[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 ]
[HESLA 2006: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

DUBEN 2006

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: Ježíš Kristus je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa. 1.Janova 2,2


1. Sobota O čem jsme slýchali, to jsme uviděli ve městě Hospodina zástupů, ve městě našeho Boha: až navěky je Bůh činí pevným. Žalm 48,9

A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly a moře již vůbec nebylo. A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. Zjevení 21,1-2

== Jan 14,15-21 == Jan 16,12-15 ==

Judica (Bože, zjednej mi právo! Žalm 43,1 )

Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Matouš 20,28


2. Neděle Řekněte nerozhodným srdcím: "Buďte rozhodní, nebojte se! Hle, váš Bůh přichází!" Izaiáš 35,4

Když veslovali asi pětadvacet nebo třicet stadií, spatřili Ježíše, jak kráčí po moři a blíží se k lodi; zmocnil se jich strach. On však jim řekl: "Já jsem to, nebojte se!" Jan 6,19-20

Když nikde není bezpečí,
svět rozpačitě váhá,
Bůh Otec má nás na péči,
svou mocí bouře zmáhá
a tomu dává útěchu,
kdo jinde nezná oddechu:
čest, chválu Bohu vzdejme!
- -

== Marek 10,35-45 == Židům 5,7-9 == Žalm 43 ==


3. Pondělí Co Bůh rozboří, nikdo nezbuduje, zavře dveře za někým a otevřít je nelze. Jób 12,14

Já jsem Alfa i Omega, první i poslední, počátek i konec. Zjevení 22,13

== Židům (6,20)7,1-3(16-17)24-27 == Jan 16,16-24 ==


4. Úterý Vezmu si vás za lid a budu vám Bohem. 2.Mojžíšova 6,7

Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími, a jsme jimi. 1.Janova 3,1

== Jób 19,21-27 == Jan 16,25-33 ==


5. Středa Vězte, že Hospodin jest Bůh; on učinil nás, a ne my sami sebe, abychom byli lid jeho, a ovce pastvy jeho. Žalm 100,3 K

Ježíš řekl: Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a ony znají mne. Jan 10,14

== Židům 9,11-15 == Jan 17,1-5 ==


6. Čtvrtek Sešli své světlo a svoji věrnost; ty ať mě vedou, ty ať mě přivedou k tvé svaté hoře, k příbytku tvému. Žalm 43,3

Ježíš řekl: Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Jan 14,6

== 1.Korintským 2,1-5 == Jan 17,6-13 ==


7. Pátek Jen se usilovně snažte milovat Hospodina, svého Boha, a chodit po všech jeho cestách. Jozue 22,5

To je láska: žít podle Božích přikázání; to je to přikázání, o kterém jste od počátku slyšeli, že máte podle něho žít. 2.Janova 1,6

== Židům 10,1.11-18 == Jan 17,14-19 ==


8. Sobota Hospodin je ve svém svatém chrámu. Ztiš se před ním celá země! Abakuk 2,20

Ježíš poručil: Pryč s tím odtud! Nedělejte z domu mého Otce tržiště! Jan 2,16

== Zjevení 14,1-3(4.5) == Jan 17,20-26 ==

Květná neděle Syn člověka musí být vyvýšen, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Jan 3,14.15


9. Neděle Utištěným dopomáhá k právu. Žalm 146,7

Druhého dne se dovědělo mnoho poutníků, kteří přišli na svátky, že Ježíš přichází do Jeruzaléma. Vzali palmové ratolesti, šli ho uvítat a volali: "Hosanna, požehnaný, jenž přichází ve jménu Hospodinově, král izraelský." Jan 12,12-13

Pánu všickni prozpěvujte,
kdežkoli kteří bydlíte,
vstuptež před něj s dověrností,
služte mu stále s radostí.
- -

== Jan 12,12-19 == Filipským 2,5-11 == Žalm 56 ==


10. Pondělí Představuji Hospodina před oblíčej svůj vždycky. Žalm 16,8 K

Ježíš vyšel ven s trnovou korunou na hlavě a v purpurovém plášti. Pilát jim řekl: "Hle člověk!" Jan 19,5

== Římanům 5,6-11 == Jan 18,1-11 ==


11. Úterý Hledejte Hospodina, pokudž může nalezen býti; vzývejte ho, pokudž blízko jest. Izaiáš 55,6 K

Ježíš řekl: Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám. Jan 15,7

== Jób 38,1-11;42,1-6 == Jan 18,12-27 ==


12. Středa Dobrotivě nakládej z milosti své s Sionem. Žalm 51,20 K

Ježíš řekl učedníkům: Jestliže tedy já, Pán a Mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Jan 13,14

== Izaiáš 26,20-21 == Jan 18,28-40 ==

Zelený Čtvrtek On zajistil památku svým divům; Hospodin je milostivý, plný slitování. Žalm 111,4


13. Čtvrtek Kdo uvěří naší zprávě? Nad kým se zjeví paže Hospodinova? Izaiáš 53,1

Ježíš řekl: Toto je skutek, který žádá Bůh: abyste věřili v toho, koho on poslal. Jan 6,29

Potud není zkrácena
ruka Hospodina,
neboť z lásky k spasení
dal nám svého Syna;
kterak s ním by neměl nám
čeho třeba dáti,
k nám co Otec laskavý
k dítkám svým se znáti?
- -

== Jan 13,1-15(34-35) == 1.Korintským 11,23-26 == Jan 19,1-16a ==

Velký Pátek Tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. Jan 3,16 K


14. Pátek Boha se boj a jeho přikázání zachovávej; na tom u člověka všechno závisí. Kazatel 12,13

Ježíš řekl Pilátovi: Neměl bys nade mnou žádnou moc, kdyby ti nebyla dána shůry. Proto ten, kdo mě tobě vydal, má větší vinu. Jan 19,11

Ty bereš břímě moje
na svatá bedra svoje,
ač skály těžší jest,
sám prokletím se stáváš,
mně hojně požehnáváš,
mou záchranou je kříže trest.
- -

== Jan 19,16-30 == 2.Korintským 5,(14b-18)19-21 == Jan 19,16b-30 ==


15. Sobota Kdo je jako Hospodin, náš Bůh, jenž tak vysoko trůní? Sestupuje níže, aby viděl na nebesa a na zemi. Žalm 113,5-6

Setník a ti, kdo s ním střežili Ježíše, když viděli zemětřesení a všechno, co se dálo, velmi se zděsili a řekli: "On byl opravdu Boží Syn!" Matouš 27,54

== Ozeáš 5,15-6,3 == Jan 19,31-42 ==

Velikonoční neděle Já jsem ten živý; byl jsem mrtev - a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu. Zjevení 1,18


16. Neděle Pýcha předchází pád, domýšlivost klopýtnutí. Přísloví 16,18

Nechť je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši: Sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno. Filipským 2,5.7.9

Chválu s srdečnou vděčností
vzdejte jeho velebnosti,
jeho jméno vyvyšujte,
chvalte, ctěte, vyznávejte!
- -

== Marek 16,1-8 == 1.Korintským 15,1-11 == Jan 20,1-10 ==

Velikonoční pondělí


17. Pondělí Spravedlnost vytvoří pokoj, spravedlnost zajistí klid a bezpečí navěky. Izaiáš 32,17

Ježíš řekl: Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí! Jan 14,27

== Lukáš 24,13-35 == 1.Korintským 15,12-20 == Jan 20,11-18 ==


18. Úterý Toto praví Hospodin: Připomínám ti zbožnost tvého mládí, tvou lásku před sňatkem, jak jsi za mnou chodila pouští, zemí neosívanou. Jeremiáš 2,2

A co když někteří byli nevěrní? Nezruší jejich nevěrnost věrnost Boží? Naprosto ne! Římanům 3,3-4

== 1.Korintským 15,20-28 == Jan 20,19-23 ==


19. Středa Plnit, Bože můj, tvou vůli je mým přáním, tvůj zákon mám ve svém nitru. Žalm 40,9

Jedni druhých břemena neste a tak plňte zákon Kristův. Galatským 6,2 K

== 1.Korintským 15,35-49 == Jan 20,24-31 ==


20. Čtvrtek Budeš jako zahrada zavlažovaná, jako vodní zřídlo, jemuž se vody neztrácejí. Izaiáš 58,11

Ježíš řekl: Kdo věří ve mne, "proudy živé vody poplynou z jeho nitra," jak praví Písmo. Jan 7,38

== 1.Korintským 15,50-57 == Jan 21,1-14 ==


21. Pátek Učiň to, ať v jitře slyším milosrdenství tvé, neboť v tobě naději mám. Žalm 143,8 K

Podobno jest království nebeské člověku hospodáři, kterýž vyšel na úsvitě, aby najal dělníky na vinici svou. Matouš 20,1 K

== 1.Korintským 5,6b-8 == Jan 21,15-19 ==


22. Sobota Smiluji se, nad kým se smiluji, a slituji se, nad kým se slituji. 2.Mojžíšova 33,19

Ježíš řekl ženě: "Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš!" Jan 8,11

== 2.Timoteovi 2,8-13 == Jan 21,20-25 ==

Quasimodogeniti (Jako narozené děti 1.Petrova 2,2 )

Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. 1.Petrova 1,3


23. Neděle V den Hospodinovy prchlivosti je jejich stříbro a zlato nevysvobodí. Ezechiel 7,19

Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přijali od otců, nebyli vykoupeni pomíjitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž převzácnou krví Kristovou. 1.Petrova 1,18-19

Ó nemluvte, že zboží, zlato
a moc je to, proč má se žít.
Nic nestojí mi v světě za to,
bych po tom toužil, chtěl to mít.
Měj každý, co si oblíbil,
Má láska Ježíš jest i cíl.
- -

== Jan 20,19-29 == 1.Petrova 1,3-9 == Žalm 148 ==


24. Pondělí Nebudeš utlačovat hosta; víte přece, jak bývá hostu v duši, neboť jste byli hosty v egyptské zemi. 2.Mojžíšova 23,9

S láskou přijímejte i ty, kdo přicházejí odjinud - tak někteří, aniž to tušili, měli za hosty anděly. Židům 13,2

== Izaiáš 42,10-16 == 1.Janova 1,1-4 ==


25. Úterý Rozpomeň se na dávné dny, snaž se porozumět létům zašlých pokolení, vyptávej se svého otce, on ti poví, svých starců, oni ti řeknou. 5.Mojžíšova 32,7

Ježíš řekl uzdravenému: Jdi k svým do domu svého, a zvěstuj jim, kterak jest veliké věci učinil tobě Hospodin, a slitoval se nad tebou. Marek 5,19 K

== Jób 42,7-13(14-17) == 1.Janova 1,5-10 ==


26. Středa Všechny tyto věci učinila moje ruka. Tak vznikly všechny tyto věci, je výrok Hospodinův. Laskavě pohlédnu na toho, kdo je utištěný a na duchu ubitý, kdo se třese před mým slovem. Izaiáš 66,2

Žena věděla, co se s ní stalo, a tak s bázní a chvěním přišla, padla mu k nohám a pověděla mu celou pravdu. A on jí řekl: "Dcero, tvá víra tě zachránila. Odejdi v pokoji, uzdravena ze svého trápení!" Marek 5,33-34

== 1.Petrova 1,22-25 == 1.Janova 2,1-6 ==


27. Čtvrtek Pane, nejsem hoden veškerého tvého milosrdenství a vší tvé věrnosti, které jsi svému služebníku prokázal. 1.Mojžíšova 32,11

Setník poslal Ježíšovi vzkaz: "Ani jsem se neodvážil k tobě přijít. Ale dej rozkaz, a můj sluha bude zdráv." Lukáš 7,7

== Jan 17,9-19 == 1.Janova 2,7-11 ==


28. Pátek Hospodin, váš Bůh, je Bohem nahoře na nebi i dole na zemi. Jozue 2,11

Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení. Lukáš 2,14

== Lukáš 23,50-56 == 1.Janova 2,12-17 ==


29. Sobota Pravý a pokojný soud vynášejte v branách svých. Zachariáš 8,16 K

Zacheus řekl: "Polovinu svého jmění, Pane, dávám chudým, a jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně." Lukáš 19,8

== Jan 12,44-50 == 1.Janova 2,18-29 ==

Misericordias Domini (Milosrdenství Hospodinova plná je země Žalm 33,5 )

Ježíš řekl: Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život. Jan 10,11.27.28


30. Neděle Chvalte jej ze všelijaké moci jeho, chvalte jej podlé veliké důstojnosti jeho. Žalm 150,2 K

Proto i já, když jsem uslyšel o vaší víře v Pána Ježíše a lásce ke všem bratřím, nepřestávám za vás děkovat a stále na vás pamatuji ve svých modlitbách. Efezským 1,15-16

Tebe, Bože, chválíme,
Pane, tvoji ctíme sílu,
před tebou se skláníme,
tvému divíce se dílu.
Tys od věků na věky,
Bože mocný, veliký.
- -

== Jan 10,11-16(27-30) == 1.Petrova 2,21b-25 == Žalm 55 ==


DUBEN 2006: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 ]
[HESLA 2006: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]