[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2015: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

ČERVEN 2015

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. 1.Mojžíšova 32,27

Žít znamená hledat Boha.
- {Valerio Palizzi -


1. Pondělí Svévolník ať opustí svoje úmysly a vrátí se k Hospodinu, vždyť odpouští mnoho. Izajáš 55,7

Odstraňte veškerou špínu a přemíru špatnosti a v tichosti přijměte zaseté slovo, které má moc spasit vaše duše. Jakubova 1,21

== 2.Mojžíšova 3,13-20 == 1.Mojžíšova 27,30-40 ==


2. Úterý Kéž by všechen Hospodinův lid byli proroci! Kéž by jim Hospodin dal svého ducha! 4.Mojžíšova 11,29

Držte se lásky a usilujte o duchovní dary, nejvíce o dar prorocké řeči. Ten však, kdo má prorocký dar, mluví k lidem pro jejich duchovní užitek, napomenutí i povzbuzení. 1.Korintským 14,1.3

== Izajáš 43,8-13 == 1.Mojžíšova 27,41-28,9 ==


3. Středa Pánem jsi ho učinil nad dílem rukou svých, všecko jsi podložil pod nohy jeho. Žalm 8,7 K

Blahoslavení tiší, nebo oni dědictví obdrží na zemi. Matouš 5,5 K

== Skutky 17,16-34 == 1.Mojžíšova 28,10-22 ==


4. Čtvrtek Podpírat tě bude spravedlnost, zbavena útisku nepocítíš bázně, děs se k tobě nepřiblíží. Izajáš 54,14

Učedníci přistoupili a probudili Ježíše se slovy: "Pane, zachraň nás, nebo zahyneme!" Řekl jim: "Proč jste tak ustrašeni, vy malověrní?" Vstal, pohrozil větrům i moři; a nastalo veliké ticho. Matouš 8,25-26

== Efezským 4,1-7 == 1.Mojžíšova 29,1-14 ==


5. Pátek Jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě, Bože! Žalm 42,2

Žízní-li kdo, pojď ke mně, a napij se! Jan 7,37 K

== 2.Petrova 1,16-21 == 1.Mojžíšova 29,14-30 ==

1415 první slyšení Jana Husa na kostnickém koncilu


6. Sobota Neodpírej dobrodiní těm, kteří je potřebují, je-li v tvé moci je prokázat. Přísloví 3,27

Kdo má dvoje oblečení, dej tomu, kdo nemá žádné, a kdo má co k jídlu, udělej také tak. Lukáš 3,11

== Jan 14,7-14 == 1.Mojžíšova 31,1-7.14-32 ==

1. neděle po sv. Trojici Kdo vás slyší, mne slyší; a kdo vámi pohrdá, mnou pohrdá. Lukáš 10,16 K

Za tímto malým královstvím stojí celý duchovní vesmír.
- {J. Paterson Smyth -


7. Neděle Hospodin na tvém území zjednal pokoj. Žalm 147,14

Usilujme o to, co slouží pokoji a společnému růstu. Římanům 14,19

Svůj pokoj dávej hlásat
skrz zástup poslů svých,
by všude mohl jásat
dav vykoupených tvých.
Po širém světě záři
své spásy rozsvěcuj,
ať pravda bludy maří,
neb celý svět je tvůj.
- 182,3 -

== Lukáš 16,19-31 == 1.Janova 4,16-21 == Žalm 106,1-23 ==

1415 druhé slyšení Husa na koncilu -- zatmění Slunce


8. Pondělí Syn ctí svého otce. "Jsem-li Otec, kde je úcta ke mně?", praví Hospodin. Malachiáš 1,6

Každý jazyk nechť vyznává: "Ježíš Kristus jest Pán." Filipským 2,11

== Skutky 4,1-21 == 1.Mojžíšova 31,33-54 ==

1415 třetí, závěrečné slyšení Husa na koncilu -- Hus se odvolává k soudu Božímu.


9. Úterý Tyto národy poslouchají mrakopravce a věštce, ale tobě to Hospodin, tvůj Bůh, nedovolil. 5.Mojžíšova 18,14

Váš učitel je jeden, Kristus. Matouš 23,10

== 2.Korintským 1,23-2,4 == 1.Mojžíšova 32,1-22 ==


10. Středa Postihly mě moje nepravosti, že nemohu ani vzhlédnout. Hospodine, na pomoc mi pospěš! Žalm 40,13.14

Pojďte ke mně všickni, kteří pracujete a obtíženi jste, a já vám odpočinutí dám. Matouš 11,28 K

== Ezechiel 3,22-27 == 1.Mojžíšova 32,23-33 ==

1415 Jan Hus se v listu do Čech loučí s přáteli.


11. Čtvrtek Volej ke mně v den tísně, osvobodím tě a ty mě oslavíš. Žalm 50,15 J

Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. 1.Petrova 5,7

== Jan 21,15-19 == 1.Mojžíšova 33,1-20 ==


12. Pátek Kdo miluje peníze, nenasytí se penězi; a kdo miluje hojnost, nebude míti užitku. Kazatel 5,10 K

Nedejte se vést láskou k penězům; buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl: "Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu." Židům 13,5

== Jeremjáš 20,7-11 == 1.Mojžíšova 37,1-11 ==

1415 protestní petice koncilu s 250 pečetěmi českých pánů


13. Sobota Hospodine, Bože můj, k tobě jsem volal, a uzdravil jsi mne. Žalm 30,3 K

Modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Jakubova 5,16

== Jonáš 1,1-16 == 1.Mojžíšova 37,12-36 ==

2. neděle po sv. Trojici Pojďte ke mně všickni, kteří pracujete a obtíženi jste, a já vám odpočinutí dám. Matouš 11,28 K

Síla duše roste a upevňuje se do té míry, s jakou trpělivostí snášíme obtíže.
- {sv. Jan od Kříže -


14. Neděle Bože, tvé milosrdenství je lepší než život. Žalm 63,4

Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. Římanům 8,38-39

Tebe, Bože, chválíme,
Pane, tvoji ctíme sílu.
Před tebou se skláníme,
tvému divíce se dílu.
Tys od věků na věky,
Bože mocný, veliký.
- 46,1 -

== Lukáš 14,15-24 == Efezským 2,17-22 == Žalm 106,24-48 ==


15. Pondělí Panovník sejme potupu svého lidu z celé země. Izajáš 25,8

Neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano, vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic. 1.Korintským 1,28

== Přísloví 9,1-10 == 1.Mojžíšova 39,1-23 ==

1415 Kostnický koncil zavrhuje podávání pod obojí.


16. Úterý Aj, dědictví od Hospodina jsou dítky. Žalm 127,3 K

Nikdy jste nečetli: "Z úst nemluvňátek a kojenců připravil sis chválu?" Matouš 21,16

== 2.Mojžíšova 2,11-25 == 1.Mojžíšova 40,1-23 ==


17. Středa Hospodin, náš Bůh, opatroval nás na celé cestě, kterou jsme šli. Jozue 24,17

Tomu, jenž má moc uchránit vás před pádem a postavit neposkvrněné a v radosti před tvář své slávy, jedinému Bohu, který nás spasil skrze Ježíše Krista, našeho Pána, buď sláva. Judova 1,24-25

== Jan 4,5-18 == 1.Mojžíšova 41,1-36 ==

1722 započala výstavba Ochranova


18. Čtvrtek Radostným srdcem zkrásní tvář, kdežto trápení srdce ubíjí ducha. Přísloví 15,13

Čím srdce přetéká, to ústa mluví. Dobrý člověk z dobrého pokladu srdce vynáší dobré. Matouš 12,34-35

== Matouš 15,29-39 == 1.Mojžíšova 41,37-57 ==

1415 Husovi jsou předloženy články, které má odvolat, což odmítl.


19. Pátek Na pastvách zelených pase mne, k vodám tichým mne přivodí. Duši mou očerstvuje. Žalm 23,2-3 K

Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život. Jan 10,27-28

== Jan 6,37-46 == 1.Mojžíšova 42,1-28 ==


20. Sobota Trestání snášel pro náš pokoj. Izajáš 53,5

Kristus na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. 1.Petrova 2,24

== Jonáš 2,1-11 == 1.Mojžíšova 42,29-38 ==

3. neděle po sv. Trojici Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Lukáš 19,10

Jak útěšné je vědět, že životní cesta vede ze tmy do světla!
- {John Henry Newman -


21. Neděle Nedávej mi chudobu ani bohatství, opatřuj mě chlebem podle mé potřeby. Přísloví 30,8

Chléb náš vezdejší dej nám dnes. Matouš 6,11 K

A když i všechněm hojně dává,
on více má, než rozdělil
a jeho tváře věčná sláva
se nikdy, nikdy nezmění.
Ač mnohými svět milován,
mou láskou budiž Ježíš sám!
- 334,3 -

== Lukáš 15,1-3.11-32 == 1.Timoteovi 1,12-17 == Žalm 107,1-22 ==


22. Pondělí Dals volnost mým krokům, nohy se mi nepodvrtnou. 2.Samuelova 22,37

Ježíš viděl v celnici sedět člověka jménem Matouš a řekl mu: "Pojď za mnou!" On vstal a šel za ním. Matouš 9,9

== Lukáš 7,36-50 == 1.Mojžíšova 43,1-14 ==

1415 Husa v žaláři navštívil Mistr Štěpán z Pálče.


23. Úterý Mému srdci dáváš větší radost, než mívají oni z hojných žní a vinobraní. Žalm 4,8

Naučil jsem se být spokojen s tím, co mám. Filipským 4,11

== Soudců 10,6-16 == 1.Mojžíšova 43,15-34 ==

1415 Husovy spisy jsou odsouzeny ke spálení.


24. Středa Navraťte se, odpadlí synové, je výrok Hospodinův, neboť já jsem váš Pán. Uvedu vás na Sijón. Jeremjáš 3,14

Za těch dnů vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti: "Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské." Matouš 3,1-2

== Skutky 19,1-7 == 1.Mojžíšova 44,1-34 ==


25. Čtvrtek Hospodin vyčkává, chce se nad vámi smilovat. Izajáš 30,18

Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Zjevení 3,20

== Matouš 10,26-33 == 1.Mojžíšova 45,1-24 ==


26. Pátek Plesejte nebesa, a jásej země, ať zvučně plesají hory, vždyť Hospodin potěšil svůj lid, slitoval se nad svými ujařmenými! Izajáš 49,13

Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem. Titovi 2,11

== Jan 1,19-28 == 1.Mojžíšova 45,25-46,7 ==


27. Sobota Jen maličko jsi ho omezil, že není roven Bohu, korunuješ ho slávou a důstojností. Žalm 8,6

Z jeho rozhodnutí jsme se znovu zrodili slovem pravdy, abychom byli jakoby první sklizní jeho stvoření. Jakubova 1,18

== Lukáš 3,10-18 == 1.Mojžíšova 46,28-34 ==

1415 Jan Hus píše universitě.

4. neděle po sv. Trojici Jedni druhých břemena neste a tak plňte zákon Kristův. Galatským 6,2 K

Jsi nástroj Boha. Vyžaduje tvou službu, ne tvůj klid. Učiň proboha něco statečného!
- {Ulrich Zwingli -


28. Neděle Povstaň, Bože, a ujmi se své pře. Žalm 74,22 F

Podobno jest království nebeské člověku hospodáři, kterýž vyšel na úsvitě, aby najal dělníky na vinici svou. Matouš 20,1 K

Co v Písmu psáno, to
pro svět je bláznovství:
s nadějí v lásce žít
s vírou a moudrostí.
Druhým teď sloužit máš,
o sebe nepečuj.
Jen s milostí Boží,
získáš pak život svůj.
- EZD 689,4 -

== Lukáš 6,36-42 == Římanům 14,10-13 == Žalm 107,23-43 ==


29. Pondělí Hospodin, tvůj Bůh, zvrátil zlořečení tobě v požehnání. 5.Mojžíšova 23,6

Nepřišel jsem, abych soudil svět, ale abych svět spasil. Jan 12,47

== Galatským 6,1-5 == 1.Mojžíšova 47,1-12 ==

1415 Jan Hus činí své poslední pořízení.


30. Úterý Skrýše má a pavéza má ty jsi, na slovo tvé očekávám. Žalm 119,114 K

Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého. 2.Tesalonickým 3,3

== 2.Korintským 2,5-11 == 1.Mojžíšova 47,27-31 ==


ČERVEN 2015: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2015: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]