[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2018: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | září | říjen | listopad | prosinec]

SRPEN 2018

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm. 1.Janova 4,16

S nadhvězdnem
spojuje láska
samotu člověka.


1. Středa Hospodinu nemůže nic zabránit, aby zachránil ať skrze mnoho nebo skrze málo. 1.Samuelova 14,6

Věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno, a budete to mít. Marek 11,24

== 1.Korintským 10,23-31 == Jan 8,12-20 ==


2. Čtvrtek Tys mé útočiště, tys můj podíl v zemi živých! Žalm 142,6

Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. 1.Petrova 1,3

== 1.Korintským 9,16-23 == Jan 8,21-29 ==


3. Pátek Hospodin, tvůj Bůh, zvrátil zlořečení tobě v požehnání, neboť Hospodin, tvůj Bůh, tě miloval. 5.Mojžíšova 23,6

Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe. 2.Timoteovi 2,13

== Jeremiáš 1,11-19 == Jan 8,30-36 ==


4. Sobota V Boží ruce je život všeho, co žije. Jób 12,10

Nikdo z nás nežije sám sobě a nikdo sám sobě neumírá. Žijeme-li, žijeme Pánu, umíráme-li, umíráme Pánu. Ať žijeme, ať umíráme, patříme Pánu. Římanům 14,7-8

== Lukáš 12,42-48 == Jan 8,37-45 ==

10. neděle po sv. Trojici (Neděle pro Israel)

Blahoslavený národ, kteréhož Hospodin jest Bohem jeho, lid ten, kterýž sobě on vyvolil za dědictví. Žalm 33,12 K

Vezdejší bydlení
tvoří zápraží
obydlí nebeského.


5. Neděle Můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy. Izaiáš 56,7

Přichází hodina, ano, již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili. Jan 4,23

Pánu všickni prozpěvujte,
kdežkoli kteří bydlíte,
vstupte před něj s dověrností,
služte mu stále s radostí.
- 26,1 -

== Lukáš 19,41-48  == Římanům 9,1-8.14-16 == Žalm 59 ==


6. Pondělí Blaze tomu, kdo má pochopení pro nuzného, Hospodin ho ve zlý den zachrání. Žalm 41,2

Jedni druhých břemena neste a tak plňte zákon Kristův. Galatským 6,2 K

== Římanům 11,1-12 == Jan 8,46-59 ==


7. Úterý Byl jsi mi blízko v den, kdy jsem tě vzýval, řekl jsi: "Neboj se!" Pláč 3,57

Spatřil je zmožené veslováním, neboť vítr vál proti nim; tu k nim před svítáním kráčel po moři a chtěl jít dál kolem nich. Marek 6,48

== Pláč 1,1-11 == Jan 9,1-12 ==


8. Středa Hospodin naplňuje Sijón spravedlností a právem. Bude věrnou jistotou tvé budoucnosti, klenotnicí spásy, moudrosti a poznání. Izaiáš 33,5-6

Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské. Matouš 10,7

== Jan 4,19-26 == Jan 9,13-23 ==


9. Čtvrtek Musíte se ve všem držet cesty, kterou vám Hospodin, váš Bůh, přikázal jít, a tak zůstanete naživu. 5.Mojžíšova 5,33

Ježíš zákoníkovi odpověděl: "Co je psáno v Zákoně? Jak to tam čteš?" On mu řekl: "Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí" a "miluj svého bližního jako sebe." Ježíš mu řekl: "Správně jsi odpověděl. To čiň a budeš živ." Lukáš 10,26-28

== Římanům 11,25-32 == Jan 9,24-34 ==


10. Pátek Hle, pronárody jsou jako kapka ve vědru, jak prášek na vahách. Izaiáš 40,15

Ježíš přistoupil a řekl: Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. Matouš 28,18-20

== Pláč 5,1-22 == Jan 9,35-41 ==


11. Sobota Panovníku, chci ti mezi lidmi vzdávat chválu, mezi národy ti budu zpívat žalmy. Žalm 57,10

Všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích o velikých skutcích Božích! Skutky 2,11

== 5.Mojžíšova 4,27-40 == Jan 10,1-10 ==

11. neděle po sv. Trojici Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. 1.Petrova 5,5

K vrcholu dospějí
kroky, které hladí,
nikoli drásají.


12. Neděle Těla svého nastavuji bijícím, a líce svého rvoucím mne, tváři své neskrývám od pohanění a plivání. Izaiáš 50,6 K

Ježíš trpěl venku za branou. Vyjděme tedy s ním za hradby, nesouce jeho potupu. Židům 13,12-13

V tebe Bože doufám samého,
jinde pomocníka nemám žádného.
Jsi můj hrad a skála,
naděje má stálá,
Hospodine!
Pomoz v ponížení
dle svých zaslíbení
ku vysvobození.
- EZD 620,1 -

== Lukáš 18,9-14 == Efezským 2,4-10 == Žalm 148 ==


13. Pondělí Hospodina, svého Boha, budete následovat a jeho se budete bát, budete dbát na jeho přikázání a poslouchat ho, jemu budete sloužit a k němu se přimknete. 5.Mojžíšova 13,5

To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás. Jan 15,12

== Matouš 23,1-12 == Jan 10,11-21 ==

1727 Požehnaná sv. Večeře Páně v Berthelsdorfu


14. Úterý K Bohu má se mlčelivě duše má, od něhoť jest spasení mé. Žalm 62,2 K

Ježíš řekl: Hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. Matouš 28,20

== 1.Samuelova 17,38-51 == Jan 10,22-30 ==


15. Středa Věže pevná jest jméno Hospodinovo; k němu se uteče spravedlivý, a bude povýšen. Přísloví 18,10 K

Já jsem Alfa i Omega, praví Pán Bůh, ten, který jest a který byl a který přichází, Všemohoucí. Zjevení 1,8

== Jan 8,3-11 == Jan 10,31-42 ==


16. Čtvrtek Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Já tě vyučuji tomu, co je ku prospěchu, uvádím tě na cestu, po níž půjdeš. Izaiáš 48,17

Dejž tobě Pán ve všem smysl pravý. 2.Timoteovi 2,7 K

== 1.Petrova 5,1-5 == 1.Janova 1,1-4 ==


17. Pátek Tobě je líto skočce, s kterým jsi neměl žádnou práci, jemuž jsi nedal vzrůst; přes noc vyrostl, přes noc zašel. A mně by nemělo být líto Ninive, toho velikého města? Jonáš 4,10-11

Nikdo nemá usilovati o to, co jemu slouží, nýbrž o to, co slouží druhému. 1.Korintským 10,24 Ž

== Lukáš 22,54-62 == 1.Janova 1,5-10 ==


18. Sobota Jsme daleci toho, opustit Hospodina! Jozue 24,16

V Kristu zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky. Koloským 2,7

== Izaiáš 26,1-6 == 1.Janova 2,1-6 ==

12. neděle po sv. Trojici Nalomenou třtinu nedolomí, nezhasí knot doutnající. Izaiáš 42,3

Když prší,
neznamená to,
že se nebe hroutí.


19. Neděle Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným, poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit zajatcům svobodu. Izaiáš 61,1

Pomocníci jsme radosti vaší. 2.Korintským 1,24 K

Pán Bůh má síla jest
a světlo všech mých cest,
duše má buď smělá,
jak by sklíčit měla
zlá tě zvěst?
- ZCČSH 11,1 -

== Marek 7,31-37 == Skutky 9,1-20 == Žalm 41 ==


20. Pondělí Hospodin jim způsobil radost. Ezdráš 6,22

Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Skutky 2,46

== Matouš 9,27-34 == 1.Janova 2,7-11 ==


21. Úterý Hospodin, náš Bůh, nechť nás neopouští a neodvrhuje! 1.Královská 8,57

Učedníci vyšli, všude kázali a Pán s nimi působil a jejich slovo potvrzoval znameními. Marek 16,20

== Marek 3,1-10-12 == 1.Janova 2,12-17 ==

1732 Vyslání prvních misionářů z Ochranova.


22. Středa Z nesmírného slitování jsi s nimi neskoncoval a neopustil jsi je. Nehemiáš 9,31

Stále za vás v modlitbách děkujeme Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Krista. Koloským 1,3

== Skutky 9,31-35 == 1.Janova 2,18-29 ==


23. Čtvrtek Jak jsou milé tvé příbytky, Hospodine zástupů! Žalm 84,2

Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich. Matouš 18,20

== Jakubova 5,13-16 == 1.Janova 3,1-10 ==


24. Pátek Pohleď, sňal jsem z tebe tvou nepravost a dal jsem tě obléci do slavnostního roucha. Zachariáš 3,4

Syn řekl: "Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem." Ale otec rozkázal svým služebníkům: "Přineste ihned nejlepší oděv a oblečte ho; dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy." Lukáš 15,21-22

== Matouš 12,15-21 == 1.Janova 3,11-18 ==


25. Sobota Já znám přestoupení svá, a hřích můj přede mnou jest ustavičně. Žalm 51,5 K

Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. 1.Janova 1,9

== Izaiáš 57,15-19 == 1.Janova 3,19-24 ==

13. neděle po sv. Trojici Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili. Matouš 25,40

Ze srdce věnovat,
ze srdce děkovat
– to je dvojí štěstí.


26. Neděle Přímé jsou cesty Hospodinovy, spravedliví choditi budou po nich, přestupníci pak na nich padnou. Ozeáš 14,9 K

Povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. Židům 10,24

Radost má druh z druha svého,
jako by vše bylo jeho,
co kdy na kom slávy vidí,
přeje mu a nezávidí.
- 223,4 -

== Lukáš 10,25-37 == 1.Janova 4,7-12 == Žalm 93 ==


27. Pondělí Svým milosrdenstvím jsi vedl tento lid, který jsi vykoupil. 2.Mojžíšova 15,13

Žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a sám sebe dal za nás. Efezským 5,2

== Matouš 12,1-8 == 1.Janova 4,1-6 ==


28. Úterý Pán je Král! Ty, celá země, jásej, radujte se, četné ostrovy! Žalm 97,1 R

Veliké a podivuhodné jsou tvé činy, Pane Bože všemohoucí; spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, Králi národů. Kdo by se nebál tebe, Pane, a nevzdal slávu tvému jménu? Zjevení 15,3-4

== Amos 5,4-15 == 1.Janova 4,7-21 ==


29. Středa Na tvých hradbách, Jeruzaléme, jsem ustanovil strážce; po celý den a po celou noc ať nikdy nejsou zticha. Izaiáš 62,6

Dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země. Skutky 1,8

== 5.Mojžíšova 24,10-22 == 1.Janova 5,1-5 ==


30. Čtvrtek Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Slyšel jsem reptání Izraelců. Vyhlas jim: "Navečer se najíte masa a ráno se nasytíte chlebem, abyste poznali, že já jsem Hospodin, váš Bůh." 2.Mojžíšova 16,11-12

Řekne mu jeden z jeho učedníků, Ondřej: "Je tu jeden chlapec, který má pět ječných chlebů a dvě ryby; ale co je to pro tolik lidí!" Ježíš řekl: "Ať se všichni posadí!" Jan 6,8-10

== Skutky 4,32-37 == 1.Janova 5,6-12 ==


31. Pátek Hospodin zavolal na Samuela. On odpověděl: "Tu jsem." 1.Samuelova 3,4

Ježíš uviděl Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana; ti byli na lodi a spravovali sítě. Hned je povolal a oni šli za ním. Marek 1,19.20

== Jakubova 2,5-13 == 1.Janova 5,13-21 ==


SRPEN 2018: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2018: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | září | říjen | listopad | prosinec]