujte se, poddejte se Hospodinu, přijďte k jeho svatyni. 2.Paralipomenon 30,8

Pán řekl služebníkovi: Vyjdi za lidmi na cesty a k ohradám a přinuť je, ať přijdou, aby se můj dům naplnil. Lukáš 14,23

== Marek 11,20-26 == Skutky 16,16-24 ==


12. Čtvrtek Prosím, Hospodine, pomoz! Prosím, Hospodine, dopřej zdaru! Žalm 118,25

Šimon řekl: Mistře, celou noc jsme se lopotili a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě. Lukáš 5,5 P

== 1.Korintským 12,19-26 == Skutky 16,25-40 ==


13. Pátek Jen ať se postaví a zachrání tě ti, kdo pozorují nebesa, kdo při novoluní uvádějí ve známost, co by tě mohlo potkat. Hle, jsou jako sláma, spálí je oheň. Izaiáš 47,13-14

Už nebudeme nedospělí, nebudeme zmítáni a unášeni závanem kdejakého učení - lidskou falší, chytráctvím a lstivým sváděním k bludu. Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava. Efezským 4,14-15

== 2.Timoteovi 2,14-19 == Filipským 1,1-11 ==


14. Sobota Spravedlnost tvou jsem ve svém srdci neukryl, hovořil jsem o tvé pravdě a tvé spáse. Žalm 40,11

Ježíš procházel městy a vesnicemi a přinášel radostnou zvěst o Božím království. Bylo s ním dvanáct učedníků a některé ženy. Lukáš 8,1-2

== 2.Korintským 13,10-13 == Filipským 1,12-18 ==


5. neděle po svaté Trojici

Milostí jste spaseni skrze víru. Spasení není z nás, je to Boží dar. Efezským 2,8


15. Neděle Stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej. 1.Mojžíšova 1,27 K

Z jeho rozhodnutí jsme se znovu zrodili slovem pravdy, abychom byli jakoby první sklizní jeho stvoření. Jakubova 1,18

Ty se o nás věrně staráš,
co potřebí, to nám dáváš,
duši, tělo opatruješ,
tak své stvoření miluješ.
- 50,2 -

== Lukáš 5,1-11 == 1.Korintským 1,18-25 == Žalm 13 ==


16. Pondělí Ani jedno ze všech dobrých slov, která Hospodin mluvil k domu izraelskému, nezapadlo: všechno se uskutečnilo. Jozue 21,45

A to je zaslíbení, které on nám dal: život věčný. 1.Janova 2,25

== Galatským 1,13-24 == Filipským 1,18b-26 ==


17. Úterý Já vydávám na smrt i daruji život, zdeptal jsem a zase zhojím, není, kdo by vytrhl z mé ruky. 5.Mojžíšova 32,39

Celou naději upněte k milosti, která k vám přichází ve zjevení Ježíše Krista. 1.Petrova 1,13

== 1.Mojžíšova 35,1-5a.9-15 == Filipským 1,27-2,4 ==


18. Středa Lidé, doufejte v něho v každé době, před ním vylévejte svá srdce! Žalm 62,9 Ku

Pán řekl: Což Bůh nezjedná právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá? Pravím vám, že se jich brzy zastane. Lukáš 18,7-8

== Ezechiel 2,3-8a == Filipským 2,5-11 ==


19. Čtvrtek Ti, kteří se znají ke svému Bohu, zůstanou pevní a budou podle toho jednat. Daniel 11,32

Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy. 2.Timoteovi 1,7

== Matouš 16,24-28 == Filipským 2,12-18 ==


20. Pátek Hospodinova ustanovení jsou přímá, jsou pro radost srdci. Žalm 19,9

Ježíš řekl: Kdo zachovává mé slovo, neuzří smrti na věky. Jan 8,51

== 2.Korintským 12,1-10 == Filipským 2,19-30 ==


21. Sobota Kdykoli jísti budeš a nasytíš se, dobrořečiti budeš Hospodinu. 5.Mojžíšova 8,10 K

Ať tedy jíte či pijete či cokoli jiného děláte, všecko čiňte k slávě Boží. 1.Korintským 10,31

== Marek 1,9-15 == Filipským 3,1-11 ==


6. neděle po svaté Trojici

Takto praví Hospodin stvořitel tvůj: Neboj se, neboť vykoupil jsem tě, a povolal jsem tě jménem tvým. Můj jsi ty. Izaiáš 43,1 K


22. Neděle Tvým útočištěm je Pán. Žalm 91,9 Ku

Nyní vás poroučím Pánu a slovu jeho milosti. On vás může vybudovati a dáti vám dědický podíl. Skutky 20,32 Ž

Rozvesel se duše v těle,
vroucí oběť obětuj,
nikdo z ruky Stvořitele
nevyrve ti podíl tvůj.
- 357,4 -

== Matouš 28,16-20 == Římanům 6,3-8(9-11) == Žalm 26 ==


23. Pondělí Ubožák zavolal a Pán ho uslyšel a pomohl mu ze všech jeho úzkostí. Žalm 34,7 Ku

Jakýsi muž ze zástupu vykřikl: Mistře, prosím tě, ujmi se mého syna! Lukáš 9,38

== 2.Mojžíšova 14,15-22 == Filipským 3,12-16 ==


24. Úterý Blažený lid, který zná jásavý hlahol! Hospodine, kráčejí ve světle tvého obličeje. Žalm 89,16 Z

Kdo miluje svého bratra, zůstává ve světle a není nikomu kamenem úrazu. Kdo nenávidí svého bratra, je ve tmě a ve tmě chodí. Neví, kam jde, neboť tma mu oslepila oči. 1.Janova 2,10-11

== Jan 7,37-44 == Filipským 3,17-21 ==


25. Středa Elijáš řekl všemu lidu: Přistupte ke mně! - Všechen lid k němu přistoupil a on opravil pobořený Hospodinův oltář. 1.Královská 18,30

Neuvědomuješ si, že dobrotivost Boží tě chce přivést k pokání? Římanům 2,4

== 5.Mojžíšova 30,1-6 == Filipským 4,1-9 ==


26. Čtvrtek Z celého srdce se odevzdávaly dobrovolné dary Hospodinu. 1.Paralipomenon 29,9

Barnabáš měl pole, prodal je, peníze přinesl a položil před apoštoly. Skutky 4,37

== Matouš 18,1-6 == Filipským 4,10-23 ==


27. Pátek Nauč nás počítati dnů našich, abychom uvodili moudrost v srdce. Žalm 90,12 K

My, kteří patříme dni, buďme střízliví, oblecme si víru a lásku jako pancíř a naději na spásu jako přilbu. 1.Tesalonickým 5,8

== Jan 19,31-37 == Skutky 17,1-15 ==


28. Sobota Panovníku, u tebe jsme měli domov v každém pokolení! Než se hory zrodily, než vznikl svět a země, od věků na věky jsi ty, Bože. Žalm 90,1-2

Nalezli jsme útočistě v tom, abychom dosáhli naděje ležící před námi. Tato naděje jest kotvou duše bezpečnou a pevnou. Židům 6,18-19

== Zjevení 3,1-6 == Skutky 17,16-34 ==


7. neděle po svaté Trojici

Již tedy nejste hosté a příchozí, ale spoluměšťané svatých a domácí Boží. Efezským 2,19 K


29. Neděle Obraťte se a budete žít. Ezechiel 18,32

Otec řekl svým služebníkům: Tento můj syn byl mrtev a zase žije, ztratil se a je nalezen. - A začali se veselit. Lukáš 15,22.24

Mně dostalo se slitování,
ač lásky nehoden jsem byl
a po tom divu v pyšném přání
jsem nikdy dříve netoužil.
Teď šťasten jsem a div ten ctím
a Slitovníka velebím.
- 278,1 -

== Jan 6,1-15 == Skutky 2,41-47 == Žalm 21 ==


30. Pondělí A nastane den jediný, známý jen Hospodinu, kdy nebude den ani noc: i za večerního času bude světlo. Zachariáš 14,7

Služebníci Boha mu budou sloužit a budou hledět na jeho tvář. Noci tam již nebude a nebudou potřebovat světlo lampy ani světlo slunce, neboť Pán Bůh bude jejich světlem. Zjevení 22,3-4.5

== 2.Paralipomenon 30,13-22 == Skutky 18,1-22 ==


31. Úterý Přichází den Hospodinův a je blízko. Joel 2,1

Napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko. Lukáš 21,28

== Matouš 22,1-14 == Skutky 18,23-19,7 ==


ČERVENEC 2001: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 ]
[HESLA 2001: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]