[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2019: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

BŘEZEN 2019

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Upněte se srdcem k Hospodinu a služte jenom jemu. 1.Samuelova 7,3

Nyní, zde, na této cestě odevzdávám ti svůj hlas.
Nechť jsi to ty, kdo jde a mluví, kdo mou rukou koná tvé dílo.


Ženy zvou ke světovému dni modliteb


1. Pátek Hospodin razí cestu mořem, dravými vodami stezku. Izaiáš 43,16

V ničem se nestrachujete protivníků. Filipským 1,28

== 2.Timoteovi 3,10-17 == 1.Samuelova 2,27-36 ==

1457 Začátek jednoty bratrské v Čechách


2. Sobota Člověk nežije pouze chlebem, ale vším, co vychází z Hospodinových úst. 5.Mojžíšova 8,3

Slova, která jsem k vám mluvil, jsou Duch a jsou život. Jan 6,63

== Matouš 13,31-35 == 1.Samuelova 3,1-21 ==

Estomihi (Budiž mi pevnou skalou. Žalm 31,3 )

Hle, jdeme do Jeruzaléma a na Synu člověka se naplní všechno, co je psáno u proroků. Lukáš 18,31

Dva, kteří se nenávidí, lhou či mají ze sebe strach,
prostě se nemají rádi - i to je příliš mnoho lidí na zemi.


3. Neděle Hospodin stojí po pravici nuznému, aby ho zachoval od těch, kteříž odsuzují život jeho. Žalm 109,31 K

Když na Ježíše nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl: "Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ni kamenem!" Jan 8,7

Pomoz, Bože milý,
abych měl dost síly,
abych měl dost síly
bližním odpustit.
- ZCČSH 312,2 -

== Marek 8,31-38 == 1.Korintským 13,1-13 == Žalm 62 ==


4. Pondělí Kdo je jako Hospodin, náš Bůh, jenž tak vysoko trůní, sestupuje níže, aby viděl na nebesa a na zemi, nuzného pozvedá z prachu, z kalu vytahuje ubožáka? Žalm 113,5-7

Ježíš Kristus byl způsobem bytí roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. Filipským 2,6-7

== Lukáš 13,31-35 == 1.Samuelova 4,1-11 ==


5. Úterý Stezka spravedlivých je jak jasné světlo, které svítí stále víc, až je tu den. Přísloví 4,18

Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. Jan 8,12

== Lukáš 5,33-39 == 1.Samuelova 4,12-22 ==


Začátek postní doby


6. Středa Rozjasni tvář nad svým služebníkem, ve svém milosrdenství mě zachraň. Žalm 31,17

Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. Lukáš 1,46-48

== Matouš 6,16-21 == 1.Samuelova 5,1-12 ==


7. Čtvrtek Hospodin je útočiště svého lidu a záštita synů Izraele. Joel 4,16

Nalezli jsme útočiště v tom, abychom dosáhli naděje ležící před námi. Tato naděje jest kotvou duše bezpečnou a pevnou. Židům 6,18-19 Ž

== Koloským 3,5-11 == 1.Samuelova 6,1-7,1 ==


8. Pátek Já jsem Hospodin, toť jest jméno mé, a slávy své jinému nedám, ani chvály své rytinám. Izaiáš 42,8 K

Máme jediného Boha Otce, z něhož všecko, a my v něm, a jednoho Pána Ježíše Krista, skrze něhož všecko, i my skrze něho. 1.Korintským 8,6 K

== Římanům 7,14-25 == 1.Samuelova 7,2-17 ==


9. Sobota Jako jsem nad nimi bděl, abych rozvracel a podvracel, bořil a ničil a škodil, tak budu nad nimi bdít, abych budoval a sázel, je výrok Hospodinův. Jeremiáš 31,28

Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu, nýbrž abychom došli spásy skrze našeho Pána Ježíše Krista. 1.Tesalonickým 5,9

== Zachariáš 7,2-13 == 1.Samuelova 8,1-22 ==

Invocavit (Vzývati mne bude a vyslyším jej. Žalm 91,15 )

Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy. 1.Janova 3,8b

Ví se sice, že satan mate, ale už se neví,
že on mate jinak, než se má za to, že mate.


10. Neděle Když jsem mlčel, byl jsem sžírán do kostí, dnem i nocí mne tížila tvá ruka. Konečně jsem se ti přiznal ke špatnosti. Žalm 32,3.4.5 R

Je radost před anděly Božími nad jedním hříšníkem, který činí pokání. Lukáš 15,10

Protož jsem umínil
hříchů netajiti,
než v čem jsem provinil,
Pánu se kořiti.
A jak se to stalo,
milosti jsem došel,
srdce mé zplesalo,
zármutek můj odšel.
- EZ 493,3 -

== Matouš 4,1-11 == Židům 4,14-16 == Žalm 64 ==


11. Pondělí Procítiv Jákob ze sna svého, řekl: V pravdě Hospodin jest na místě tomto, a já jsem nevěděl. 1.Mojžíšova 28,16 K

Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy! 2.Korintským 6,2

== 2.Tesalonickým 3,1-5 == 1.Samuelova 9,1-14 ==


12. Úterý Nebudeš dychtit po ženě svého bližního. 5.Mojžíšova 5,21

Láska neudělá bližnímu nic zlého. Římanům 13,10

== Jób 1,1-22 == 1.Samuelova 9,15-10,16 ==


13. Středa Nad tvou pomocí mé srdce plesá. Žalm 13,6 R

Trápí někoho z vás něco? Ať se modlí! Má někdo radost? Ať zazpívá duchovní píseň! Jakubova 5,13 J

== 5.Mojžíšova 8,11-18 == 1.Samuelova 10,17-27 ==


14. Čtvrtek Jsem druhem všech, kteří se tě bojí a tvých ustanovení se drží. Žalm 119,63

Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte. Koloským 3,16

== Jakubova 4,1-10 == 1.Samuelova 11,1-15 ==


15. Pátek Uplatňujte právo a spravedlnost, vysvobozujte oloupeného z rukou utiskovatele, netýrejte bezdomovce, sirotka a vdovu, nedopouštějte se násilí. Jeremiáš 22,3

Žijte jako děti světla; ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Efezským 5,8-9

== Židům 2,11-18 == 1.Samuelova 12,6-25 ==


16. Sobota Bůh je spravedlivý, miluje spravedlnost. Žalm 11,7 F

Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. Matouš 5,48

== Římanům 6,12-18 == 1.Samuelova 13,1-23 ==


Den modliteb za utlačované a pronásledované křesťany

Reminiscere (Rozpomeň se na slitování svá, Hospodine. Žalm 25,6 )

Bůh prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Římanům 5,8

Zdaž i v pekle nejtemnějším hříšník co stvoření Boží
není neproměnným odpadem, ale druhotnou surovinou?


17. Neděle Otec seznámí s tvou věrností své syny. Izaiáš 38,19

Nechte děti a nebraňte jim jít ke mně; neboť takovým patří království nebeské. Matouš 19,14

Má Pán Ježíš, má mě rád,
dí to Písmo nastokrát.
Vím, že dítky miluje,
žehná je a celuje.
Zve i mě a má mě rád,
dí to Písmo nastokrát.
- ZCČSH 19,1 -

== Jan 3,14-21 == Římanům 5,1-11 == Žalm 10 ==


18. Pondělí Běda těm, kdo nařizují ničemná nařízení, nuzným odnímají možnost obhajoby, utištěné mého lidu zbavují práva! Izaiáš 10,1.2

A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Římanům 12,2

== 1.Mojžíšova 37,3-36 == 1.Samuelova 14,1-15 ==

1619 Zahájení zemského sněmu v Praze


19. Úterý Všechno tvorstvo pozná, že já Hospodin jsem tvůj spasitel a tvůj vykupitel. Izaiáš 49,26

S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden král vystrojil svatbu svému synu. Služebníci vyšli na cesty a shromáždili všechny, které nalezli, zlé i dobré; a svatební síň se naplnila stolovníky. Matouš 22,2.10

== Jób 2,1-10 == 1.Samuelova 15,1-35 ==


20. Středa Cožkoli mluvil Hospodin, činiti a poslouchati budeme. 2.Mojžíšova 24,7 K

Kdo činí vůli mého Otce v nebesích, to je můj bratr, má sestra i matka. Matouš 12,50

== Jan 16,29-33 == 1.Samuelova 16,1-13 ==

1619 Zemřel císař Matyáš Habsburský.


21. Čtvrtek Hospodin sehnuté napřimuje. Žalm 146,8

Tak jste nás, bratří, ve vší naší tísni a soužení potěšili svou vírou. Nyní jsme zase živi, když vy pevně stojíte v Pánu. 1.Tesalonickým 3,7-8

== 1.Janova 1,8-6 == 1.Samuelova 16,14-23 ==


22. Pátek Zjev svým služebníkům svoje dílo, jejich dětem všechnu slávu svou! Žalm 90,16 R

Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější? Matouš 6,26

== 2.Korintským 13,3-9 == 1.Samuelova 17,1-30 ==


23. Sobota Podlé rady své veď mne, a potom v slávu přijmeš mne. Žalm 73,24 K

Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval. Nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce. 2.Timoteovi 4,7-8

== Galatským 2,16-21 == 1.Samuelova 17,31-58 ==

Oculi (Stále upínám své oči k Hospodinu. Žalm 25,15 )

Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží. Lukáš 9,62

Namáháme se za ním. Ale pokud nás poutá
lano sobeckých závislostí, marně pracují vesla.


24. Neděle Pane, jsem zmožen, přijď mi na pomoc! Izaiáš 38,14 J

Když Ježíš vstoupil do domu Petrova, spatřil, že jeho tchyně leží v horečce. Dotkl se její ruky a horečka ji opustila; i vstala a obsluhovala ho. Matouš 8,14-15

Má síla umdlévá,
než k službě dospěje,
v mé síle oheň neplane,
dech jarní nevěje.
Má síla pronikne
jen tebou protčena,
má korouhev jen sílou tvou
v boj bude nesena.
- 284,2 -

== Lukáš 9,57-62 == Efezským 5,1-9 == Žalm 34 ==


25. Pondělí Synové tvého lidu říkají: "Panovníkova cesta není správná." Nejsou však správné jejich cesty. Ezechiel 33,17

Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání. Jan 14,15

== Lukáš 14,25-35 == 1.Samuelova 18,1-16 ==


26. Úterý Hříchů mladosti mé a přestoupení mých nezpomínej, ale podlé milosrdenství svého pamětliv buď na mne pro dobrotu svou, Hospodine. Žalm 25,7 K

Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni! Efezským 2,4-5

== Jób 7,11-21 == 1.Samuelova 20,1-23 ==


27. Středa Neboj se, muži vzácný, pokoj tobě! Vzchop se, vzchop se! Daniel 10,19

Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí! Jan 14,27

== Matouš 13,44-46 == 1.Samuelova 20,24-21,1 ==


28. Čtvrtek Nebudete pokoušeti Hospodina Boha svého. 5.Mojžíšova 6,16 K

Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Matouš 6,10

== Matouš 19,16-26 == 1.Samuelova 23,1-18 ==


29. Pátek Postaví se a bude je pást v Hospodinově moci. Micheáš 5,3

Všechny čeledi země uzří Syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velkou mocí a slávou. Matouš 24,30

== Matouš 10,34-39 == 1.Samuelova 24,1-23 ==


30. Sobota Nepřidáš se k většině, páchá-li zlo. 2.Mojžíšova 23,2

Setrvejte v bratrské lásce. Židům 13,1 J

== Galatským 6,11-18 == 1.Samuelova 25,1-17 ==

Laetare (Veselte se s Jeruzalémem. Izaiáš 66,10 )

Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek. Jan 12,24

Nežehrej na svou malost; i v pozemském květináči
je možno pěstovat nedozírný nebeský ráj.


31. Neděle Kdo miluje peníze, nenasytí se penězi; a kdo miluje hojnost, nebude míti užitku. Kazatel 5,10 K

Opatřte si měšce, které se nerozpadnou, nevyčerpatelný poklad v nebi, kam se zloděj nedostane a kde mol neničí. Neboť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. Lukáš 12,33-34

Užívat bývalo mojí tužbou,
teď však chci tobě žít věrnou službou.
Tváře své neskrývej, na mne se podívej,
víc lásky, Pane dej, jen lásky víc.
- ZCČSH 21,2 -

== Jan 12,20-24 == 2.Korintským 1,3-7 == Žalm 84 ==


BŘEZEN 2019: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2019: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]