[1250 | ISO-Lat2 | PC-Lat2 | Kam | MAC | ASCII]
[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 ]
[HESLA 2001: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

ČERVEN 2001

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce

Bůh vyhlásil pokoj v Ježíši Kristu. On je Pánem všech. Skutky 10,36


1. Pátek Hospodin, váš Bůh, vás přivede do odpočinutí a dá vám tuto zemi. Jozue 1,13

Tak má Boží lid pravý sobotní odpočinek teprve před sebou. Židům 4,9

== Jan 19,25-27 == Skutky 5,17-33 ==


2. Sobota Bůh řekl: Položil jsem na oblak svou duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí. 1.Mojžíšova 9,13

Ježíš vzal kalich a řekl: Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá. Lukáš 22,20

== Zachariáš 4,1-14 == Skutky 5,34-42 ==


Neděle svatodušní

Ne silou ani mocí, ale Duchem mým, praví Hospodin zástupů. Zachariáš 4,6


3. Neděle Moudrost dává Hospodin, poznání i rozumnost pochází z jeho úst. Přísloví 2,6

V Kristu jsou obsaženy všecky tajemné poklady moudrosti a poznání. Koloským 2,3 Ž

Moudrost mi, Pane, dávej, abych po tvé cestě chodil.
Moudrost mi, Pane, dávej, ať ve tmě nebloudím.
Moudrost mi, Pane, dávej, sám ji nemám.
Moudrost mi, Pane, dávej, ať tě hledám.
Moudrost mi, Pane, dávej, ať ve tmě nebloudím.
- Svítá 189,1 -

== Jan 14,23-17 == Skutky 2,1-8 == Žalm 118,1-14 ==


Pondělí svatodušní

4. Pondělí Bůh je s tebou ve všem, co činíš. 1.Mojžíšova 21,22

Milost našeho Pána Ježíše Krista buď s vámi. 1.Tesalonickým 5,28

Milost Pána našeho Jezu Krista
a láska Boží a účastenství Ducha svatého
se všechněmi námi,
se všechněmi námi, amen.
- 498,1 -

== Matouš 16,13-19 == 1.Korintským 12,4-11 == Žalm 118,15-29 ==


5. Úterý Buďte rozhodní a buďte udatného srdce, všichni, kdo čekáte na Hospodina! Žalm 31,25

Musíte vytrvat ve víře, opřeni o pevné základy, a nesmíte se nechat odvrátit od naděje, kterou vám přineslo evangelium. Koloským 1,23 P

== 1.Korintským 14,1-5.37-40 == Skutky 6,1-7 ==


6. Středa V soužení jsem volal k Hospodinu, on mi odpověděl. Jonáš 2,3

Vede se někomu z vás zle? Ať se modlí! Jakubova 5,13

== Efezským 1,11-14 == Skutky 6,8-15 ==


7. Čtvrtek Hospodin ochuzuje i zbohacuje. 1.Samuelova 2,7

Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více. Lukáš 12,48

== 2.Korintským 3,2-9 == Skutky 7,1-16 ==


8. Pátek Hospodin na nebesích utvrdil trůn svůj, a kralování jeho nade vším panuje. Žalm 103,19 K

Vlády nad světem se ujal náš Pán a jeho Mesiáš. A bude kralovat na věky věků. Zjevení 11,15

== Galatským 3,1-5 == Skutky 7,17-29 ==


9. Sobota Pozvedněme s dlaněmi i srdce k Bohu na nebesích. Pláč 3,41

Modlete se také za nás, aby Bůh otevřel dveře našemu slovu, abych mohl zvěstovat tajemství Kristovo. Koloským 4,3

== 1.Mojžíšova 18,1-14 == Skutky 7,30-43 ==


Neděle svaté Trojice

Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy. Izaiáš 6,3


10. Neděle Tak tomu bude s mým slovem: Nenavrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal. Izaiáš 55,11

Děkujeme Bohu neustále, že jste od nás přijali slovo Boží zvěsti ne jako slovo lidské, ale jako slovo Boží, jímž skutečně jest. 1.Tesalonickým 2,13

Moudrostí poklad s nebe
jest slovo Boží nám,
jímž k poznání nám sebe
podává Pán Bůh sám.
Toť světlo k zjevení
nám v Kristu Boží tváře
na věčné spasení,
k životu sladká vůně
a v mdlobách sílení.
- 159,1 -

== Jan 3,1-15 == Římanům 11,32-36 == Žalm 29 ==


11. Pondělí Ať se každý odvrátí od své zlé cesty a od svých zlých skutků. Jeremiáš 25,5

Ježíš šel do Galileje a hlásal tam Boží radostnou zvěst: Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Polepšete se a věřte v radostné poselství. Marek 1,14-15 P

== Jeremiáš 10,6-12 == Skutky 7,44-53 ==


12. Úterý Hospodine, tvé milosrdenství je na věky. Díla svých rukou neopustíš. Žalm 138,8 Z

Jsi hoden, Pane a Bože náš, přijmout slávu, čest i moc, neboť ty jsi stvořil všecko a tvou vůlí všechno povstalo a jest. Zjevení 4,11

== Izaiáš 43,8-13 == Skutky 7,54-8,3 ==


13. Středa Hospodinu chci zpívat, neboť se slavně vyvýšil. 2.Mojžíšova 15,1

Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími a jsme jimi. 1.Janova 3,1

== Jan 5,17-23 == Skutky 8,4-25 ==


14. Čtvrtek Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví. 2.Mojžíšova 20,16

Ať z vašich úst nevychází žádné ošklivé slovo, ale jen dobré k potřebnému budování, aby posluchačům způsobilo milost. Efezským 4,29 Ž

== Efezským 4,1-7 == Skutky 8,26-40 ==


15. Pátek Když jsme byli poníženi, rozpomněl se na nás, jeho milosrdenství je věčné. Žalm 136,23

Tu svobodu nám vydobyl Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrocké jho. Galatským 5,1

== Židům 2,1-10 == Skutky 9,1-9 ==


16. Sobota Nač odříkáváš má nařízení, proč si bereš do úst moji smlouvu? Ty přece nenávidíš kázeň, ty má slova za sebe jen házíš. Žalm 50,16-17

Ježíš řekl: Má matka a moji bratři jsou ti, kdo slyší Boží slovo a podle něho jednají. Lukáš 8,21

== Jan 14,7-14 == Skutky 9,10-19 ==


1. neděle po svaté Trojici

Kdo slyší vás, slyší mne, a kdo odmítá vás, odmítá mne. Lukáš 10,16 K


17. Neděle Oslavujte Hospodina, nebo dobrý jest, nebo na věky milosrdenství jeho. Žalm 106,1 K

Jeden z nich, jakmile zpozoroval, že je uzdraven, hned se vrátil a velikým hlasem velebil Boha. Padl tváří k Ježíšovým nohám a děkoval mu. Lukáš 17,15-16

Chválu a čest vzdávejte,
neb jest dobrý ustavičně.
Dobrotu jeho vždy zvyšujte,
že jest trvanlivá věčně.
Izraeli, to s ochotností
ohlašuj nyní i vždycky,
že dobrota jeho milosti
stálá je věky po všecky.
- 30,1 -

== Lukáš 16,19-31 == 1.Janova 4,16-21 == Žalm 28 ==


18. Pondělí Spravedlnost a právo jsou pilíře tvého trůnu, před tebou jde milosrdenství a věrnost. Žalm 89,15

Víte-li, že Bůh je spravedlivý, pochopíte, že také každý, kdo činí spravedlnost, je z něho zrozen. 1.Janova 2,29

== Jonáš 1,1-16 == Skutky 9,19-31 ==


19. Úterý Jeho vláda bude od moře k moři, od řeky až do dálav země. Zachariáš 9,10

Přijď království tvé. Lukáš 11,2

== Jeremiáš 36,1-10 == Skutky 9,32-43 ==


20. Středa Hospodin řekl: Nepřibližuj se sem. Zuj si opánky, neboť místo, na kterém stojíš, je půda svatá. 2.Mojžíšova 3,5

Jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém svém způsobu života. 1.Petrova 1,15

== Ezechiel 3,22-27 == Skutky 10,1-20 ==


21. Čtvrtek Hospodin střeží duše svých věrných. Žalm 97,10

Pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Filipským 4,7

== Jan 21,15-19 == Skutky 10,21-33 ==


22. Pátek Cti Hospodina ze svého majetku i prvotinami z celé své úrody. Přísloví 3,9

Ježíš pravil: Skutečně, říkám vám: Tato chudá vdova vložila více než všichni ostatní. Ti všichni vložili jako dar něco ze svého nadbytku, ona však vložila ze svého nedostatku všechno, co měla na živobytí. Lukáš 21,3-4 P

== Jeremiáš 20,7-11 == Skutky 10,34-48 ==


23. Sobota Každému, kdo se bojí Pána, on ukazuje, kterou cestu zvolit. Žalm 25,12 K

Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. Jan 6,68

== Izaiáš 55,1-5 == Skutky 11,1-18 ==


2. neděle po svaté Trojici

Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete a jste obtíženi, a já vám odpočinutí dám. Matouš 11,28 K


24. Neděle Upusť od hněvu a zanech zlosti! Nerozohňuj se, činil bys tím jen zle! Žalm 37,8 K

Jak můžeš říci svému bratru: Bratře, dovol, ať ti vyjmu třísku, kterou máš v oku - a sám ve svém oku trám nevidíš? Lukáš 6,42

Nikdy bratra nezamítej,
byť se tobě i zdál mdlým,
leč u víře ho počítej
k účastníkům Kristovým,
jenž svou krví očišťuje,
v smlouvě víry posvěcuje,
neb jsme jedni jako druzí
jenn hříšní, bídní sluzi.
- 302,6 -

== Lukáš 14,15-24 == Efezským 2,17-22 == Žalm 12 ==


25. Pondělí Místu, kde s ním mluvil Bůh, dal Jákob jméno Bét-el. 1.Mojžíšova 35,15

Tímto Božím domem jsme my, pokud si až do konce zachováme smělou jistotu s radostnou nadějí. Židům 3,6

== Přísloví 9,1-10 == Skutky 11,19-30 ==


26. Úterý Což je člověk spravedlivější než Bůh, čistší muž než jeho Učinitel? Jób 4,17

Jsme přesvědčeni, že se člověk stává spravedlivým vírou bez skutků zákona. Římanům 3,28

== 2.Mojžíšova 2,11-25 == Skutky 12,1-19 ==


27. Středa Nespřáhneš se se svévolníkem, aby ses stal zlovolným svědkem. 2.Mojžíšova 23,1

Podle svých slov budeš ospravedlněn a podle svých slov odsouzen. Matouš 12,37

== 1.Samuelova 1,1-11 == Skutky 12,19-25 ==


28. Čtvrtek Tento lid se dopustil velikého hříchu, udělali si zlatého boha. Můžeš jim ten hřích ještě odpustit? 2.Mojžíšova 32,31.32

Znáte přece štědrost našeho Pána Ježíše Krista: byl bohatý, ale pro vás se stal chudým, abyste vy jeho chudobou zbohatli. 2.Korintským 8,9

== Matouš 15,29-39 == Skutky 13,1-12 ==


29. Pátek Hospodine, má sílo a záštito, mé útočiště v den soužení! Jeremiáš 16,19

Jsem zajisté přesvědčen, že ani smrt ani život, andělé ani moci, přítomnost ani budoucnost, ani mocnosti, výšiny ani hlubiny, ani žádný jiný tvor nebude nás moci odloučiti od Boží lásky, jež jest v Kristu Ježíši, našem Pánu. Římanům 8,38-39 Ž

== Jan 6,37-46 == Skutky 13,13-25 ==


30. Sobota Tvůj trůn, ó Bože, jest věčný a stálý, berla království tvého jestiť berla nejupřímnější. Žalm 45,7 K

Všechny národy přijdou a skloní se před tebou, neboť tvé spravedlivé soudy vyšly najevo. Zjevení 15,4

== Jeremiáš 31,7-14 == Skutky 13,26-41 ==


ČERVEN 2001: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 ]
[HESLA 2001: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]