[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2018: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

KVĚTEN 2018

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Víra pak jest nadějných věcí podstata, a důvod neviditelných. Židům 11,1 K

Z toho, co je nezjevné,
rozhostilo se
veškero zjevné.


1. Úterý Zde je můj služebník, jehož podepírám, můj vyvolený, v němž jsem našel zalíbení. Izaiáš 42,1

Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal a také oni poznali, že jsi mě poslal. Jan 17,25

== 1.Samuelova 16,14-23 == Židům 1,5-14 ==


2. Středa Buď rozhodný, všechen lide země, je výrok Hospodinův. Dejte se do díla, neboť jsem s vámi. Aggeus 2,4

Nic neznamená ten, kdo sází, ani kdo zalévá, nýbrž Bůh, který dává vzrůst. 1.Korintským 3,7

== Římanům 15,14-21 == Židům 2,1-10 ==


3. Čtvrtek Pán je soudcem národů. Žalm 7,9 Ku

Slovo Boží rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. Židům 4,12

== 1.Korintským 14,6-9.15-19 == Židům 2,11-18 ==

1728 Začátek Hesel v Ochranově


4. Pátek Bůh je milostivý a plný slitování, shovívavý a nejvýš milosrdný. Jímá ho lítost nad každým zlem. Joel 2,13

Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec. Lukáš 6,36

== Zjevení 5,6-14 == Židům 3,1-6 ==


5. Sobota Hospodin odplatí každému za jeho spravedlnost a věrnost. 1.Samuelova 26,23

Blahoslavení, kteříž lačnějí a žíznějí spravedlnosti, nebo oni nasyceni budou. Matouš 5,6 K

== Jan 6,60-69 == Židům 3,7-19 ==


Týden oběti za misii

Rogate (Modlete se!)

Požehnán buď Bůh, že mou modlitbu nezamítl a své milosrdenství mi neodepřel. Žalm 66,20

Bůh vítá
oheň modlitby,
nikoli její dým.


6. Neděle Pane, uzdrav mě a zachovej mi život! Izaiáš 38,16

Jeden z nich, jakmile zpozoroval, že je uzdraven, hned se vrátil a velikým hlasem velebil Boha. Lukáš 17,15

Opatruj mě z vysokosti,
Bože můj, plný milosti,
zbav mě, prosím, všeho zlého,
hříšného i bolestného.
- ZCČSH 26,1 -

== Jan 16,23-33 == 1.Timoteovi 2,1-6 == Žalm 95 ==


7. Pondělí Neodvrhuj Hospodinovo kárání, neprotiv se jeho domlouvání. Přísloví 3,11

Napravujte své nedostatky, povzbuzujte se, buďte jednomyslní, pokojní, a Bůh lásky a pokoje bude s vámi. 2.Korintským 13,11

== Marek 1,32-39 == Židům 4,1-13 ==


8. Úterý Hospodine, tvé odvěké úradky jsou věrná pravda. Izaiáš 25,1

Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný. Židům 10,23

== Lukáš 18,1-8 == Židům 4,14-5,10 ==


9. Středa Obrátíte-li se, a upokojíte-li se, zachováni budete. Izaiáš 30,15 K

Ježíš řekl: Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí. Jen jednoho je třeba. Marie volila dobře; vybrala si to, oč nepřijde. Lukáš 10,41-42

== Marek 9,14-29 == Židům 5,11-6,8 ==

Nanebevstoupení Páně Já, až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě. Jan 12,32


10. Čtvrtek Hospodin tě povede neustále, bude tě sytit i v krajinách vyprahlých. Izaiáš 58,11

Nenechám vás tu jako sirotky; zase k vám přijdu. Jan 14,18 P

== Lukáš 24,44-53 == Skutky 1,3-11 == Žalm 68,1-19 ==


11. Pátek Díky ti vzdáváme, Bože, neboť tvé divy mluví o tom, že jméno tvé je blízko. Žalm 75,2 F

Vy jste vyvoleni, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. 1.Petrova 2,9

== Jan 18,33-38 == Židům 6,9-20 ==


12. Sobota Rozvlažím duši ustalou, a všelikou duši truchlou nasytím. Jeremiáš 31,25 K

Když byl u stolu v domě Léviho, stolovalo s Ježíšem a jeho učedníky mnoho celníků a jiných hříšníků. Marek 2,15

== Zjevení 4,1-11 == Židům 7,1-10 ==


Ekumenický modlitební týden (za jednotu křesťanů

Exaudi (Vyslyš mne, Hospodine! Žalm 27,7 )

A já, až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě. Jan 12,32

Vidím vrchol hory,
klečím na úpatí
a děkuji.


13. Neděle Osvěť Hospodin tvář svou nad tebou, a buď milostiv tobě. 4.Mojžíšova 6,25 K

Milost Pána Jezukrista, a láska Boží, a účastenství Ducha svatého budiž se všemi vámi. 2.Korintským 13,13 K

Jitřenko, již slaví svět,
jak jen zří tě v tmách se skvět:
Jezu můj, ať jsem tvůj,
srdce mé mi ozařuj.
- 83,1 -

== Jan 15,26-16,4 == Efezským 3,14-21 == Žalm 68,20-36 ==


14. Pondělí Země je plná milosti Boží. Žalm 33,5 F

Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce; protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Matouš 5,44-45

== Ezechiel 11,14-20 == Židům 7,11-22 ==


15. Úterý Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci. Žalm 98,1

Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce Efezským 5,19

== 1.Janova 4,1-6 == Židům 7,23-28 ==


16. Středa Pán je dobrý ke všem, je milostivý ke všemu, co stvořil. Žalm 145,9 Ku

Samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy dětí Božích. Římanům 8,21

== Izaiáš 32,11-18 == Židům 8,1-13 ==


17. Čtvrtek Pán se nachýlí k prosbě bezradných a přestane odmítat jejich modlitbu. Žalm 102,18 Ku

Celník zůstal stát vzadu a neodvažoval se ani pozdvihnout oči k nebi, ale bil se v prsa a říkal: "Bože, buď milostiv mně hříšnému." Říkám vám: Celník se vrátil domů ospravedlněn, celník však ne. Lukáš 18,13-14 P

== Skutky 1,12-26 == Židům 9,1-10 ==


18. Pátek Udělali si zlatého boha. Můžeš jim ten hřích ještě odpustit? 2.Mojžíšova 32,31.32

Bohové udělaní lidskýma rukama nejsou žádní bohové. Skutky 19,26

== Efezským 1,15-23 == Židům 9,11-15 ==


19. Sobota Pán uzdravuje ty, kdo jsou zkrušeni v srdci, jejich rány obvazuje. Žalm 147,3

Ježíš mluvil o království Božím, a ty, kteří uzdravení potřebovali, uzdravoval. Lukáš 9,11 K

== Jan 16,5-15 == Židům 9,16-28 ==

Neděle svatodušní Ne silou, ani mocí, ale Duchem mým, praví Hospodin zástupů. Zachariáš 4,6 K

Prostornost Ducha
mnohem obsáhlejší jest
nežli vesmírná.


20. Neděle Není ukrácena ruka Hospodinova, aby nemohla zachovati, aniž jest obtíženo ucho jeho, aby nemohlo slyšeti. Ale nepravosti vaše rozloučily vás s Bohem vaším. Izaiáš 59,1-2 K

Odejdu-li, pošlu vám Utěšitele. A on až přijde, prokáže vinu světa co do hříchu, co do spravedlnosti a co do soudu. Jan 16,7-8 J

Ó Tvůrce, Duchu svatý, přijď,
rač v myslích našich hostem být;
tvá naplň milost vznešená
ta srdce, tebou stvořená!
- EZ 368,1 -

== Jan 14,23-27 == Skutky 2,1-18 == Žalm 99 ==

1618 Prohlášení defensorů z pražských kazatelen

Svatodušní pondělí


21. Pondělí Kdo utiskuje nuzného, tupí toho, kdo jej učinil. Přísloví 14,31

Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. Filipským 4,5

== Matouš 16,13-19 == 1.Korintským 12,4-11 == Žalm 81 ==

1618 Sjezd evangelických stavů v Karolinu


22. Úterý Slábl jsem, on mě zachránil. Žalm 116,6 J

Budu se raději chlubit slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova. 2.Korintským 12,9

== 1.Korintským 14,1-5.27-40 == Židům 10,1-18 ==

1618 Tajná schůzka v paláci Albrechta Jana Smiřického


23. Středa Lepší je shovívavý než bohatýr, a kdo ovládá sebe, je nad dobyvatele města. Přísloví 16,32

A tak usilujme o to, co slouží pokoji a společnému růstu. Římanům 14,19

== Efezským 3,11-14 == Židům 10,19-25 ==

1618 Pražská defenestrace


24. Čtvrtek Blahoslavený jest ten, jemuž odpuštěno přestoupení, a jehož hřích přikryt jest. Žalm 32,1 K

Ježíš pravil: Její mnohé hříchy jsou jí odpuštěny, protože projevila velikou lásku. Komu se málo odpouští, málo miluje. Lukáš 7,47

== 2.Korintským 3,2-9 == Židům 10,26-31 ==

1618 Sněm na pražském Hradě volí 30 direktorů, prezidentem br. Václav Vilém z Roupova.


25. Pátek Den Hospodina zástupů přijde na každou pýchu a povýšenost, na všechno, co se povznáší – to bude sníženo. Izaiáš 2,12

Přinášejte plody na důkaz polepšení. Nezačínejte si zase namlouvat: Náš otec jest Abrahám! Lukáš 3,8 P

== Galatským 3,1-5 == Židům 10,32-39 ==

1618 Apologie br. Martina Frueweina obhajující defenestraci


26. Sobota Pane, postav k mým ústům stráž, hlídku k bráně mých rtů. Žalm 141,3 F

Nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým. Galatským 5,13

== Skutky 18,1-11 == Židům 11,1-7 ==

Neděle svaté Trojice Svatý, svatý, svatý Hospodin zástupů, plná jest všecka země slávy jeho. Izaiáš 6,3 K

Nejsme vymezeni časem,
když jím vládne
Věčný.


27. Neděle Až budete daleko, vzpomeňte na Hospodina a mějte na srdci Jeruzalém. Jeremiáš 51,50

Všemi modlitbami a prosbami se modlete každého času v Duchu, k tomu bděte velmi vytrvale a proste za všechny svaté. Efezským 6,18 Ž

Mocní světa, skloňte se
před Pánem mocnějším.
Svému Tvůrce vzdejte čest,
on vládne nade vším.
Jeho jménu svatému
slávu přiznávejte
a v nádheře svatyně
jej v bázni vzývejte.
- EZD 628,1 -

== Jan 3,1-15 == Římanům 11,32-36 == Žalm 145 ==


28. Pondělí Toto praví Hospodin, Bůh Davida, tvého otce: Vyslyšel jsem tvou modlitbu, viděl jsem tvé slzy. Hle, uzdravím tě. 2.Královská 20,5

Lazar byl nemocen. Sestry vzkázaly Ježíšovi: "Pane, ten, kterého máš rád, je nemocen." Jan 11,2-3

== 2.Mojžíšova 3,13-20 == Židům 11,8-22 ==


29. Úterý Na Hospodinův rozkaz táhli Izraelci dál a na Hospodinův rozkaz tábořili. 4.Mojžíšova 9,18

Šimon řekl: Mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě. Lukáš 5,5

== Izaiáš 43,8-13 == Židům 11,23-31 ==


30. Středa Oslavte Pána, díla Páně, všude, kam sahá jeho vláda! Oslavuj Pána, duše má! Žalm 103,22 R

Plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Efezským 5,18-19

== Skutky 17,16-34 == Židům 11,32-40 ==


31. Čtvrtek Vím, že se Pán zastává ubožáka a zjednává právo chuďasům. Žalm 140,13 Ku

Blahoslavení chudí, nebo vaše jest království Boží. Lukáš 6,20 K

== Efezským 4,1-7 == Židům 12,1-11 ==


KVĚTEN 2018: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2018: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]