[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2018: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

ČERVENEC 2018

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Rozsívejte si pro spravedlnost, sklízejte pro milosrdenství, zorejte svůj úhor. Je čas dotázat se Hospodina. Až přijde, svlaží vás spravedlností. Ozeáš 10,12

Co vyrůstá v srdci,
roseno láskou,
vysemení se v Ráji.

5. neděle po sv. Trojici Milostí jste spaseni skrze víru. Efezským 2,8

Neokázalé pokání
stává se
tichým poslem pokory.


1. Neděle Bil jsem tě ve svém rozlícení, se zalíbením se však nad tebou slitovávám. Izaiáš 60,10

Odhodlaně se tedy připravte ve své mysli, buďte střízliví a celou svou naději upněte k milosti, která k vám přichází ve zjevení Ježíše Krista. 1.Petrova 1,13

Buď Pánu čest! Ó, pějte píseň chvály,
ať slávu jména jeho slyší svět;
on dobrý jest, to do blízka i dáli
po země tváři má se rozeznět.
Ano, chceme k oslavení
Krále svého sloužit dál,
chcem být svědky o spasení,
jak on nám to přikázal.
- 49,1 -

== Lukáš 5,1-11 == 1.Korintským 1,18-25 == Žalm 73 ==


2. Pondělí Obdařil jsi mě životem a starostlivě jsi bděl nad mým dechem. Job 10,12 J

Epafroditus byl nemocen na smrt; ale Bůh se nad ním smiloval, a nejen nad ním, ale i nade mnou, abych neměl zármutek na zármutek. Filipským 2,27

== Galatským 1,13-24 == Ozeáš 9,10-17 ==


3. Úterý Jak splatím Bohu všechna dobrodiní, jež mi tak štědře prokázal? Žalm 116,12 F

Ježíš řekl: Jdi domů ke své rodině a pověz jim, jak veliké věci ti učinil Pán, když se nad tebou smiloval. Marek 5,19

== Římanům 9,14-26 == Ozeáš 10,1-15 ==


4. Středa Dobrořeč má duše Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu! Žalm 103,1

Celý zástup učedníků počal radostně a hlasitě chválit Boha za všechny mocné činy, které viděli. Lukáš 19,37

== Ezechiel 2,3-8 == Ozeáš 11,1-11 ==


5. Čtvrtek Jakože živ je Hospodin, budu mluvit to, co řekne můj Bůh. 2.Paralipomenon 18,13

Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod. 2.Timoteovi 4,2

== Skutky 15,4-12 == Ozeáš 12,1-11 ==


6. Pátek Neslyší snad ten, jenž učinil ucho? Nedívá se snad ten, jenž vytvořil oko? Žalm 94,9

Oči Páně hledí na spravedlivé a jeho uši jsou otevřeny jejich prosbám. 1.Petrova 3,12

== 2.Korintským 12,1-10 == Ozeáš 13,1-14 ==

1415 Jan Hus umírá na hranici v Kostnici.


7. Sobota Pane, nevcházej v soud se svým služebníkem, vždyť před tebou nikdo z živých není spravedlivý. Žalm 143,2

Považ dobrotu i přísnost Boží. Římanům 11,22

== Filipským 3,12-16 == Ozeáš 14,2-10 ==

6. neděle po sv. Trojici Toto praví Hospodin, tvůj stvořitel: "Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj." Izaiáš 43,1

Slovo vede
od chleba vezdejšího
ke chlebu nebeskému.


8. Neděle Dáváš růst trávě pro dobytek i rostlinám, aby je pěstoval člověk, a tak si ze země dobýval chléb. Žalm 104,14

Chléb náš vezdejší dávej nám každého dne. Lukáš 11,3 K

I když zdá se, Pán že čeká,
nepochybuj, zůstaň tich,
věř, že slov svých neodvolá,
neporuší slibů svých.
Jen až přijde pravý čas,
bude všechno "ano" zas.
- 317,2 -

== Matouš 28,16-20 == Římanům 6,3-11 == Žalm 51 ==


9. Pondělí Hospodin miluje právo. Žalm 37,28

Napodobujte Boha jako jeho milované děti. Efezským 5,1 Ž

== 2.Mojžíšova 14,15-22 == Jan 4,1-14 ==


10. Úterý Někdo rozdává a přibývá mu stále, kdežto ten, kdo je skoupý, mívá nedostatek. Přísloví 11,24

Nezapomínejte na pohostinnost. Židům 13,2 P

== Skutky 2,32-40 == Jan 4,15-26 ==


11. Středa Izaiáš řekl: Běda mi, jsem ztracen. Jsem člověk nečistých rtů a mezi lidem nečistých rtů bydlím. Izaiáš 6,5

Zanechte lži a mluvte pravdu každý se svým bližním. Efezským 4,25

== Skutky 16,23-34 == Jan 4,27-42 ==


12. Čtvrtek Na něm odpočine Duch Hospodinův, Duch moudrosti a rozumnosti, Duch rady a síly, Duch umění a bázně Hospodinovy. Izaiáš 11,2 K

Každý ze zástupu se ho snažil dotknout, poněvadž z něho vycházela moc a uzdravovala všechny. Lukáš 6,19

== Matouš 18,1-6 == Jan 4,43-54 ==


13. Pátek Já jsem učinil zemi, a člověka na ní stvořil. Izaiáš 45,12 K

Bůh není od nikoho z nás daleko. Skutky 17,27

== 1.Korintským 12,12-18 == Jan 5,1-9a ==


14. Sobota Hospodin je Bohem práva, blaze těm, kdo ho očekávají. Izaiáš 30,18

Víte-li, že on je spravedlivý, pochopte, že také každý, kdo činí spravedlnost, je z něho zrozen. 1.Janova 2,29

== Zjevení 3,1-6 == Jan 5,9b-18 ==

7. neděle po sv. Trojici Nejste již cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. Efezským 2,19

V naději života věčného
tento časný
stává se vskutku domovem.


15. Neděle Pane, ty umlčuješ zpěv násilníků. Izaiáš 25,5 J

Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy. 1.Janova 3,8

Když jdu nocí zlou a temnou,
nemusím se v srdci bát.
K Pánu hledím, on je se mnou,
proto mohu pevně stát.
- EZ 202,5 -

== Jan 6,1-15 == Skutky 2,41-47 == Žalm 53 ==


16. Pondělí Bůh svému lidu mírem požehná. Žalm 29,11 F

Bůh poslal slovo synům izraelským se zvěstí pokoje skrze Ježíše Krista. Ten jest pánem všech. Skutky 10,36 S

== Jan 6,47-56 == Jan 5,19-23 ==


17. Úterý Budete mi království kněžské a národ svatý. 2.Mojžíšova 19,6 K

Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak i já posílám vás. Jan 20,21 K

== Matouš 22,1-14 == Jan 5,24-30 ==


18. Středa Navraťte se, odpadlí synové, je výrok Hospodinův. Přijmu vás a uvedu vás na Sijón. Jeremiáš 3,14

Kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven. Jan 6,37

== Skutky 10,21-36 == Jan 5,31-47 ==


19. Čtvrtek V ruce tvé také jest, kohož chceš zvelebiti a upevniti. 1.Paralipomenon 29,12 K

Učedníkům přišlo na mysl, kdo z nich je asi největší. Když Ježíš poznal, čím se v mysli obírají, vzal dítě a postavil je vedle sebe. Lukáš 9,46-47

== 1.Korintským 10,16.17 == Jan 6,1-15 ==


20. Pátek Přetavím je, jako se taví stříbro, přezkouším je, jako se zkouší zlato. Ti budou vzývat mé jméno a já jim odpovím. Zachariáš 13,9

Chlubíme se utrpením, vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost, z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje. Římanům 5,3-4

== Lukáš 22,14-20 == Jan 6,16-21 ==


21. Sobota I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem. 1.Mojžíšova 2,7

Jsme jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Efezským 2,10

== Zjevení 19,4-9 == Jan 6,22-27 ==

8. neděle po sv. Trojici Žijte jako děti světla – ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Efezským 5,8.9

Člověk jako svíce
musí být vzpřímen,
má-li svítit.


22. Neděle Tito v vozích, jiní v koních doufají, ale my jméno Hospodina Boha našeho sobě připomínáme. Žalm 20,8 K

Buď silný milostí Krista Ježíše. 2.Timoteovi 2,1

Králi, dej nám jasnost smělou,
mysl učňů ochotnou,
oči světlé, věrnost vřelou,
srdce vroucí, vůli ctnou;
dej nám svorně, nikdy vzdorně
před milosti trůnem státi,
žitím svým rač sílu dáti.
- 190,1 -

== Matouš 5,13-16 == Efezským 5,8-14 == Žalm 48 ==


23. Pondělí V tvém potomku dojdou požehnání všechny národy země. 1.Mojžíšova 26,4

Mnozí od východu i západu přijdou a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem v království nebeském. Matouš 8,11

== Matouš 7,7-12 == Jan 6,28-40 ==


24. Úterý Vraťte se k tomu, od něhož jste daleko odpadli, synové Izraele. Izaiáš 31,6

Aj, stojím u dveří, a tluku. Zjevení 3,20 K

== Lukáš 6,27-35 == Jan 6,41-59 ==


25. Středa Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. 1.Mojžíšova 1,27

V Pánu není ani žena bez muže ani muž bez ženy; vždyť, jako pochází žena z muže, tak i muž skrze ženu, a všecko vespolek je z Boha. 1.Korintským 11,11-12 Ž

== Matouš 5,33-37 == Jan 6,60-71 ==


26. Čtvrtek I kdyby ustoupily hory a pohnuly se pahorky, moje milosrdenství od tebe neodstoupí a smlouva mého pokoje se nepohne, praví Hospodin, tvůj slitovník. Izaiáš 54,10

Tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. Jan 3,16 K

== 1.Korintským 12,27-13,3 == Jan 7,1-13 ==


27. Pátek Prve než jsem byl pokořen, bloudil jsem, ale nyní zachovávám tvou řeč. Žalm 119,67 Z

Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo. Jan 14,23

== 1.Petrova 3,8-17 == Jan 7,14-24 ==


28. Sobota Hospodin mi řekl: "Viděl jsi dobře. Bdím nad svým slovem, aby se uskutečnilo." Jeremiáš 1,12

Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč a proniká. Židům 4,12

== Filipským 2,12-18 == Jan 7,25-39 ==

9. neděle po sv. Trojici Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více. Lukáš 12,48

Cenné po člověku
zůstávají stopy,
ne boty.


29. Neděle Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel. Izaiáš 45,15

Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v náručí Otcově, nám o něm řekl. Jan 1,18

Z tvé ruky, Pane můj,
co dáváš, chci vzít.
Ty líp nežli já
víš, co mi prospívá,
co přebývá a schází.
Z tvé ruky, Pane můj,
co dáváš, chci vzít.
Ty líp než já víš,
co vede k tobě blíž.
Haleluja.
- EZD 636,1 -

== Matouš 25,14-30 == Filipským 3,7-14 == Žalm 42 ==


30. Pondělí Ke svým svědectvím nakloň mé srdce, nikoli k zištnosti. Žalm 119,36

Kořen všeho zla jest chtivost peněz. Ty však, muži Boží, varuj se toho, usiluj však o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, tichost. 1.Timoteovi 6,10,11 S

== 1.Královská 3,16-28 == Jan 7,40-52 ==


31. Úterý Hospodine zástupů, Bože Izraele, který sídlíš nad cheruby, ty sám jsi Bůh nade všemi královstvími země. Ty jsi učinil nebesa i zemi. Izaiáš 37,16

Viděl jsem nebesa otevřená, a hle, bílý kůň, a na něm seděl ten, který má jméno Věrný a Pravý, neboť soudí a bojuje spravedlivě. Zjevení 19,11

== Efezským 5,15-20 == Jan 7,53-8,11 ==


ČERVENEC 2018: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2018: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]