[1250 | ISO-Lat2 | PC-Lat2 | Kam | MAC | ASCII]
[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 ]
[HESLA 2001: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad]

PROSINEC 2001

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce

Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého. 2.Tesalonickým 3,3


1. Sobota Izraelci Hospodinu odpověděli: Zhřešili jsme. Nalož s námi, jak sám uznáš za vhodné, jenom nás ještě tentokrát vyprosti. Soudců 10,15

Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného souhlasu: Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. 1.Timoteovi 1,15

== Zjevení 21,10-14.21-27 == 2.Tesalonickým 3,1-18 ==


1. neděle adventní

Aj, král tvůj přijde tobě spravedlivý a spasení plný. Zachariáš 9,9 K


2. Neděle Činy Hospodinovy jsou veliké, vyhledávané všemi, kdo zálibu v nich našli. Žalm 111,2

Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Jan 3,17

Vesele již pějme,
Bohu chválu vzdejme,
jenž nám Syna svého,
jednorozeného,
poslal v tomto čase
k naší věčné spáse.
- 91,1 -

== Matouš 21,1-9 == Římanům 13,8-14 == Žalm 24 ==


3. Pondělí Já Hospodin jsem se nezměnil. Malachiáš 3,6

Co když někteří byli nevěrní? Nezruší jejich nevěrnost věrnost Boží? Naprosto ne. Římanům 3,3.4

== 1.Petrova 1,8-13 == Zachariáš 1,7-17 ==


4. Úterý Shromáždi mi lid a dám jim slyšeti svá slova, aby se mě naučili bát po všechny dny svého života na zemi a učili tomu své syny. 5.Mojžíšova 4,10

Usiluj o to, aby ses před Bohem osvědčil jako dělník, který se nemá zač stydět, protože správně zvěstuje slovo pravdy. 2.Timoteovi 2,15

== Židům 10,32-39 == Zachariáš 2,1-9 ==


5. Středa Radovati a veseliti se budu v tobě, žalmy zpívati budu jménu tvému, ó Nejvyšší. Žalm 9,3 K

Celý zástup lidu se radoval nad podivuhodnými činy, které Ježíš konal. Lukáš 13,17

== 2.Samuelova 23,1-7 == Zachariáš 2,10-17 ==


6. Čtvrtek Co Bůh rozboří, nikdo nezbuduje, zavře dveře za někým a otevřít je nelze. Jób 12,14

Otče, chceš-li, odejmi ode mne tento kalich, ale ne má, nýbrž tvá vůle se staň. Lukáš 22,42

== Jeremiáš 30,18-22 == Zachariáš 3,1-10 ==


7. Pátek Vždy přece k Bohu má se mlčenlivě duše má, od něhoť jest spasení mé. Žalm 62,2 K

Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoli o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí. 1.Janova 5,14

== Matouš 27,27-30 == Zachariáš 4,1-14 ==


8. Sobota Jeho velikost bude nyní sahat až do dálav země. Micheáš 5,3

Slyšel jsem jeho mocný hlas v nebi: Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše. Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte. Zjevení 12,10.12

== Matouš 23,37-39 == Zachariáš 5,1-11 ==


2. neděle adventní

Napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko. Lukáš 21,28


9. Neděle Jak velice miluješ lidi! 5.Mojžíšova 33,3

V tom je láska, ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy. 1.Janova 4,10

Ta láska věčná se mnou spříznila se,
že bratra zřím v té božské milosti.
Můj Bůh a Tvůrce přijal tělo na se,
a jako člověk žil zde v nízkosti.
Buď Bohu dík! Jak šťasten jsem,
že mne si zalíbil ve Kristu, Smírci mém.
- 281,2 -

== Lukáš 21,25-33 == Jakubova 5,7-8 == 1.Samuelova 2,1-10 ==


10. Pondělí Jeho hněv je na okamžik, jeho přízeň však na celý život. Večer se uhostí pláč a ráno všecko plesá. Žalm 30,6

Bůh jim setře každou slzu s očí. Zjevení 7,17

== Židům 6,9-12 == Zachariáš 6,1-8 ==


11. Úterý Zachráním vás ze všech vašich nečistot. Ezechiel 36,29

Ježíš praví: Vy jste již čisti pro slovo, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jan 15,3-4

== Zjevení 2,12-17 == Zachariáš 6,9-15 ==


12. Středa Plésejte Bohu, síle naší! Žalm 81,2 K

Když se už Ježíš blížil ke svahu Olivové hory, počal celý zástup učedníků radostně a hlasitě chválit Boha za všechny mocné činy, které viděli. Volali: Požehnaný král, jenž přichází ve jménu Hospodinově. Lukáš 19,37-38

== Zjevení 2,1-7 == Zachariáš 7,1-14 ==


13. Čtvrtek Mně však v Boží blízkosti je dobře, v Panovníku Hospodinu mám své útočiště, proto vyprávím o všech tvých činech. Žalm 73,28

Ježíš praví: Já jsem přišel na svět jako světlo, aby nikdo, kdo ve mne věří, nezůstal ve tmě. Jan 12,46

== 2.Korintským 5,1-10 == Zachariáš 8,1-3.14-23 ==


14. Pátek S plésáním to oznamujte, všude rozhlašujte, rozneste to až do končin země, rcete: Hospodin vykoupil Jákoba, svého služebníka. Izaiáš 48,20 K

Když se naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy, podrobeného zákonu, aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu podrobeni, tak abychom byli přijati za syny. Galatským 4,4.5

== Zachariáš 2,14-17 == Zachariáš 9,9-12 ==


15. Sobota Bůh vedl lid oklikou, cestou přes poušť k Rákosovému moři. 2.Mojžíšova 13,18

Mudrci na pokyn ve snu, aby se nevraceli k Herodovi, jinudy odcestovali do své země. Matouš 2,12

== Izaiáš 45,1-8 == Zachariáš 11,4-17 ==


3. neděle adventní.

Připravte cestu Hospodinu! Hle, váš Bůh! Panovník Hospodin přichází s mocí. Izaiáš 40,3.10


16. Neděle Hospodin jest můj pastýř, na pastvách zelených pase mne, k vodám tichým mne přivodí, duši mou občerstvuje. Žalm 23,1.2.3 K

Neshánějte se po tom, co budete jíst a pít, a netrapte se tím! Po tom po všem se shánějí lidé tohoto světa. Váš Otec přece ví, že to potřebujete. Lukáš 12,29-30

Nuž, zanech, Boží stádce,
vší péče světa již.
Pán, zkusiv tebe krátce,
zas odejme tvůj kříž.
Aj, ve dveřích již stojí
tvůj Pastýř, Bůh a Pán,
jenž rukou lásky hojí,
kde zbudou stopy ran.
- 65,6 -

== Matouš 11,2-10 == 1.Korintským 4,1-5 == Lukáš 1,46-55 ==


17. Pondělí Hospodine, postav stráž k mým ústům, přede dveře mých rtů hlídku. Žalm 141,3

Z každého planého slova, jež lidé promluví, budou skládat účty v den soudu. Matouš 12,36

== Matouš 3,1-6 == Zachariáš 12,9-13,1 ==


18. Úterý Můj podíl je Hospodin, praví má duše, proto na něj čekám. Pláč 3,24

Skrze Krista jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme a chlubíme se nadějí, že dosáhneme slávy Boží. Římanům 5,2

== Matouš 3,7-12 == Zachariáš 14,1-11 ==


19. Středa Hospodin obnažil svou svatou paži před zraky všech pronárodů. I spatří všechny dálavy země spásu našeho Boha. Izaiáš 52,10

Petr a Jan odpověděli: O tom, co jsme viděli a slyšeli, nemůžeme mlčet. Skutky 4,20

== Matouš 21,28-32 == Malachiáš 1,6-14 ==


20. Čtvrtek Bůh zná skrytosti srdce. Žalm 44,22 K

Petr odpověděl Ježíšovi: Pane, ty víš všechno, ty víš také, že tě mám rád. Jan 21,17

== Matouš 11,7-15 == Malachiáš 2,17-3,5 ==


21. Pátek Job Hospodinu odpověděl: Co ti odpovím, když jsem tak bezvýznamný! Kladu si na ústa ruku. Jób 40,3.4

Vždyť já jsem poslední z apoštolů. Jen Boží milostí jsem, co jsem. 1.Korintským 15,9.10 Ž

== Jan 19,17-22 == Malachiáš 3,6-12 ==


22. Sobota Když farao viděl, že přestal déšť a krupobití i hromobití, hřešil dále. Zůstal v srdci neoblomný. 2.Mojžíšova 9,34

Ježíš řekl: Můj pokrm je, abych konal vůli toho, jenž mne poslal, a abych dokonal jeho dílo. Jan 4,34

== Izaiáš 44,21-27 == Malachiáš 3,13-18 ==


4. neděle adventní.

Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Pán je blízko. Filipským 4,4-5


23. Neděle I zjeví se Hospodinova sláva a všechno tvorstvo společně spatří, že promluvila Hospodinova ústa. Izaiáš 40,5

Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy Jan 1,14

Ó králi slávy, Ježíši,
útěcho duší nejvyšší,
my vroucně tebe vítáme
a ke tvé slávě zpíváme.
Jen v tobě máme naději
a prosíme tím vroucněji:
až přijdeš v slávě s anděly,
ať nic tě od nás nedělí!
- 73,4-5 -

== Lukáš 1,39-56 == Filipským 4,4-7 == Lukáš 1,68-79 ==


Štědrý den

24. Pondělí Já jsem Hospodin. To je mé jméno. Svou slávu nikomu nedám, svou chválu nepostoupím modlám. Izaiáš 42,8

I řekl mu zákoník: Správně, Mistře, podle pravdy jsi řekl, že je jediný Bůh a že není jiného kromě něho. A milovat jej z celého srdce, z celého rozumu a z celé síly a milovat bližního jako sebe je víc, než přinášet Bohu oběti a dary. Marek 12,32.33

Král jsa předůstojný,
Bůh náš všemohoucí,
stolec maje věčný
i korunu skvoucí -
k nám ses v lásce blížil,
pro nás velmi snížil,
stav se lidem rovný,
zvolils život skrovný:
Vítej, králi náš.
- 71,3 -

== Lukáš 2,1-14 == Titovi 2,11-14 == Malachiáš 3,19-24 ==


1. svátek vánoční

Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu. Jan 1,14

25. Úterý Řekl jsem: Nebudu je připomínat, už nebudu v jeho jménu mluvit. - Avšak v mém srdci je jako hořící oheň. Jeremiáš 20,9

Máme téhož ducha víry, jak je řečeno v Písmě: Uvěřil jsem, a tedy jsem mluvil. Věříme i my a proto také mluvíme. 2.Korintským 4,13 P

Amen, Pane, tobě žehnáme za spásu,
buď na věky chválen, Jezu nejdražší,
jenž jsi od Otce na svět přišel nyní.
Ó pojďme, pokloňme se Ježíši.
- 94,4 -

== Jan 1,1-14 == Židům 1,1-6 == Žalm 2 ==


2. svátek vánoční

26. Středa Dobrořeč duše má Hospodinu, kterýž vysvobozuje od zkázy život tvůj, kterýž tě korunuje milosrdenstvím a mnohým slitováním. Žalm 103,4 K

Dnes se vám narodil Spasitel. Lukáš 2,11

Nuž, duše, Všemocného chval,
že na námi se smiloval
a poslal Syna milého
před věky narozeného,
by naším Spasitelem byl,
nás od vin, hříchu vyprostil
a pravdou svou a milostí
nás vedl k věčné jasnosti.
- 84,1-2 -

== Matouš 10,16-22 == Koloským 1,15-20 == Lukáš 2,29-32 ==


27. Čtvrtek Když já Hospodin promluvím, mluvím slovo, které se splní bez odkladu. Ezechiel 12,25

Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, jenž nám dal zaslíbení, je věrný. Židům 10,23

== 1.Janova 2,5-11 == Jan 1,1-5 ==


28. Pátek Na něm spočine duch Hospodinův, duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a síly, duch poznání a bázně Hospodinovy. Izaiáš 11,2

Neboť se zalíbilo Otci, aby v něm přebývala plnost všeho. Koloským 1,19

== Zjevení 7,1-12 == Jan 1,6-8 ==


29. Sobota Naslouchejte mi, vy zarputilci, vzdáleni od spravedlnosti. Přiblížil jsem svoji spravedlnost, daleko už není. Izaiáš 46,12.13

Co je slabé, vyvolil Bůh. 1.Korintským 1,27

== 1.Janova 4,11-16 == Jan 1,9-13 ==


Neděle po vánocích

Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu. Jan 1,14


30. Neděle Zpívejte Hospodinu, neboť vykonal důstojné činy, ať o tom zví celá země. Izaiáš 12,5

Pavel píše: Běda mně, kdybych nekázal. 1.Korintským 9,16

Chvála Bohu Otci, neskonalé moci,
i jeho milému Synu jedinému,
i Duchu svatému, v Božství nedílnému.
- 64,11 -

== Lukáš 2,22-40 == 1.Janova 1,1-4 == Jan 1,14-18 ==


Závěr roku

Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný. Žalm 103,8

31. Pondělí Ukáži ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit. Žalm 32,8

Když viděl Ježíš zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysíleni a skleslí jako ovce bez pastýře. Matouš 9,36

Jezu, jako pastýř voď nás,
chceme býti stádcem tvým,
z pouště světa doprovoď nás
k pastvám věčně zeleným.
Všechněm bídným v širém světě
ohlašuješ pomoc svou.
I my, Pane, slyšíce tě,
vyhlížíme za tebou.
- 285,1 -

== Lukáš 12,35-40 == Římanům 8,31-39 == Žalm 103 ==

Milost všem, kdo nepomíjející láskou milují našeho Pána Ježíše Krista.


PROSINEC 2001: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 ]
[HESLA 2001: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad]