[1250 | ISO-Lat2 | PC-Lat2 | Kam | MAC | ASCII]
[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 ]
[HESLA 2001: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

DUBEN 2001

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce

Proč hledáte živého mezi mrtvými? Lukáš 24,5


5. neděle postní - Judica

(Bože, zjednej mi právo. Žalm 43,1 )

Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Matouš 20,28


1. Neděle Kdo to spravil a učinil, povolávaje rodin od počátku? Já Hospodin, první a poslední, já sám. Izaiáš 41,4 K

Bůh stvořil z jednoho člověka všechno lidstvo, aby přebývalo na povrchu země, určil pevná roční údobí i hranice lidských sídel. Skutky 17,26

Pamatuj, člověče, proč tě Pán Bůh stvořil
a nad stvoření vše proč tě tak povýšil:
proto, abys jemu sloužil.
- 247,1 -

== Marek 10,35-40 == Židům 5,7-9 == Žalm 22,1-22 ==


2. Pondělí Otec seznámí s tvou věrností své syny. Izaiáš 38,19

Ježíš praví: Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží. Marek 10,14

== Židům 7,1-3,15-17 == Lukáš 22,7-23 ==


3. Úterý Hospodine, je čas jednat, tvůj Zákon se porušuje. Žalm 119,126

Víte sami velmi dobře, že onen den Páně přijde jako zloděj v noci. 1.Tesalonickým 5,2 P

== Jób 19,21-27 == Lukáš 22,24-30 ==


4. Středa Zemi jsem učinil já a člověka na ní jsem stvořil. Izaiáš 45,12

Klanějte se tomu, jenž učinil nebe, zemi, moře i prameny vod. Zjevení 14,7 Ž

== Židům 9,11-15 == Lukáš 22,31-38 ==


5. Čtvrtek Byl vyťat ze země živých, raněn pro nevěrnost mého lidu. Izaiáš 53,8

Což neměl Mesiáš to vše vytrpět a tak vejít do své slávy? Lukáš 24,26

== 1.Korintským 2,1-5 == Lukáš 22,39-46 ==


6. Pátek Jak velicí jsou skutkové tvoji, Hospodine! Velmi hluboká jsou myšlení tvá. Žalm 92,6 K

Klekám na kolena před Otcem a prosím, abyste mohli poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání, a dát se prostoupit vší plností Boží. Efezským 3,14.18.19

== Židům 10,1.11-18 == Lukáš 22,47-53 ==


7. Sobota Kéž na mě sestoupí tvé milosrdenství, Hospodine, i tvá spása, jak jsi řekl. Žalm 119,41

Syn člověka přišel hledat a zachránit, co je ztraceno. Lukáš 19,10 P

== Zjevení 14,1-5 == Lukáš 22,54-62 ==


6. neděle postní - Palmarum

Syn člověka musí být vyvýšen, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Jan 3,14-15


8. Neděle Naše nevěrnosti se nás drží, známe svoje nepravosti: nevěrnost a zapírání Hospodina. Izaiáš 59,12-13

Petr se rozpomenul na slovo, které mu Pán řekl: "Dřív než dnes kohout zakokrhá, zapřeš mne třikrát." Vyšel ven a hořce se rozplakal. Lukáš 22,61-62

Hříšní právem slujem,
hněv tvůj zasluhujem,
Bože milosti!
Z hříchu běd a lkání
jen tvé smilování
všech nás vyprostí.
My jsme zlí a zpozdilí,
nečistí jsme velcí, malí,
tys sám dokonalý.
- 252,1 -

== Jan 12,12-19 == Filipským 2,5-11 == Žalm 22,23-32 ==


9. Pondělí Raduji se ze tvé spásy. 1.Samuelova 2,1

Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích. Lukáš 10,20

== Římanům 5,6-11 == Lukáš 22,63-71 ==


10. Úterý Pozor na zpupného: není v něm duše přímá! Spravedlivý ze své víry bude žít. Abakuk 2,4

Tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdo věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. Jan 3,16 K

== Jób 38,1-11;42,1-6 == Lukáš 23,1-12 ==


11. Středa Jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez konce spočine na trůnu Davidově a na jeho království. Izaiáš 9,6

Potom už není Řek a Žid, obřezaný a neobřezaný, barbar, divoch, otrok a svobodný - ale všechno a ve všech Kristus. Koloským 3,11

== Izaiáš 26,20-21 == Lukáš 23,13-25 ==


Zelený čtvrtek

Památku způsobil předivnými skutky svými milostivý a milosrdný Hospodin. Žalm 111,4 K

12. Čtvrtek Dám vám pastýře podle svého srdce a ti vás budou pást obezřetně a prozíravě. Jeremiáš 3,15

Dávejte pozor na sebe i na celé stádo, ve kterém si vás Duch svatý ustanovil za strážce. Skutky 20,28

Pane, v tebe doufá stádce,
buď náš pomocník a rádce,
dělníky své vysílaje,
chrám svůj svatý vzdělávaje.
- 233,1 -

== Jan 13,1-15 == 1.Korintským 11,23-26 == Lukáš 23,26-32 ==


Velký pátek

Tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdo věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. Jan 3,16 K

13. Pátek Řekl jsem: Vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti. A ty jsi ze mne sňal nepravosti, hřích můj. Žalm 32,5

On na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. Jeho rány nás uzdravily. 1.Petrova 2,24.25

Chvalme Ježíše milého,
pro nás zde potupeného,
život věčný máme z něho
z též milosti.
- 100,10 -

== Jan 19,16-30 == 2.Korintským 5,14-21 == Lukáš 23,33-49 ==


14. Sobota Dobrořečte Hospodinu všickni skutkové jeho, na všech místech panování jeho. Dobrořeč duše má Hospodinu. Žalm 103,22 K

Kristus se ponížil, a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. Proto také ho Bůh povýšil a dal mu jména nad každé jméno. Filipským 2,8-9 P

== 1.Petrova 3,18-22 == Lukáš 23,50-56 ==


Neděle velikonoční

Kristus praví: Byl jsem mrtev a hle - živ jsem na věky věků a mám klíče od smrti i hrobu. Zjevení 1,18 P


15. Neděle Chvalte jej slunce i měsíc, chvalte jej všechny jasné hvězdy, které, jak on řekl, stvořeny jsou. Žalm 148,3.5

Bůh, jenž řekl: "Ze tmy ať zazáří světlo", osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově. 2.Korintským 4,6

Den slávy, jasu vzešel nám.
Nuž, věrní, plesejte!
Hod velkonoční! Vstal náš Pán,
jej zpěvem vítejte!
Aj, vyšel z hrobu Spasitel,
jenž z lásky k nám až na smrt šel,
vše v něm se rozvesel.
- 126,1 -

== Marek 16,1-8 == 1.Korintským 15,1-11 == Lukáš 24,1-12 ==


Pondělí velikonoční

16. Pondělí Kdypak někdo najde svého nepřítele a nechá ho odejít v dobrém? 1.Samuelova 24,20

Milujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí. Lukáš 6,27

Nechť se ani pro dary tvé,
jichž propůjčuješ z lásky své,
pyšně nikdy nevypínám,
nižším bližním nepohrdám.
- 271,4 -

== Izaiáš 25,8-9 == 1.Korintským 15,12-20 == Lukáš 24,13-35 ==


17. Úterý Nikdo není svatý mimo Hospodina. 1.Samuelova 2,2

Svatý, svatý, svatý Hospodin, Bůh všemohoucí, ten, který byl a který jest a který přichází. Zjevení 4,8

== 1.Korintským 15,20-28 == Lukáš 24,36-49 ==


18. Středa Mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou, jedni k životu věčnému, druzí k pohaně a věčné hrůze. Daniel 12,2

Což se vám zdá neuvěřitelné, že Bůh křísí mrtvé? Skutky 26,8

== 1.Korintským 15,35-49 == Lukáš 24,50-53 ==


19. Čtvrtek Zjeviž se, ó Hospodine, v síle své, a budeme zpívati a oslavovati udatnost tvou. Žalm 21,14 K

Kristus zemřel sice na kříži v slabosti, ale z Boží moci je živ. 2.Korintským 13,4

== 1.Korintským 15,50-57 == Koloským 1,1-8 ==


20. Pátek Panovník Hospodin provždy odstraní smrt. Izaiáš 25,8

Nic se neboj! Já jsem První i Poslední, Živý. Byl jsem mrtev, a hle, jsem živ na věky věků a mám klíče od smrti i podsvětí. Zjevení 1,17-18 P

== 1.Korintským 5,6-8 == Koloským 1,9-14 ==


21. Sobota Já pak ačkoli chudý a nuzný jsem, Pán však pečuje o mne. Žalm 40,18 K

U vás jsou spočítány i všechny vlasy na hlavě. Nebojte se! Lukáš 12,7 P

== 1.Korintským 15,50-58 == Koloským 1,15-20 ==


Quasimodogeniti

(Jako novorozené děti. 1.Petrova 2,2 )

Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. 1.Petrova 1,3


22. Neděle I kdyby ustoupily hory a pohnuly se pahorky, moje milosrdenství od tebe neodstoupí a smlouva mého pokoje se nepohne, praví Hospodin, tvůj slitovník. Izaiáš 54,10

Milost vám a pokoj od Boha Otce a Pána Ježíše Krista. 2.Tesalonickým 1,2

Zástupe Boží, slyš ten hlas,
kterým tě volá Pán:
Zapuď svou bázeň, můj jsi, můj,
navždy mně odevzdán.
Jménem svým tebe nazývám,
mám tě tak věrně rád!
Kdybys i řekou po krk šel,
po boku chci ti stát.
- 332,1-2 -

== Jan 20,19-29 == 1.Petrova 1,3-9 == Žalm 116 ==


23. Pondělí Boha toho silného cesta jest dokonalá. Žalm 18,31 K

Rád bych, bratří, abyste věděli, že to, co mě potkalo, je spíše k prospěchu evangelia a mnohé bratry právě mé okovy povzbudily, aby se spolehli na Pána a s větší smělostí mluvili beze strachu slovo Boží. Filipským 1,12.14

== Izaiáš 42,10-16 == Koloským 1,21-23 ==


24. Úterý Hospodinova ustanovení jsou přímá, jsou pro radost srdci. Žalm 19,9

A to je jeho přikázání: Věřit jménu jeho Syna Ježíše Krista a navzájem se milovat, jak nám přikázal. 1.Janova 3,23

== Jób 42,7-13 == Koloským 1,24-29 ==


25. Středa Oněměl jsem, neotevru svá ústa, nebo ty, ty jsi to učinil. Žalm 39,10 Z

Člověče, co vlastně jsi, že odmlouváš Bohu? Římanům 9,20

== 1.Petrova 1,22-25 == Koloským 2,1-7 ==


26. Čtvrtek Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou. 5.Mojžíšova 6,5

My milujeme jej, nebo on prve miloval nás. 1.Janova 4,19 K

== Jan 17,9-19 == Koloským 2,8-15 ==


27. Pátek Nazvou tě novým jménem, jež určila Hospodinova ústa. Izaiáš 62,2

Dali jste se obmýt, byli jste posvěceni, byli jste ospravedlněni ve jménu Pána Ježíše Krista a Duchem našeho Boha. 1.Korintským 6,11

== Zjevení 7,13-17 == Koloským 2,16-19 ==


28. Sobota Až se dosyta najíš a vystavíš si pěkné domy a usídlíš se, ať se tvé srdce nevypíná, takže bys zapomněl na Hospodina, svého Boha. 5.Mojžíšova 8,12.14

Bůh mu řekl: Blázne! Ještě této noci si vyžádají tvou duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil? Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem. Lukáš 12,20-21

== Jan 12,44-50 == Koloským 2,20-23 ==


Misericordias Domini

(Milosrdenství Hospodinova plná jest země. Žalm 33,5 K )

Ježíš praví: Já jsem dobrý pastýř. Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život. Jan 10,11.27-28


29. Neděle Zpronevěřili se všichni, zvrhli se do jednoho, nikdo nic dobrého neudělá, naprosto nikdo. Žalm 14,3

Není totiž rozdílu: všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. Jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši. Římanům 3,22-24

Nuž, já chci skládat doufání
ne v skutcích svých, leč v Bohu.
V něm pozbývám svých strádání
a právě plesat mohu,
neb jeho sliby svatými
a proroctvími vzácnými
se občerstvuji stále.
- 261,3 -

== Jan 10,11-16 == 1.Petrova 2,21-25 == Žalm 23 ==


30. Pondělí Nyní vydejte se srdcem svým a duší svou k hledání Hospodina Boha svého. 1.Paralipomenon 22,19 K

Bratří, já nemám za to, že jsem již u cíle. Jen to mohu říci: zapomínaje na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou, běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, jíž je Boží povolání v Kristu Ježíši. Filipským 3,13-14

== 4.Mojžíšova 27,12-23 == Koloským 3,1-4 ==


DUBEN 2001: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 ]
[HESLA 2001: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]