[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2018: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

ČERVEN 2018

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: Nezapomínejte na pohostinnost, protože tak přijali někteří lidé ve svém domě anděly, aniž to tušili. Židům 13,2 P

Kamkoli napřímené
vztahy lásky
směřují k nebesům.


1. Pátek Bůh sešle své milosrdenství a věrnost. Žalm 57,4

My jsme spatřili a dosvědčujeme, že Otec poslal Syna, aby byl Spasitelem světa. 1.Janova 4,14

== 2.Petrova 1,16-21 == Židům 12,12-17 ==


2. Sobota Ty jsi Bůh, má spása, každodenně skládám svou naději v tebe. Žalm 25,5

Doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě to očekáváme. Římanům 8,25

== Jan 14,7-14 == Židům 12,18-24 ==

1618 Dekret o vypovězení jezuitů ze země a konfiskaci jejich majetku

1. neděle po sv. Trojici Kdo slyší vás, slyší mne, a kdo odmítá vás, odmítá mne; kdo odmítá mne, odmítá toho, který mě poslal. Lukáš 10,16

Je dobré volit
světlo, které ozáří
a neoslní.


3. Neděle Ve tmách vzchází přímým světlo; Bůh je milostivý, plný slitování, spravedlivý. Žalm 112,4

Děkujte Otci, který vás učinil způsobilými k účasti v údělu svatých ve světle. Kolosským 1,12 Ž

Svíce mým nohám a stezce mé
na bludných cestách je slovo tvé,
vůdcem a rádcem neomylným,
učí mne neklamným pravdám tvým.
Slovo Páně, světlo mé,
převzácný můj poklade,
ty mne učíš pravdám svým,
díš mi, komu náležím.
- 164,1 -

== Lukáš 16,19-31 == 1.Janova 4,16-21 == Žalm 76 ==


4. Pondělí Poněvadž ke mně pojal lásku, vysvobodím jej. Žalm 91,14 B

Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Jan 15,9

== Skutky 4,1-21 == Židům 12,25-29 ==


5. Úterý Lid přišel k Mojžíšovi a přiznával: "Zhřešili jsme, když jsme mluvili proti Hospodinu a proti tobě. Modli se k Hospodinu, aby nás těch hadů zbavil." Mojžíš se tedy za lid modlil. 4.Mojžíšova 21,7

Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodni. Jan 8,36

== 2.Korintským 1,23-2,4 == Židům 13,1-14 ==


6. Středa Panovník jest síla má. Abakuk 3,19 K

Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla. 2.Korintským 12,9

== Ezechiel 3,22-27 == Židům 13,15-25 ==


7. Čtvrtek Josef mluvil ke svým bratřím: Vy jste proti mně zamýšleli zlo, Bůh však zamýšlel dobro. 1.Mojžíšova 50,20

Milosrdenství vítězí nad soudem. Jakubova 2,13

== Jan 21,15-19 == Amos 1,1-2; 3,3-8 ==


8. Pátek Nazvou tě novým jménem, jež určila Hospodinova ústa. Izaiáš 62,2

Dobrý pastýř volá své ovce jménem a vyvádí je. Jan 10,3

== Jeremiáš 20,7-11 == Amos 3,1-2.9-15 ==


9. Sobota Hospodin zkoumá srdce všech, postřehne každý výtvor mysli. 1.Paralipomenon 28,9

Řekl mu Natanael: "Odkud mě znáš?" Ježíš mu odpověděl: "Dříve než tě Filip zavolal, viděl jsem tě pod fíkem." Jan 1,48

== Jonáš 1,1-16 == Amos 4,1-13 ==

2. neděle po sv. Trojici Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Matouš 11,28

K nebi nevede cesta
vzdušnou čarou,
ale zemským klopýtáním.


10. Neděle Pozvedněme s dlaněmi i srdce k Bohu na nebesích. Pláč 3,41

V modlitbách buďte vytrvalí, bděte a děkujte Bohu. Koloským 4,2

Chval Pána svého písní
a jásej s radostí,
že z trápení a tísní
své stádce vyprostí.
Když voláš k němu v bídě
a v protivenství čas,
on na pomoc ti přijde
a sílu dá ti zas.
- EZ 406,1 -

== Lukáš 14,15-24 == Efezským 2,17-22 == Žalm 36 ==


11. Pondělí Blízký je Bůh všem, kdo ho vzývají, kdo ho vzývají opravdu. Žalm 145,18 F

Věříte-li, dostanete všecko, oč budete v modlitbě prosit. Matouš 21,22

== Přísloví 9,1-10 == Amos 5,1-17 ==

1618 Patent císaře Matyáše proti rebelii


12. Úterý Ty jsi, Hospodine, uprostřed nás a nazývají nás tvým jménem. Nezříkej se nás! Jeremiáš 14,9

Vy všichni jste skrze víru syny Božími v Kristu Ježíši. Galatským 3,26

== 2.Mojžíšova 2,11-25 == Amos 5,18-24 ==


13. Středa Brky svými přikryje tě, a pod křídly jeho bezpečen budeš. Žalm 91,4 K

Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Římanům 8,31

== Jan 4,5-18 == Amos 6,1-14 ==


14. Čtvrtek Kéž je nám Bůh milostiv a dá nám požehnání, kéž nad námi rozjasní svou tvář! Ať je známa na zemi tvá cesta, mezi všemi pronárody tvoje spása! Žalm 67,2-3

Bůh nám dal poznat tajemství svého záměru, svého milostivého rozhodnutí, jímž si předsevzal, že podle svého plánu, až se naplní čas, přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu. Efezským 1,9-10

== Matouš 15,29-39 == Amos 7,1-9 ==


15. Pátek On byl proboden za naše zločiny, zdrcen za naše provinění. Izaiáš 53,5 J

V tomť jest láska, ne že bychom my Boha milovali, ale že on miloval nás, a poslal Syna svého obět slitování za hříchy naše. 1.Janova 4,10 K

== Jan 6,37-46 == Amos 7,10-17 ==


16. Sobota Hle, ta hořkost přehořká mi byla ku pokoji. Ty sám vytrhl jsi z jámy zániku mou duši, za sebe jsi odhodil všechny mé hříchy. Izaiáš 38,17

Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu. 2.Tesalonickým 2,16-17

== Jonáš 2,1-11 == Amos 8,1-10 ==

1618 Jindřich Matyáš Thurn táhne na Č. Budějovice a Č. Krumlov.

3. neděle po sv. Trojici Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Lukáš 19,10

Nejnepatrnější bytost
lásce Stvořitelově
není nahraditelná.


17. Neděle Duch můj stane u prostřed vás, nebojte se. Aggeus 2,6 K

Naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán. Římanům 5,5

Ty jsi nás zamiloval,
nadějí korunoval,
kotvou duše bezpečnou,
tou nadějí v slávu věčnou.
- EZ 520,5 -

== Lukáš 15,1-3.11-32 == 1.Timoteovi 1,12-17 == Žalm 139 ==

1722 Započala výstavba Ochranova.


18. Pondělí Budu se z nich veselit a prokazovat jim dobro. Jeremiáš 32,41

Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. Jan 10,9

== Lukáš 7,36-50 == Amos 8,11-14 ==


19. Úterý Kdo bude jednat podle mých řádů a řídit se mými nařízeními, ten pro nepravost svého otce nezemře. Ezechiel 18,17

Víte přece, že jste nebyli vykoupeni pomíjitelným stříbrem nebo zlatem, nýbrž převzácnou krví Kristovou. 1.Petrova 1,18-19

== Soudců 10,6-16 == Amos 9,1-10 ==


20. Středa Hospodin ti otevře svou štědrou pokladnici, nebesa, aby v pravý čas dal tvé zemi déšť a požehnal každé práci tvých rukou. 5.Mojžíšova 28,12

Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí. Jan 1,16

== Micheáš 7,7-9.18-20 == Amos 9,11-15 ==


21. Čtvrtek Šťasten je, kdo v tebe doufá, Pane zástupů! Žalm 84,13 R

Ačkoliv neměl Abraham naději, přece doufal a věřil. Římanům 4,18 P

== Matouš 18,15-20 == Ozeáš 1,1-9 ==


22. Pátek Plesej a raduj se, sijónská dcero, neboť už přicházím a budu bydlet uprostřed tebe, je výrok Hospodinův. Zachariáš 2,14

V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život. 1.Janova 4,9

== Galatským 3,6-14 == Ozeáš 2,1-3 ==


23. Sobota Hospodin pro své veliké jméno svůj lid nezavrhne. 1.Samuelova 12,22

Znáte přece štědrost našeho Pána Ježíše Krista: byl bohatý, ale pro vás se stal chudým, abyste vy jeho chudobou zbohatli. 2.Korintským 8,9

== Jonáš 3,1-10 == Ozeáš 2,4-15 ==

4. neděle po sv. Trojici Jedni druhých břemena neste a tak plňte zákon Kristův. Galatským 6,2 K

Dýmem být nestačí,
nutná je proměna
v oheň.


24. Neděle Buď jméno Boží požehnáno od věků až na věky, nebo moudrost a síla jeho jest. Daniel 2,20 K

Jan odpověděl: Člověk si nemůže nic přisvojit, není-li mu to dáno z nebe. Jan 3,27

To jedno mějme stále na paměti:
jsme jednoho jen Otce všechněch děti,
jenž s nebe svého na nás v lásce patří
a spolu bratří.
- 226,1 -

== Lukáš 6,36-42 == Římanům 14,10-13 == Žalm 58 ==


25. Pondělí Neodmítej nás pro své jméno, nenech zhanobit trůn své slávy. Jeremiáš 14,21

Proto se stále za vás modlíme, aby vás náš Bůh učinil hodnými svého povolání a svou mocí přivedl k naplnění každé vaše dobré rozhodnutí a dílo víry. 2.Tesalonickým 1,11

== Matouš 10,26-33 == Ozeáš 2,16-25 ==

1618 Moravský sněm v Olomouci v čele s Karlem st. ze Žerotína: Morava se nepřipojí k českému povstání.


26. Úterý Ne nám, Hospodine, ne nám, ale jménu svému dej čest, pro milosrdenství své a pro pravdu svou. Žalm 115,1 K

Otče náš, jenž jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé. Matouš 6,9 K

== Jan 1,19-28 == Ozeáš 3,1-5 ==


27. Středa Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví. 2.Mojžíšova 20,16

Byť i byl někdy člověk zaskočen nějakým přestupkem, vy, kteří máte Ducha, napravujte takového v duchu mírnosti. Galatským 6,1 Ž

== Lukáš 3,10-18 == Ozeáš 4,1-14 ==


28. Čtvrtek Opusť bezbožný myšlení svá, a nechť se navrátí k Hospodinu, neboť jest hojný k odpuštění. Izaiáš 55,7 K

Zacheus se zastavil a řekl Pánu: "Polovinu svého jmění, Pane, dávám chudým, a jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně." Ježíš mu řekl: "Dnes přišlo spasení do tohoto domu." Lukáš 19,8-9

== Skutky 13,15-25 == Ozeáš 5,8-15 ==


29. Pátek Vzpomeneš si na své cesty a budeš zahanbena, až tě smířím se sebou přes všechno, co jsi páchala, je výrok Panovníka Hospodina. Ezechiel 16,61.63

Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného přijetí: Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já k nim patřím na prvním místě. 1.Timoteovi 1,15

== Jan 6,37-46 == Ozeáš 6,1-6 ==


30. Sobota Ti, kdo znají jméno tvé, na tebe budou spoléhati, neboť neopouštíš, Bože, ty, kteří tě vzývají. Žalm 9,11 F

Pán byl se mnou a posilnil mne. 2.Timoteovi 4,17 K

== Lukáš 7,24-30 == Ozeáš 8,1-14 ==


ČERVEN 2018: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2018: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]