[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2018: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | prosinec]

LISTOPAD 2018

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: Viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. Zjevení 21,2

Domovem
stává se samo hledání
cesty k němu.


1. Čtvrtek Vzdám ti chválu ve velikém shromáždění a budu tě chválit před početným lidem. Žalm 35,18

Každý jazyk nechť vyzná k slávě Boha Otce: Ježíš Kristus jest Pán. Filipanům 2,11 P

== Zjevení 3,14-22 == Zjevení 9,1-12 ==


2. Pátek Bůh jim připravil převelikou radost. I ženy a děti se radovaly, takže se radostné veselí Jeruzaléma rozléhalo dodaleka. Nehemiáš 12,43

Radujte se v Pánu vždycky; opět pravím, radujte se. Filipským 4,4 K

== 1.Janova 3,19-24 == Zjevení 9,13-21 ==


3. Sobota Byť mi se dostalo jíti přes údolí stínu smrti, nebuduť se báti zlého, nebo ty se mnou jsi; prut tvůj a hůl tvá, toť mne potěšuje. Žalm 23,4 K

Jako na nás v hojnosti přicházejí utrpení Kristova, tak na nás skrze Krista přichází v hojnosti i útěcha. 2.Korintským 1,5

== Izaiáš 1,18-27 == Zjevení 10,1-11 ==

23. neděle po sv. Trojici Králi králů a Pánu pánů, jenž jediný má nesmrtelnost, buď čest a vláda věčná. 1.Timoteovi 6,15-16 Ž

Neprostorově, nadčasově,
tady a teď
přítomen je Jsoucí.


4. Neděle Milovati budeš Hospodina Boha svého z celého srdce svého, a ze vší duše své, a ze vší síly své. 5.Mojžíšova 6,5 K

Prosím Otce, aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích; a tak abyste zakořeněni a zakotveni v lásce. Efezským 3,17

Tebe, Bože, chválíme,
Pane, tvoji ctíme sílu,
před tebou se skláníme,
tvému divíce se dílu.
Tys od věků na věky,
Bože mocný, veliký.
- 46,1 -

== Matouš 22,15-22 == Filipským 3,17-21 == Žalm 39 ==


5. Pondělí Radostně vzdám ti oběť a chválu pro tvé jméno tak dobré. Žalm 54,8 R

Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy! 2.Korintským 1,3

== 1.Petrova 2,11-17 == Zjevení 11,1-2 ==


6. Úterý Tvé skutky, Bože, mne plní radostí, a o díle tvých rukou budu pět. Žalm 92,5 F

Ježíš řekl ochrnutému: "Pravím ti, vstaň, vezmi své lůžko a jdi domů." A ihned před nimi vstal, vzal to, na čem ležel, šel domů a chválil Boha. Lukáš 5,24-25

== Skutky 17,1-10 == Zjevení 11,3-14 ==


7. Středa Plnit, Bože můj, tvou vůli je mým přáním, tvůj zákon mám ve svém nitru. Žalm 40,9

V tom je láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání; a jeho přikázání nejsou těžká. 1.Janova 5,3

== Zjevení 13,1-10 == Zjevení 11,15-19 ==


8. Čtvrtek Dotaž se ještě dnes na slovo Hospodinovo. 2.Paralipomenon 18,4

Setrvávej v tom, čemu ses naučil a o čem jsi přesvědčen. 2.Timoteovi 3,14

== Matouš 21,12-27 == Zjevení 20,1-6 ==


9. Pátek Kéž je Hospodin, náš Bůh, s námi, jako byl s našimi otci! 1.Královská 8,57

Vezměte si za vzor ty, kdo pro víru a trpělivost mají podíl na zaslíbení. Židům 6,12

== 1.Korintským 3,16-23 == Zjevení 20,7-10 ==

1618 Bitva u Lomnice


10. Sobota Vzdávejte Bohu díky; neboť on je dobrý a milost jeho potrvá na věky. Žalm 106,1 F

Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem Titovi 2,11

== 2.Petrova 3,13-18 == Zjevení 20,11-15 ==

1618 Stavovské vojsko obsazuje České Budějovice.


Začátek ekumenické dekády míru

24. neděle po sv. Trojici Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy! 2.Korintským 6,2

Prostor –
otevřená náruč Boží,
čas – jeho dech.


11. Neděle Já jsem Hospodin Bůh tvůj, kterýž jsem tě vyvedl z země Egyptské, z domu služby. 2.Mojžíšova 20,2 K

Pavel a Silas vyšli z vězení a šli k Lydii. Tam se shledali s bratřími, povzbudili je a odešli. Skutky 16,40

Chci milovat tě, koruno má,
chci milovat tě, Bože můj,
chci milovat tě srdcem, rtoma,
též v posledním jsem boji tvůj;
chci milovat tě, kráso krás;
i v smrti tvůj jsem zas.
- 341,6 -

== Lukáš 17,20-30 == Římanům 14,7-9 == Žalm 52 ==

1918 Příměří v Compiègne – konec I. světové války


12. Pondělí Kdo by chtěl dnes něco ze svého dobrovolně obětovat pro Hospodina? 1.Paralipomenon 29,5

Kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet. 2.Korintským 9,6

== 1.Petrova 4,7-11 == Zjevení 21,1-8 ==


13. Úterý Sami jste viděli, jak jsem vás nesl na křídlech orličích, a přivedl jsem vás k sobě. 2.Mojžíšova 19,4 K

Tomu, jenž působením své moci mezi námi může učinit nade všechno víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků! Efezským 3,20-21

== Jeremiáš 18,1-10 == Zjevení 21,9-14 ==


14. Středa Nebesa, vydejte krůpěje shůry, ať kane z oblaků spravedlnost; nechť se otevře země a urodí se spása a spravedlnost vyraší s ní. Já, Hospodin, to stvořím. Izaiáš 45,8

Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy! 2.Korintským 6,2

== Židům 13,1-9 == Zjevení 21,15-27 ==


15. Čtvrtek Hospodin je síla svého lidu. Žalm 28,8

Díky Bohu, jenž nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista! 1.Korintským 15,57 Ž

== 1.Janova 2,18-29 == Zjevení 22,1-5 ==


16. Pátek Nikdo není skálou jako náš Bůh. 1.Samuelova 2,2

Každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Matouš 7,24

== 2.Korintským 6,1-10 == Zjevení 22,6-15 ==


17. Sobota Dny tvého smutku skončily. Izaiáš 60,20

Bůh jim setře každou slzu z očí. Zjevení 7,17

== Marek 13,1-8 == Zjevení 22,16-21 ==

25. neděle po sv. Trojici Všichni se musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým. 2.Korintským 5,10

Každé hnutí mysli
mění se ve světlo
anebo ve stín.


18. Neděle Mne oslaví ten, kdo přinese oběť díků, ten, kdo jde mou cestou; tomu dám zakusit Boží spásu. Žalm 50,23

Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. 1.Tesalonickým 5,18

Hospodin, jenž s námi byl,
vždycky s námi bude,
rámě jeho otcovské
sprovodí nás všude.
On nás cestou života
podpírá a sílí,
a nás posléz přivede
k blaženému cíli.
- 315,5 -

== Matouš 25,31-46 == Římanům 8,18-25 == Žalm 50 ==

1618 Zemřel Albrecht Jan Smiřický ve věku 23 let


19. Pondělí Nenechám tě klesnout a neopustím tě. Jozue 1,5

Váš zármutek se promění v radost. Jan 16,20

== Matouš 7,21-29 == Izaiáš 1,1-9 ==


20. Úterý Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i navěky. Žalm 121,8

Nemáme zde města zůstávajícího, ale onoho budoucího hledáme. Židům 13,14 K

== Jan 3,17-21 == Izaiáš 1,10-20 ==

Den přímluv a modliteb Spravedlnost zvyšuje národ, ale hřích jest ku pohanění národům. Přísloví 14,34 K


21. Středa Lepší je maličko se spravedlností než mnoho výtěžků s bezprávím. Přísloví 16,8

Ať nikdo nevybočuje z mezí a neklame svého bratra, protože Pán ztrestá takové jednání. 1.Tesalonickým 4,6

== Lukáš 13,1-9 == Římanům 2,1-11 == Izaiáš 1,21-31 ==

1618 Savojský vévoda Petr Arnošt Mansfeld dobyl Plzeň.


22. Čtvrtek Budete-li Hospodina hledati, najdete ho. 2.Paralipomenon 15,2 K

Tlucte, a bude vám otevříno. Matouš 7,7 K

== Lukáš 15,1-10 == Izaiáš 2,1-5 ==


23. Pátek Není mé slovo jako oheň, je výrok Hospodinův, jako kladivo tříštící skálu? Jeremiáš 23,29

Když se pomodlili, otřáslo se místo, kde byli shromážděni, a všichni byli naplněni Duchem svatým a s odvahou mluvili slovo Boží. Skutky 4,31

== Židům 13,17-21 == Izaiáš 2,6-22 ==


24. Sobota Bůh spravedlivě soudí a právo zjednává všem utiskovaným. Žalm 103,6 F

Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi, a setře jim každou slzu s očí. Zjevení 21,3-4

== Zjevení 20,11-15 == Izaiáš 3,1-15 ==

Poslední neděle církevního roku (Neděle věčnosti)

Buďtež bedra vaše přepásaná, a svíce hořící. Lukáš 12,35 K

Smyslem světla
jsou světlušky,
nikoli sopky.


25. Neděle Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívej Hospodinu všecka země. Žalm 96,1 K

Veliký zástup, že by ho nikdo nedokázal sečíst, ze všech ras, kmenů, národů a jazyků, stál před trůnem a před tváří Beránkovou, oblečeni v bílé roucho, palmové ratolesti v rukou. A volali velikým hlasem: "Díky Spasiteli, Bohu našemu, sedícímu na trůnu, a Beránkovi." Zjevení 7,9-10

Přijď, vyžeň všechnu temnotu,
buď sluncem našich životů.
Svým světlem sviť, kde vládne noc.
Slyš naše prosby o pomoc!
Ať zní, ať zní, ať zní to do všech stran,
že Bůh se sklání v lásce k nám.
- EZD 669,2 -

== Matouš 25,1-13 == Zjevení 21,1-7 == Žalm 90 ==


26. Pondělí Hospodin ochraňuje ty, kdo jsou bez domova, ujímá se sirotka i vdovy. Žalm 146,9

Povyšuje ponížené, hladové krmí dobrými věcmi, bohaté posílá pryč s prázdnou. Ujal se svého služebníka Izraele, když se rozpomenul na své milosrdenství. Lukáš 1,52-54 P

== Židům 12,18-25 == Izaiáš 4,2-6 ==


27. Úterý Cožpak nemáš lámat svůj chléb hladovému? Izaiáš 58,7

Nezapomínejte na to, abyste prokazovali dobro, a mějte pochopení pro druhé: to jsou oběti, jaké se Bohu líbí. Židům 13,16 P

== 1.Petrova 1,13-21 == Izaiáš 5,1-7 ==


28. Středa Ať jsou tvé oči upřeny na tento dům v noci i ve dne, na místo, o kterém jsi řekl, že tam bude dlít tvé jméno. 1.Královská 8,29

Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. Efezským 2,19

== 1.Korintským 3,9-15 == Izaiáš 5,8-24 ==


29. Čtvrtek Dej mi znáti, Hospodine, konec života mého, a odměření dnů mých jaké jest, abych věděl, jak dlouho trvati mám. Žalm 39,5 K

Neboj se. Já jsem první i poslední, ten živý; byl jsem mrtev – a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu. Zjevení 1,17-18

== 1.Tesalonickým 5,9-15 == Izaiáš 6,1-13 ==


30. Pátek Jestliže budeš opravdově poslouchat Hospodina, svého Boha, požehnaný budeš při svém vcházení a požehnaný při svém vycházení. 5.Mojžíšova 28,1.6

Tam měl Pavel v noci vidění: Stanul před ním jakýsi Makedonec a prosil ho: "Přeplav se do Makedonie a pomoz nám!" Bez váhání chystali na cestu do Makedonie, protože jsme usoudili, že nás volá Bůh kázati tam evangelium. Skutky 16,9-10

== Židům 13,10-16 == Izaiáš 7,1-9 ==


LISTOPAD 2018: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2018: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | prosinec]