[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2019: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

LEDEN 2019

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Položil jsem na oblak svou duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí. 1.Mojžíšova 9,13

Kdo umí promítnout srdce do duhového třpytu v rosné krůpěji,
tomu jsou vlastní tajemství nebeských výšin i hlubiny mořské.

Nový Rok Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. Koloským 3,17


1. Úterý Nepokřivíš práva svého chudého v jeho rozepři. 2.Mojžíšova 23,6 J

Byl jeden bohatý člověk, nádherně a vybraně se strojil a den co den skvěle hodoval. U vrat jeho domu lehával nějaký chudák, jménem Lazar, plný vředů. Lukáš 16,19-20

== Lukáš 4,16-21 == Jakubova 4,13-15 == Žalm 8 ==


2. Středa Josef řekl bratrům: "Jen mezi sebou nevyvolávejte po cestě hádky!" 1.Mojžíšova 45,24

Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Koloským 3,13

== Jozue 24,1-26 == 1.Mojžíšova 1,1-13 ==


3. Čtvrtek On střeží duše svých věrných, svévolníkům je z rukou vytrhuje. Žalm 97,10

Bůh všeliké milosti, jenž nás povolal k věčné slávě své v Kristu Ježíši, po krátkém utrpení sám vás zdokonalí, utvrdí a upevní. 1.Petrova 5,10 S

== 2.Mojžíšova 2,1-10 == 1.Mojžíšova 1,14-25 ==


4. Pátek Pachtíte se za mnoha věcmi a máte z toho málo. Co přinesete domů, já rozvěji. Proč se to děje? je výrok Hospodina zástupů. Protože můj dům je v troskách, zatímco vy se staráte každý jen o svůj dům. Ageus 1,9

V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu. Římanům 12,11

== 1.Mojžíšova 21,1-7 == 1.Mojžíšova 1,26-2,4a ==


5. Sobota Při sobě samém jsem přísahal, z mých úst vyšla spravedlnost, slovo, které se zpět nenavrátí. Přede mnou každý klesne na kolena a každý jazyk odpřisáhne: "Jenom v Hospodinu - řekne o mně - je spravedlnost i moc." Přijdou k němu a budou se stydět všichni ti, kdo proti němu pláli vzdorem. Izaiáš 45,23-24

Já jsem Alfa i Omega, praví Pán Bůh, ten, který jest a který byl a který přichází, Všemohoucí. Zjevení 1,8

== 1.Mojžíšova 9,12-17 == 1.Mojžíšova 2,4b-17 ==

Zjevení Páně - Epifanias Tma pomíjí, a světlo to pravé již svítí. 1.Janova 2,8b K

Vím, vězeň kouře a skřípění, že budu občanem světa,
jenž je oblastí záře a sladkým domovem písně.


6. Neděle Kéž by Izrael chodil po mých cestách! Žalm 81,14 Z

Zjevilať se jest zajisté ta milost Boží spasitelná všechněm lidem, Vyučující nás, abychom odřeknouce se bezbožnosti a světských žádostí, střízlivě, a spravedlivě, a zbožně živi byli na tomto světě. Titovi 2,11-12 K

My putujeme ve tvém jménu,
buď vůdcem, cestou, berlou sám
a reky, Jákoba již vedli,
rač k ochraně též poslat nám.
Ať kamkoli se cestou hnem -
kéž svého cíle neminem.
- 418,3 -

== Matouš 2,1-12 == Efezským 3,1-7 == Žalm 72 ==


7. Pondělí Hle, budu je tříbit a budu zkoumat. Jeremiáš 9,6

Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce; když se osvědčí, dostane vavřín života, jejž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují. Jakubova 1,12

== 1.Janova 3,1-6 == 1.Mojžíšova 2,18-25 ==


8. Úterý Nikdo z těch, kdo v tebe doufají, nebude zahanben. Zahanben bude ten, kdo bezdůvodně zradil. Žalm 25,3 F

Všude jen tíseň, navenek boje, uvnitř úzkosti. Ale Bůh, který těší sklíčené, potěšil i nás. 2.Korintským 7,5-6

== 4.Mojžíšova 24,15-17 == 1.Mojžíšova 3,1-13 ==


9. Středa David se modlil: Pro své slovo a podle svého srdce jsi učinil celou tuto velikou věc. 2.Samuelova 7,21

V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život. 1.Janova 4,9

== Efezským 4,17-24 == 1.Mojžíšova 3,14-24 ==


10. Čtvrtek Ruka našeho Boha byla nad námi a vysvobozovala nás. Ezdráš 8,31

Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život: nezahynou navěky a nikdo je z mé ruky nevyrve. Jan 10,27-28

== 1.Janova 1,5-7 == 1.Mojžíšova 4,1-16 ==


11. Pátek Naplnils mé srdce větší radostí, než pociťují ti, jejichž obilí a víno se urodilo. Žalm 4,8 F

Těm, kteří jsou bohatí v tomto věku, přikazuj, ať nejsou pyšní a nedoufají v nejisté bohatství, nýbrž v Boha, který nás štědře opatřuje vším, co potřebujeme. 1.Timoteovi 6,17

== Izaiáš 66,18-23 == 1.Mojžíšova 6,5-22 ==


12. Sobota Pronárody poslouchají mrakopravce a věštce, ale tobě to Hospodin, tvůj Bůh, nedovolil. 5.Mojžíšova 18,14

Nepřestáváme za vás prosit, abyste plně, se vší moudrostí a duchovním pochopením poznali jeho vůli. Tak budete svým životem dělat Pánu čest a stále se mu líbit, ve všem ponesete ovoce dobrých skutků, budete růst v poznání Boha. Koloským 1,9-10

== Zachariáš 8,20-23 == 1.Mojžíšova 7,1-16 ==


Alianční modlitební týden

1. neděle po Zjevení Páně Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. Římanům 8,14

Pozvedněte svou mysl; jenom pro plochu,
která se roztahuje, kam chce, není žádné vzhůru.


13. Neděle V maličkém hněvě skryl jsem tvář svou na maličko před tebou, ale v milosrdenství věčném slituji se nad tebou, praví vykupitel tvůj Hospodin. Izaiáš 54,8 K

Neuvědomuješ si, že dobrotivost Boží tě chce přivést k pokání? Římanům 2,4

Svobodu pravou rač nám dát;
toužíme vášní svých se vzdát,
v čistotě dospět k cílům tvým,
pokojně jít i krajem zlým.

Vzdálen je s časem, jenž tu byl,
sobecký pohled, nízký cíl:
nyní nás k výším světla zve
vše, co nám skýtá pravdy tvé.
- ZCČSH 52,3.4 -

== Matouš 3,13-17 == Římanům 12,1-8 == Žalm 71 ==


14. Pondělí Budou mým lidem a já jim budu Bohem, neboť se ke mně navrátí celým srdcem. Jeremiáš 24,7

To je ta zvěst, kterou Bůh poslal synům izraelským, když vyhlásil pokoj v Ježíši Kristu. On je Pánem všech. Skutky 10,36

== Skutky 10,37-48 == 1.Mojžíšova 7,17-24 ==


15. Úterý O tvém jménu budu vyprávět svým bratřím. Žalm 22,23

Ženy rychle opustily hrob a se strachem i s velikou radostí běžely to oznámit jeho učedníkům. Matouš 28,8

== 1.Korintským 2,11-16 == 1.Mojžíšova 8,1-12 ==

1989 Palachův týden


16. Středa Kdyby tě tvůj bratr, syn tvé matky, nebo tvůj syn nebo tvá dcera nebo tvá vlastní žena nebo tvůj nejmilejší přítel potají ponoukal: "Pojďme sloužit jiným bohům," které jsi neznal ty ani tvoji otcové, nepřivolíš mu. 5.Mojžíšova 13,7.9

Svobodu nám vydobyl Kristus. Galatským 5,1

== Římanům 8,26-30 == 1.Mojžíšova 8,13-22 ==

1419 Zikmundův list Václavovi IV. – výzva k normalizaci poměrů

1969 Živá pochodeň v Praze – Jan Palach


17. Čtvrtek Jozue padl tváří k zemi, klaněl se a otázal se: "Jaký rozkaz má můj pán pro svého služebníka?" Jozue 5,14

Blažené vaše oči, že vidí, i vaše uši, že slyší. Matouš 13,16

== Efezským 1,3-10 == 1.Mojžíšova 9,1-17 ==


18. Pátek Ve své tísni jsem volal Hospodina. Slyšel můj hlas. Žalm 18,7 Z

Ježíš se dotkl jejich očí a řekl: "Podle vaší víry se vám staň." A otevřely se jim oči. Matouš 9,29-30

== Koloským 2,1-7 == 1.Mojžíšova 9,18-29 ==


19. Sobota Když Hospodin zástupů rozhodl, kdo to zruší? Jeho paže je napřažena, kdo ji odvrátí? Izaiáš 14,27

Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Římanům 8,31

== Matouš 6,6-13 == 1.Mojžíšova 11,1-9 ==

1969 Ve věku 20 let umírá Jan Palach, člen FS ČCE v Libiši

2. neděle po Zjevení Páně Z plnosti jeho my všickni vzali jsme, a to milost za milost. Jan 1,16 K

To, co duje mým nástrojem, je silnější než já,
a nevím, zda vítr je hnán či vtahován odněkud někam.


20. Neděle Ať jdu nebo ležím, tys tak určil, všechny moje cesty jsou ti známy. Žalm 139,3 R

Což se neprodávají dva vrabci za jeden as? A přece ani jeden z nich nepadne na zemi bez vůle vašeho Otce. Matouš 10,29 Ž

A proto nepřestanu
v Pána vždy doufati,
a jeho za ochranu
stále pokládati.
Jen již nikdy nevzdaluj
své svaté pomoci,
když by byl sevřen duch můj
bojem či nemocí.
- EZ 190,5 -

== Jan 2,1-11 == 1.Korintským 2,1-10 == Žalm 107,1-22 ==

1969 Živé pochodně v Plzni a Budapešti – Josef Hlavatý a Sándor Bauer


21. Pondělí Hospodin zástupů jest s námi, hradem vysokým jest nám Bůh Jákobův. Žalm 46,8 K

Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého. 2.Tesalonickým 3,3

== 5.Mojžíšova 4,5-13 == Římanům 1,1-7 ==


22. Úterý Navrátíš-li se k Hospodinu, svému Bohu, a budeš ho poslouchat, ty i tvoji synové, celým svým srdcem a celou svou duší podle všeho, co ti dnes přikazuji, změní Hospodin, tvůj Bůh, tvůj úděl a slituje se nad tebou. 5.Mojžíšova 30,2.3

Přibližte se k Bohu, a přiblíží se k vám. Umejte ruce, hříšníci, a očisťte srdce vy, jenž jste dvojité mysli. Jakubova 4,8-9 K

== Římanům 9,31-10,8 == Římanům 1,8-17 ==


23. Středa Uzavřu s nimi smlouvu pokoje; bude to věčná smlouva s nimi. Ezechiel 37,26

Ježíš Kristus přišel a zvěstoval pokoj, pokoj vám, kteří jste dalecí, i těm, kteří jsou blízcí. Efezským 2,17

== Galatským 5,1-6 == Římanům 1,18-23 ==

1969 Ve věku 16 let umírá Sándor Bauer.


24. Čtvrtek Přijdou s pláčem a s prosbami o smilování, já je povedu. Dovedu je k potokům, jež mají vodu, cestou přímou, na níž neklopýtnou. Budu Izraeli otcem. Jeremiáš 31,9

Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Lukáš 19,10

== Skutky 15,22-31 == Římanům 1,24-32 ==


25. Pátek Jak četné, Bože, jsou tvé skutky! Všechno s moudrostí jsi stvořil, plná je země tvého bohatství. Žalm 104,24 F

Podívejte se na polní lilie, jak rostou: nepracují, nepředou - a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich. Matouš 6,28-29

== Jeremiáš 14,1-9 == Římanům 2,1-16 ==

1969 Jakub S. Trojan pochovává Jana Palacha na Olšanech; ve věku 25 let umírá Josef Hlavatý.


26. Sobota Aj, dnové jdou, dí Hospodin, v nichž vystaveno bude město toto Hospodinu. Jeremiáš 31,38 K

V tom městě se shromáždí sláva i čest národů. Zjevení 21,26

== 5.Mojžíšova 33,1-16 == Římanům 2,17-29 ==


Neděle Bible

Poslední neděle po Zjevení Páně Přijdou od východu i západu, od severu i jihu, a budou stolovat v Božím království. Lukáš 13,29

Nenacházíme ho, když hledáme, abychom nenalezli.
Avšak On i na naše bezcestí umí navázat odnikud.


27. Neděle Zachovej mne podle slova svého, abych žil, a nepřipusť, abych byl zahanben v naději své. Žalm 119,116 F

Hle, otevřel jsem před tebou dveře, a nikdo je nemůže zavřít. Neboť ačkoli máš nepatrnou moc, zachoval jsi mé slovo a mé jméno jsi nezapřel. Zjevení 3,8

Pod ochranou Nejvyššího
k spáse vede tvoje pouť,
v bouřích žité vezdejšího
nedá on ti utonout.
- 357,2 -

== Matouš 8,5-13 == Římanům 1,13-17 == Žalm 107,23-43 ==


28. Pondělí Hlasitý jásot nad zachráněním pod stany spravedlivých zaznívá. Pravice Páně pozvedla mě zas, pravice Páně mocně zasáhla. Žalm 118,15-16 R

Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! Filipským 4,4

== Skutky 16,9-15 == Římanům 3,1-20 ==


29. Úterý Naděje Izraele, jeho spasiteli v čase soužení! Proč jsi v zemi jako host, jak pocestný, který se zdrží jen přes noc? Jeremiáš 14,8

Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne. 1.Korintským 13,12

== Římanům 15,7-13 == Římanům 3,21-31 ==


30. Středa Hospodin na nás pamatuje, on nám žehná. Žalm 115,12

Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích. Lukáš 10,20

== Rút 1,1-21 == Římanům 4,1-12 ==


31. Čtvrtek Někdo tlachá, jako by probodával mečem, kdežto jazyk moudrých hojí. Přísloví 12,18

Představte si lodi: jsou tak veliké a jsou hnány prudkými větry, ale malé kormidlo je řídí, kamkoli kormidelník chce. Tak i jazyk je malý úd, ale může se chlubit velkými věcmi. Jakubova 3,4-5

== Skutky 13,42-52 == Římanům 4,13-25 ==


LEDEN 2019: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2019: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]