[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001]
HESLA 2002: [kalendář | denní modlitby | perikopy | O historii Hesel]
[leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ

2002

HESLO ROKU:

Hle, Bůh je má spása, doufám a jsem beze strachu.

Iz 12,2a


Beta verse 0.52 ze 14.9.2001
Děkuji všem, kteří pomáhají s korekturami. Můžete se také připojit a včas oznámit každou chybu, kterou objevíte.

Tyto texty budou použity pro generování tištěné verse Hesel, která je vhodné si objednat již teď, pokud možno nejpozději do konce září (kvůli včasnému stanovení potřebného nákladu).

K disposici jsou na tomto serveru i zdrojové soubory a skripty pro generování Hesel v různých formátech a rovněž tu časem budou i různé soubory pro jejich tisk.

Program pro zobrazování Hesel v operačním systému Windows 95 nebo Windows 98 vytváří Josef Straka a bude je mít vystavené ke stažení na svém webu v sekci Hesla Jednoty bratrské.

Hesla s diářem - program pro DOS, který vytváří Michal Jungmann, najdete potom na obvyklém místě jako v minulých letech.

Vydání Hesel v různých jazycích na Internetu najedete na http://www.losung.de. Další stránka s Hesly je http://www.cid.net/losung/ (to, co dříve bylo na http://www.evangelium.de/losung/).

Oficiální stránka německého vydavatele Hesel je http://www.losungen.de.


OBSAH


Úvodní slovo k 272. ročníku Hesel

Hle, Bůh je má spása, doufám a jsem beze strachu. (Iz 12,2a) Někdy se zdá, že život plyne šedivě, ba stále k horšímu, a změna a pomoc nikde. Pak je velkou věcí potkat někoho, kdo to vidí jinak. Třeba prorok Izajáš. Ten v bídě své doby rozpoznal Boží soud, ale přesto a navzdory všemu přichází s radostným vyznáním: Hle, Bůh je má spása, doufám a jsem beze strachu. Slůvko "hle" na začátku není zbytečné. V Písmu je signálem něčeho nečekaného. V čem je zde to překvapení? Jiní resignují nebo i zoufají, ale mou pomocí, záchranou i spásou je sám Bůh, a to právě ten, který navštívil soudem, jak se vykládá v předchozích verších, ale přišel i s odpuštěním, takže jsem mohl rozeznat, že v něm mám Vysvoboditele ze vší své bídy.

Prorok nemá pro svůj pohled žádné vnější důkazy. Jediným důkazem je sama jeho živá naděje, která ukazuje, že ten, komu se otevřel hluboký vhled do dění, ví, že všecka lidská vina a bída je něco předběžného, co Bůh sám překročí a smaže. Křesťané věří navíc, že už to Bůh udělal v Pánu Ježíši Kristu. A tak může Izajáš říci a my s ním: Doufám a jsem beze strachu. V hebrejském znění je tu krásná slovní hříčka: ebtach velo efchad. Spoléhám se (samozřejmě na Boha). A proto se nespoléhám na nic v sobě ani kolem sebe, nýbrž v naději proti nadání jen a jen na Hospodina. A právě tato naděje mne nese tak, že v její síle -- křesťan tu řekne: v síle Ducha svatého -- mohu překračovat všecky ty balvany úzkostí a hrůz na své cestě. Máme je tam všichni, jistě už jsme o ně někdy zakopli. Ale když jsme už už padali do hlubin, Boží ruka nás zachytila a zvedla. Je třeba na to pamatovat a připomínat si to tak, že si budeme opakovat s prorokem Izajášem: Hle, Bůh je má spása, doufám a jsem beze strachu.

červenec 2001
Jan Heller


Vysvětlení k soustavě Hesel

Pro každý den roku nabízí knížka Hesel tři obsahově související texty:


Denní modlitby

Neděle:
Církev Kristova. Dík za vzkříšení Kristovo a za Boží slovo. Prosba za zmocnění pro zvěstování aza požehnání pro všechny posluchače. Posvěcení neděle. Probuzení aobnova duchovního života, jednota v Duchu, bratrská láska. Prosba za rozličné církve a jejich společné svědectví.
Pondělí:
Služba církve ve světě. Zvěstování evangelia ve všech zemích. Duchovní růst ve sborech. Svědectví víry alásky nekřesťanům. Vzdělání a vybavení spolupracovníků ke službě v církvích a ve společnosti. Evangelizace. Lékařská práce.
Úterý:
Rodina, škola, zaměstnání. Naše děti, rodiče, příbuzní, přátelé. Naše práce doma, na pracovišti. Osvědčování víry v denním životě. Výchova dětí, školy, internáty, učitelé,vychovatelé. Vyučování náboženství a křesťanské výchovy, práce s mládeží, schůzky mládeže.
Středa:
Naši bližní. Sousedé, kolegové v práci, obchodní přátelé. Pomoc a útěcha pro nemocné, slepé, hluché a pro všechny postižené. Ovdovělí, osamělí, vězňové, lidé bez přístřeší, nezaměstnaní, oběti útlaku a násilí. Diakonie - domovy důchodců, ústavy s pečovatelskou službou, sociální dílo.
Čtvrtek:
Společnost. Národy a jejich vlády. Rozmáhání úsilí o mír a spravedlnost mezi národy. Ochrana před zneužitím sil vložených do lidských rukou, překonávání národnostní a rasové nenávisti. Cizinci v naší zemi, uprchlíci. Muži a ženy ve vedoucích postaveních na všech úrovních. Odpovědné zacházení s dary stvoření. Denní chléb. Zdar práce k Boží cti. Věrnost a pravdivost ve společném životě. Víra v Boží vedení ve světě a v Jeho moc léčit všechny rány.
Pátek:
Naše církev a sbor. Dík za spasitelné dílo Kristovo na kříži. Prosba za vyznání hříchů a za nové vylití Ducha, za posilu všech členů sboru ke vzájemné službě, za připravenost všech ke spolupráci na Božím díle. Prosba za zmocnění pro všechny, kteří jsou povoláni ke službě zvěstovat či pastýřsky vést sbor. Duch lásky a jednoty, budování a zachování naší práce. Služba Hesel k povzbuzování jednoty, požehnání přípravy knížky Hesel a pro její čtenáře. Přímluvné modlitby za církev Kristovu doma i ve světě.
Sobota:
Pohled zpět a výhled. Díky za Boží dary a vedení týdnem. Prosba za odpuštění přestupků a provinění. Požehnání pro neděli. Přímluvné modlitby za Izrael, lid Staré smlouvy. Připravenost církve Kristovy na jeho druhý příchod. Radostná naděje věčné slávy.


Modlitební stráž Jednoty bratrské

Následující přehled ukazuje průběh modlitebního řetězce během roku:

Leden:
Americká provincie jižní

Únor:
1.-4. Kostarika
5.-14. Guyana
15.-28. Česká provincie

Březen:
1.-15. Surinam
16.-31. Tanzánie - západ

Duben:
1.-7. Aljaška
8.-30. Kontinentální provincie, Hvězdné návrší

Květen:
1.-27. Západoindická provincie
28.-31. Labrador

Červen:
Jamajka

Červenec:
1.-15. Honduras
16.-31. Jižní Afrika - východ

Srpen:
Jižní Afrika - západ

Září:
1.-15. Britská provincie, Irsko a Indie
16.-30. Tanzánie - provincie Rukwa

Říjen:
1.-15. Tanzánie - jih
16.-31. Nicaragua

Listopad:
1.-15. Tanzánie - jihozápad
16.-30. Americká provincie severní

Prosinec:
Americká provincie severní


Vydání Hesel v rozličných jazycích

Hesla jsou rozšířena do celého světa a v současnosti jsou vydávána v 46-ti jazycích v Evropě, Africe, Asii a Americe:

afrikaans, angličtina, balinézština (indonézština), bassa, batak, bečuánština (tswana), bulharština, čeština, čičewa, čínština, dánština, estonština, finština, francouzština, hindština, hmong, chorvatština, inuktetuk (eskymáčtina), italština, japonština, kinyarwanda, lotyština, maďarština, miskito, němčina, nizozemština, odiya, ovambo, papiamento, pedi, polština, portugalština, rongmei, rumunština, ruština, slovenština, simalungun, surinamština, swahili, španělština, švédština, thaiština, tibetština, venda, xhosa, zulština.

Hesla vycházejí také v původních biblických jazycích, tj. hebrejština a řečtina, a ve slepeckém písmu.


Použité překlady bible

České převody německých originálů jsou vybrány z různých překladů bible - označeno za odkazem k biblickému textu takto:

(bez označení) - Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad, 2.vydání ERC, Praha 1984 (se svolením ČBS)
K - "Bible kralická" - poslední vydání z roku 1613

Písně:
Bratrský zpěvník, 4.vydání z r. 1954.


Tištěná verse

Hesla Jednoty bratrské na rok 2002

Podle německé předlohy "Losungen 2002" do češtiny převedli Miroslav Matouš a Jindřich Halama sen.

Obálku navrhl Jiří Just.

V systému LaTeX vysázel a v říjnu 2002 vydal
Petr Heřman - DÚLOS
Malá Štěpánská 6, 120 00 Praha 2
http://www.dulos.cz

nákladem 1500 výtisků.

Doporučená cena: 40,- Kč

Tato Hesla vycházejí od r. 1996 rovněž
v elektronické podobě na internetové adrese:
http://www.dulos.cz/cz/jb/hesla/

(C) Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut
Czech edition (C) Petr Heřman - DÚLOS
Translation (C) Miroslav Matouš, Jindřich Halama sen.

Úprava do HTML: Petr Heřman


[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000] HESLA 2001]
HESLA 2002: [kalendář | denní modlitby | perikopy | O historii Hesel]
[leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]