[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2019: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | prosinec]

LISTOPAD 2019

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: Já vím, že můj Vykupitel je živ a jako poslední se postaví nad prachem. Jób 19,25

Mlád nebo stár, zdráv či churav, stále měj na zřeteli
hodnotu věčna v nitru své pomíjivosti.


1. Pátek Pro své jméno, Hospodine, odpusť mi mou nepravost, je velká. Žalm 25,11

V Ježíši Kristu jsme vykoupeni jeho krví a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost. Efezským 1,7

== Jeremiáš 17,13-17 == Tobiáš 8,10-23 | Jób 14,1-22 ==


2. Sobota Šíří pomluvy, kdo odhaluje tajemství, spolehlivý duch je, kdo věc ukrývá. Přísloví 11,13 J

Opatruj, co ti bylo svěřeno, vyhýbej se bezbožným řečem. 1.Timoteovi 6,20

== Skutky 14,8-18 == Tobiáš 9,1-12 | Jób 19,1-29 ==

20. neděle po sv. Trojici Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. Micheáš 6,8

Chovej v čistotě řečiště toužení, neboť do Božího oceánu
na rozdíl od zemských moří nemohou ústit žádné stoky.


3. Neděle Pane můj, otevři mé rty, i budou ústa má zvěstovat všem tvou chválu. Žalm 51,17 F

Boží moc provázela svědectví apoštolů o vzkříšení Pána Ježíše a na všech spočívala veliká milost. Skutky 4,33

Ach, Pane, jak ty těšíváš,
když jsme tak zcela sami,
dům otcovský nám otvíráš
a chceš být stále s námi.
Co nám se zdá být ztracené,
to v kříži již jest vrácené
ať svět nás, jak chce, mámí.
- EZ 188,4 -

== Marek 10,2-16 == 2.Korintským 3,3-9 == Žalm 19 ==


4. Pondělí Hospodinovo milosrdenství je od věků na věky s těmi, kteří se ho bojí, jeho spravedlnost i se syny synů, s těmi, kteří dodržují jeho smlouvu. Žalm 103,17-18

Chovejte se tak, jak je to hodné evangelia Kristova. Filipským, 1,27 P

== 2.Tesalonickým 3,6-13 == Tobiáš 10,1-14 | Jób 31,1-40 ==

1419 Bitva u Živohoště; počátek bitev o Malou Stranu – zplundrována

1619 Utrakvistický administrátor a bratrský senior korunují Friedricha Falckého.


5. Úterý Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva. Izaiáš 60,1

Ježíš praví: Já jsem přišel na svět jako světlo, aby nikdo, kdo ve mne věří, nezůstal ve tmě. Jan 12,46

== Římanům 13,1-7 == Tobiáš 11,1-20 | Jób 32,1-22 ==


6. Středa Všechny národy, které jsi učinil, přicházeti a klaněti se budou před tebou, i uctívati budou jméno tvé. Žalm 86,9 F

Toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec. Matouš 24,14

== Efezským 5,25-32 == Tobiáš 12,1-22 | Jób 38,1-11; 40,1-5 ==


7. Čtvrtek Příchozí jsme před tebou a hosté, jako i všickni otcové naši; dnové naši jsou jako stín běžící po zemi beze vší zástavy. 1.Paralipomenon 29,15 K

Ježíš praví: V domě mého Otce je mnoho příbytků. Jan 14,2

== 1.Korintským 14,26-33 == Tobiáš 13,1-8 | Jób 40,6-41,3; 42,1-6 ==

1619 Korunovace Alžběty Stuartovny


8. Pátek Synové Izraelští řekli Samuelovi: Nepřestávej volati za nás k Hospodinu Bohu našemu, aby nás vysvobodil z ruky Filistinských. 1.Samuelova 7,8 K

Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Jakubova 5,16

== Jan 18,28-32 == Tobiáš 13,9-22 | Jób 42,7-9 ==


9. Sobota Kdo změřil Hospodinova ducha a byl mu rádcem a vedl ho k poznání? Izaiáš 40,13

Nemůžeme si myslet, že božstvo se podobá něčemu, co bylo vyrobeno ze zlata, stříbra nebo z kamene lidskou zručností a důmyslem. Skutky 17,29

== Přísloví 3,1-8 == Tobiáš 14,1-17 | Jób 42,10-17 ==


Ekumenická dekáda míru

21. neděle po sv. Trojici Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími. Matouš 5,9

Když je mi hořko, zhloubi to vře, nezbývá než se vychrlit,
nebo se proměnit v průzračné léčivé vřídlo.


10. Neděle Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí strážný. Žalm 127,1

Nic neznamená ten, kdo sází, ani kdo zalévá, nýbrž Bůh, který dává vzrůst. 1.Korintským 3,7

Ó milý dárce všeho,
proud vylej Ducha svého
na prosebníků sbor!
Dej oheň v srdce stydlá
a prosbám našim křídla
a v horlivosti buď nám vzor.
- 363,1 -

== Lukáš 17,20-30 == Římanům 8,18-25 == Žalm 22,23-32 ==


11. Pondělí Jestliže nebudete Hospodina poslouchat a budete se Hospodinovým rozkazům vzpírat, dolehne Hospodinova ruka na vás i na vaše otce. 1.Samuelova 12,15

Přeji si, abyste byli moudří v dobru a nezkušení ve zlu. Římanům 16,19

== 1.Petrova 4,7-11 == Nahum 1,1-14 ==


12. Úterý Hle, já sám vyhledám své ovce a budu o ně pečovat. Ezechiel 34,11

Když Ježíš viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. Matouš 9,36

== Jeremiáš 18,1-10 == Nahum 2,1-14 ==

1419 Delegace pražských měst u císaře Zikmunda v Brně


13. Středa Velikomocný bude až do končin země. Micheáš 5,4 K

V Ježíši Kristu je vtělena všechna plnost božství; v něm jste i vy dosáhli plnosti. On je hlavou všech mocností a sil. Koloským 2,9-10

== Židům 13,1-9 == Nahum 3,1-19 ==

1419 Dočasné příměří mezi pražskými husity a prozatímní vládou Žofie


14. Čtvrtek Ach, Hospodine, pomoz přece! Žalm 118,25 Z

Bůh ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí. Filipským 2,13

== 1.Janova 2,18-29 == Abdiáš 1-21 ==


15. Pátek Mnohomluvnost nezůstává bez přestoupení, kdežto kdo krotí své rty, je prozíravý. Přísloví 10,19

Jazykem chválíme Pána a Otce, jím však také proklínáme lidi, kteří byli stvořeni k Boží podobě. Z týchž úst vychází žehnání i proklínání. Tak tomu být nemá, bratří moji. Jakubova 3,9-10

== 2.Korintským 6,1-10 == Matouš 24,1-14 ==


16. Sobota Hospodin povede při i s dálavami země. Udělí moc svému králi. 1.Samuelova 2,10

Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy; a budou před něho shromážděny všechny národy. Matouš 25,31-32

== Marek 13,1-8 == Matouš 24,15-28 ==

22. neděle po sv. Trojici Všichni se musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým. 2.Korintským 5,10

Je-li pevně ucelený tvůj názor na život,
budeš jednou žasnout, že všechno je docela jinak.


17. Neděle I úpěli Izraelci k Hospodinu: Zhřešili jsme proti tobě, opustili jsme svého Boha. Soudců 10,10

On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného Syna. V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů. Koloským 1,13-14

Za smrtelným lidem stojí
jitřní síla tajemná,
láska tvá nás k tobě pojí,
k bratřím láska vzájemná.
S písní každý z nás tu kráčí,
příští vítěz v boji svém,
radost k slunci cestu značí
v žití zpěvu vítězném.
- 117,4 -

== Matouš 25,31-46 == Římanům 14,1-13 == Žalm 115 ==

1989 Synody Jednoty bratrské a ČCE v Praze. Začíná Sametová revoluce.


18. Pondělí Sevřel jsi mě zezadu i zpředu, svou dlaň jsi položil na mě. Žalm 139,5

Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? Římanům 8,35

== Matouš 7,21-29 == Matouš 24,29-31 ==


19. Úterý Budou proti tobě bojovat, ale nic proti tobě nezmohou, neboť já budu s tebou a vysvobodím tě, je výrok Hospodinův. Jeremiáš 1,19

Království Boží nezáleží v slovech, nýbrž v moci. 1.Korintským 4,20

== Jan 3,17-21 == Matouš 24,32-44 ==

Den přímluv a modliteb Spravedlnost zvyšuje národ, ale hřích jest ku pohanění národům. Přísloví 14,34 K


20. Středa Ať plesají mé rty, když ti zpívám žalmy, i má duše tebou vykoupená. Žalm 71,23

Plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Efezským 5,19

== Lukáš 13,1-9 == Římanům 2,1-11 == Matouš 24,45-51 ==


21. Čtvrtek Hle, já jsem Hospodin, Bůh veškerého tvorstva. Je pro mne něco nemožného? Jeremiáš 32,27

Pavel píše: Tomu, jenž může vás utvrditi podle evangelium mého a kázání Ježíše Krista, podle zjevení tajemství od časů věčných skrytého, tomu samému moudrému Bohu sláva skrze Jezukrista na věky. Římanům 16,25.27 K

== Lukáš 15,1-10 == Matouš 25,1-13 ==


22. Pátek I pták nachází svůj domov, hnízdo vlaštovka, kam si ukládá své mladé, u tvých oltářů, Pane zástupů, Králi, Bože můj! Žalm 84,4 R

Ježíš praví: Kdežkoli shromáždí se dva nebo tři ve jménu mém, tuť jsem já uprostřed nich. Matouš 18,20 K

== Židům 13,17-21 == Matouš 25,14-30 ==


23. Sobota Hospodin jest můj pastýř, nebudu míti nedostatku. Žalm 23,1 K

Pavel píše: Ve všem se prokazujeme jako Boží služebníci, v mnohé vytrvalosti, v souženích, tísni, úzkostech, máme proč se rmoutit, a přece se stále radujeme; jsme chudí, a přece mnohé obohacujeme; nic nemáme, a přece nám patří vše. 2.Korintským 6,4.10

== Zjevení 20,11-15 == Matouš 25,31-46 ==

Poslední neděle církevního roku (Neděle věčnosti)

Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří. Lukáš 12,35

Chraň si světlo, abys také jiným svítil, neboť
pouhý odlesk činí důvěryhodnými záclony temna.


24. Neděle Pro spravedlivého je zaseto světlo, radost pro ty, kteří mají přímé srdce. Žalm 97,11

Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. Matouš 5,4

Již ničeho se nelekám,
nechť přijde žal a tíž,
jen když mě k lásce povede
a láskou - k Bohu blíž!
- 259,6 -

== Matouš 25,1-13 == Zjevení 21,1-7 == Žalm 126 ==


25. Pondělí Ty i tvoje potomstvo budete mou smlouvu zachovávat ve všech pokoleních. 1.Mojžíšova 17,9

Bůh nás učinil způsobilými sloužit nové smlouvě. 2.Korintským 3,6

== Židům 12,18-25 == Izaiáš 40,1-11 ==


26. Úterý Stezku života mi dáváš poznat. Žalm 16,11

Nedbám na to, co je za mnou a ženu se k tomu, co je přede mnou. Filipským 3,13 P

== 1.Petrova 1,13-21 == Izaiáš 40,12-25 ==


27. Středa Buďte svatí, neboť já Hospodin, váš Bůh, jsem svatý. 3.Mojžíšova 19,2

Z vlastní vůle nám dal zroditi se slovem pravdy, abychom byli prvotinou jeho tvorů. Jakubova 1,18 Ž

== 1.Korintským 3,9-15 == Izaiáš 40,26-31 ==


28. Čtvrtek Navrať se, Hospodine, vysvoboď mou duši, pomoz mi pro své milosrdenství! Žalm 6,5 Z

Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí! Matouš 7,11

== 1.Tesalonickým 5,9-15 == Izaiáš 41,1-7 ==


29. Pátek Jako se slitovává otec nad dětmi, tak se Pán slitovává nad těmi, kdo se ho bojí. Žalm 103,13 Ku

Ježíš praví: Pravím vám, že mnozí od východu i západu přijdou a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem v království nebeském. Matouš 8,11

== Židům 13,10-16 == Izaiáš 41,8-13 ==


30. Sobota Poznáš, že jsem já Hospodin, a že nebývají zahanbeni, kteříž na mne očekávají. Izaiáš 49,23 K

Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. Římanům 12,12

== Zjevení 21,10-27 == Izaiáš 41,14-20 ==


LISTOPAD 2019: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2019: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | prosinec]