[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2018: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

LEDEN 2018

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvůj býk a tvůj osel, žádné tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách. 5.Mojžíšova 5,14

Spočívám v klidu
a moje duše tančí,
mlčím a má duše zpívá.

Nový Rok Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. Koloským 3,17


1. Pondělí Bedlivě dodržujte, co vám přikázal Hospodin, váš Bůh, neuchylujte se napravo ani nalevo. 5.Mojžíšova 5,32

Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky. Jan 15,8

== Lukáš 4,16-21 == Jakubova 4,13-15 == Žalm 97 ==


2. Úterý Hospodin mě poslal pozvednout truchlící na Sijónu, dát jim místo popela na hlavu čelenku, olej veselí místo truchlení, závoj chvály místo ducha beznaděje. Izaiáš 61,1.3

Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Matouš 11,28 P

== Jozue 24,1-26 == Jan 1,19-28 ==


3. Středa Vrať se, má duše, k svému klidu, vždyť Hospodin ti prokázal dobrodiní. Žalm 116,7  Z

Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v Kristu Ježíši. Filipským 4,19

== 2.Mojžíšova 2,1-10 == Jan 1,29-34 ==


4. Čtvrtek Nikoli proto, že byste byli početnější než kterýkoli jiný lid, přilnul k vám Hospodin a vyvolil vás, vás je přece méně než kteréhokoli lidu – ale protože vás miluje. 5.Mojžíšova 7,7-8

Neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano, vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic – aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem. 1.Korintským 1,28-29

== 1.Mojžíšova 21,1-7 == Jan 1,35-51 ==


5. Pátek Kteréhokoli dne vzýval jsem tě, vyslyšels mne, a silou obdařils duši mou. Žalm 138,3 K

Bůh veškeré milosti, jenž vás povolal k své věčné slávě v Kristu, vás, když na krátko snesete utrpení, sám utvrdí, upevní, posilní. 1.Petrova 5,10 Ž

== 1.Mojžíšova 9,12-17 == Jan 2,1-12 ==

Zjevení Páně -- Epifanias Tma přechází a pravé světlo už svítí. 1.Janova 2,8b P


6. Sobota Panovník Hospodin přichází s mocí, jeho paže se ujme vlády. Izaiáš 40,10

Slitovný a milosrdný náš Bůh, vycházející z výsosti, nás navštíví, aby se zjevil těm, kdo jsou ve tmě a stínu smrti. Lukáš 1,78-79 P

== Matouš 2,1-12 == Efezským 3,2-6 == Jan 2,13-25 ==

1. neděle po Zjevení Páně Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. Římanům 8,14

Bosou stopou
prosvětleny jsou
cesty Páně.


7. Neděle Hospodin mluvil k Mojžíšovi: Povolám jim proroka z jejich bratří, jako jsi ty. Do jeho úst vložím svá slova a on jim bude mluvit vše, co mu přikáži. 5.Mojžíšova 18,18

Filip zase vyhledal Natanaela a řekl mu: "Nalezli jsme toho, o němž psal Mojžíš v Zákoně i Proroci, Ježíše, syna Josefova z Nazareta." Jan 1,45

Budoucnost nechť co chce skrývá,
rukou Páně veden jsem,
zrak se proto klidně dívá
v dálnou, neznámou mi zem.
Uč mne jíti, ne se ptáti,
vůle tvá vždy dobrá jest
na dni jednom přestávati,
s tichou odvahou jej nést.
- 417,1 -

== Matouš 3,13-17 == Římanům 12,1-8 == Žalm 96 ==


8. Pondělí Duch odchází, on se vrací do své země, tím dnem berou za své jeho plány. Žalm 146,4

Kdo z vás si může svým staráním prodloužit život o jedinou píď? Matouš 6,27 P

== Skutky 10,37-48 == Jan 3,1-21 ==


9. Úterý Svlažuješ hory z výsostí svých, aby ovocem činů tvých sytila se země. Žalm 104,13 K

Bůh nepřestal dosvědčovat sám sebe tím, že jim prokazoval dobro: dával vám z nebe déšť i úrodu v pravý čas, sytil vás pokrmem a naplňoval radostí. Skutky 14,17

== 1.Korintským 2,11-16 == Jan 3,22-36 ==


10. Středa Vzdávám tobě chválu, Hospodine! Rozhněval ses na mě, tvůj hněv se však odvrátil a potěšils mě. Izaiáš 12,1

Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu, nýbrž abychom došli spásy skrze našeho Pána Ježíše Krista. 1.Tesalonickým 5,9

== Římanům 8,26-30 == 5.Mojžíšova 1,1-18 ==


11. Čtvrtek Byly to naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Izaiáš 53,4

Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti. 2.Korintským 5,21

== Efezským 1,3-10 == 5.Mojžíšova 1,19-33 ==


12. Pátek Hospodin sejme potupu svého lidu z celé země. Izaiáš 25,8

Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. Římanům 12,12

== Koloským 2,1-7 == 5.Mojžíšova 1,34-46 ==


13. Sobota Jakož vyšší jsou nebesa než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše, a myšlení má myšlení vaše. Izaiáš 55,9 K

Dosud poznávám jen částečně, potom však poznám zcela, jak i sám budu poznán. 1.Korintským 13,12 Ž

== Matouš 6,6-13 == 5.Mojžíšova 2,1-15 ==


Alianční modlitební týden

2. neděle po Zjevení Páně Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. Jan 1,17

Také schodiště,
vedoucí do Nebe,
má zábradlí.


14. Neděle S Josefem byl Hospodin; všemu, co činil, dopřával Hospodin zdaru. 1.Mojžíšova 39,23

Ne že bychom sami sobě mohli něco přičítat, jako by to pocházelo od nás, ale když na něco stačíme, je to od Boha. 2.Korinťanům 3,5 P

Opatruj mě z vysokosti,
Bože můj, plný milosti,
zbav mě, prosím, všeho zlého,
hříšného i bolestného.

Nedej zahanbenu býti
tomu, kdo tě žádá ctíti;
nespustím se, Pane, tebe,
až mu ruku podáš z nebe.
- ZCČSH 26,1.3 -

== Jan 2,1-11 == Římanům 12,4-16 == Žalm 55 ==


15. Pondělí Jen se bojte Hospodina a věrně mu služte celým srdcem. Hleďte, co velikého s vámi učinil. 1.Samuelova 12,24

Milosrdenství jeho od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Lukáš 1,50

== 5.Mojžíšova 4,5-13 == 5.Mojžíšova 2,16-25 ==


16. Úterý Nebudeš toužit po domě svého bližního, vůbec po ničem, co mu patří. 5.Mojžíšova 5,21

Mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má. Lukáš 12,15

== Římanům 9,31-10,8 == 5.Mojžíšova 3,12-29 ==


17. Středa Budou mým zvláštním vlastnictvím, budu k nim shovívavý, jako bývá shovívavý otec k synu, jenž mu slouží. Malachiáš 3,17

Těm, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Jan 1,12

== Galatským 5,1-6 == 5.Mojžíšova 4,1-14 ==


18. Čtvrtek Ty jsi naděje všech končin země i zámořských dálav. Žalm 65,6 Z

Ježíš přišel a zvěstoval pokoj, pokoj vám, kteří jste dalecí, i těm, kteří jsou blízcí. Efezským 2,17

== Skutky 15,22-31 == 5.Mojžíšova 4,15-24 ==


19. Pátek Slova Boží jsou slova ryzí jako stříbro tavené ve hliněné peci a sedmkrát pročištěné. Žalm 12,7 F

Sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět, držte se slova života. Filipským 2,15-16

== Jeremiáš 14,1-9 == 5.Mojžíšova 4,25-40 ==


20. Sobota I řekl Bůh: "Buď světlo!" A bylo světlo. 1.Mojžíšova 1,3

Neboť Bůh, který řekl "ze tmy ať zazáří světlo", osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově. 2.Korintským 4,6

== 5.Mojžíšova 33,1-16 == 5.Mojžíšova 5,1-22 ==

Poslední neděle po Zjevení Páně Nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva. Izaiáš 60,2

V nebetyčnu Bůh
otevřel bránu
a bezedno překlenul mostem.


21. Neděle Tvému jménu vzdávám chválu za tvé milosrdenství a za tvou věrnost; svou řeč jsi vyvýšil nad každé své jméno. Žalm 138,2

Dal jsem jim poznat tvé jméno a ještě dám poznat, aby v nich byla láska, kterou máš ke mně, a já abych byl v nich. Jan 17,26

Král věčný nás požehnej
požehnáním svatým
a všecko nám dobré dej,
chudým i bohatým;
račiž nás naplniti
svou svatou milostí,
potom k tobě přijíti
do věčné radosti!
- EZ 485,1 -

== Matouš 17,1-9 == 2.Korintským 4,6-10 == Žalm 54 ==


22. Pondělí Bůh zná tajnosti srdce. Žalm 44,22 Z

Toto praví ten první i poslední, který byl mrtev a je živ: "Vím o tvém soužení a o tvé chudobě." Zjevení 2,8-9

== 2.Korintským 3,9-18 == 5.Mojžíšova 5,23-33 ==


23. Úterý Hospodin byl se Samuelem a nedopustil, aby některé z jeho slov padlo na zem. 1.Samuelova 3,19

Od vás se slovo Páně rozeznělo nejen po Makedonii a Achaji, ale o vaší víře v Boha se ví všude, takže není třeba, abychom o tom vůbec mluvili. 1.Tesalonickým 1,8

== Jan 1,43-51 == 5.Mojžíšova 6,1-9 ==


24. Středa Pane, pomoz, dobrých ubývá, mezi lidmi se vytrácí věrnost. Žalm 12,2 Ku

Modlete se, aby Bůh otevřel dveře našemu slovu, abych mohl zvěstovat tajemství Kristovo. Koloským 4,3

== Jan 3,31-46 == 5.Mojžíšova 6,10-25 ==


25. Čtvrtek Neodpírej dobrodiní tomu, kdo na ně má právo, když je v tvé moci je prokázat. Přísloví 3,27 J

Má-li někdo dostatek a vidí, že jeho bratr má nouzi, a bez soucitu se od něho odvrátí, jak v něm může zůstávat Boží láska? 1.Janova 3,17

== Zjevení 1,1-8 == 5.Mojžíšova 7,1-11 ==


26. Pátek Ty jsi můj služebník, tebe jsem vyvolil, nezavrhl jsem tě. Izaiáš 41,9

Boží dary a jeho povolání jsou neodvolatelná. Římanům 11,29

== 1.Korintským 2,6-10 == 5.Mojžíšova 7,12-26 ==


27. Sobota Dobrota a milosrdenství následovati mne budou po všecky dny života mého, a přebývati budu v domě Hospodinově za dlouhé časy. Žalm 23,6 K

Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života. Jan 5,24

== 4.Mojžíšova 6,22-27 == 5.Mojžíšova 8,1-20 ==


Neděle Bible

Septuagesimae (70 dní před velikonocemi)

Ne pro své spravedlivé činy ti předkládáme své prosby o smilování, ale pro tvé velké slitování. Daniel 9,18

Viny by zůstaly
bezbřehým mořem,
nebýt milosti Boží.


28. Neděle Naději slož v Hospodina. Buď rozhodný, naději slož v Hospodina! Žalm 27,14

Slyšeli jste o vytrvalosti Jobově a víte, k čemu ho Pán nakonec přivedl. Vždyť Pán je plný soucitu a slitování. Jakubova 5,11

Pán Bůh je síla má,
všecka obrana má;
bezpečně má státi,
aniž se lekati
duše má.
- 379,1 -

== Matouš 20,1-16a == 1.Korintským 9,24-27 == Žalm 119,73-80 ==


29. Pondělí Dám jim jedno srdce a vložím do jejich nitra nového ducha. Ezechiel 11,19

Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! 2.Korintským 5,17

== Lukáš 19,1-10 == 5.Mojžíšova 9,1-14 ==


30. Úterý Kéž nám žehná všemohoucí Bůh! Nechť ho v bázni všecka země vzývá! Žalm 67,8 R

Budete schopni pochopit – jako všichni ostatní křesťané – celou tu šířku a délku, výšku i hloubku, poznáte Kristovu lásku, přesahující všechno poznání a dosáhnete plné míry Božích darů. Efesanům 3,18-19 P

== 5.Mojžíšova 7,6-12 == 5.Mojžíšova 9,15-29 ==


31. Středa Hospodinu chci zpívat, neboť se slavně vyvýšil. 2.Mojžíšova 15,1

Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími, a jsme jimi. 1.Janova 3,1

== Římanům 4,1-8 == 5.Mojžíšova 10,1-9 ==


LEDEN 2018: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2018: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]