[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2018: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad]

PROSINEC 2018

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. Matouš 2,10

Hvězdná seskupení
– nevypočitelná
propojení s lidmi.


1. Sobota Ať říkají stále: "Bůh je velký" ti, kdo milují tvou spásu. Žalm 70,5

Celý zástup lidu se radoval nad všemi skvělými činy, které Ježíš konal. Lukáš 13,17 P

== Zjevení 21,10-27 == Izaiáš 7,10-17 ==


Začátek nového církevního roku

1. neděle adventní Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a vítězný. Zachariáš 9,9 J

Z chaosu
buňka životodárná
vzchází.


2. Neděle Toto praví Panovník Hospodin: Obraťte se a odvraťte se od svých hnusných model. Ezechiel 14,6

Zákoník Ježíšovi řekl: Správně, Mistře, podle pravdy jsi řekl, že jest jediný Bůh a že není jiného kromě něho; a milovat jej z celého srdce, z celého rozumu i z celé síly a milovat bližního jako sám sebe je víc než oběti a dary. Marek 12,32-33

Vtiskni mi své lásky dílo
do srdce i do mysli,
aby stále vzácné bylo,
na co nevděk nemyslí.
Tys největší, co jen znám,
bez tebe je všechno klam.
U tvých nohou vidím znova,
kde je láska opravdová.
- EZ 324,3 -

== Matouš 21,1-9 == Římanům 13,8-14 == Žalm 24 ==


3. Pondělí Pán pozvedá nuzného z prachu. 1.Samuelova 2,8

Když pastýř ztracenou ovci nalezne, vezme si ji s radostí na ramena. Lukáš 15,5

== 1.Petrova 1,8-13 == Izaiáš 8,1-15 ==


4. Úterý Obraťte se a budete žít. Ezechiel 18,32

Oblečte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy. Efezským 4,24

== Židům 10,32-39 == Izaiáš 8,16-23 ==


5. Středa Bůh střeží tě, Bůh stín ti dává po tvé pravici. Slunce tě nezraní ve dne, ani měsíc v noci. Žalm 121,5-6 F

On vám bude oporou až do konce, abyste v onen den našeho Pána Ježíše Krista nebyli obviněni. 1.Korintským 1,8

== Koloským 1,9-14 == Izaiáš 9,1-6 ==


6. Čtvrtek Sešli nám pomoc v úzkostech, je marná všechna spása v rukou lidských. Žalm 60,13 F

Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Svatý Boží. Jan 6,68-69

== 1.Tesalonickým 5,1-8 == Izaiáš 9,7-10,4 ==


7. Pátek Bože, ty sám jsi Bůh nade všemi královstvími země. Ty jsi učinil nebesa i zemi. 2.Královská 19,15

Ty jediný jsi Svatý; všechny národy přijdou a skloní se před tebou, neboť tvé spravedlivé soudy vyšly najevo. Zjevení 15,4

== Ezechiel 37,24-28 == Izaiáš 11,1-10 ==


8. Sobota Jen z doslechu o tobě jsem slýchal, teď však jsem tě spatřil vlastním okem. Proto lituji všeho v prachu a popelu. Jób 42,5-6

Rozpomenul se Petr na slovo Ježíšovo, který mu řekl: Že prve než kohout zazpívá, třikrát mne zapřeš. A vyšed ven, plakal hořce. Matouš 26,75 K

== Abakuk 2,1-4 == Izaiáš 12,1-6 ==

2. neděle adventní Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko. Lukáš 21,28

Z nevnímatelna
tryskají prameny
v živoucí ústrojí bytí.


9. Neděle Já jsem Hospodin, jenž ruší znamení žvanilů a z věštců činí pomatence. Izaiáš 44,25

Nejmilejší, ne každému duchu věřte, ale zkušujte duchů, jsou-li z Boha. 1.Janova 4,1 K

Jen sebe zkoušejte,
zda cestou víry jdete,
zda Kristus ve vás živ
a vy ho sledujete,
jenž tichý, pokorný
a trpělivý byl,
zda bližním sloužiti
jste chtivi ze všech sil?
- 248,0 -

== Lukáš 21,25-33 == Jakubova 5,7-8 == Žalm 1 ==


10. Pondělí Chci tě velebit, co živ budu, ve jménu tvém ruce spínat. Žalm 63,5 R

Především vybízím, ať se konají prosby, modlitby, přímluvy, díkuvzdání za všechny lidi. 1.Timoteovi 2,1 J

== Izaiáš 25,1-8 == Izaiáš 14,1-23 ==


11. Úterý Plesejte, nebesa, a jásej, země, ať zvučně plesají hory, vždyť Hospodin potěšil svůj lid, slitoval se nad svými ujařmenými. Izaiáš 49,13

Kristus Ježíš se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením. 1.Korintským 1,30

== Izaiáš 26,7-15 == Izaiáš 19,16-25 ==


12. Středa Hle, mám svědka na nebesích, můj přímluvce je na výšinách. Jób 16,19

Při mé první obhajobě nikdo při mně nebyl, všichni mě opustili. Kéž jim to Bůh nepočítá! Pán však při mně stál a dal mi sílu. 2.Timoteovi 4,16-17

== Zjevení 2,1-7 == Izaiáš 25,1-12 ==


13. Čtvrtek Zaženu tvou nevěru jako mračno a jako oblak tvé hříchy. Navrať se ke mně, já tě vykoupím. Izaiáš 44,22

Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Jan 3,17

== 2.Korintským 5,1-10 == Izaiáš 26,1-6 ==

1618 Moravský zemský sněm – opět odmítá přidat se k povstání.


14. Pátek Od východu slunce až do západu jeho chváleno buď jméno Hospodinovo. Žalm 113,3 K

Požehnaný Pán Bůh Izraelský, že jest navštívil a učinil vykoupení lidu svému, a vyzdvihl nám roh spasení. Lukáš 1,68-69 K

== Zachariáš 2,14-17 == Izaiáš 26,7-21 ==


15. Sobota Volám k Bohu, a Hospodin mi pomůže. Žalm 55,17 Z

Budete-li o něco prosit Otce ve jménu mém, dá vám to. Jan 16,23

== 1.Tesalonickým 4,13-18 == Izaiáš 28,14-22 ==

3. neděle adventní Připravte cestu Hospodinu! Panovník přichází s mocí. Izaiáš 40,3.10

Jde o Boží bydlení
v našem vnitřním vesmíru,
ne o naše v jeho vnějším.


16. Neděle Nad hlavu mi přerostly mé nepravosti, jako těžké břemeno mě tíží. Žalm 38,5

Maria porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů. Matouš 1,21

V tom pravé naše blaho jest,
když Duchem tvým se dáme vést.
Tvou těšíme se milostí,
jež z hříchu pout nás vyprostí.
- EZ 252,4 -

== Matouš 11,2-10 == 1.Korintským 4,1-5 == Žalm 33 ==


17. Pondělí Obdařil jsem poušť vodou a pustou krajinu řekami, abych napojil svůj vyvolený lid. Izaiáš 43,20

Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! Jan 7,37

== Lukáš 1,26-38 == Izaiáš 29,1-8 ==


18. Úterý Abram Hospodinovi uvěřil a on mu to připočetl jako spravedlnost. 1.Mojžíšova 15,6

Abraham posílen vírou vzdal čest Bohu v pevné jistotě, že Bůh je mocen učinit, co zaslíbil. Římanům 4,20-21

== 2.Korintským 1,18-22 == Izaiáš 29,9-16 ==


19. Středa Svědectví Páně je spolehlivé, dá moudrost nevědomým. Žalm 19,8 R

Kdo zachovává jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm; že v nás zůstává, poznáváme podle toho, že nám dal svého Ducha. 1.Janova 3,24

== Izaiáš 11,10-13 == Izaiáš 29,17-24 ==


20. Čtvrtek Radovati a veseliti se budu v tobě, žalmy zpívati budu jménu tvému, ó Nejvyšší. Žalm 9,3 K

Maria řekla: "Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli." Lukáš 1,46-47

== Izaiáš 42,5-9 == Izaiáš 32,1-8 ==


21. Pátek Památka spravedlivého bude k požehnání. Přísloví 10,7

Spravedliví zazáří jako slunce v království svého Otce. Matouš 13,43

== Zjevení 3,7.8.10.11.12 == Izaiáš 33,17-24 ==


22. Sobota Blahoslavení jsou všickni, kteříž doufají v něho. Žalm 2,12 K

Vím, komu jsem uvěřil. Jsem přesvědčen, že on má moc chránit, co mi svěřil, až do onoho dne. 2.Timoteovi 1,12

== Zjevení 22,16.17.20.21 == Izaiáš 35,1-10 ==

4. neděle adventní Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! Pán je blízko. Filipským 4,4-5

Tenká hranice
odděluje dvojí svět,
zjevný zde, tajný tam.


23. Neděle Hospodinův anděl se položí táborem kolem těch, kteří se bojí Boha, a bude je bránit. Žalm 34,8

Anděl Páně postavil se podle nich, a sláva Páně osvítila je. I báli se bázní velikou. Tedy řekl jim anděl: "Nebojtež se; nebo aj, zvěstuji vám radost velikou, kteráž bude všemu lidu." Lukáš 2,9-10 K

Kdo spatřil jasný hvězdný třpyt,
hned běžel Dítě navštívit,
vždyť byl to Král všech králů,
vždyť byl to Král všech králů.
- ZCČSH 319,1 -

== Lukáš 1,39-56 == Filipským 4,4-7 == Žalm 130 ==

Štědrý den


24. Pondělí K tobě volám, Pane, moje skálo, neoslyš mne. Žalm 28,1 R

Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán. Lukáš 2,11

== Matouš 1,1-25 == Římanům 1,1-7 == Matouš 1,1-17 ==

1. svátek vánoční A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu. Jan 1,14


25. Úterý Mé srdce složilo v Bohu naději a dostalo se mi jeho pomoci. I zaplesalo srdce mé a písní dík mu vzdám. Žalm 28,7 F

Pastýři se navrátili oslavujíce a chválíce Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno. Lukáš 2,20

== Lukáš 2,1-20 == Titovi 3,4-7 == Matouš 1,18-25 ==

2. svátek vánoční Drahá jest před očima Hospodinovýma smrt svatých jeho. Tobě obětovati budu obět díků činění, a jméno Hospodinovo vzývati budu. Žalm 116,15.17 K


26. Středa Řekl Hospodin Bůh: Není dobré člověku býti samotnému. 1.Mojžíšova 2,18 K

Simeon vzal dítě do náručí a takto chválil Boha: "Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, Pane, podle svého slova, neboť mé oči viděly tvé spasení." Lukáš 2,28-30

== Jan 1,1-5-14 == Židům 1,1-6 == Matouš 2,1-12 ==

== Jan 1,1-5-14 == Židům 1,1-6 ==


27. Čtvrtek Střezte se, aby se vaše srdce nedalo zlákat, takže byste se odchýlili, sloužili jiným bohům a klaněli se jim. 5.Mojžíšova 11,16

V svobodě, kterou Kristus nás osvobodil, stůjte a nezapletejte se zase v jho služebnosti. Galatským 5,1 K

== Jan 21,20-24 == Matouš 2,13-23 ==


28. Pátek Radostným srdcem zkrásní tvář, kdežto trápení srdce ubíjí ducha. Přísloví 15,13

Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, potěšuje nás v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoli tísni. 2.Korintským 1,3.4

== Matouš 2,13-18 == Matouš 3,1-12 ==

1568 Ve Fulneku zemřel správce tamního sboru a skladatel duchovních písní br. Jan Jelecký.


29. Sobota Netrapte se! Radost z Hospodina bude vaší záštitou. Nehemiáš 8,10

Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha svatého. Římanům 15,13

== 1.Janova 4,11-16 == Matouš 3,13-17 ==

1. neděle po vánocích Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu. Jan 1,14

Nahé věčnosti
dostalo se roucha
prostoru a času.


30. Neděle Hleďte, mně pomáhá Bůh, Pán mě udržuje naživu. Žalm 54,6 Ku

Tomu, jenž má moc vás uchránit před pádem a postavit neposkvrněné a v radosti před tvář své slávy, jedinému Bohu, jenž nás spasil skrze Ježíše Krista, našeho Pána, buď sláva, velebnost, vláda i moc přede vším časem i nyní i po všecky věky. Amen. Judova 1,24-25

Slož vše, co srdce tíží,
i všechny cesty své
na Pána, jenž k nám shlíží
a Otcem tvým se zve.
Jenž hvězdám dráhy klestí,
mrak, větry vodívá,
ví, co i k tvému štěstí
nejvíce prospívá.
- 382,1 -

== Lukáš 2,22-40 == 1.Janova 1,1-4 == Matouš 4,1-11 ==

Závěr roku Lítostivý a milostivý jest Hospodin, dlouhoshovívající a mnohého milosrdenství. Žalm 103,8 K


31. Pondělí Bože, potvrď navěky své slovo, které jsi promluvil o svém služebníku a o jeho domě. Učiň, jak jsi promluvil. 2.Samuelova 7,25

Ke všem zaslíbením Božím, kolik jich jen jest, bylo v něm řečeno "Ano". A proto skrze něho zní i naše "Amen" k slávě Boží. 2.Korintským 1,20

== Lukáš 12,35-40 == Římanům 8,31-39 == Matouš 4,12-17 ==


PROSINEC 2018: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2018: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad]