[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2018: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

DUBEN 2018

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: Ježíš řekl: Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás. Jan 20,21

Mít otevřeno do Nebe
ještě na Zemi,
o to běží.

Velikonoční neděle Byl jsem mrtev – a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu. Zjevení 1,18

Svatá záře
vyvádí šero smutku
ze tmy truchlení.


1. Neděle Když jen poslušen budeš hlasu Hospodina Boha svého, požehnaný budeš v městě, požehnaný i na poli. 5.Mojžíšova 28,2-3 K

Pamatujž na to, že Ježíš Kristus vstal z mrtvých. 2.Timoteovi 2,8 K

Sláva ti, Bože! Duše i tělo
radostí plesá z oslavení,
spasené srdce jásat by chtělo,
věčné že smrti pro ně není.
Kristovo lidství zvedl jsi k sobě,
s ním je i naše posvěceno:
jaká to milost, smíme-li k tobě,
žití když časné ukončeno!
- ZCČSH 255,2 -

== Marek 16,1-8 == 1.Korintským 15,1-11 == Jan 20,1-10 ==

Velikonoční pondělí


2. Pondělí Můj Bože, volám ve dne, a neodpovídáš, i v noci, a nedostává se mi uklidnění. Žalm 22,3 Z

Učedníci ho začali přemlouvat: "Zůstaň s námi, vždyť už je k večeru a den se schyluje." Vešel tedy a zůstal s nimi. Lukáš 24,29

== Lukáš 24,13-35 == 1.Korintským 15,12-20 == Jan 20,11-18 ==


3. Úterý Hřbetem ke mně obracejí a ne tváří, ale v čas trápení svého říkají: Vstaň a vysvoboď nás. Jeremiáš 2,27 K

Neuvědomuješ si, že dobrotivost Boží tě chce přivést k pokání? Římanům 2,4

== Jan 20,1-10 == Jan 20,19-23 ==


4. Středa Ty jsi má pomoc, a proto ve stínu tvých křídel se budu radovat. Žalm 63,8 F

Toho, kdo se narodil z Boha, Syn Boží chrání a Zlý se ho ani nedotkne. 1.Janova 5,18

== Jan 20,11-18 == Jan 20,24-31 ==


5. Čtvrtek Obraťte se ke mně a dojdete spásy veškeré dálavy země; neboť já jsem Bůh a jiného už není. Izaiáš 45,22

On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa. 1.Janova 2,2

== Jan 21,1-14 == Jan 21,1-14 ==


6. Pátek Když Hospodin úděl Sijónu změnil, bylo nám jak ve snu. Žalm 126,1

Když Ježíš ráno prvního dne po sobotě vstal, zjevil se nejprve Marii z Magdaly, z níž kdysi vyhnal sedm démonů. Ona to šla oznámit těm, kteří bývali s ním a nyní truchlili a plakali. Marek 16,9-10

== Lukáš 24,36-47 == Jan 21,15-19 ==


7. Sobota V den Hospodinovy prchlivosti je jejich stříbro a zlato nevysvobodí. Ezechiel 7,19

Amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani mně jste neučinili. Matouš 25,45

== Lukáš 24,1-12 == Jan 21,20-25 ==

Quasimodogeniti (Jako narozené děti. 1.Petrova 2,2 )

Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. 1.Petrova 1,3

Pouhá štěrbina
postačí paprsku
k průniku tmou.


8. Neděle Boží posel z nebe zavolal na Hagaru. Pravil jí: "Co je ti, Hagaro? Neboj se! Bůh slyšel hlas chlapce na tom místě, kde je. Vstaň, vezmi chlapce a pečuj o něj, já z něho učiním veliký národ." 1.Mojžíšova 21,17-18

Nezáleží na tom, kdo chce, ani na tom, kdo se namáhá, ale na Bohu, který se smilovává. Římanům 9,16

Jen věrně, Pán co svěřil tobě,
vždy konej v duchu veselém.
Jen pros a jistě v každé době
on zůstane ti přítelem.
Kdo v Boha doufá, k němu lne,
ten na věky se nepohne.
- 375,6 -

== Jan 20,19-29 == 1.Petrova 1,3-9 == Žalm 84 ==


9. Pondělí Hospodin je spravedlivý, já jsem vzdorovala jeho ústům. Pláč 1,18

Bůh pokoje, jenž pro krev stvrzující věčnou smlouvu vyvedl z mrtvých velikého pastýře ovcí, našeho Pána Ježíše, nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli. Židům 13,20-21

== 1.Mojžíšova 32,22-32 == Efezským 1,1-10 ==


10. Úterý Od útrob mateřských jsi mým Bohem. Žalm 22,11 B

Jsem si jist, že ten, jenž ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. Filipským 1,6

== Jób 42,7-17 == Efezským 1,11-14 ==


11. Středa Pane, kdo je jako ty? Pane, jsi mocný a naprosto věrný! Žalm 89,9 Ku

Ježíš Kristus je věrný svědek, prvorozený z mrtvých a vládce králů země. Zjevení 1,5

== Izaiáš 66,6-13 == Efezským 1,15-23 ==


12. Čtvrtek Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje, pro své velké slitování zahlaď moje nevěrnosti. Žalm 51,3

V Ježíši Kristu máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost. Efesanům 1,7 P

== Jan 17,9-19 == Efezským 2,1-10 ==


13. Pátek Jsem zde: ať se mnou Bůh naloží, jak se mu zlíbí. 2.Samuelova 15,26 J

Šimon Petr odpověděl Ježíšovi: "Pane, ty víš, že tě mám rád." Ježíš mu řekl: "Pas mé beránky!" Jan 21,15

== 1.Petrova 2,1-10 == Efezským 2,11-22 ==


14. Sobota Kdo chodí v temnotách, kde není žádná záře, ten ať doufá v Hospodinovo jméno. Izaiáš 50,10

On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného Syna. Koloským 1,13

== Skutky 8,26-39 == Efezským 3,1-13 ==

Misericordias Domini (Milosrdenství Hospodinova plná je země Žalm 33,5 )

Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život. Jan 10,11.27.28

Bůh bez obrysů
zpodobnil se pro náš zrak
ve svém Zástupci.


15. Neděle Smiluj se nade mnou, Hospodine, neboť jsem zemdlený; uzdrav mne, Hospodine, neboť duše má předěšena jest náramně. Žalm 6,3.4 K

Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním. Římanům 8,26

Tvá, Pane, láska
nám sílu dává,
je jako číše vody studené.
Má sílu těšit
smutnou duši
a zvednout tělo zemdlené.
- EZD 635,1 -

== Jan 10,11-30 == 1.Petrova 2,21-25 == Žalm 87 ==


16. Pondělí Před očima Hospodinovýma jsou cesty člověka. Přísloví 5,21 K

Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a ony znají mne. Jan 10,14

== Jan 10,1-10 == Efezským 3,14-21 ==


17. Úterý Uložíš u sebe chudé bez přístřeší. Izaiáš 58,7 J

My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. 1.Janova 4,19

== Matouš 9,35-10,1-7 == Efezským 4,1-6 ==


18. Středa Dědictví Boží jsou děti. Žalm 127,3 F

Tehdy k němu přinášeli děti, aby na ně vložil ruce a pomodlil se. Matouš 19,13

== Jan 17,20-26 == Efezským 4,7-16 ==


19. Čtvrtek Jako ptáci, kteří obletují hnízda, tak bude Hospodin zástupů štítem Jeruzalému, zaštítí a vysvobodí, ušetří a vyprostí. Izaiáš 31,5

Ovšem pevný Boží základ trvá a nese nápis "Pán zná ty, kdo jsou jeho". 2.Timoteovi 2,19

== Efezským 4,8-16 == Efezským 4,17-24 ==


20. Pátek Ale může Bůh opravdu sídlit na zemi, když nebesa, ba ani nebesa nebes tě nemohou pojmout, natož tento dům, který jsem vybudoval? 1.Královská 8,27

Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle. 1.Janova 4,12

== Matouš 26,30-35 == Efezským 4,25-32 ==


21. Sobota Ovinuly mě provazy smrti, přepadly mě úzkosti podsvětí; nacházím jen soužení a strasti. Vzývám však Hospodinovo jméno: Hospodine, prosím, zachraň mi život! Žalm 116,3.4

Učedníci Ježíše vzbudili a řekli mu: "Mistře, je ti jedno, že hyneme?" Probudil se, okřikl vítr a poručil moři: "Mlč už! Buď zticha!" A vítr ustal a zavládlo úplné ticho. Marek 4,38-39 P

== Jan 14,1-6 == Efezským 5,1-14 ==

Jubilate (Plésej Hospodinu všecka země! Žalm 66,1 )

Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! 2.Korintským 5,17

Na dráze
od Země do Nebes
není přestupných stanic.


22. Neděle Pane, můj Bože, utíkám se k tobě, zachraň mne přede všemi, kdo mě pronásledují. Žalm 7,2 Ku

Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého. Jan 17,15

Když tak myslí svou
vděčně před tebou
rozvažuji divné cesty,
jimiž jsi mne ráčil vésti,
co ti náležím –
žasnu nad tím vším.
- 326,1 -

== Jan 15,1-8 == 1.Janova 5,1-4 == Žalm 66 ==

1418 Ukončení kostnického koncilu


23. Pondělí Vyjde hvězda z Jákoba, povstane žezlo z Izraele. 4.Mojžíšova 24,17

Na něj hoďte všechnu svou starost, vždyť jemu na vás záleží. 1.Petrův 5,7 P

== 1.Mojžíšova 1,6-8 == Efezským 5,15-20 ==


24. Úterý Bože, tvá milost sahá až k samým nebesům, tvá pravda až k oblakům nejvyšším. Žalm 36,6 F

Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni! Efezským 2,4-5

== 1.Mojžíšova 1,9-13 == Efezským 5,21-33 ==


25. Středa Hospodin dal, Hospodin vzal; jméno Hospodinovo buď požehnáno. Jób 1,21

Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. Římanům 8,28

== 1.Mojžíšova 1,14-19 == Efezským 6,1-4 ==


26. Čtvrtek Josef se ocitl v pevnosti, ale Hospodin byl s ním. 1.Mojžíšova 39,20.21

To světlo v temnostech svítí. Jan 1,5 K

== 1.Mojžíšova 1,20-23 == Efezským 6,5-9 ==


27. Pátek Dobrořeč duše má Hospodinu, a nezapomínej se na všecka dobrodiní jeho. Žalm 103,2 K

Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. Efezským 1,3

== 1.Mojžíšova 1,24-31 == Efezským 6,10-17 ==


28. Sobota Toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, je výrok Hospodinův: Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem. Jeremiáš 31,33

Vy jste listem Kristovým, vzniklým z naší služby a napsaným ne inkoustem, nýbrž Duchem Boha živého. 2.Korintským 3,3

== 1.Mojžíšova 2,1-3 == Efezským 6,18-24 ==

Cantate (Zpívejte Pánu píseň novou. Žalm 98,1 )

Pějte Bohu novou píseň, neboť činí zázraky. Žalm 98,1 F

Holým rukám, bosým nohám,
nahým očím
Bůh je v dosahu.


29. Neděle Já jsem tvůj, pomoz mi! Žalm 119,94 Z

Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět. Jan 16,33

Bože, spáso duše chudé,
jenž jsi světa věčný jas,
tvým chci býti zde i všude,
v tuto noc i v každý čas.
Přijď ó Bože, sestup níž,
neb se připozdívá již,
tobě svěřuji své žití,
rač mne v lásce ochrániti.
- ZCČSH 135,1 -

== Matouš 11,25-30 == Koloským 3,12-17 == Žalm 98 ==


30. Pondělí Po celé dny vztahoval jsem ruce k lidu svéhlavému, k těm, kdo chodí po nedobré cestě, za vlastními úmysly. Izaiáš 65,2

Bůh prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Římanům 5,8

== 2.Mojžíšova 15,1-21 == Židům 1,1-4 ==


DUBEN 2018: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2018: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]