[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2018: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | říjen | listopad | prosinec]

ZÁŘÍ 2018

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: Bůh všechno učinil krásně a v pravý čas, lidem dal do srdce i touhu po věčnosti, jenže člověk nevystihne začátek ani konec díla, jež Bůh koná. Kazatel 3,11

V rozmanitosti květů
zračí se
jedinečnost krásy.


1. Sobota Nebudeš utlačovat hosta; víte přece, jak bývá hostu v duši, neboť jste byli hosty v egyptské zemi. 2.Mojžíšova 23,9

Josef vstal, vzal v noci dítě i jeho matku a odešel do Egypta. Matouš 2,14

== Judova 1.2.20-25 == 2.Janova 1-13 ==

14. neděle po sv. Trojici Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! Žalm 103,2

Země, voda a vzduch
samy sebe půjčují,
slunce samo sebe dává.


2. Neděle Pokorní budou jíst dosyta, budou chválit Hospodina ti, kdo se na jeho vůli dotazují. Vaše srdce bude žít navždy. Žalm 22,27

Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit. Jan 6,35

Ty, Kriste, dej nám pokrm svůj
a Duchem svým nás posiluj.
Jak vzácné je, když stoluje
dárce spásy s námi!
- EZD 682,4 -

== Lukáš 17,11-19 == Římanům 8,12-17 == Žalm 146 ==


3. Pondělí Obrať mě, chci se vrátit, vždyť ty, Hospodine, jsi můj Bůh. Jeremiáš 31,18

Obnovte se duchovním smýšlením. Efezským 4,23

== 5.Mojžíšova 26,1-11 == 3.Janova 1-15 ==


4. Úterý On je Hospodin. Ať učiní, co je dobré v jeho očích. 1.Samuelova 3,18

Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi. Matouš 6,10 K

== Galatským 5,22-26 == Sofoniáš 1,1-9 ==


5. Středa Vraťte se, synové odpadlí, já vaše odpadlictví vyléčím. "Zde jsme, přišli jsme k tobě, neboť ty jsi Hospodin, náš Bůh." Jeremiáš 3,22

Protože jste synové, poslal Bůh do našich srdcí Ducha svého Syna, Ducha volajícího Abba, Otče. Galatským 4,6

== Filemonovi 1-22 == Sofoniáš 2,1-7 ==


6. Čtvrtek Neboj se náhlého strachu. Hospodin bude po tvém boku. Přísloví 3,25.26

Posilujte se v Pánu a v síle jeho mohutnosti. Efezským 6,10 Ž

== 1.Paralipomenon 29,9-18 == Sofoniáš 3,9-20 ==


Ekumenický den stvoření


7. Pátek Přikazuji ti: Ochotně otvírej ruku svému utištěnému a potřebnému bratru. 5.Mojžíšova 15,11

Nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem. 1.Janova 3,18

== Jan 13,31-35 == Abakuk 1,1-11 ==


8. Sobota Poznají, že já, Hospodin, jejich Bůh, jsem s nimi a oni, dům izraelský, jsou mým lidem. Ezechiel 34,30

Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce. Jan 15,16

== 2.Tesalonickým 2,13-17 == Abakuk 1,12-2,3 ==

15. neděle po sv. Trojici Na něj hoďte všechnu svou starost, vždyť jemu na vás záleží. 1.Petrova 5,7 Ž

Tichým deštěm
lítost omývá
rozvlaženou duši.


9. Neděle Srdce pokořené a zdrcené Bůh nezavrhne. Žalm 51,19 B

Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky. Marek 2,17

Ó Pane, snažně toužím,
bys řídil život můj,
kéž věrně já ti sloužím,
den po dni při mně stůj!
Ty když mi v prsou vzplaneš,
má mysl zjasní se,
když ke mně ruku vztáhneš,
mé srdce ztiší se.
- 288,1 -

== Matouš 6,25-34 == 1.Petrova 5,5-11 == Žalm 49 ==

1568 Příkaz k potlačení bratrských shromáždění v Ml. Boleslavi


10. Pondělí Já jsem s tebou, abych tě spasil a vysvobodil, je výrok Hospodinův. Jeremiáš 15,20

Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. Jan 14,1

== Filipským 4,8-14 == Abakuk 2,4-20 ==


11. Úterý Jeho pravda ti bude sloužit místo štítu. Žalm 91,4 F

Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého. 2.Tesalonickým 3,3

== 1.Timoteovi 6,3-11 == Abakuk 3,1-19 ==


12. Středa Buď mi milostiv, Bože, buď mi milostiv, neboť v tebe doufá moje duše. Žalm 57,2 B

Píšu vám, děti, že jsou vám odpuštěny hříchy pro jeho jméno. 1.Janova 2,12

== Kazatel 4,4-12 == Kazatel 1,1-18 ==


13. Čtvrtek Hle, posílám před tebou posla, aby tě opatroval na cestě a aby tě uvedl na místo, které jsem připravil. 2.Mojžíšova 23,20

Pán mě vysvobodí ze všeho zlého a zachová pro své nebeské království. Jemu patří sláva. 2.Timoteovi 4,18

== Lukáš 10,38-42 == Kazatel 2,1-11.24-26 ==


14. Pátek Projev svou zázračnou milosrdnost, ty spáso těch, jimž třeba ochrany. Žalm 17,7 F

Nezjedná Bůh právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají? Lukáš 18,7

== 1.Korintským 7,17-24 == Kazatel 3,1-15 ==


15. Sobota Přichází náš Bůh a nemlčí. Žalm 50,3 R

Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu. Židům 1,1-2

== Marek 12,41-44 == Kazatel 4,1-12 ==

16. neděle po sv. Trojici Kristus zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející život v evangeliu. 2.Timoteovi 1,10

Láska vysílá na cestu
a čeká trpělivě
na jejím konci.


16. Neděle Navrať se, Hospodine! Až pokud? Měj soucit se svými služebníky! Žalm 90,13 Z

Nyní máte zármutek. Uvidím vás však opět, vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme. Jan 16,22

Jdeme v touze tobě vstříc,
dej nám dlíti s tebou víc,
sešli nám svůj svatý žár,
ty, jímž dýše všechen tvar.
- ZCČSH 113,2 -

== Jan 11,1-45 == 2.Timoteovi 1,7-10 == Žalm 37,1-20 ==

1741 Synod v Londýně: Pán Ježíš prohlášen Vrchním starším v Jednotě bratrské


17. Pondělí Zachráním je ze všech míst, kde sídlili a ve kterých hřešili, očistím je a budou mým lidem a já jim budu Bohem. Ezechiel 37,23

Jemu, jenž nás miluje a svou krví nás zprostil hříchů a učinil nás královským kněžstvem Boha, svého Otce – jemu sláva i moc navěky. Amen. Zjevení 1,5-6

== Římanům 6,18-23 == Kazatel 4,17-5,6 ==


18. Úterý Mluv, Hospodine, neboť slyší služebník tvůj. 1.Samuelova 3,9 K

Co jste uslyšeli od počátku, zůstaň ve vás. 1.Janova 2,24 S

== Izaiáš 38,9-20 == Kazatel 5,9-19 ==


19. Středa Ty tišíš hučení moří i vřavu všech národů. Žalm 65,8 R

Pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Filipským 4,7

== Skutky 9,36-42 == Kazatel 6,1-12 ==

1618 Petr Arnošt Mansfeld obléhá Plzeň, drancování klášterů.


20. Čtvrtek Bůh mne ze spárů smrti vykoupí, on mě přijme! Žalm 49,16

Ježíš Kristus zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející život v evangeliu. 2.Timoteovi 1,10

== Filipským 1,19-26 == Kazatel 7,1-14 ==


21. Pátek Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil. 1.Mojžíšova 2,15

Blahoslavení tiší, nebo oni dědictví obdrží na zemi. Matouš 5,5 K

== Zjevení 2,8-11 == Kazatel 11,1-10 ==


22. Sobota Bůh je věrný a bez podlosti, je spravedlivý a přímý. 5.Mojžíšova 32,4

Toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji oznamujeme: že Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy. 1.Janova 1,5

== Římanům 4,18-25 == Kazatel 12,1-14 ==

17. neděle po sv. Trojici Vítězství, které přemohlo svět, je naše víra. 1.Janova 5,4

Oči jsou vidoucí,
když se jimi
dívá duše.


23. Neděle Odpustím jim jejich nepravost a jejich hřích už nebudu připomínat. Jeremiáš 31,34

Toto vám píšu, děti moje, abyste nehřešili. Avšak zhřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého. 1.Janova 2,1

Přijď již, Duchu stvořiteli,
Duchu smíření,
přijď již a proměň svět náš celý
v nové stvoření.
Duchu svatý, nás svou mocí
v lásce obnovuj,
nezanech nás bez pomoci,
daruj pokoj svůj.
- EZD 674,1 -

== Matouš 15,21-28 == Římanům 10,9-18 == Žalm 37,21-40 ==


24. Pondělí Hospodin Bůh tvůj dá prospěch při všem díle rukou tvých. 5.Mojžíšova 30,9 K

Neboť je to Bůh, jenž ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí. Filipským 2,13

== Židům 11,1-7-10 == Galatským 1,1-5 ==


25. Úterý Nikdy tě neopustím, ale učiním, co jsem ti slíbil. 1.Mojžíšova 28,15

Jákob věřil, a když umíral, požehnal oběma Josefovým synům. Židům 11,21

== Jakubova 1,1-6-13 == Galatským 1,6-10 ==


26. Středa Hospodin bude střežit před pastí tvou nohu. Přísloví 3,26

Ve všem zcela vítězíme skrze toho, jenž si nás zamiloval. Římanům 8,37 Ž

== Lukáš 7,1-10 == Galatským 1,11-24 ==


27. Čtvrtek Mé vlastní srdce se proti mně vzepřelo, jsem pohnut hlubokou lítostí. Nedám průchod svému planoucímu hněvu Jsem Bůh, a ne člověk, jsem Svatý uprostřed tebe. Ozeáš 11,8.9

Kde se rozmohl hřích, tam se ještě mnohem více rozhojnila milost. Římanům 5,20

== Skutky 5,34-42 == Galatským 2,1-10 ==


28. Pátek Požehnán buď Bůh, že mou modlitbu nezamítl a své milosrdenství mi neodepřel. Žalm 66,20

Váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte. Matouš 6,8

== Židům 12,1-3 == Galatským 2,11-21 ==


29. Sobota Nebojte se! Jednejte rozhodně. Zachariáš 8,13

Dnes v noci se mi zjevil anděl poslaný od Boha, jemuž patřím a kterému sloužím, a řekl mi: "Už se, Pavle, neboj! Musíš ještě předstoupit před císaře. A Bůh ti daroval všecky ostatní, kteří jsou s tebou na lodi." Skutky 27,23-24 P

== Lukáš 10,17-20 == Galatským 3,1-14 ==

18. neděle po sv. Trojici Máme od něho toto přikázání: Kdo miluje Boha, ať miluje i svého bratra. 1.Janova 4,21

Když spolu hovoří srdce,
mají si lidé
co povědět.


30. Neděle Z hlubiny soužení jsem volal k Pánu: a Pán mne vyslyšel a vysvobodil. Žalm 118,5 R

V Kristu Ježíši máme odvahu a přístup vírou v něho. Efezským 3,15 Ž

Králi, dej nám jasnost smělou,
mysl učiň ochotnou,
oči světlé, věrnost vřelou,
srdce vroucí, vůli ctnou;
dej nám svorně,
nikdy vzdorně
před milosti trůnem státi,
žitím svým rač sílu dáti.
- 190,1 -

== Marek 12,28-34 == Římanům 14,17-19 == Žalm 56 ==


ZÁŘÍ 2018: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2018: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | říjen | listopad | prosinec]