[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2018: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

ÚNOR 2018

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/

Heslo měsíce: Velmi blízko tebe jest slovo, v ústech tvých a v srdci tvém, abys to činil. 5.Mojžíšova 30,14 K

Lidská řeč
nevznikla proto,
aby zakryla prázdnotu mysli.


1. Čtvrtek Nebudou žízniti, když je po pustinách povede, vody ze skály jim vyvede. Izaiáš 48,21 K

Kdo žízní, ať přistoupí; kdo touží, ať zadarmo nabere vody života. Zjevení 22,17

== 1.Korintským 3,1-8 == 5.Mojžíšova 10,10-22 ==


2. Pátek Bude někdo učit Boha vědomostem? On soudí přece i vysoko postavené. Jób 21,22

Všichni se oblečte v pokoru jeden vůči druhému, neboť Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. 1.Petrova 5,5

== Malachiáš 3,13-18 == 5.Mojžíšova 11,1-12 ==


3. Sobota Jak převelmi drahé jest milosrdenství tvé, Bože, a protož synové lidští v stínu křídel tvých doufají. Žalm 36,8 K

Neztrácejte proto odvahu, neboť bude bohatě odměněna. Židům 10,35

== 1.Korintským 1,26-31 == 5.Mojžíšova 11,13-32 ==

Sexagesimae (60 dní před velikonocemi)

Uslyšíte-li dnes jeho hlas, nezatvrzujte svoje srdce. Židům 3,15 P

Člověk jsoucí
toliko sám sobě
– zapouzdřený vesmír.


4. Neděle "Potěšte, potěšte můj lid," praví váš Bůh. Izaiáš 40,1

Syn člověka přišel vyhledat a zachránit, co je ztraceno. Lukáš 19,10 Ž

Slyš mou prosbu, Hospodine,
ať má duše nezahyne,
mé přijď k tobě volání,
sám ty jsi mé doufání.
Přede mnou tvář neukrývej,
blízko v soužení mi bývej,
když lkám, nakloň ucha svého
a těš ducha truchlivého.
- EZ 102,1 -

== Lukáš 8,4-15 == Židům 4,12-13 == Žalm 119,81-88 ==


5. Pondělí Rozjímej nad knihou zákona ve dne v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Jozue 1,8

Blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je. Lukáš 11,28

== 5.Mojžíšova 32,44-47 == 5.Mojžíšova 12,1-12 ==


6. Úterý Odvrať oči mé, ať nehledí marnosti. Žalm 119,37 K

Nenechte se svést všelijakými cizími naukami. Je dobře, když má člověk srdce utvrzené milostí. Židům 13,9 P

== Ezechiel 33,30-33 == 5.Mojžíšova 15,1-11 ==


7. Středa Jákob zvolal: Jakou bázeň vzbuzuje toto místo! Není to nic jiného než dům Boží, je to brána nebeská. 1.Mojžíšova 28,17

Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. Jan 1,14

== Lukáš 6,43-49 == 5.Mojžíšova 15,12-18 ==


8. Čtvrtek Budou sídlit v bezpečí a nikdo je nevyděsí. Ezechiel 34,28

Zůstává ještě v platnosti onen sváteční odpočinek, vyhrazený Božímu lidu. Židům 4,9 P

== 1.Tesalonickým 1,2-10 == 5.Mojžíšova 16,1-17 ==


9. Pátek Tvé, ó Hospodine, jest spasení, a nad lidem tvým požehnání tvé. Žalm 3,9 K

Bůh spasil nás, a povolal povoláním svatým, ne podle skutků našich, ale podle uložení svého a milosti nám dané v Kristu Ježíši. 2.Timoteovi 1,9 K

== 2.Timoteovi 3,10-17 == 5.Mojžíšova 16,18-20 ==


10. Sobota Bůh zachová mír v končinách tvých. Žalm 147,14 F

Ať vám v srdci vládne Kristův pokoj: to je přece cíl vašeho povolání. Kolosanům 3,15 P

== Matouš 13,31-35 == 5.Mojžíšova 17,14-20 ==

Estomihi (Budiž mi pevnou skalou. Žalm 31,3 )

Hle, jdeme do Jeruzaléma a na Synu člověka se naplní všechno, co je psáno u proroků. Lukáš 18,31

Není vírou vrstvení
ani skládání mozaiky,
ale zrcadlení nebes.


11. Neděle Běda těm, kdo své záměry skrývají hluboko před Hospodinem, v temnotách konají své činy a říkají: "Kdopak nás vidí a kdo o nás ví?" Izaiáš 29,15

Každý, kdož jest z pravdy, slyší hlas můj. Jan 18,37 K

Studně nepřevážená
všech Božských milostí,
k tobě úpí duše má,
tvých žízníc sladkostí,
Bože, Duchu svatý,
jenž posavad v dařích svých,
předrahých a rozkošných,
přehojně bohatý.
- 145,1 -

== Marek 8,31-38 == 1.Korintským 13,1-13 == Žalm 31 ==


12. Pondělí Z vichrů si činíš své posly, z ohnivých plamenů sluhy. Žalm 104,4

Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli. A ukázaly se jim ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden; všichni byli naplněni Duchem svatým. Skutky 2,2-4

== Lukáš 13,31-35 == 5.Mojžíšova 18,9-22 ==


13. Úterý Počátek poznání je bázeň před Hospodinem. Přísloví 1,7

Nepřestáváme za vás v modlitbách prosit, abyste plně, se vší moudrostí a duchovním pochopením poznali jeho vůli. Koloským 1,9

== Lukáš 5,33-39 == 5.Mojžíšova 19,1-13 ==


Začátek postní doby


14. Středa Poslouchejte hlasu mého, a budu vaším Bohem, a vy budete mým lidem. Jeremiáš 7,23 K

Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Jan 8,31-32

== Matouš 6,16-21 == 5.Mojžíšova 21,1-9 ==


15. Čtvrtek Poznal jsem, můj Bože, že ty zkoumáš srdce a že máš zalíbení v přímosti. 1.Paralipomenon 29,17

Žijme podle pravdy a v lásce, a tak porosteme po všech stránkách s Kristem, jenž je naše hlava. Efesanům 4,15 P

== Koloským 3,5-11 == 5.Mojžíšova 24,6-22 ==


16. Pátek Vzývej mne v den úzkosti, vysvobodím tě a budeš mne velebit. Žalm 50,15 Ku

Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Židům 4,16

== Římanům 7,14-25 == 5.Mojžíšova 25,1-16 ==


17. Sobota Jsem, Pane, připraven zpívat a hrát ti. Procitni, má duše! Žalm 108,2 R

Vede se někomu z vás zle? Ať se modlí! Je někdo dobré mysli? Ať zpívá Pánu! Jakubova 5,13

== Zachariáš 7,2-13 == 5.Mojžíšova 26,1-15 ==

Invocavit (Vzývati mne bude a vyslyším jej. Žalm 91,15 )

Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy. 1.Janova 3,8b

V jiném rozměru než tělo
stoupá i padá
duše člověka.


18. Neděle Neboj se, Sione! Nechť nemdlejí ruce tvé. Hospodin Bůh tvůj u prostřed tebe mocný. Sofoniáš 3,16-17 K

Posilněte své zemdlené ruce i klesající kolena a vykročte jistým krokem. Židům 12,12-13

Pán Bůh je síla má,
všecka obrana má!
Bezpečně má státi,
aniž se lekati
duše má.
- EZ 182,1 -

== Matouš 4,1-11 == Židům 4,14-16 == Žalm 91 ==


19. Pondělí Jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu. Jozue 24,15

Tak o nás smýšlej člověk, jako o služebnících Kristových a šafářích tajemství Božích. 1.Korintským 4,1 K

== 2.Tesalonickým 3,1-5 == 5.Mojžíšova 27,1-10 ==


20. Úterý Památku způsobil předivnými skutky svými milostivý a milosrdný Hospodin. Žalm 111,4 K

Není kalich požehnání, za nějž děkujeme, účastí na krvi Kristově? A není chléb, který lámeme, účastí na těle Kristově? 1.Korintským 10,16

== Jób 1,1-22 == 5.Mojžíšova 27,11-26 ==


21. Středa Hospodin půjde před vámi, Bůh Izraele bude též uzavírat váš průvod. Izaiáš 52,12

Musíme mnohem více pozornosti věnovati tomu, co jsme slyšeli, abychom se snad neminuli s přístavem. Židům 2,1 P

== 5.Mojžíšova 8,11-18 == 5.Mojžíšova 30,11-20 ==


22. Čtvrtek Bůh není člověk, aby lhal, ani lidský syn, aby litoval. Zdali řekne, a neučiní, promluví, a nedodrží? 4.Mojžíšova 23,19

Ježíš řekl Petrovi: Ty malověrný, proč jsi pochyboval? Matouš 14,31

== Jakubova 4,1-10 == 5.Mojžíšova 31,1-8 ==


23. Pátek Tento ubožák volal a Hospodin slyšel a ze všech jeho úzkostí ho vytrhl. Žalm 34,7 Z

Blahoslavení lkající, nebo oni potěšeni budou. Matouš 5,4 K

== Židům 2,11-18 == 5.Mojžíšova 33,1-29 ==

1518 V Přerově zemřel biskup Tůma Přeloučský.


24. Sobota Očisti si srdce od zlého, abys byl zachráněn. Jak dlouho ještě budeš v nitru ukrývat své hříšné myšlenky? Jeremiáš 4,14 J

Odložte všechno, co je ošklivé, a buďte vnímaví pro slovo, které do vás bylo vloženo a může zachránit vaši duši. Jakubův 1,21 P

== Římanům 6,12-18 == 5.Mojžíšova 34,1-12 ==


Den modliteb za utlačované a pronásledované křesťany

Reminiscere (Rozpomeň se na slitování svá, Hospodine. Žalm 25,6 )

Bůh prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Římanům 5,8

Je jaký rozdíl
mezi odpuštěním vin
odčiněných a neodčiněných?


25. Neděle Spravedlnost a právo jsou pilíře tvého trůnu, před tebou jde milosrdenství a věrnost. Žalm 89,15

Blahoslavení, kteříž protivenství trpí pro spravedlnost, neb jejich jest království nebeské. Matouš 5,10 K

Mně dostalo se slitování,
ač lásky nehoden jsem byl.
Je div to, po němž v pyšném přání
jsa hrd, jsem nikdy netoužil
Teď šťasten jsem a div ten ctím
a Slitovníka velebím.
- 278,1 -

== Marek 12,1-12 == Římanům 5,1-11 == Žalm 35,1-16 ==


26. Pondělí Zhřešili jsme i s otci svými, neprávě jsme činili, a bezbožnost páchali. Žalm 106,6 K

Zbav nás od zlého. Matouš 6,13 K

== 1.Mojžíšova 37,3-36 == Jan 11,1-16 ==


27. Úterý Jak si vážím divů, které konáš, Bože! Nesmírný je jejich počet! Žalm 139,17

Ať nás srdce obviňuje z čehokoliv, Bůh je větší než naše srdce a zná všecko! 1.Janova 3,20

== Jób 2,1-10 == Jan 11,17-31 ==


28. Středa Služte Hospodinu celým srdcem. Neuchylujte se k nicotám, které neprospějí a nevysvobodí; vždyť jsou jen nicotou. 1.Samuelova 12,20-21

Nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně. Efezským 5,17

== Jan 16,29-33 == Jan 11,32-45 ==


ÚNOR 2018: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2018: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]