[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003]
HESLA 2004: [kalendář | denní modlitby | perikopy | O historii Hesel]
[leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ

2004

HESLO ROKU:

Nebe a země pominou, ale má slova nepominou.

Marek 13,31


Bůh se nám blíží,
abychom ho milovali, ne se děsili,
a vzdaluje se nám proto,
abychom po něm toužili, ne si zoufali.


Co nám chce říci Bůh,
může poznat z jeho slova,
kdo překoná obrysy
nosného slova lidského.


Verse 1.09
Děkuji všem, kteří pomohli s korekturami. Nicméně ještě můžete oznámit každou chybu, kterou objevíte.

Tyto texty byly použity pro generování papírových Hesel, která si můžete také objednat.

K disposici jsou na tomto serveru i zdrojové soubory a skripty pro generování Hesel v různých formátech.

Jednoduchý program WinHesla s diářem pro zobrazování Hesel v operačním systému Windows vytváří Michal Jungmann. Program najdete na adrese http://www.braillnet.cz/~jungmann/hesla.htm.

Vydání Hesel v různých jazycích na Internetu najedete na http://www.losung.de. Další stránka s Hesly je http://www.cid.net/losung/ (to, co dříve bylo na http://www.evangelium.de/losung/).

Oficiální stránka německého vydavatele Hesel je http://www.losungen.de.


OBSAH


Úvodní slovo k 274. ročníku Hesel

Bible je zcela jedinečná, milostiplná kniha. V ní se protíná nebese zemí, Boží láska se dotýká tajuplně čtenářova srdce, lidská vůle se sbližuje s Bohem.

Z každého biblického čtení by měla na závěr vytrysknout modlitba, chvalozpěv Bohu, vyznání lásky, pokory a lítosti nad vzdáleností, která nás prozatím odděluje od Boha. Přál bych vám, aby to byla stále častěji modlitba lásky. Neboť láska je vesmírný zvon. Kdo na něj zvoní, neslyší už nic jiného. A to je důvod, proč bychom měli toužit prožívat své dny s biblickým veršem.

Poznávat sílu božího slova, zakoušet moc Ducha, který otevírá srdce a probouzí duši, to je stejně důležité pro lásku pro život jako dýchání. A nikdo přece neříká -- nemám čas dýchat.

Žít z biblických řádků tedy neznamená plnit křesťanskou povinnost ani žít z ozvěny vlastního hlasu, ale soustředit se, ztišit se a čekat, až se někde v hloubce našeho srdce ozve Bůh. A naplní nás pokojem. A pokoj srdce je naším jediným cílem. Odpuštění všem kolem nás je naší jedinou povinností a cestou k dosažení tohoto cíle -- království nebeského -- je láska. Pro věčnost i pro dnešek. Požehnané chvíle s Hesly Jednoty bratrské na cestě věčných poutníků pokoje, smíření a lásky vám přeje ze srdce a přátelsky

ThDr. Jan Schwarz
patriarcha Církve čs. husitské

Rok 2003 započal na mnoha místech jako "Rok bible". Mnozí lidé se setkali poprvé nebo nanovo se slovy a příběhy bible. Mnozí tak našli novou orientaci a oporu.

A rok 2004? Bude to "normální" rok, rok bez nadpisu, dokonce snad rok bez bible? Doufejme, že ne!

Také heslo roku mluví o Božím slově. A současně mluví o zániku, o konci času tohoto světa. Již tenkráte, když Ježíš toto slovo pronesl, zaměstnávalo a zajímalo toto thema zjevně mnoho žen a mužů. Když my lidé myslíme na konec tohoto světa, přicházejí nám ponejvíce na mysl především velké katastrofy, jak je již dnes až příliš prožíváme: války, zemětřesení, záplavy, zatěžkávané ekologické lhůty, blížící se klimatická katastrofa a snad ještě atomová bomba. Nepotřebujeme žádnou velkou fantazii, abychom si to všechno dovedli představit.

Ježíš zde tedy hovoří právě o časovém konci tohoto světa. Avšak rozumějme přesně! Nehovoří jenom o veliké katastrofě, která zničí životní prostor lidí a s níž je všechno u konce, tak jak to asi dnes činí mnohé filmy. Ježíš zároveň také říká to, co nepomine, co obstojí. Neboť zánik tohoto světa není konec všeho! Zde se musí naše lidská fantazie nechat opravit.

"Nebe a země pominou, ale má slova nepominou." Boží slovo obstojí! To znamená dvojí:

Nejprve to znamená především: bible se bude dále číst. Bude se stále dávat sborům, v nichž je slovo Boží zvěstováno, i když katastrofy budou hojnější. A to také souhlasí: až dosud žádná moc nezabránila, aby Boží slovo bylo za válek, katastrof a diktatur dále zvěstováno, slyšeno a čteno a aby zasahovala lidská srdce: naopak!

Přece však má toto heslo roku ještě jeden hlubší význam. Znamená také: Bůh hovoří dále k nám lidem. Vztah mezi Bohem a člověkem se nikdy nepřeruší, ani největší katastrofou! I když nebe a země pominou, vztah mezi Bohem a člověkem nepřestane. Kdo zná Boha, nemusí mít úzkost před žádnou katastrofou. Poněvadž ví, že Boží láska k nám lidem nikdy nepřestane.

Také v Heslech, která máte dnes v rukou, je vyjádřeno  obojí.

Nacházíme v nich Boží slovo, každý den znovu. Mnohdy nás ujišťuje, mnohdy nám klade otázku, mnohdy nás opravuje, často nás překvapuje.

A tak prožíváme, jak nás Bůh slovy Písma osobně oslovuje. Slova ze Starého zákona byla losována tři roky předem, a také slova z Nového zákona jsou stanovena již dlouho předtím, než vám přijde knížka Hesel do rukou. A takto mají vždy znovu čtenářky a čtenáři Hesel zkušenost, že živý Bůh je těmito dobrými slovy oslovuje v pravý čas a případným způsobem.

Přejeme vám, aby všemohoucí a milosrdný Bůh, jenž hledá obecenství s námi, vás denně Hesly nově oslovoval!

Ochranovská Jednota bratrská


Použité překlady bible

České převody německých originálů jsou vybrány z různých překladů bible - označeno za odkazem k biblickému textu takto:

(bez označení) - Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad, 2.vydání ERC, Praha 1984 (se svolením ČBS)
K - "Bible kralická" - poslední vydání z roku 1613
BČ - "Bible česká"
L - překlad z německé předlohy "Losungen"

Písně:
Bratrský zpěvník, 4.vydání z r. 1954.
[1902] - Bratrský zpěvník z r. 1902
Svítá - křesťanské písně (nejen) pro mládež, Synodní rada Českobratrské církve evang. ve vyd. Kalich, Praha 1992.
Kytice - Kytice duchovních písní pro mládež, vyšla tiskem "Loutkáře" spol. s.r.o. v Chocni v době nacistické okupace, bez vydavatelských údajů


Vysvětlení k soustavě Hesel

Pro každý den roku nabízí knížka Hesel tři obsahově související texty: Poté následují dva oddíly pro každodenní čtení bible: Na začátku každé neděle je uvedeno heslo, které nás bude provázet celý týden. ÖAB vybírá rovněž hesla měsíců a heslo roku.

O nedělích bývá průběžné čtení vynecháno, ale namísto to je zde uvedeno čtení z evangelia a ze žalmu.

Do roku 2002 bývalo u každé neděle uváděno čtení z evangelia, z epištoly a z nedělního žalmu. Následujícího roku se však tato zaběhaná praxe změnila: v roce 2003 byla čtení z evangelií vynechána a zůstalo jen čtení z epištoly a z nedělního žalmu. V letošním roce 2004 jsou pro změnu vynechána čtení z epištol a zůstává čtení z evangelia a z nedělního žalmu.

Kromě nedělního žalmu ochranovská předloha uvádí rovněž čtení ze žalmu pro následující týden. Také je u všech nedělí a významných dnů uvedden doporučený text kázání - tyto texty jsou však v českém vydání Hesel shrnuty na jedno místo jako tzv. perikopy.

Svrchu zmíněná změna dlouhodobě zavedené praxe zřejmě lehce zmátla české překladatele, kteří se přesně nedomluvili, a tak každý z nich ve snaze zachovat obvyklá tři čtení u každé neděle zvolil poněkud odlišný přístup. Výsledkem, který může zmást i čtenáře, je, že v našem českém vydání jsou v každém pololetí u nedělí uváděna rozdílná čtení:

Děkujeme pozornému čtenáři z Liberce, který nás na tuto nedůslednost upozornil.


Denní modlitby

Neděle:
Církev Kristova. Dík za vzkříšení Kristovo a za Boží slovo. Prosba za zmocnění pro zvěstování aza požehnání pro všechny posluchače. Posvěcení neděle. Probuzení aobnova duchovního života, jednota v Duchu, bratrská láska. Prosba za rozličné církve a jejich společné svědectví.
Pondělí:
Služba církve ve světě. Zvěstování evangelia ve všech zemích. Duchovní růst ve sborech. Svědectví víry alásky nekřesťanům. Vzdělání a vybavení spolupracovníků ke službě v církvích a ve společnosti. Evangelizace. Lékařská práce.
Úterý:
Rodina, škola, zaměstnání. Naše děti, rodiče, příbuzní, přátelé. Naše práce doma, na pracovišti. Osvědčování víry v denním životě. Výchova dětí, školy, internáty, učitelé,vychovatelé. Vyučování náboženství a křesťanské výchovy, práce s mládeží, schůzky mládeže.
Středa:
Naši bližní. Sousedé, kolegové v práci, obchodní přátelé. Pomoc a útěcha pro nemocné, slepé, hluché a pro všechny postižené. Ovdovělí, osamělí, vězňové, lidé bez přístřeší, nezaměstnaní, oběti útlaku a násilí. Diakonie - domovy důchodců, ústavy s pečovatelskou službou, sociální dílo.
Čtvrtek:
Společnost. Národy a jejich vlády. Rozmáhání úsilí o mír a spravedlnost mezi národy. Ochrana před zneužitím sil vložených do lidských rukou, překonávání národnostní a rasové nenávisti. Cizinci v naší zemi, uprchlíci. Muži a ženy ve vedoucích postaveních na všech úrovních. Odpovědné zacházení s dary stvoření. Denní chléb. Zdar práce k Boží cti. Věrnost a pravdivost ve společném životě. Víra v Boží vedení ve světě a v Jeho moc léčit všechny rány.
Pátek:
Naše církev a sbor. Dík za spasitelné dílo Kristovo na kříži. Prosba za vyznání hříchů a za nové vylití Ducha, za posilu všech členů sboru ke vzájemné službě, za připravenost všech ke spolupráci na Božím díle. Prosba za zmocnění pro všechny, kteří jsou povoláni ke službě zvěstovat či pastýřsky vést sbor. Duch lásky a jednoty, budování a zachování naší práce. Služba Hesel k povzbuzování jednoty, požehnání přípravy knížky Hesel a pro její čtenáře. Přímluvné modlitby za církev Kristovu doma i ve světě.
Sobota:
Pohled zpět a výhled. Díky za Boží dary a vedení týdnem. Prosba za odpuštění přestupků a provinění. Požehnání pro neděli. Přímluvné modlitby za Izrael, lid Staré smlouvy. Připravenost církve Kristovy na jeho druhý příchod. Radostná naděje věčné slávy.


Modlitební stráž Jednoty bratrské

Následující přehled ukazuje průběh modlitebního řetězce během roku:


Vydání Hesel v rozličných jazycích

Hesla jsou rozšířena do celého světa a v současnosti jsou vydávána v 46-ti jazycích v Evropě, Africe, Asii a Americe:

afrikaans, angličtina, balinézština (indonézština), bassa, batak, bečuánština (tswana), bulharština, čeština, čičewa, čínština, dánština, estonština, finština, francouzština, hindština, hmong, chorvatština, inuktetuk (eskymáčtina), italština, japonština, kinyarwanda, lotyština, lužická srbština, maďarština, miskito, němčina, nizozemština, odiya, ovambo, papiamento, pedi, polština, portugalština, rongmei, rumunština, ruština, slovenština, simalungun, sranang, swahili, španělština, švédština, thaiština, tibetština, venda, xhosa, zulština.

Hesla vycházejí také v původních biblických jazycích, tj. hebrejština a řečtina, a ve slepeckém písmu.


Tištěná verse

Hesla Jednoty bratrské na rok 2004

Podle německé předlohy "Losungen 2004" do češtiny převedli Miroslav Matouš a Jindřich Halama st.
Obálku navrhl Jiří Just

Vydal
Petr Heřman - DÚLOS
Malá Štěpánská 6, 120 00 Praha 2

Tel. 296 214 007, mobil: 607 726 481

http://www.dulos.cz, e-mail: hesla@dulos.cz v říjnu 2003 jako svou 5. publikaci

Sazbu programem TeX za použití rodiny písem Janon Text Moderne připravil Slávek Heřman.
Vytiskla tiskárna J+H Praha 2
Vydání první
160 stran formátu A6, náklad 3000 výtisků.

Tato Hesla vycházejí od r. 1996 rovněž
v elektronické podobě na internetové adrese:
http://www.dulos.cz/jb/hesla/

Doporučená cena: 40 Kč

Hesla Jednoty bratrské na rok 2005 objednávejte přímo u vydavatele do konce září 2004.


(C) Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut
Czech edition (C) Petr Heřman - DÚLOS
Translation (C) Miroslav Matouš, Jindřich Halama st.

ISBN 80-902899-3-2
ISSN 1213-1547
EAN 978-80-902899-3-2

Úprava do HTML: Petr Heřman


[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003]
HESLA 2004: [kalendář | denní modlitby | perikopy | O historii Hesel]
[leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]