[1250 | ISO-Lat2 | PC-Lat2 | Kam | MAC | ASCII]
[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 ]
[HESLA 2001: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

ÚNOR 2001

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/

Heslo měsíce

Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí a miluj svého bližního jako sám sebe. Lukáš 10,27


1. Čtvrtek Jejich synové, kteří zákon ještě neznají, ať poslouchají a učí se bát Hospodina, vašeho Boha, po všechny dny. 5.Mojžíšova 31,13

Ježíš zavolal učedníky k sobě a řekl: Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží. Lukáš 18,16

== Jan 16,16-21 == Lukáš 8,4-15 ==


2. Pátek Opěvovali Hospodina a vzdávali mu chválu a čest, že je dobrý, že jeho milosrdenství nad Izraelem je věčné. Ezdráš 3,11

Zpívejte Bohu našemu všichni jeho služebníci, kteří se ho bojíte, malí i velicí. Zjevení 19,5

== Daniel 6,7-24 == Lukáš 8,16-21 ==


3. Sobota Budou vzhlížet ke mně, kterého probodli. Zachariáš 12,10

Když přišli na místo, kteréž slove popravištné, tu Ježíše ukřižovali. Lukáš 23,33 K

== Izaiáš 51,1-6 == Lukáš 8,22-25 ==


Poslední neděle po Zjevení Páně

Nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva. Izaiáš 60,2


4. Neděle Když se začalo hrát na pozouny a cymbály a jiné hudební nástroje, chválili Hospodina, protože je dobrý a že jeho milosrdenství je věčné. Boží dům naplnila Hospodinova sláva. 2.Paralipomenon 5,13.14

Bůh vás povolal do svého království a do své slávy. 1.Tesalonickým 2,12 P

Chvaltež nejmocnějšího
v každý čas vesele,
ať zní čest, chvála jeho
v církvi každé chvíle.
Žalmy, harfy přidejte,
píšťalky, cymbály,
tak Pánu prozpěvujte
zpívajíce chvály.
- 53,3 -

== Matouš 17,1-9 == 2.Korintským 4,6-10 == Žalm 16 ==


5. Pondělí I řekl Bůh: "Buď světlo!" - I bylo světlo. 1.Mojžíšova 1,3 K

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. Žijte proto jako děti světla - ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Efezským 5,8-9

== 2.Korintským 3,9-18 == Lukáš 8,26-39 ==


6. Úterý Když v mém nitru roste neklid, naplní mě útěcha tvá potěšením. Žalm 94,19

Těšte malomyslné, ujímejte se slabých. 1.Tesalonickým 5,14

== Jan 1,43-51 == Lukáš 8,40-56 ==


7. Středa Ty mě, Hospodine, neodepřeš svoje slitování. Kéž mě stále opatruje tvoje milosrdenství a věrnost. Žalm 40,12 Z

Milosrdenství jeho od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Lukáš 1,50

== Jan 3,31-36 == Lukáš 9,1-9 ==


8. Čtvrtek Jak bych se tedy mohl dopustit takové špatnosti a prohřešit se proti Bohu! 1.Mojžíšova 39,9

Nevydej nás do pokušení. Lukáš 11,4

== Zjevení 1,1-8 == Lukáš 9,10-17 ==


9. Pátek Z hlubokosti volám k tobě, Hospodine, Pane, vyslyš hlas můj. Žalm 130,1-2 K

Slepý zavolal: "Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou!" Lukáš 18,38

== Jan 8,12-20 == Lukáš 9,18-27 ==


10. Sobota Izrael je spasen Hospodinem spásou věčnou. Stydět a hanbit se nebudete navěky, nikdy. Izaiáš 45,17

Jsme spaseni v naději. Římanům 8,24

== 4.Mojžíšova 6,22-27 == Lukáš 9,28-36 ==


Septuagesimae

(70 dní před velikonocemi)

Ne pro své spravedlivé činy ti předkládáme své prosby o smilování, ale pro tvé velké slitování. Daniel 9,18


11. Neděle Nermuťtež se, nýbrž radost Hospodinova budiž vaše síla. Nehemiáš 8,10 K

Bratří moji, radujte se v Pánu. Psáti vám stále totéž mně není zatěžko a vám to bude oporou. Filipským 3,1

Nuž zvučte, struny milostné,
ó zněte, zpěvy radostné
a hymny Pánu k chvále.
Aj, v svaté Boží rodině,
tam pravé blaho jedině,
s ní kráčeti chci stále.
Vzdejte, pějte
zvučné žalmy, sypte palmy,
chvalte Boha.
Sláva jeho velká, mnohá.
- 361,4 -

== Matouš 20,1-16 == 1.Korintským 9,24-27 == Žalm 18,1-20 ==


12. Pondělí Hospodin řekl: Povolám jim proroka z jejich bratří, jako jsi ty. Do jeho úst vložím svá slova. 5.Mojžíšova 18,18

Já jsem nemluvil sám ze sebe, ale sám Otec, jenž mě poslal, mi dal, co mám říkati a co mám mluviti. Jan 12,49 Ž

== 5.Mojžíšova 7,6-12 == Lukáš 9,37-45 ==


13. Úterý Dobrý jest Hospodin, na věky milosrdenství jeho, a od národu do pronárodu pravda jeho. Žalm 100,5 K

Buďte vděčni! Koloským 3,15

== Židům 12,12-17 == Lukáš 9,46-50 ==


14. Středa Také my budeme sloužit Hospodinu. On je náš Bůh. Jozue 24,18

Žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům. Lukáš 16,13

== Matouš 10,40-42 == Lukáš 9,51-56 ==


15. Čtvrtek O tobě přemýšlí srdce mé když velíš, řka: Hledejte tváři mé. - A proto tváři tvé, Hospodine, hledati budu. Žalm 27,8 K

Kornelius byl člověk zbožný, s celou rodinou věřil v jediného Boha, byl velmi štědrý a pravidelně se modlil k Bohu. Skutky 10,2

== 1.Korintským 3,1-8 == Lukáš 9,57-62 ==


16. Pátek Rty kněze střeží poznání. Z jeho úst se vyhledává zákon, neboť on je poslem Hospodina zástupů. Malachiáš 2,7

Archippovi řekněte: Hleď, abys konal službu, kterou jsi přijal od Pána. Koloským 4,17

== Jan 2,13-22 == Lukáš 10,1-16 ==


17. Sobota Jeho jizvami jsme uzdraveni. Izaiáš 53,5

Ježíš Kristus byl vydán pro naše přestoupení a vzkříšen pro naše ospravedlnění. Římanům 4,25

== 1.Korintským 1,26-31 == Lukáš 10,17-20 ==


Sexagesimae

(60 dní před velikonocemi)

Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru! Židům 3,15


18. Neděle Rady tvé zdávna uložené jsou věrná pravda. Izaiáš 25,1 K

Ve své lásce nás Bůh předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny. Efezským 1,5

Ta láska věčná se mnou spříznila se,
že bratra zřím v té božské milosti.
Můj Bůh a Tvůrce přijal tělo na se,
a jako člověk žil zde v nízkosti.
Buď Bohu dík! Jak šťasten jsem,
že mne si zalíbil
ve Kristu, Smírci mém.
- 281,2 -

== Lukáš 8,4-15 == Židům 4,12-13 == Žalm 18,21-51 ==


19. Pondělí Tvým vykupitelem je Svatý Izraele: nazývá se Bohem celé země. Izaiáš 54,5

Pochválen buď Pán, Bůh izraelský, neboť navštívil svůj lid a zjednal mu vykoupení. Lukáš 1,68 P

== 5.Mojžíšova 32,44-47 == Lukáš 10,21-24 ==


20. Úterý Nastavuji záda těm, kteří mne bijí, a své líce těm, kdo rvou mé vousy, neukrývám svou tvář před potupami a před popliváním. Izaiáš 50,6

Modlete se za ty, kteří vám bezpráví činí. Lukáš 6,28 K

== 2.Mojžíšova 7,1-13 == Lukáš 10,25-37 ==


21. Středa Hospodin mne ukryje v stánku svém, v den zlý schová mne v skrýši stanu svého. Žalm 27,5 K

Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy nám, kteří nehledíme k viditelnému, nýbrž k neviditelnému. 2.Korintským 4,17-18

== Marek 6,1-6 == Lukáš 10,38-42 ==


22. Čtvrtek Což ruka Hospodinova je na to krátká? Hned uvidíš, uskuteční-li se mé slovo nebo ne. 4.Mojžíšova 11,23

Abraham nepropadl pochybnosti o Božím zaslíbení, ale posílen vírou vzdal čest Bohu v pevné jistotě, že Bůh je mocen učinit, co zaslíbil. Římanům 4,20-21

== Izaiáš 28,23-29 == Lukáš 11,1-13 ==


23. Pátek Neboj se, červíčku Jákobův, hrstko Izraelova lidu. Já jsem tvá pomoc, je výrok Hospodinův, tvůj vykupitel je Svatý Izraele. Izaiáš 41,14

Ujal se svého služebníka Izraele, pamětliv svého milosrdenství, jež slíbil našim otcům, Abrahamovi a jeho potomkům navždy. Lukáš 1,54-55

== Jan 12,34-42 == Lukáš 11,14-23 ==


24. Sobota Já Hospodin jsem tě povolal ve spravedlnosti a uchopil jsem tě za ruku: budu tě opatrovat. Izaiáš 42,6

Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Tíseň nebo úzkost nebo pronásledování nebo hlad nebo nahota nebo nebezpečenství nebo meč? Římanům 8,35 Ž

== Matouš 13,31-35 == Lukáš 11,24-28 ==


Estomihi

(Budiž mi pevnou skalou. Žalm 31,3 )

Hle, jdeme do Jeruzaléma a na Synu člověka se naplní všechno, co je psáno u proroků. Lukáš 18,31


25. Neděle Neochrání-li město Pán, nadarmo hlídá strážný. Žalm 127,1 Ku

Na něj hoďte všechnu svou starost, vždyť jemu na vás záleží. 1.Petrova 5,7 P

To vše ty při nás činíš sám,
ó Pane Bože náš,
a všelikým zlým příhodám
tvá mocná brání stráž.
- 54,7 -

== Marek 8,31-38 == 1.Korintským 13 == Žalm 40 ==


26. Pondělí Budu očekávat Hospodina, ačkoli skryl tvář před domem Jákobovým. Izaiáš 8,17

Doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě to očekáváme. Římanům 8,25

== Marek 4,21-25 == Lukáš 11,29-36 ==


27. Úterý Pohleď, že národ tento jest lid tvůj. 2.Mojžíšova 33,13 K

Vás se týkají zaslíbení proroků i smlouva, kterou Bůh uzavřel s vašimi otci, kduž řekl Abrahamovi: V tvém potomstvu budou požehnány všechny národy an zemi. Skutky 3,25

== Matouš 11,16-24 == Lukáš 11,37-54 ==


28. Středa Domu judskému budu milostiv. Zachráním je skrze sebe, Hospodina, jejich Boha. Nezachráním je lukem, mečem a válkou, koni a jezdci. Ozeáš 1,7

Bůh není Bohem zmatku, nýbrž Bohem pokoje. 1.Korintským 14,33

== 2.Petrova 1,2-11 == Lukáš 12,1-12 ==


ÚNOR 2001: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 ]
[HESLA 2001: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]