[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2011: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | prosinec]

LISTOPAD 2011

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: Hospodin je dobrý, je záštitou v den soužení, zná se k těm, kteří se k němu utíkají. Nahum 1,7


1. Úterý Ujmi se mé pře a zastaň se mne, zachovej mi život, jak jsi řekl. Žalm 119,154

Pán řekl: Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí. Jen jednoho je třeba. Marie volila dobře; vybrala si to, oč nepřijde. Lukáš 10,41-42

== Lukáš 5,12-16 == Jób 9,1-35 | Tóbit 5,24-29 ==


2. Středa Hospodine, spravuj přede mnou cestu svou. Žalm 5,9 K

K tomu jste byli povoláni; vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. 1.Petrova 2,21

== Kazatel 12,1-7(8) == Jób 11,1-20 | Tóbit 6,1-23 ==


3. Čtvrtek Zachovej nás, Bože spasení našeho, a shromažď nás, abychom slavili svaté jméno tvé. 1.Paralipomenon 16,35 K

Přinášejme tedy skrze Ježíše stále oběť chvály Bohu; naše rty nechť vyznávají jeho jméno. Židům 13,15

== Marek 6,7-13 == Jób 12,1-25 | Tóbit 7,1-20 ==


4. Pátek Zahladím jako hustý oblak přestoupení tvá, a jako mrákotu hříchy tvé; navratiž se ke mně, nebo jsem tě vykoupil. Izaiáš 44,22 K

Neuvědomuješ si, že dobrotivost Boží tě chce přivést k pokání? Římanům 2,4

== Matouš 27,39-44 == Jób 14,1-22 | Tóbit 8,1-23 ==


5. Sobota Chrániti budu města tohoto, abych je zachoval pro sebe. 2.Královská 19,34 K

Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Římanům 8,31

== Skutky 14,8-18 == Jób 19,1-29 | Tóbit 9,1-12 ==


Dekáda míru

20. neděle po sv. Trojici Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy. 2.Korintským 6,2

Prosby za mír a ochranu života Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená. Proto se bát nebudeme. Žalm 46,2-3


6. Neděle Co se mělo pro mou vinici ještě udělat a já pro ni neudělal? Když jsem očekával, že vydá hrozny, jak to,že vydala odporná pláňata? Izaiáš 5,4

Já jsem vinný kmen a vy ratolesti. Kdo zůstává ve mně, a já v něm, ten nese ovoce mnohé; nebo beze mne nic nemůžete učiniti. Jan 15,5 K

Pán Bůh jest síla má,
všecka obrana má:
bezpečně má státi,
aniž se lekati
duše má.
- 379,1 -

== Lukáš 17,20-24(25-30) == Římanům 14,7-9 ==

== Lukáš 17,20-24(25-30) == Římanům 14,7-9 ==


7. Pondělí Dáš-li, Hospodine, domu požehnání, bude požehnán navěky. 1.Paralipomenon 17,27

Lidé víry docházejí požehnání spolu s věřícím Abrahamem. Galatským 3,9

== Marek 4,1-9(10-12) == Jób 31,1-40 | Tóbit 10,1-13 ==


8. Úterý Hospodin vyčkává, chce se nad vámi smilovat. Izaiáš 30,18

Nezáleží tedy na tom, kdo chce, ani na tom, kdo se namáhá, ale na Bohu, který se smilovává. Římanům 9,16

== Marek 13,9-20 == Jób 32,1-22 | Tóbit 11,1-20 ==


9. Středa Hospodin se bude opět nad tebou veselit k tvému dobru, jako se veselil nad tvými otci. 5.Mojžíšova 30,9

Jest radost před anděly Božími nad jedním hříšníkem pokání činícím. Lukáš 15,10 K

== Židům 13,1-9b == Jób 38,1-11;40,1.5 | Tóbit 12,1-22 ==


10. Čtvrtek Mějte v nenávisti zlo a milujte dobro, uplatňujte v bráně právo! Snad se Hospodin, Bůh zástupů, smiluje. Amos 5,15

Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně. Efezským 5,17

== 1.Janova 2,18-26(27-29) == Jób 40,6-41,3;42,1-6 | Tóbit 13,1-8 ==


11. Pátek Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Ezechiel 36,26

Obnovte se duchovním smýšlením, oblečte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy. Efezským 4,23-24

== Matouš 26,36-41 == Jób 42,7-9 | Tóbit 13,9-22 ==


12. Sobota Svíce nohám mým jest slovo tvé, a světlo stezce mé. Žalm 119,105 K

Děkujeme Bohu neustále, že jste od nás přijali slovo Boží zvěsti ne jako slovo lidské, ale jako slovo Boží, jímž skutečně jest. Vždyť také projevuje svou sílu ve vás, kteří věříte. 1.Tesalonickým 2,13

== Marek 13,30-37 == Jób 42,10-17 | Tóbit 14,1-17 ==


Den modliteb za pronásledované křesťany

21. neděle po sv. Trojici Všichni se musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým. 2.Korintským 5,10


13. Neděle Já Hospodin neměním se. Malachiáš 3,6 K

Bohu a Otci našemu sláva na věky věků. Amen. Filipským 4,20 K

Chvalte Boha, On je Pán,
nejsvětějším budiž zván.
Všude jeho moc je znát,
co chce, musí se též stát.
Chvalte Boha písní slavnou,
zvukem trub i píšťal hrou,
slaven buď i citarou!
Chválu pějte neúnavnou!
- EZ 150,2 -

== Matouš 25,31-46 == Římanům 8,18-23(24-25) ==


14. Pondělí Rozpomeň se na dávné dny, snaž se porozumět létům zašlých pokolení, vyptávej se svého otce, on ti poví, svých starců, oni ti řeknou. 5.Mojžíšova 32,7

Bůh nepřestal dosvědčovat sám sebe tím, že jim prokazoval dobro: dával vám z nebe déšť i úrodu v pravý čas, sytil vás pokrmem a naplňoval radostí. Skutky 14,17

== Matouš 7,21-27(28.29) == Nahum 1,1-14 ==


15. Úterý Viděl jsem jeho cesty; vyléčím jej však a povedu, vrátím mu potěšení. Izaiáš 57,18

Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne, a dopustil-li se hříchů, bude mu odpuštěno. Jakubova 5,15

== Židům 10,26-31 == Nahum 2,1-14 ==

Den přímluv a modliteb Spravedlnost zvyšuje národ, ale hřích jest ku pohanění národům. Přísloví 14,34 K


16. Středa Veselte se, jásejte stále a stále nad tím, co stvořím. Izaiáš 65,18

Jestliže jsme my, Boží nepřátelé, byli s Bohem smířeni smrtí jeho Syna, tím spíše nás smířené zachrání jeho život. Římanům 5,10

== Lukáš 13,(1-5)6-9 == Římanům 2,1-11 == Abdiáš 1-21 ==


17. Čtvrtek Poznají, že já jsem Hospodin, až rozlámu břevno jejich jha a vysvobodím je. Ezechiel 34,27

Nyní, když jste byli osvobozeni od hříchu a stali se služebníky Božími, máte z toho užitek, totiž posvěcení, a čeká vás život věčný. Římanům 6,22

== 2.Tesalonickým 1,3-12 == Matouš 24,1-14 ==


18. Pátek Neboj se, Sione. Nechť nemdlejí ruce tvé. Hospodin Bůh tvůj u prostřed tebe mocný zachová tě. Sofoniáš 3,16-17 K

Když ho učedníci uviděli kráčet po moři, vyděsili se, že je to přízrak, a křičeli strachem. Ježíš na ně hned promluvil a řekl jim: "Vzchopte se, já jsem to, nebojte se!" Matouš 14,26-27

== Matouš 26,59-66 == Matouš 24,15-28 ==


19. Sobota Kdo jest rovný Hospodinu Bohu našemu, kterýž vysoko bydlí? Kterýž snižuje se, aby všecko spatřoval? Žalm 113,5-6 K

Hoden jest Beránek, ten obětovaný, přijmout moc, bohatství, moudrost, sílu, poctu, slávu i dobrořečení. Zjevení 5,12

== Zjevení 20,11-15 == Matouš 24,29-31 ==

Poslední neděle církevního roku (Neděle věčnosti)

Buďtež bedra vaše přepásaná, a svíce hořící. Lukáš 12,35 K


20. Neděle Je to Hospodin, náš Bůh, kdo soudí celou zemi. Žalm 105,7

Nesuďme jeden druhého, ale raději posuďte, jak jednat, abyste nekladli bratru do cesty kámen úrazu a nepůsobili pohoršení. Římanům 14,13

Kdo že vyrovná se jemu?
On jen velkým bude slout,
jeho úmysly a soudy
nelze oku proniknout.
- ZCČSH 61,5 -

== Matouš 25,1-13 == Zjevení 21,1-7 ==


21. Pondělí Hospodin znovu potěší Sijón. Zachariáš 1,17

Všecko, co je tam psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává písmo, čerpali naději. Římanům 15,4

== 5.Mojžíšova 34,1-7(8) == Matouš 24,32-44 ==


22. Úterý Volám k Bohu nejvyššímu, k Bohu, jenž za mě dokončí zápas. Žalm 57,3

Co je zaseto v poníženosti, vstává v slávě. Co je zaseto v slabosti, vstává v moci. 1.Korintským 15,43

== 1.Petrova 1,13-21 == Matouš 24,45-51 ==


23. Středa Zdaliž jsem já strážným bratra svého? 1.Mojžíšova 4,9 K

Jestliže Bůh nás tak miloval, i my se máme navzájem milovat. 1.Janova 4,11

== 1.Korintským 3,9-15 == Matouš 25,1-13 ==


24. Čtvrtek Rozpomenu se na svou smlouvu s tebou za dnů tvého mládí a ustavím s tebou smlouvu věčnou. Ezechiel 16,60

Jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. Filipským 1,6

== Koloským 4,2-6 == Matouš 25,14-30 ==


25. Pátek Kéž mají stále takové srdce, aby se mě báli! 5.Mojžíšova 5,29

Bůh nás nepovolal k nečistotě, nýbrž k posvěcení. Kdo tím pohrdá, nepohrdá člověkem, nýbrž Bohem, jenž vám dává svého svatého Ducha. 1.Tesalonickým 4,7-8

== Matouš 27,50-54 == Matouš 25,31-46 ==


26. Sobota Plésejte a veselte se v Hospodinu Bohu vašem. Joel 2,23 K

Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. Filipským 4,4-5

== Zjevení 21,10-14.21-27 == Izaiáš 40,1-11 ==


Začátek nového církevního roku

1. neděle adventní Král tvůj přijde tobě spravedlivý a spasení plný. Zachariáš 9,9 K


27. Neděle Sami jste viděli, jak jsem vás nesl na křídlách orličích, a přivedl jsem vás k sobě. 2.Mojžíšova 19,4 K

Ne vy jste mne vyvolili, ale já jsem vás vyvolil. Jan 15,16 K

Tvé svaté slovo nás moudře vede
a našim cestám ukazuje směr.
Nebývá snadné zaslechnout je
ve světě plném různých věr.
- EZD 635,4 -

== Matouš 21,1-9 == Římanům 13,8-12(13.14) ==


28. Pondělí Nepozdvihne národ proti národu meče, a nebudou se více učiti boji. Izaiáš 2,4 K

Kristus jest pokoj náš. Efezským 2,14 K

== 1.Petrova 1,(8.9)10-13 == Izaiáš 40,12-25 ==


29. Úterý Dbej na mé příkazy a budeš živ, střez moje učení jak zřítelnici oka. Přísloví 7,2

Nedomnívejte se, že bych přišel rušiti zákona aneb proroků. Nepřišelť jsem rušiti, ale naplniti. Matouš 5,17 K

== Židům 10,32-39 == Izaiáš 40,26-31 ==


30. Středa Ó, kdybys byl šetřil přikázaní mých, byl by jako potok pokoj tvůj, a spravedlnost tvá jako vlny mořské. Izaiáš 48,18 K

Měj za vzor zdravých slov to, co jsi slyšel ode mne ve víře a lásce, která nás spojuje v Kristu Ježíši. 2.Timoteovi 1,13

== Koloským 1,9-14 == Izaiáš 41,1-7 ==


LISTOPAD 2011: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2011: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | prosinec]