[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2018: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

BŘEZEN 2018

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Když okusil Ježíš octa, řekl: Dokonánoť jest. A nakloniv hlavy, ducha Otci poručil. Jan 19,30 K

Do hlubiny,
kam se nelze promyslet,
nutno se probolet.


1. Čtvrtek Kdo je ten muž, který se Boha bojí? Jemu ukáže cestu, kterou by zvolit měl. Žalm 25,12 F

K tomu jste byli povoláni; vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. 1.Petrova 2,21

== 1.Janova 1,8-2,2-6 == Jan 11,46-57 ==

1457 Začátek Jednoty bratrské v Čechách


Ženy zvou ke světovému dni modliteb


2. Pátek Bůh zná to, což jest v temnostech, a světlo s ním přebývá. Daniel 2,22 K

Já jsem přišel na svět jako světlo, aby nikdo, kdo ve mne věří, nezůstal ve tmě. Jan 12,46

== 2.Korintským 13,3-9 == Jan 12,1-11 ==


3. Sobota Jakmile ke mně Bůh promluvil, vstoupil do mne duch a postavil mě na nohy. I slyšel jsem ho k sobě mluvit. Ezechiel 2,2

Žena mu řekla: "Vím, že přichází Mesiáš, zvaný Kristus. Ten až přijde, oznámí nám všecko." Ježíš jí řekl: "Já jsem to – ten, který k tobě mluví." Jan 4,25-26

== Galatským 2,16-21 == Jan 12,12-19 ==

Oculi (Stále upínám své oči k Hospodinu. Žalm 25,15 )

Ježíš řekl: Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží. Lukáš 9,62

Pták vzduchem,
ryba vodou,
vírou nesen je člověk.


4. Neděle I kdyby mě opustil můj otec, moje matka, Hospodin se mě vždy ujme. Žalm 27,10

Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých; jsme bezradni, ale nejsme v koncích; jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni. 2.Korintským 4,8-9

Mne zajmi, Pane můj,
pak volný ihned jsem,
mne donuť, bych svůj schoval meč
a budu vítězem.
Já klesám ve vřavě,
když sám jsem svoje stráž,
ty uvězni mne v loktech svých,
pak silna jest má páž.
- 284,1 -

== Lukáš 9,57-62 == Efezským 5,1-8 == Žalm 35,17-28 ==


5. Pondělí Všechny tyto věci učinila moje ruka. Tak vznikly všechny tyto věci, je výrok Hospodinův. Laskavě pohlédnu na toho, kdo je utištěný a na duchu ubitý, kdo se třese před mým slovem. Izaiáš 66,2

A když hleděl na zástupy, slitovalo se mu jich, že byli tak opuštěni a rozptýleni jako ovce, nemajíce pastýře. Matouš 9,36 K

== Lukáš 14,25-35 == Jan 12,20-26 ==


6. Úterý Neříkej: Odplatím se zlým; očekávej na Hospodina, a vysvobodí tě. Přísloví 20,22 K

Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem. 1.Tesalonickým 5,15

== Jób 7,11-21 == Jan 12,27-36 ==

1618 Sjezd protestantské opozice v Karolinu


7. Středa Přivedu je ze země severní, shromáždím je z nejodlehlejších koutů země. Bude mezi nimi slepý a kulhavý, těhotná, i ta, jež právě porodila. Vrátí se sem veliké shromáždění. Jeremiáš 31,8

Činím vůli toho, jenž mě poslal, a dokonal jeho dílo. Neříkáte snad: Ještě čtyři měsíce a budou žně? Hle, pravím vám, pozvedněte zraky a pohleďte na pole, že již zbělela ke žni. Jan 4,34-35

== Matouš 13,44-46 == Jan 12,37-50 ==


8. Čtvrtek Člověku i zvířeti pomáháš, Hospodine. Žalm 36,7 Z

Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Matouš 6,26

== Matouš 19,16-26 == Jan 13,1-11 ==


9. Pátek Ó Hospodine, zdaliž oči tvé nepatří na pravdu? Jeremiáš 5,3 K

Apoštolové řekli Pánu: "Dej nám více víry!" Lukáš 17,5

== Matouš 10,34-39 == Jan 13,12-20 ==


10. Sobota Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel; jako beránek vedený na porážku. Izaiáš 53,7

Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek. Jan 12,24

== Galatským 6,11-18 == Jan 13,21-30 ==

Laetare (Veselte se s Jeruzalémem. Izaiáš 66,10 )

Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek. Jan 12,24

Jarním stéblem
zvolna vzhůru
vzlíná čas.


11. Neděle Rozjasni tvář nad svou zpustošenou svatyní, kvůli sobě, Panovníku! Daniel 9,17

Neboj se, ó maličké stádce, neboť se zalíbilo Otci vašemu dáti vám království. Lukáš 12,32 K

Hospodin, jenž s námi byl,
vždycky s námi bude,
rámě jeho otcovské
ochrání nás všude.
On nás cestou života
provází a sílí,
nakonec i přivede
k blaženému cíli.
- ZCČSH 24,5 -

== Jan 12,20-26 == 2.Korintským 1,3-7 == Žalm 57 ==


12. Pondělí Vytáhl mě z jámy zmaru, z tůně bahna, postavil mé nohy na skálu, dopřál mi bezpečně kráčet Žalm 40,3

Amen, amen, pravím vám, přichází hodina, ano, už je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna, a kteří uslyší, budou žít. Jan 5,25

== Jan 6,26-35 == Jan 13,31-38 ==


13. Úterý Lepší je jídlo ze zeleniny s láskou, než z vykrmeného býka a s nenávistí. Přísloví 15,17

Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. 1.Korintským 13,1

== Jób 9,14-35 == Jan 14,1-14 ==


14. Středa Vidění už ukazuje k určitému času. Prodlévá-li, vyčkej. Abakuk 2,3

Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. 2.Petrova 3,9

== Jan 15,9-17 == Jan 14,15-26 ==

1618 Zemřel bratrský senior Matyáš Cyrus, duchovní správce Betlémské kaple.


15. Čtvrtek Příkazy Boží jsou přímé a potěšují srdce. Žalm 19,9 F

Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby byla plná. Jan 15,10-11

== 2.Korintským 4,11-18 == Jan 14,27-31 ==


16. Pátek Hospodin, tvůj Bůh, znal tvé putování touto velikou pouští. 5.Mojžíšova 2,7

Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. Jan 8,12

== Jan 16,16-23 == Jan 15,1-8 ==


17. Sobota Hospodine Bože můj, k tobě jsem volal, a uzdravil jsi mne. Žalm 30,3 K

Ježíš za svého pozemského života přinesl s bolestným voláním a slzami oběť modliteb a úpěnlivých proseb Bohu, který ho mohl zachránit před smrtí; a Bůh ho pro jeho pokoru slyšel. Židům 5,7

== Jan 14,15-21 == Jan 15,9-17 ==

Judica (Bože, zjednej mi právo! Žalm 43,1 )

Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Matouš 20,28

V sobě samé
spočívá síla,
navenek proniká láska.


18. Neděle Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství, uděl nám svou spásu! Žalm 85,8

Milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. Jan 1,17

On, spomocník všech národů
má spravedlnost v průvodu,
jsa korunován svatostí
a žezlem lásky s milostí
v pokoře k nám se ubírá
a nebes brány otvírá.
On Bůh, on Pán je tvůj;
Sione, prozpěvuj!
- EZ 273,2 -

== Marek 10,35-45 == Židům 5,7-9 == Žalm 43 ==


19. Pondělí Nejsi to ty sám, Hospodine, náš Bože, v něhož skládáme naději? Jeremiáš 14,22

Máme pevnou důvěru, že nás Bůh slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí. 1.Janova 5,14

== Efezským 2,11-16 == Jan 15,18-16,4 ==


20. Úterý Hospodin potěšil svůj lid, vykoupil Jeruzalém. Izaiáš 52,9

Záchrany docházíte z Boží dobroty, když věříte. Není to vaší zásluhou, Boží dar to je! Efesanům 2,8 P

== Jób 19,21-27 == Jan 16,5-15 ==


21. Středa V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach jsi a v prach se navrátíš. 1.Mojžíšova 3,19

Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života. 1.Korintským 15,22

== Židům 9,11-15 == Jan 16,16-24 ==

1618 Císařský list zakazující květnový sjezd stavů v Karolinu


22. Čtvrtek Panovník Hospodin mi otevřel uši a já nevzdoruji ani neuhýbám nazpět. Izaiáš 50,5

Kdo mně chce sloužit, ať mě následuje, a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Jan 12,26

== Jeremiáš 15,15-21 == Jan 16,25-33 ==


23. Pátek Přikázání Boží jsou ryzí a dávají světlo očím. Žalm 19,9 F

Slova, která jsem k vám mluvil, jsou Duch a jsou život. Jan 6,63

== Židům 10,1.11-18 == Jan 17,1-11 ==


24. Sobota Oči Hospodinovy obzírají celou zemi, takže se mohou vzchopit ti, jejichž srdce je cele při něm. 2.Paralipomenon 16,9

Když se žena dověděla, že Ježíš je u stolu v domě farizeově, přišla s alabastrovou nádobkou vzácného oleje, s pláčem přistoupila zezadu k jeho nohám, začala mu je smáčet slzami a otírat svými vlasy, líbala je a mazala vzácným olejem. Lukáš 7,37-38

== Lukáš 18,31-43 == Jan 17,11b-26 ==

Květná neděle Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Jan 3,14.15

Bezvýhledné ploše
stává se záchranou
spuštěná kolmice.


25. Neděle Kdo může vymluviti nesmírnou moc Hospodinovu, a vypraviti všecku chválu jeho? Žalm 106,2 K

Druhého dne se dovědělo mnoho poutníků, kteří přišli na svátky, že Ježíš přichází do Jeruzaléma. Vzali palmové ratolesti, šli ho uvítat a volali: "Hosanna, požehnaný, jenž přichází ve jménu Hospodinově, král izraelský." Jan 12,12-13

Já ztracený a chudý
tě hledám na písku
a nevím, jak a kudy
jít k tvému skalisku.
Jen jediný dům stojí
tam na skalisku tvém;
ó vyveď cestu moji
a nech mne bydlet v něm!
- EZ 508,1 -

== Jan 12,12-19 == Filipským 2,5-11 == Žalm 92 ==


26. Pondělí Zpívejte Pánu a oslavujte jeho jméno, zvěstujte den ze dne jeho spásu! Žalm 96,2 Ku

Když zazpívali chvalozpěv, šli na Olivovou horu. Marek 14,26

== Matouš 26,6-13 == Jan 18,1-11 ==


27. Úterý Nad námi se mohutně klene jeho milosrdenství. Hospodinova věrnost je věčná! Haleluja. Žalm 117,2

Bůh neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval všecko? Římanům 8,32

== Jób 38,1-11; 42,1-6 == Jan 18,12-27 ==


28. Středa Podpírat tě bude spravedlnost, zbavena útisku nepocítíš bázně, děs se k tobě nepřiblíží. Izaiáš 54,14

Pokoj zůstavuji vám, pokoj svůj dávám vám; ne jako svět dává, já dávám vám. Nermutiž se srdce vaše ani nestrachuj. Jan 14,27 K

== Lukáš 22,1-6 == Jan 18,28-40 ==

Zelený Čtvrtek Památku způsobil předivnými skutky svými milostivý a milosrdný Hospodin. Žalm 111,4 K


29. Čtvrtek Hle, mně patří všechny duše. Ezechiel 18,4

V domu Otce mého příbytkové mnozí jsou. Jan 14,2 K

== Jan 13,1-35 == 1.Korintským 11,23-26 == Jan 19,1-16a ==

Velký Pátek Tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. Jan 3,16 K


30. Pátek Mojžíš vztáhl ruku nad moře a Hospodin hnal moře silným východním větrem. 2.Mojžíšova 14,21

Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. Římanům 8,38-39

== Jan 19,16-30 == 2.Korintským 5,14-21 == Jan 19,16b-30 ==


31. Sobota Hospodin vyčkává, chce se nad vámi smilovat. Izaiáš 30,18

Vzpomeňte si, jak vám řekl, když byl ještě v Galileji, že Syn člověka musí být vydán do rukou hříšných lidí, být ukřižován a třetího dne vstát. Lukáš 24,6-7

== 1.Petrova 3,18-22 == Jan 19,31-42 ==


BŘEZEN 2018: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2018: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]