[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 | HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017]
HESLA 2018: [kalendář | denní modlitby | perikopy | O historii Hesel]
[leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]


HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ

2018

Heslo roku:

Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé.

Zjevení 21,6b


Dnešní Heslo:


Hesla JB 2019 jsou na našem webu a jsou už i vytištěna – můžete objednávat.

A mezitím už připravujeme Hesla JB 2020


K disposici na tomto serveru jsou tisknutelné a zdrojové soubory pro generování Hesel v různých formátech a zejména pak PDF soubory včetně makety, kterou si můžete sami vytisknout a složit.

Lépe ovšem uděláte, když si Hesla objednáte – hromadně u vydavatele – anebo rovnou zakoupíte v křesťanských knihkupectvích, e-shopech a sborech různých evangelických církví.

Přípravu celého ročníku Hesel každý rok dokumentujeme na Wikiverzitě: Projekt: Hesla Jednoty bratrské. Konkrétně, přípravu Hesel JB na rok 2020 můžete sledovat na stránce: Projekt: Hesla Jednoty bratrské/2020

Zejména upozorňujeme na seznam kulatých výročí, která daný rok připomínáme:

Komunikovat s námi můžete nejlépe na diskusních stránkách projektu:

Další možností je, že navštívíte naší facebookovou stránku Hesla Jednoty bratrské

Oficiální stránka německého vydavatele Hesel je http://www.losungen.de.

Chcete zobrazovat každodenní Heslo i na Vašem webu? Není problém – využijte nabízené funkce JavaScriptu, zveřejňované každým rokem na adrese http://hesla.dulos.cz/js/


OBSAH


Úvodní slovo k 288. ročníku Hesel

Milé čtenářky, milí čtenáři !

Žízeň je bytostnou lidskou zkušeností. Kdokoli někdy putoval krajinou, má s tím své zkušenosti. Buď jsme si vzali na cestu pití málo nebo se naše pouť ukázala delší, než jsme původně předpokládali. Bible používá obraz žízně v mnoha podobách. Židé při putování pouští získávali vodu ze skal. Prorok Eliáš putuje k smrti vyčerpaný pouští, tu se mu zjeví anděl se džbánem vody. A konečně, Ježíš nabírá ženě u studny vodu, aby tím zdůraznil význam vody jako daru života. Také nám dává "vodu života" svým působením a svými slovy. Pro konec všech dní, v nebeském Jeruzalému, vidí prorok tento nevyčerpatelný a všem dostupný zdroj, tekoucí v Božím městě.

Tento text z Janova Zjevení byl, jako Heslo roku 2018, vybrán Ekumenickou pracovní skupinou. Ochranovská Jednota bratrská, při budování svých sídel, umisťovala zdroj vody uprostřed zástavby, jako střed křižovatky cest. Ježíš Kristus, ukřižovaný a zmrtvýchvstalý, stojí uprostřed -- jako voda života. Tak i tato Hesla pro rok 2018 by nám měla sloužit jako každodenní doušek a průvodce při naší cestě ke studni.

Pro každý den roku jsou vybrány texty ze Starého i Nového zákona, které se vzájemně doplňují. K tomu můžete připojit píseň, modlitbu či jiný vhodný text. Jste pozváni zastavit se a přijmout to, co chce Písmo sdělit do vašeho každodenního života. Naše zkušenosti s tímto slovem budou určitě rozličné, ne každého osloví stejným způsobem. Nebo naopak: pro mne třeba cizí či nepřípadné slovo, může jinému pomoci a povzbudit jej. A pokud by se vám zdál odstup k biblickému slovu příliš veliký, můžeme Boží hlas slyšet z verše písně nebo při modlitbě. Každodenně, ve všech textech platí příslib a jistota, že Bůh nám poskytne vše potřebné k životu. Využijme tuto nabídku pravidelným čtením Hesel a Bible.

Vaše Ochranovská Jednota bratrská


Výročí 2018

Mikuláš Klaudyán byl vskutku renesančním mužem – úspěšný lékař a lékárník, ovládající řadu jazyků, fušoval notně i do tiskařiny: Několik let v Norimberku u Hieronyma Hoeltzela vydával české evangelické tisky, m.j. traktát biskupa Lukáše Pražského či herbář br. Jana Černého, až si u katolické cenzury vysloužil pověst nežádoucího kacíře. Proslavil se vydáním mnohabarevného alegorického listu s mapou Čech, ale začátkem roku 1518 Norimberk opustil a přestěhoval se do Mladé Boleslavi. Zde na Karmeli si hned zřídil vlastní tiskárnu, ve které během roku 1518 vydal neuvěřitelné množství publikací; z nich zejména vyniká Zákon nový, vydaný pro potřeby jednoty bratrské a utrakvistů. V polemické předmluvě vysvětluje, jak si populární tisky Pražské, Kutnohorské i Benátské bible počínají v překladech svévolně a do jazyka zavádějí nepřípustné novoty. Proto si Klaudián pro tisk upravil dřívější utrakvistický rukopis, aby se nekazila stará víra. Na obálce letošních Hesel se můžeme potěšit ukázkou z jeho 500 let starého tisku – verše hesla pro rok 2018 v kontextu zní (Zj 21,5b–7):

Aj nové činím všecky věci. A řekl mi: Piš! Neb tato slova převěrná jsú a pravá. I řekl mi: Stalo se jest. Já jsem alfa i o., počátek i konec. Já žíznivému dám z studnice vody živé darmo. Kdo zvítězí, bude těmi věcmi vládnúti a budu jemu za Boha a on bude mně za syna.

O sedm let později (1525) bratří na Karmeli tisknou překlad Nového zákona od B. Lukáše. Uvedené tisky předcházely překlad Blahoslavův; letos si připomínáme 450. výročí jeho druhého vydání v Ivančicích roku 1568; ukázku z něj jsme vybrali pro zadní stranu obálky Hesel. Bratrská tiskárna byla pak přenesena do Kralic, proslavených tiskem kompletně přeložené bible včetně apokryfů. Z bohaté produkce bratrských tisků vzpomínáme rok 1618: Poslední vydání notovaných Písní evangelických a dvoudílné Modlitby kazatelské.

Záležitosti víry a politiky se ovšem často prolínají. Prvotní nadšení nekatolíků po Rudolfově majestátu (1609) netrvalo dlouho; vloni jsme si připomínali, jak se nechali zastrašit a na zemském sněmu 1517 přijali za českého krále Ferdinanda Štýrského. Centralizace moci a rekatolisace nabírala na síle, až se bratrští stavové (Albrecht Jan Smiřický ze Smiřic, Václav Budovec z Budova, Václav Vilém z Roupova, Martin Fruwein, …) spolu s lutherány (Matyáš Thurn, Jáchym Ondřej Šlik, …) a dalšími stavy rozhodli svůj odpor demonstrovat způsobem, který si letos připomínáme jako pražskou defenestraci 1618. Následuje budování stavovské armády a otevřená vzpoura proti císaři. A vzpomínáme-li letos zároveň 100. výročí konce I. světové války, nemůžeme nepřipomenout 400. výročí počátku války třicetileté s neblahými konci.

Nejednotnost, neshody, hádky, pomluvy, nekoncepčnost, lakota, touha po moci, po majetku, po pomstě – to vše jako temný stín provázelo boj za náboženskou svobodu se zbraní v ruce. Kam se jednota bratrská dostala sto padesát let po Chelčickém?

Záležitosti politiky a víry postupovaly ruku v ruce další století, zažívali jsme to za diktatury komunistů, zažíváme to i nyní. Lze se vůbec poučit z dějin? V následujících letech si můžeme postupně připomínat dobu před čtyřmi sty lety. Není to až tak dávno.


Použité překlady bible

Biblické verše byly přednostně vybírány z Ekumenického překladu: Bible, písmo svaté Starého i Nového zákona, vyd. Česká biblická společnost, Praha 2005 (podle vydání z roku 1985); použito s laskavým svolením ČBS.

V necelé sedmině případů – kde byl text přesnější či přiléhavější a kde to nebylo na úkor srozumitelnosti pro dnešního čtenáře – byla zvolena Bible kralická, poslední vydání z roku 1613: Bible svatá aneb všecka svatá písma Starého i Nového zákona – označeno písmenem K za číslem verše.

V další sedmině případů, kdy s ohledem na předlohu v německých Losungen byly výše uvedené překlady málo vyhovující, byl vybrán text i z jiných překladů – označeno příslušným písmenem za číslem verše:

Písně o nedělích a jiných významných dnech byly vybírány převážně z Bratrského zpěvníku, 4. vydání, Jednota bratrská v ÚCN, Praha 1954. Na konci sloky je uvedeno číslo písně v tomto zpěvníku a číslo sloky.

Pokud byly vybrány i písně z jiných zpěvníků, platí následující označení:

Trojverší u týdnů a jiných příležitostných dnů pocházejí z básnických sbírek Miroslava Matouše Stopy v rose a Stopy v trávě; vydala Brněnská diecéze CČSH v letech 2015 a 2016.


Vysvětlení k soustavě Hesel

Pro každý den roku nabízí knížka Hesel tři obsahově související texty:

Poté následují dva oddíly pro každodenní čtení bible: první čtení je vybíráno z lekcionáře vydaného luterskou liturgickou konferencí a je vztaženo k tématu týdne (heslo týdne a nedělní evangelium); na druhém místě stojí průběžné čtení ÖAB (Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen), které během čtyř let projde celým Novým zákonem a během sedmi let nejdůležitějšími knihami Starého zákona. ÖAB vybírá rovněž hesla měsíců a heslo roku.

O nedělích máme odkaz na čtení z evangelia, epištoly (či jiné novozákonní knihy) a ze žalmu; podobně je tomu u jiných významných dní. Doporučené texty kázání (označené v originále jakožto Predigt) uvádíme zvlášť jakožto perikopy. Nedělím předchází ještě zvláštní heslo, které lze chápat jako téma celého následujícího týdne, doplněné vhodně voleným citátem známé osobnosti.


Denní modlitby

Neděle:
Církev Kristova. Dík za vzkříšení Kristovo a za Boží slovo. Prosba za zmocnění pro zvěstování a za požehnání pro všechny posluchače. Posvěcení neděle. Probuzení a obnova duchovního života, jednota v Duchu, bratrská láska. Prosba za rozličné církve a jejich společné svědectví.
Pondělí:
Služba církve ve světě. Zvěstování evangelia ve všech zemích. Duchovní růst ve sborech. Svědectví víry a lásky nekřesťanům. Vzdělání a vybavení spolupracovníků ke službě v církvích a ve společnosti. Evangelizace. Lékařská práce.
Úterý:
Rodina, škola, zaměstnání. Naše děti, rodiče, příbuzní, přátelé. Naše práce doma, na pracovišti. Osvědčování víry v denním životě. Výchova dětí, školy, internáty, učitelé,vychovatelé. Vyučování náboženství a křesťanské výchovy, práce s mládeží, schůzky mládeže.
Středa:
Naši bližní. Sousedé, kolegové v práci, obchodní přátelé. Pomoc a útěcha pro nemocné, slepé, hluché a pro všechny postižené. Ovdovělí, osamělí, vězňové, lidé bez přístřeší, nezaměstnaní, oběti útlaku a násilí. Diakonie − domovy pro seniory, ústavy s pečovatelskou službou, sociální dílo.
Čtvrtek:
Společnost. Národy a jejich vlády. Rozmáhání úsilí o mír a spravedlnost mezi národy. Ochrana před zneužitím sil vložených do lidských rukou, překonávání národnostní a rasové nenávisti. Cizinci v naší zemi, uprchlíci. Muži a ženy ve vedoucích postaveních na všech úrovních. Odpovědné zacházení s dary stvoření. Denní chléb. Zdar práce k Boží cti. Věrnost a pravdivost ve společném životě. Víra v Boží vedení ve světě a v Jeho moc léčit všechny rány.
Pátek:
Naše církev a sbor. Dík za spasitelné dílo Kristovo na kříži. Prosba za vyznání hříchů a za nové vylití Ducha, za posilu všech členů sboru ke vzájemné službě, za připravenost všech ke spolupráci na Božím díle. Prosba za zmocnění pro všechny, kteří jsou povoláni ke službě zvěstovat či pastýřsky vést sbor. Duch lásky a jednoty, budování a zachování naší práce. Služba Hesel k povzbuzování jednoty, požehnání přípravy knížky Hesel a pro její čtenáře. Přímluvné modlitby za církev Kristovu doma i ve světě.
Sobota:
Pohled zpět a výhled. Díky za Boží dary a vedení týdnem. Prosba za odpuštění přestupků a provinění. Požehnání pro neděli. Přímluvné modlitby za Izrael, lid Staré smlouvy. Připravenost církve Kristovy na jeho druhý příchod. Radostná naděje věčné slávy.


Modlitební stráž Jednoty bratrské

* Datum začíná o den dříve vzhledem k rozdílným časovým pásmům

Rozpis modlitební stráže pro Ochranovský seniorát

Hodin
od–do
čtvrtek
1. února
pátek
2. února
sobota
3. února
00–02 Železný Brod Praha Turnov
02–04 Koberovy Rovensko Ujkovice
04–06 Potštejn Tanvald Jablonec
06–08 Praha Turnov Jablonec
08–10 Rovensko Ujkovice Koberovy
10–12 Tanvald Železný Brod Potštejn
12–14 Turnov Jablonec Praha
14–16 Ujkovice Koberovy Rovensko
16–18 Železný Brod Potštejn Tanvald
18–20 Jablonec Praha Turnov
20–22 Koberovy Rovensko Ujkovice
22–24 Potštejn Tanvald Železný Brod


Vydání Hesel v rozličných jazycích

Hesla jsou rozšířena do celého světa a v současnosti jsou vydávána ve více než 60 jazycích v Evropě, Africe, Asii a Americe:

afrikaans, albánština, amharština, arabština, angličtina (britská a americká), balinézština (indonéština), basaa, batak, bečuánština (setswana), bulharština, čeština, čičewa (Malawi), čínština (tradiční a zjednodušená), dánština, estonština, finština, francouzština, gruzínština, hindština, hmong, chorvatština, indonézština, inuktetuk (eskymáčtina), islandština, italština, japonština, kinyarwanda, kisuaheli, korejština, litevština, lotyština, lužická srbština, maďarština, mayangna, miskito, němčina (německá a švýcarská), nepálština, nizozemština, odiya, ovambo, papiamento, pedi, polština, portugalština, rongmei, rumunština, ruština, rwandština, slovenština, simalungun, sisvati, surinamština (sranan tongo), srbština, svahilština, španělština, švédština, tamil, thajština, tibetština, tswana, turečtina, venda, xhosa, zulština.

Hesla vycházejí také v původních biblických jazycích, tj. hebrejština a řečtina, a ve slepeckém písmu.


Tištěná Hesla – tiráž

Hesla Jednoty bratrské na rok 2018

Podle německé předlohy "Die Losungen der Herrnhuter Brüdergemeine für das Jahr 2018" do češtiny převedl Miroslav Matouš, předmluvu přeložil Viktor Kalista.

Sazbu v programu TeX za použití rodiny písem Jannon Text Moderne Františka Štorma a obálku připravili Slávek a Petr Heřmanovi.

Zvláštní poděkování patří Petře Hofbauerové z ORST NK ČR a Bc. Josefu Kremlovi z Českého muzea stříbra, p.o. za poskytnutí faksimilí, Dr. Robertu Dittmannovi z ÚČJTK FF UK a Dr. Jiřímu Justovi z HÚ AV ČR za cenné připomínky, manželce Aleně Heřmanové za pomoc i toleranci jakož i všem, kteří se podíleli na korekturách.

K tisku připravil a vydal
Petr Heřman - DÚLOS
Malá Štěpánská 6, 120 00 Praha 2

mobil: 607 726 481

http://www.dulos.cz,
e-mail: hesla@dulos.cz
v srpnu 2018 jako svou 20. publikaci

Vydání první, 160 stran formátu A6.
Náklad 3400 výtisků brožovaných a 200 výtisků v pevné vazbě.

Vyrobil ERMAT Praha, s.r.o.
Ruční vazbu u pevně vázaných výtisků zhotovila rodina Dyntarova, Knihařství Vamberk.

Doporučená maloobchodní cena – brožovaný výtisk: 50,- Kč, výtisk v pevné vazbě: 90,- Kč.

Tato Hesla vycházejí od r. 1996 rovněž na Internetu.
Najdete je na adrese: http://hesla.dulos.cz

Hesla Jednoty bratrské na rok 2019 objednávejte v evangelických sborech anebo přímo u vydavatele během srpna–září 2018.

Copyright

Copyright © 2017 Petr Heřman – DÚLOS

Original copyright © 2017 Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut

Translation © 2017 Miroslav Matouš, předmluva: Viktor Kalista

Cover © 2017 Slávek Heřman, Petr Heřman. Na obálce jsou použity části faksimile Zákona Nového Mikuláše Klaudyána z r. 1518, přír. č. 593/98, laskavě poskytnuté Českým muzeem stříbra p.o. v Kutné Hoře a z Nového zákona Jana Blahoslava, 2. vyd 1568, sign. 54 C 6, poskytnuté Národní knihovnou ČR v Praze.

ISBN 978-80-88199-02-1 (brožovaná)

ISBN 978-80-88199-03-8 (pevná vazba)

ISSN 1213-1547

Úprava do HTML: Petr Heřman


[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 | HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017]
HESLA 2018: [kalendář | denní modlitby | perikopy | O historii Hesel]
[leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]