[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2011: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | říjen | listopad | prosinec]

ZÁŘÍ 2011

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: Kdežkoli shromáždí se dva nebo tři ve jménu mém, tuť jsem já u prostřed nich. Matouš 18,20 K


1. Čtvrtek Jen z doslechu o tobě jsem slýchal, teď však jsem tě spatřil vlastním okem. Proto odvolávám a lituji všeho v prachu a popelu. Jób 42,5-6

Bože, buď milostiv mně hříšnému. Lukáš 18,13 K

== Římanům 11,13-24 == Matouš 12,33-37 ==


2. Pátek On ví, že jsme jen stvoření, pamatuje, že jsme prach. Žalm 103,14

Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni. 1.Korintským 15,51

== Lukáš 23,27-31 == Matouš 12,38-42 ==


3. Sobota Běda těm, kdo nařizují ničemná nařízení, kdo nuzným odnímají možnost obhajoby! Izaiáš 10,1.2

Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu. Filipským 2,4

== 5.Mojžíšova 4,27-35(36-40) == Matouš 12,43-45 ==

11. neděle po sv. Trojici Bůh pyšným se protiví, ale pokorným dává milost. 1.Petrova 5,5 K


4. Neděle Ale může Bůh opravdu sídlit na zemi? 1.Královská 8,27

Kdežkoli shromáždí se dva nebo tři ve jménu mém, tuť jsem já u prostřed nich. Matouš 18,20 K

Radujme se vždy společně,
chválu vzdávajíce vděčně
Bohu Otci nebeskému,
Synu i Duchu svatému.
- 230,1 -

== Lukáš 18,9-14 == Efezským 2,4-10 ==


5. Pondělí Může Bůh opravdu sídlit na zemi, když nebesa, ba ani nebesa nebes tě nemohou pojmout, natož tento dům, který jsem vybudoval? 1.Královská 8,27

Nejvyšší nepřebývá v chrámech, vystavěných lidskýma rukama. Skutky 7,48

== Ezechiel 17,1-6.22-24 == Matouš 12,46-50 ==


6. Úterý Neboj se, nebo s tebou já jsem, a požehnám tobě. 1.Mojžíšova 26,24 K

Jsem jist, že až k vám dojdu, přijdu s plností Kristova požehnání. Římanům 15,29

== 1.Mojžíšova 19,15-26 == Matouš 13,1-9.18-23 ==


7. Středa Tvoje oči uzří krále v jeho kráse. Izaiáš 33,17

Spatříme ho takového, jaký jest. Každý, kdo má tuto naději v něho, usiluje být čistý, tak jako on je čistý. 1.Janova 3,2-3

== Marek 7,24-30 == Matouš 13,10-17 ==


8. Čtvrtek Člověk má v srdci mnoho plánů, ale úradek Hospodinův obstojí. Přísloví 19,21

Já jsem zasadil, Apollos zaléval, ale Bůh dal vzrůst. 1.Korintským 3,6

== 1.Petrova 5,1-5 == Matouš 13,24-30.36-43 ==


9. Pátek Řeknu: "Toto je můj lid." A oni řeknou: "Hospodin je můj Bůh!" Zachariáš 13,9

Snažte se upevňovat své povolání a vyvolení. Budete-li to činit, nikdy neklopýtnete. 2.Petrova 1,10

== Lukáš 22,54-62 == Matouš 13,31-35 ==


10. Sobota Vím, že Hospodin obhájí poníženého, že ubožákům zjedná právo. Žalm 140,13

Blahoslavení chudí, nebo vaše jest království Boží. Lukáš 6,20 K

== Izaiáš 26,1-6 == Matouš 13,44-46 ==

12. neděle po sv. Trojici Třtiny nalomené nedolomí, a lnu kouřícího se neuhasí. Izaiáš 42,3 K


11. Neděle I pozná všechno tvorstvo, že já, Hospodin, jsem tvůj spasitel a tvůj vykupitel. Izaiáš 49,26

Co slyšíte v soukromí, hlásejte ze střech. Matouš 10,27

Lásko, duchu, žití zdroji,
pravdo, světla prameni,
sloužící mi ku pokoji,
odňavši mé trápení,
tobě já se oddávám
a tvým věčně zůstávám.
- 336,4 -

== Marek 7,31-37 == Skutky 9,1-9(10-20) ==


12. Pondělí V tebe doufám, Bože můj, kéž nejsem zahanben. Žalm 25,2

Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce; když se osvědčí, dostane vavřín života, jejž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují. Jakubova 1,12

== Matouš 9,27-34 == Matouš 13,47-52 ==


13. Úterý Dám vám pastýře podle svého srdce a ti vás budou pást obezřetně a prozíravě. Jeremiáš 3,15

Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské. Matouš 10,7

== 4.Mojžíšova 12,1-15 == Matouš 13,53-58 ==


14. Středa Oči Hospodinovy obrácené jsou k spravedlivým, a uši jeho k volání jejich: Žalm 34,16 K

Váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte. Matouš 6,8

== Matouš 17,14-20(21) == Matouš 14,1-12 ==


15. Čtvrtek Všecky končiny země vidí spasení Boha našeho. Žalm 98,3 K

Budu zvěstovat evangelium v krajích ležících za vámi a nebudu se chlubit tím, co je hotovo, kde už pracovali jiní. 2.Korintským 10,16

== Jakubova 5,13-16 == Matouš 14,13-21 ==


16. Pátek Kdo uvěřil kázaní našemu? A rámě Hospodinovo komu jest zjeveno? Izaiáš 53,1 K

Toto spasení hledali a po něm se ptali proroci, kteří prorokovali o milosti, která je vám připravena. 1.Petrova 1,10

== Lukáš 23,6-12 == Matouš 14,22-36 ==


17. Sobota Služte Hospodinu celým srdcem. Neuchylujte se k nicotám, které neprospějí a nevysvobodí; vždyť jsou jen nicotou. 1.Samuelova 12,20.21

V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu. Římanům 12,11

== Izaiáš 57,15-19 == Matouš 15,1-20 ==

13. neděle po sv. Trojici Cožkoli jste činili jednomu z bratří těchto mých nejmenších, mně jste učinili. Matouš 25,40 K


18. Neděle Povstaniž, ó Bože, suď zemi; nebo ty dědičně vládneš všemi národy. Žalm 82,8 K

Očekáváme blahoslavené naděje a příští slávy velikého Boha a Spasitele našeho Jezukrista. Titovi 2,13 K

Tys zemi s nebem založil
a jako Pán je chráníš.
Dej ve svém světle vidět cíl,
o kterém ty sám jen víš.
Ať milujeme ze všech sil
ty, které jsi k nám připojil,
sám dokud nezvítězíš.
- EZ 188,6 -

== Lukáš 10,25-37 == 1.Janova 4,7-12 ==


19. Pondělí Ať se každý odvrátí od své zlé cesty a od svých zlých skutků. Jeremiáš 25,5

Neste ovoce hodné pokání. Matouš 3,8 K

== 5.Mojžíšova 15,1-11 == Matouš 15,21-28 ==


20. Úterý Pán mi řekl: Ty jsi můj služebník, Izrael, v tobě se oslavím. Izaiáš 49,3

V Kristu byla vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha svatého jako závdavek našeho dědictví na vykoupení těch, které si Bůh vydobyl k chvále své slávy. Efezským 1,13-14

== Amos 5,4-15 == Matouš 15,29-39 ==


21. Středa Musíte se ve všem držet cesty, kterou vám Hospodin, váš Bůh, přikázal jít, a tak zůstanete naživu. 5.Mojžíšova 5,33

Za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost; abyste rozpoznali, na čem záleží, a byli ryzí a bezúhonní pro den Kristův. Filipským 1,9-10

== 5.Mojžíšova 24,(10-15)17-22 == Matouš 16,1-12 ==


22. Čtvrtek Chválím slovo Hospodinovo. Žalm 56,11

Svěřený poklad chraň mocí Ducha svatého, který v nás přebývá. 2.Timoteovi 1,14

== Skutky 4,32-37 == Matouš 16,13-20 ==


23. Pátek Má duše v noci po tobě touží, můj duch ve mně za úsvitu tebe hledá. Izaiáš 26,9

Bůh poslal Ducha Syna svého v srdce vaše, volajícího: Abba, Otče. Galatským 4,6 K

== Matouš 26,47-50(55.56) == Matouš 16,21-28 ==


24. Sobota "Pro útlak ponížených, pro sténání ubožáků teď povstanu," praví Hospodin, "daruji spásu tomu, proti němuž svévolník soptí." Žalm 12,6

Pán řekl svému služebníku: Vyjdi rychle na náměstí a do ulic města a přiveď sem chudé, zmrzačené, slepé a chromé. Lukáš 14,21

== Judova 1.2.20-25 == Matouš 17,1-13 ==

14. neděle po sv. Trojici Dobrořeč duše má Hospodinu, a nezapomínej se na všecka dobrodiní jeho. Žalm 103,2 K


25. Neděle Od východu slunce až na západ jeho veliké bude jméno mé mezi národy. Malachiáš 1,11 K

V každém národě je Bohu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé. Skutky 10,35

Pánu všickni prozpěvujte,
kdežkoli kteří bydlíte,
vstuptež před něj s dověrností,
služte mu stále s radostí.
- 26,1 -

== Lukáš 17,11-19 == Římanům 8,(12-13)14-17 ==


26. Pondělí Jak velicí jsou skutkové tvoji, Hospodine! Velmi hluboká jsou myšlení tvá. Žalm 92,6 K

Nemá snad hrnčíř hlínu ve své moci, aby z téže hroudy udělal jednu nádobu ke vznešeným účelům a druhou ke všedním? Římanům 9,21

== 2.Timoteovi 1,1-6(7) == Matouš 17,14-21 ==


27. Úterý Hospodine, rozpomeň se na mě pro přízeň, jíž svůj lid zahrnuješ, navštiv mě svou spásou. Žalm 106,4

Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši. Filipským 4,19

== Jan 9,24-38(39-41) == Matouš 17,22-27 ==


28. Středa Hospodine Bože můj, velmi jsi veliký, velebnost a krásu jsi oblékl. Žalm 104,1-2 K

Zástupy se divily, když viděly, že němí mluví, mrzáci jsou zdraví, chromí chodí a slepí vidí; i velebily Boha izraelského. Matouš 15,31

== Filemonovi 1-16(17-22) == Matouš 18,1-14 ==


29. Čtvrtek Běda pastýřům Izraele, kteří pasou sami sebe. Což pastýři nemají pást ovce? Ezechiel 34,2

Vláda je Božím služebníkem k tvému dobru. Římanům 13,4

== Lukáš 10,17-20 == Zjevení 12,7-12a(12b) == Matouš 18,15-20  ==


30. Pátek Já, já jsem Hospodin, kromě mne žádný spasitel není. Izaiáš 43,11

Každý jazyk nechť vyznává: Ježíš Kristus jest Pán. Filipským 2,11

== Matouš 26,51-54 == Matouš 18,21-35 ==


ZÁŘÍ 2011: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2011: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | říjen | listopad | prosinec]