[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 | HESLA 2005 | HESLA 2006]
HESLA 2007: [kalendář | denní modlitby | perikopy | O historii Hesel]
[leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ

2007

HESLO ROKU:

Heslo roku:

Toto praví Hospodin: "Hle, činím něco docela nového a už to raší. Nevíte o tom?"

Izaiáš 43,19

Nenechám tě klesnout a neopustím tě.

Jozue 1,5

Verse 08


Děkuji všem, kteří pomohli s korekturami. Nicméně ještě můžete oznámit každou chybu, kterou objevíte.

Tyto texty byly použity pro generování papírových Hesel, která si můžete také objednat.

K disposici jsou na tomto serveru i zdrojové a tisknutelné soubory pro generování Hesel v různých formátech: XML, PRE, PRF, PDF.

Jednoduchý program WinHesla s diářem pro zobrazování Hesel v operačním systému Windows vytváří Michal Jungmann. Program najdete na adrese http://www.braillnet.cz/~jungmann/hesla.htm.

Vydání Hesel v různých jazycích na Internetu najedete na http://www.losung.de. Další stránka s Hesly je http://www.cid.net/losung/ (to, co dříve bylo na http://www.evangelium.de/losung/).

Oficiální stránka německého vydavatele Hesel je http://www.losungen.de.


OBSAH


Průvodní slovo k 277. ročníku Hesel

Že Bůh tvoří vskutku nově vprostřed života, o tom je mnoho dokladů. Zdárné lidské vztahy, správné slovo v pravý čas, dalekosáhlá rozhodnutí, nečekaná uzdravení, hmotné pomoci a nikoli naposledy obšťastňující probouzení přírody každého jara a nepřehledná znamení životní vůle Boží. Je dobře, že tomu tak je. Neboť tento svět se stal v mnoha vztazích nepřehlédnutelným. Více jistoty, více spravedlnosti, více doufání a více víry -- kdo si to nepřeje?

Nejprve mluví Bůh slova, která nás mají provázet rokem 2007, svému lidu izraelskému. Velká část se nachází onoho času v zajetí babylonském. Ačkoli se lidem nedaří špatně, přece se jim stýská po domově. Především ti, kteří byli sami vypuzeni, si uchovávají naději, že se jednou budou moci vrátit. Ve Starém zákoně se o tom hovoří častěji. Avšak Bůh zajatce neopustil, ale posílal jim proroky. Jedním z nich byl druhý Izaiáš. Jeho poselství je útěšné a povzbuzující. Nový život za daných podmínek je možný -- tak mluví -- když Bůh je při svém lidu, jak se stále děje. Tento Bůh stojí při lidech, právě také i v cizí zemi. Chce dobro pro svůj lid. Proto jej přivede po padesáti letech nazpět domů.

Do tohoto Božího lidu se cítíme být pojati. S Židy v Ježíši Kristu. On zcela jasně řekl: Všichni, kteří zůstávají ve spojení s Bohem, ti, kdo žijí ze své víry, těm se nic nestane. Jsou již stále Bohem milováni. Když přijímají ten vzácný dar, pak je nic nemůže odloučit od lásky Boží.

Kniha hesel, která před vámi leží, je 227 v nepřetržité řadě. Stala se pro mnohé zřetelným znamením toho nového, co opatřuje Bůh svým slovem každého jitra. Čtenářkám a čtenářům dává pro každodenní záležitosti důvěru, která daleko přesahuje lidské možnosti.

My v redakci jsme našemu Bohu vděčni za hojné požehnání, které obklopuje naši námahu s tuto knihou. Jsme rádi a vděčni, že Bůh napřimuje a posiluje tolik lidí. S jeho dobrým slovem pro každý den zůstáváme spojeni daleko přes konfesní a národnostní hranice.

Ochranovská Jednota bratrská


Použité překlady bible

České převody německých originálů jsou vybrány z různých překladů bible - označeno za odkazem k biblickému textu takto:

(bez označení) - Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad, 2.vydání ERC, Praha 1984 (se svolením ČBS)
K - "Bible kralická" - poslední vydání z roku 1613
BČ - "Bible česká"

Písně:
Bratrský zpěvník, 4.vydání z r. 1954.
[1902] - Bratrský zpěvník z r. 1902
Svítá - křesťanské písně (nejen) pro mládež, Synodní rada Českobratrské církve evang. ve vyd. Kalich, Praha 1992.
Křesťanský kancionál - Vydala Jednota českobratrská (nyní Církev bratrská)


Vysvětlení k soustavě Hesel

Pro každý den roku nabízí knížka Hesel tři obsahově související texty: Poté následují dva oddíly pro každodenní čtení bible: Na začátku každé neděle je uvedeno heslo, které nás bude provázet celý týden. ÖAB vybírá rovněž hesla měsíců a heslo roku.

O nedělích bývá průběžné čtení vynecháno, ale namísto to je zde uvedeno čtení z evangelia, z epištoly a ze žalmu.

Kromě nedělního žalmu ochranovská předloha uvádí rovněž čtení ze žalmu pro následující týden. Také je u všech nedělí a významných dnů uvedden doporučený text kázání - tyto texty jsou však v českém vydání Hesel shrnuty na jedno místo jako tzv. perikopy.


Denní modlitby

Neděle:
Církev Kristova. Dík za vzkříšení Kristovo a za Boží slovo. Prosba za zmocnění pro zvěstování aza požehnání pro všechny posluchače. Posvěcení neděle. Probuzení aobnova duchovního života, jednota v Duchu, bratrská láska. Prosba za rozličné církve a jejich společné svědectví.
Pondělí:
Služba církve ve světě. Zvěstování evangelia ve všech zemích. Duchovní růst ve sborech. Svědectví víry alásky nekřesťanům. Vzdělání a vybavení spolupracovníků ke službě v církvích a ve společnosti. Evangelizace. Lékařská práce.
Úterý:
Rodina, škola, zaměstnání. Naše děti, rodiče, příbuzní, přátelé. Naše práce doma, na pracovišti. Osvědčování víry v denním životě. Výchova dětí, školy, internáty, učitelé,vychovatelé. Vyučování náboženství a křesťanské výchovy, práce s mládeží, schůzky mládeže.
Středa:
Naši bližní. Sousedé, kolegové v práci, obchodní přátelé. Pomoc a útěcha pro nemocné, slepé, hluché a pro všechny postižené. Ovdovělí, osamělí, vězňové, lidé bez přístřeší, nezaměstnaní, oběti útlaku a násilí. Diakonie - domovy důchodců, ústavy s pečovatelskou službou, sociální dílo.
Čtvrtek:
Společnost. Národy a jejich vlády. Rozmáhání úsilí o mír a spravedlnost mezi národy. Ochrana před zneužitím sil vložených do lidských rukou, překonávání národnostní a rasové nenávisti. Cizinci v naší zemi, uprchlíci. Muži a ženy ve vedoucích postaveních na všech úrovních. Odpovědné zacházení s dary stvoření. Denní chléb. Zdar práce k Boží cti. Věrnost a pravdivost ve společném životě. Víra v Boží vedení ve světě a v Jeho moc léčit všechny rány.
Pátek:
Naše církev a sbor. Dík za spasitelné dílo Kristovo na kříži. Prosba za vyznání hříchů a za nové vylití Ducha, za posilu všech členů sboru ke vzájemné službě, za připravenost všech ke spolupráci na Božím díle. Prosba za zmocnění pro všechny, kteří jsou povoláni ke službě zvěstovat či pastýřsky vést sbor. Duch lásky a jednoty, budování a zachování naší práce. Služba Hesel k povzbuzování jednoty, požehnání přípravy knížky Hesel a pro její čtenáře. Přímluvné modlitby za církev Kristovu doma i ve světě.
Sobota:
Pohled zpět a výhled. Díky za Boží dary a vedení týdnem. Prosba za odpuštění přestupků a provinění. Požehnání pro neděli. Přímluvné modlitby za Izrael, lid Staré smlouvy. Připravenost církve Kristovy na jeho druhý příchod. Radostná naděje věčné slávy.


Modlitební stráž Jednoty bratrské

Následující přehled ukazuje průběh modlitebního řetězce během roku:


Vydání Hesel v rozličných jazycích

Hesla jsou rozšířena do celého světa a v současnosti jsou vydávána v 46-ti jazycích v Evropě, Africe, Asii a Americe:

afrikaans, angličtina, balinézština (indonézština), bassa, batak, bečuánština (tswana), bulharština, čeština, čičewa, čínština, dánština, estonština, finština, francouzština, hindština, hmong, chorvatština, inuktetuk (eskymáčtina), italština, japonština, kinyarwanda, lotyština, lužická srbština, maďarština, miskito, němčina, nizozemština, odiya, ovambo, papiamento, pedi, polština, portugalština, rongmei, rumunština, ruština, slovenština, simalungun, sranang, swahili, španělština, švédština, thaiština, tibetština, venda, xhosa, zulština.

Hesla vycházejí také v původních biblických jazycích, tj. hebrejština a řečtina, a ve slepeckém písmu.


Tištěná verse

Hesla Jednoty bratrské na rok 2007

Podle německé předlohy "Losungen 2007" do češtiny převedli Miroslav Matouš a Jindřich Halama st.
Obálku navrhl Slávek Heřman.

Vydal
Petr Heřman - DÚLOS
Malá Štěpánská 6, 120 00 Praha 2

Tel. 222 360 488, mobil: 607 726 481

http://www.dulos.cz, e-mail: hesla@dulos.cz v říjnu 2006 jako svou 8. publikaci

Sazbu programem TeX za použití rodiny písem Janon Text Moderne připravil Slávek Heřman.
Vytiskla tiskárna J+H Praha 2
Vydání první
160 stran formátu A6, náklad 3300 výtisků.

Tato Hesla vycházejí od r. 1996 rovněž
v elektronické podobě na internetové adrese:
http://www.dulos.cz/jb/hesla/

Doporučená maloobchodní cena: 45 Kč

Hesla Jednoty bratrské na rok 2008 objednávejte přímo u vydavatele do konce září 2007.


German edition (C) Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut
Czech edition (C) Petr Heřman - DÚLOS
Translation (C) Miroslav Matouš, Jindřich Halama st.

ISBN 80-902899-6-7
ISSN 1213-1547
EAN 978-80-902899-5-

Úprava do HTML: Petr Heřman


[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 | HESLA 2005 | HESLA 2006]
HESLA 2007: [kalendář | denní modlitby | perikopy | O historii Hesel]
[leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]