[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2011: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad]

PROSINEC 2011

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Na maličkou chvilku poopustil jsem tě, ale v slitování převelikém shromáždím tě. Izaiáš 54,7 K


1. Čtvrtek Hle, pronárody jsou jako kapka ve vědru, jak prášek na vahách. Izaiáš 40,15

Ujal se vlády Pán Bůh náš všemohoucí. Radujme se a jásejme a vzdejme mu chválu. Zjevení 19,6-7

== 1.Tesalonickým 5,(1-3)4-8 == Izaiáš 41,8-14 ==


2. Pátek Hospodin praví: Jestliže se obrátíš, vrátím tě k sobě. Jeremiáš 15,19

Když Ježíš šel dál, viděl Leviho, syna Alfeova, jak sedí v celnici, a řekl mu: "Pojď za mnou!" On vstal a šel za ním. Marek 2,14

== Matouš 27,27-30 == Izaiáš 42,1-9 ==


3. Sobota Dávej potřebnému bratru štědře a nebuď skoupý. 5.Mojžíšova 15,10

Nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem. 1.Janova 3,18

== Matouš 23,37-39 == Izaiáš 42,10-17 ==

2. neděle adventní Napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko. Lukáš 21,28


4. Neděle Ze všech věcí, kteréž mi dáš, desátky spravedlivě tobě dám. 1.Mojžíšova 28,22 K

Ochotného dárce miluje Bůh. 2.Korintským 9,7 K

Jen sebe zkoušejte,
zda cestou víry jdete,
zda Kristus ve vás živ
a vy ho sledujete,
jenž tichý, pokorný
a trpělivý byl,
zda bližním sloužiti
jste chtivi ze všech sil?
- 248,1 -

== Lukáš 21,25-33 == Jakubova 5,7-8 ==


5. Pondělí Nechť nezávidí srdce tvé hříšníku, ale raději choď v bázni Hospodinově celý den. Přísloví 23,17 K

Kterakž pak vidíš mrvu v oku bratra svého, a v oku svém břevna neznamenáš? Matouš 7,3 K

== Židům 6,9-12 == Izaiáš 42,18-25 ==


6. Úterý Kdo chodí v temnotách, kde není žádná záře, ten ať doufá v Hospodinovo jméno. Izaiáš 50,10

Ježíš mu řekl: "Co chceš, abych pro tebe učinil?" Slepý odpověděl: "Pane, ať vidím!" Marek 10,51

== Zjevení 2,12-17 == Izaiáš 43,1-7 ==


7. Středa Popatřiž na mne, a smiluj se nade mnou, neboť jsem opuštěný a strápený. Žalm 25,16 K

Pán při mně stál a dal mi sílu, abych mohl dovršit zvěstování evangelia. 2.Timoteovi 4,17

== Zjevení 2,1-7 == Izaiáš 43,8-13 ==


8. Čtvrtek Hospodin odplatí každému za jeho spravedlnost a věrnost. 1.Samuelova 26,23

V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas. Galatským 6,9

== 2.Korintským 5,1-10 == Izaiáš 43,14-21 ==


9. Pátek Načež bych tedy nyní očekával, Pane? Očekávání mé jest na tebe. Žalm 39,8 K

Jsem přesvědčen, že on má moc chránit, co mi svěřil, až do onoho dne. 2.Timoteovi 1,12

== Lukáš 22,66-71 == Izaiáš 43,22-28 ==


10. Sobota Učiním s nimi smlouvu pokoje; smlouva věčná bude s nimi. Ezechiel 37,26 K

Učinil nás způsobilými sloužit nové smlouvě. 2.Korintským 3,6

== 1.Tesalonickým 4,13-18 == Izaiáš 44,1-8 ==

3. neděle adventní Připravte cestu Hospodinu! Hospodin přichází s mocí. Izaiáš 40,3.10


11. Neděle V rukou tvých jsou časové moji. Žalm 31,16 K

Bůh nás spasil a povolal svatým povoláním ne pro naše skutky, nýbrž ze svého rozhodnutí a z milosti, kterou nám daroval v Kristu Ježíši před věčnými časy. 2.Timoteovi 1,9

Buď Bohu sláva na výsostech,
nebe a země všecka pokoj měj!
Viz lásku jeho, jak miloval on tebe,
touž láskou bratry objímej!

Zvěst lásky dále a dál ať se šíří,
zlo v základech se otřásá;
před Páně trůnem až země se smíří,
pak novou písní zajásá!
- EZ 302,1-2 -

== Matouš 11,2-6(7-10) == 1.Korintským 4,1-5 ==


12. Pondělí Na poušti vytrysknou vody, potoky na pustině. Izaiáš 35,6

Já jsem přišel, aby ovce měly život a měly ho v hojnosti. Jan 10,10

== Matouš 3,1-6 == Izaiáš 44,21-28 ==


13. Úterý Hospodin je síla má a štít můj, mé srdce v něj doufá. Pomoci jsem došel, proto v srdci jásám, svou písní mu budu vzdávat chválu. Žalm 28,7

Učinil mi veliké věci ten, kterýž mocný jest, a svaté jméno jeho. Lukáš 1,49 K

== Matouš 3,7-12 == Izaiáš 45,1-8 ==


14. Středa A všechen lid mohutným hlaholem chválil Hospodina, že byly položeny základy Hospodinova domu. Ezdráš 3,11

Nikdo nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus. 1.Korintským 3,11

== Matouš 21,28-32 == Izaiáš 45,9-17 ==


15. Čtvrtek Ústa má budou vypravovati spravedlnost tvou, každého dne spasení tvé, ačkoli mu počtu nevím. Žalm 71,15 K

Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou? 2.Korintským 6,14

== Matouš 11,(7-10)11-15 == Izaiáš 45,18-25 ==


16. Pátek Ačkoli chudý a nuzný jsem, Pán pečuje o mne. Žalm 40,18 K

Ve všem se prokazujeme jako Boží služebníci; jsme chudí, a přece mnohé obohacujeme; nic nemáme, a přece nám patří vše. 2.Korintským 6,4.10

== Jan 19,17-22 == Izaiáš 46,1-13 ==


17. Sobota Celým srdcem dobrovolně obětovali Hospodinu. 1.Paralipomenon 29,9 K

Jako jste ve všem bohatí, ve víře, v slovu, v poznání, v horlivosti i v lásce, kterou máte k nám, buďte bohatí i v tomto díle milosti. 2.Korintským 8,7

== Lukáš 1,26-38 == Izaiáš 49,1-6 ==

4. neděle adventní Radujte se v Pánu vždycky; opět pravím, radujte se. Pán blízko. Filipským 4,4-5 K


18. Neděle Nechoďte za jinými bohy, neslužte jim a neklaňte se jim. Neurážejte mě dílem svých rukou. Jeremiáš 25,6

I když jsou tak zvaní bohové na nebi či na zemi - jakože je mnoho takových bohů a pánů - my přece víme, že je jediný Bůh Otec, od něhož je všecko, a my jsme tu pro něho, a jediný Pán Ježíš Kristus, skrze něhož je všecko, i my jsme skrze něho. 1.Korintským 8,5.6

Kéž víc tě miluji,
víc lásky jen
dej mi, můj Ježíši,
na každý den!
Ó slyš tu prosbu mou,
duši mou studenou
rozehřej láskou svou:
jen lásky víc!
- 350,1 -

== Lukáš 1,(39-45)46-55(56) == Filipským 4,4-7 ==


19. Pondělí Přiznávám se ke své nepravosti a svého hříchu se lekám. Žalm 38,19

Zhřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého. 1.Janova 2,1

== 2.Korintským 1,18-22 == Izaiáš 49,7-13 ==


20. Úterý Přišla jsi, abys pod křídly jeho doufala. Rút 2,12 K

Přišel k Ježíšovi malomocný a na kolenou ho prosí: "Chceš-li, můžeš mě očistit." Marek 1,40

== Zjevení 5,1-5 == Izaiáš 49,14-26 ==


21. Středa Stane-li se v městě něco zlého, zda nejedná Hospodin? Amos 3,6

U vás pak jsou spočteny i všecky vlasy na hlavě. Nebojte se tedy. Matouš 10,30-31

== Zjevení 3,7.8.10.11(12) == Izaiáš 50,4-11 ==


22. Čtvrtek Hospodin s nebe popatřil na syny lidské, aby viděl, byl-li by kdo rozumný a hledající Boha. Žalm 14,2 K

Ježíš se zeptal: "A za koho mě pokládáte vy?" Petr mu odpověděl: "Ty jsi Mesiáš." Marek 8,29

== Zjevení 22,16.17.20.21 == Izaiáš 51,1-8 ==


23. Pátek Kéž ti vzdají chválu, Hospodine, veškeré tvé skutky, kéž ti tvoji věrní dobrořečí. Žalm 145,10

Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, protože navštívil a vykoupil svůj lid. Lukáš 1,68

== Římanům 15,8-13 == Izaiáš 51,9-16 ==

Štědrý den


24. Sobota Doufejte v Hospodina věčně, neboť Hospodin je skála věků. Izaiáš 26,4

Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem. Titovi 2,11

== Matouš 1,(1-17)18-21(22-25) == Římanům 1,1-7 == Izaiáš 52,7-12 ==

1. svátek vánoční Slovo to tělo učiněno jest, a přebývalo mezi námi, a viděli jsme slávu jeho. Jan 1,14 K


25. Neděle Šli do svých stanů radostně a s dobrou myslí pro všechno, co dobrého učinil Hospodin svému služebníku Davidovi a Izraeli, svému lidu. 1.Královská 8,66

Když to pastýři spatřili, pověděli, co jim bylo řečeno o tom dítěti. Lukáš 2,17

Já vyřizuji od Pána
tu zvěst, jež má být hlásána,
tu přeradostnou novinu,
jež blaží lidstva rodinu.

Vám narodil se Kristus Pán,
jenž Marii byl zvěstován,
to dítě Boží, plné krás,
vám spásu nese v pravý čas.
- ZCČSH 219,1-2 -

== Lukáš 2,(1-14)15-20 == Titovi 3,4-7 == Lukáš 1,46-55 ==

2. svátek vánoční

2. svátek vánoční Drahá jest před očima Hospodinovýma smrt svatých jeho. Tobě obětovati budu obět díků činění, a jméno Hospodinovo vzývati budu. Žalm 116,15.17 K


26. Pondělí Při soudu nebuďte straničtí, vyslechněte jak malého, tak velkého a nikoho se nelekejte; soud je věcí Boží. 5.Mojžíšova 1,17

Pak vzal dítě, postavil je doprostřed nich, objal je a řekl jim: "Kdo přijme jedno z takových dětí v mém jménu, přijímá mne; a kdo mne přijme, nepřijímá mne, ale toho, který mě poslal." Marek 9,36-37

== Jan 1,1-5(6-8)9-14 == Židům 1,1-3(4-6) == Lukáš 2,29-32 ==

== Jan 1,1-5(6-8)9-14 == Židům 1,1-3(4-6) ==


27. Úterý Připojí se národové mnozí k Hospodinu v ten den, a budou mým lidem. Zachariáš 2,11 K

Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: "Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit." Matouš 2,1-2

== 2.Janova 1,1-6(7) == Izaiáš 52,13 - 53,5 ==


28. Středa Hospodin shlédl z nebe na zem, vyslyšel sténání vězňů, osvobodil syny smrti. Žalm 102,20-21

Kde je Duch Páně, tam je svoboda. 2.Korintským 3,17

== Matouš 2,13-18 == Izaiáš 53,6-12 ==


29. Čtvrtek Dal jsem tě za světlo pronárodům, abys byl spása má do končin země. Izaiáš 49,6

Kristus říká:: Pokoj vám. Jakož mne poslal Otec, tak i já posílám vás. Jan 20,21 K

== 1.Janova 4,11-16a == Izaiáš 54,1-10 ==


30. Pátek Já s vámi jsem, praví Hospodin. Aggeus 1,13 K

Jist jsem zajisté, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani knížatstvo, ani mocnosti, ani nastávající věci, ani budoucí, ani vysokost, ani hlubokost, ani kterékoli jiné stvoření, nebude moci nás odloučiti od lásky Boží, kteráž jest v Kristu Ježíši, Pánu našem. Římanům 8,38-39 K

== Židům 1,(5.6)7-14 == Izaiáš 55,1-5 ==

Závěr roku Lítostivý a milostivý jest Hospodin, dlouhoshovívající a mnohého milosrdenství. Žalm 103,8 K


31. Sobota Hospodine, v úzkosti hledali tebe, vylévali prosby, když jsi je trestával. Izaiáš 26,16 K

Požehnaný Bůh a Otec Pána našeho Jezukrista, Otec milosrdenství, a Bůh všelikého potěšení, kterýž těší nás ve všelikém ssoužení našem, abychom i my mohli potěšovati těch, kteříž by byli v jakémkoli ssoužení, tím potěšením, kterýmž i my potěšeni jsme od Boha. 2.Korintským 1,3-4 K

== Lukáš 12,35-40 == Římanům 8,31b-39 == Izaiáš 55,6-13 ==


PROSINEC 2011: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2011: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad]