[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2018: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | listopad | prosinec]

ŘÍJEN 2018

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Před sebou máš, Panovníku, všechny moje tužby a můj nářek utajen ti není. Žalm 38,10

V podhoubí času
předem je známo,
jaké kde vyrostou plodnice.


1. Pondělí Vlídnost Panovníka, Boha našeho, buď s námi. Upevni nám dílo našich rukou, dílo našich rukou učiň pevným! Žalm 90,17

Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce. Jan 15,5

== Matouš 6,1-4 == Galatským 3,15-18 ==


2. Úterý Kdypak někdo najde svého nepřítele a nechá ho odejít v dobrém? Kéž tě Hospodin odmění dobrým za to, cos mi dnes učinil! 1.Samuelova 24,20

Dohodni se se svým protivníkem včas, dokud jsi s ním na cestě. Matouš 5,25

== Marek 3,31-35 == Galatským 3,19-29 ==


3. Středa Izrael je spasen Hospodinem spásou věčnou. Stydět a hanbit se nebudete navěky, nikdy. Izaiáš 45,17

Trpělivě čekejte, posilněte svá srdce, vždyť příchod Páně je blízko. Jakubova 5,8

== Píseň 8,4-7 == Galatským 4,1-7 ==


4. Čtvrtek Ať není mezi vámi kořen plodící jed a pelyněk. 5.Mojžíšova 29,17

Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost; buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Efezským 4,31-32

== Galatským 5,13-18 == Galatským 4,8-20 ==


5. Pátek A on sám bude pokoj. Micheáš 5,4

Pán pokoje ať vám uděluje pokoj vždycky a ve všem. Pán se všemi vámi. 2.Tesalonickým 3,16

== Zjevení 2,8-11 == Galatským 4,21-31 ==


6. Sobota Aleluja! Z hloubi srdce Pána oslavím, v shromážděném kruhu spravedlivých. Žalm 111,1 R

Se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem. Koloským 3,16

== Matouš 5,17-24 == Galatským 5,1-15 ==

19. neděle po sv. Trojici (Strom dobrý ovoce dobré nese. Matouš 3,17K )

Oči všechněch v tebe doufají, a ty dáváš jim pokrm jejich v čas příhodný. Žalm 145,15 K

Ovoce oblažuje trojmo:
je krásné, voní
a chutná.

Den díkůvzdání za úrodu (Ovoce Ducha jest láska. Galatským 5,22 K )


7. Neděle Já jsem naučil Efraima chodit, bral jsem ho na ramena, a oni nepochopili, že jsem o ně pečoval. Ozeáš 11,3 J

Ve své trpělivosti vám Pán poskytuje čas ke spáse. 2.Petrova 3,15

Já od Pána všechno mám,
po čem srdce touží,
rád mi všechno dává sám,
co mi k spáse slouží,
chléb pro časné tělo mé,
slovo pro mou duši,
nade vše ho milovat
za to mně přísluší.
- ZCČSH 25,1 -

== Lukáš 12,13-21  == 2.Korintským 9,6-15 == Žalm 65 ==


8. Pondělí Jónatan šel za Davidem a ve jménu Božím mu dodal odvahy. 1.Samuelova 23,16

Hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje. Efezským 4,3

== 2.Mojžíšova 15,22-27 == Galatským 5,16-26 ==


9. Úterý Je-li Pán při mně, nezakolísám. Žalm 16,8 R

Ve víře opustil Mojžíš Egypt, neboje se hněvu králova, neboť jakoby viděl toho, jenž jest neviditelný. Židům 11,27 S

== Lukáš 5,12-16 == Galatským 6,1-10 ==


10. Středa Proč s Bohem vedeš spor? Že svými slovy neodpovídá? Bůh přece promluví jednou i podruhé, a člověk to nepostřehne. Jób 33,13-14

I řekli učedníci vespolek: "Zdaliž srdce naše v nás nehořelo, když mluvil nám na cestě a otvíral nám písma?" Lukáš 24,32 K

== Lukáš 13,10-17 == Galatským 6,11-18 ==


11. Čtvrtek Toto praví Hospodin: "Ať se moudrý nechlubí svou moudrostí, ať se bohatýr nechlubí svou silou, ať se boháč nechlubí svým bohatstvím. Chce-li se kdo něčím chlubit, ať se chlubí, že je prozíravý a zná mne." Jeremiáš 9,22-23

Myslí-li si někdo, že je něco, a přitom není nic, klame sám sebe. Každý ať zkoumá své vlastní jednání. Galatským 6,3-4

== Matouš 8,14-17 == Zjevení 1,1-8 ==


12. Pátek Budete jísti chléb svůj do sytosti a přebývati budete bezpečně v zemi své. 3.Mojžíšova 26,5 K

Já jsem přišel, abyste měli život a měli ho v hojnosti. Jan 10,10

== Jeremiáš 17,13-17 == Zjevení 1,9-20 ==

1618 Slezsko se připojilo k českému povstání.


13. Sobota Předstupme s díky před jeho tvář a radostně pějme mu chválu. Neboť Bůh velký je náš Pán. Žalm 95,2-3 F

Bůh trpělivosti a povzbuzení ať vám dá, abyste jedni i druzí stejně smýšleli po příkladu Krista Ježíše, a tak svorně jedněmi ústy slavili Boha a Otce našeho Pána Ježíše Krista. Římanům 15,5-6

== Skutky 14,8-18 == Zjevení 2,1-7 ==

20. neděle po sv. Trojici Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. Micheáš 6,8

K nebi směřují
samostatné kroky,
vybočující z prošlapaných cest.


14. Neděle Kéž by všechen Hospodinův lid byli proroci! Kéž by jim Hospodin dal svého ducha! 4.Mojžíšova 11,29

Ježíš řekl učedníkům: Přijměte Ducha svatého. Jan 20,22

Budoucnost nechť co chce skrývá,
rukou Páně veden jsem,
zrak se proto klidně dívá
v dálnou neznámou mi zem.
Uč mne jíti, ne se ptáti,
vůle tvá vždy dobrá jest
na dni jednom přestávati,
s tichou odvahou jej nést!
- 415,1 -

== Marek 10,2-16 == 1.Tesalonickým 4,1-8 == Žalm 75 ==


15. Pondělí Odstraňte cizí božstva, která jsou mezi vámi, a přikloňte se srdcem k Hospodinu. Jozue 24,23

Žijte jako děti světla. Efesanům 5,8 P

== 2.Tesalonickým 3,6-13 == Zjevení 2,8-11 ==


16. Úterý Vykonávati spravedlnost více se líbí Hospodinu nežli obět. Přísloví 21,3 K

Nesuďte podle zdání, ale suďte spravedlivým soudem! Jan 7,24

== Římanům 13,1-7 == Zjevení 2,12-17 ==


17. Středa Jeho vladařství se rozšíří v pokoji bez konce. Izaiáš 9,6

Ježíš Kristus jest včera i dnes, tentýž i na věky. Židům 13,8 K

== Efezským 5,25-32 == Zjevení 2,18-29 ==


18. Čtvrtek Jdi, Hospodin buď s tebou! 1.Samuelova 17,37

Cokoli děláte, všecko čiňte k slávě Boží. 1.Korintským 10,31

== 1.Korintským 14,26-33 == Zjevení 3,1-6 ==


19. Pátek Noe byl muž spravedlivý, bezúhonný ve svém pokolení; chodil s Bohem. 1.Mojžíšova 6,9

Tak svěť světlo vaše před lidmi, ať vidí skutky vaše dobré, a slaví Otce vašeho, jenž jest v nebesích. Matouš 5,16 K

== Jan 18,28-32 == Zjevení 3,7-13 ==


20. Sobota Byli jste jako oharek vyrvaný z plamenů ohniště. A přece jste se ke mně nenavrátili, je výrok Hospodinův. Amos 4,11

Co když někteří byli nevěrní? Nezruší jejich nevěrnost věrnost Boží? Naprosto ne! Ať se ukáže, že Bůh je pravdivý. Římanům 3,3-4

== Přísloví 3,1-8 == Zjevení 3,14-22 ==

21. neděle po sv. Trojici Nedej se přemoci zlému, ale přemáhej v dobrém zlé. Římanům 12,21 K

Lépe je klopýtat
cestou k nebi
než tančit k peklu.


21. Neděle I vychvaloval jsem radost, protože pro člověka není pod sluncem nic lepšího než jíst a pít a radovat se. To ho provází při jeho pachtění ve dnech života, které mu Bůh pod sluncem dopřál. Kazatel 8,15

Neboť všechno, co Bůh stvořil, je dobré a nemá se zavrhovat nic, co se přijímá s díkůvzdáním. 1.Timoteovi 4,4

Slunce pravdy, milosti
ze tmy již nás vyprosti,
budiž světlem církvi své,
ať svět pozná jméno tvé.
- EZ 420,1 -

== Matouš 5,38-48 == Efezským 6,10-17 == Žalm 38 ==


22. Pondělí Na stezce tvých soudů, Hospodine, skládáme naději v tebe. Izaiáš 26,8

Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil časem svým. 1.Petrova 5,6 K

== Římanům 12,17-21 == Zjevení 4,1-11 ==


23. Úterý Skryté věci patří Hospodinu, našemu Bohu, zjevné však patří navěky nám a našim dětem, abychom dodržovali všechna slova tohoto zákona. 5.Mojžíšova 29,28

Oné ženě pak říkali: "Teď už věříme ne pro to, cos nám ty o něm řekla; sami jsme ho slyšeli a víme, že toto je opravdu Spasitel světa." Jan 4,42

== 2.Korintským 10,1-6 == Zjevení 5,1-5 ==


24. Středa Může si člověk udělat bohy? Jeremiáš 16,20

Varujte se, aby vás nikdo za sebou nestrhoval filosofií, která jest jen prázdným klamem podle lidských tradic, podle živlů světa, a ne podle Krista. Koloským 2,8 Ž

== 1.Mojžíšova 13,5-12-18 == Zjevení 5,6-14 ==


25. Čtvrtek Skutky Hospodinovy si připomínám, připomínám si onen tvůj div z dávnověku. Rozjímám o všech tvých činech a přemítám o tvých skutcích. Žalm 77,12-13

Maria to všechno v mysli zachovávala a rozvažovala o tom. Lukáš 2,19

== 3.Mojžíšova 19,1-18 == Zjevení 6,1-8 ==


26. Pátek Touhou hyne mé tělo i moje duše: Bůh je navždy skála mého srdce a můj podíl. Žalm 73,26 Bg

Následující noc stanul před Pavlem Pán a řekl: "Neztrácej odvahu!" Skutky 23,11

== Lukáš 22,49-53 == Zjevení 6,9-17 ==


27. Sobota Nechoďte za jinými bohy, neslužte jim a neklaňte se jim. Neurážejte mě dílem svých rukou. Jeremiáš 25,6

Odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, jenž vede naši víru od počátku až do cíle. Židům 12,1-2

== 2.Timoteovi 2,1-6 == Zjevení 7,1-8 ==

22. neděle po sv. Trojici U tebe je odpuštění; tak vzbuzuješ bázeň. Žalm 130,4

Odpuštění znamená,
že to, co kdy bylo,
nikdy nebylo.


28. Neděle I řekl Hospodin Abramovi: "Požehnám tě, staň se požehnáním!" 1.Mojžíšova 12,1.2

Neodplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku, naopak žehnejte; vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání. 1.Petrova 3,9

Mně dostalo se slitování,
ač lásky nehoden jsem byl.
Je div to, po němž v pyšném přání,
jsa hrd, jsem nikdy netoužil.
Teď šťasten jsem a div ten ctím
a Slitovníka velebím.
- 278,1 -

== Matouš 18,21-35 == Filipským 1,3-11 == Žalm 143 ==

1918 Zákon o zřízení samostatného státu československého


29. Pondělí Povstaň a vyřiď jim všechno, co jsem ti přikázal. Jeremiáš 1,17

Stůjte tedy opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti, obuti k pohotové službě evangeliu pokoje. Efezským 6,14-15

== Ozeáš 12,1-7 == Zjevení 7,9-17 ==

1568 Císař Maxmilián II. vydal další mandát proti bratřím.


30. Úterý Los se vytahuje ze záňadří, ale každé rozhodnutí je od Hospodina. Přísloví 16,33

Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno. Matouš 6,33

== Římanům 3,9-20 == Zjevení 8,1-5 ==

Den reformace Nikdo nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus. 1.Korintským 3,11


31. Středa Mojžíš však prosil Hospodina, svého Boha, o shovívavost: "Dej se pohnout k lítosti nad zlem, jež proti svému lidu zamýšlíš." 2.Mojžíšova 32,11.12

Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás! Římanům 8,34

== Matouš 5,2-12 == Římanům 3,21-28 == Zjevení 8,6-13 ==


ŘÍJEN 2018: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2018: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | listopad | prosinec]