[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 | HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018]
HESLA 2019: [kalendář | denní modlitby | perikopy | O historii Hesel]
[leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]


HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ

2019

Heslo roku:

Hledej pouze mír, jak lovec za ním jdi.

Žalm 34, 15b F


Dnešní Heslo:


K disposici na tomto serveru jsou tisknutelné a zdrojové soubory pro generování Hesel v různých formátech a zejména pak PDF soubory včetně makety, kterou si můžete sami vytisknout a složit.

Lépe ovšem uděláte, když si Hesla objednáte – hromadně u vydavatele – anebo rovnou zakoupíte v křesťanských knihkupectvích, e-shopech a sborech různých evangelických církví.

Rovněž můžete zobrazovat Heslo dne na svých webových stránkách začleněním funkcí javascriptu.

Přípravu celého ročníku Hesel každý rok dokumentujeme na Wikiverzitě: Projekt: Hesla Jednoty bratrské. Konkrétně, přípravu Hesel JB na rok 2020 můžete sledovat na stránce: Projekt: Hesla Jednoty bratrské/2020

Zejména upozorňujeme na seznam kulatých výročí, která daný rok připomínáme:

Komunikovat s námi můžete nejlépe na diskusních stránkách projektu:

Další možností je, že navštívíte naší facebookovou stránku Hesla Jednoty bratrské

Oficiální stránka německého vydavatele Hesel je http://www.losungen.de.

Předběžná stránka Hesel na rok 2020 je zde: http://hesla.dulos.cz/hes20idx.htm


OBSAH


Úvodní slovo k 289. ročníku Hesel

Usiluj o pokoj a nechej se jím vést! Žalm 34, 15b

Milé čtenářky, milí čtenáři !

Žijeme v době, která se rychle mění. Krátké zprávy, SMS a Twitter nahrazují delší rozmluvy a dopisy. Mnohá slova a významy vystupují do popředí, ve snaze znamenat něco nového. Je skoro neuvěřitelné, že Hesla existují již od roku 1731: krátké biblické texty pro každý den roku. A tato slova nám chtějí darovat naději, odvahu a útěchu.

Také heslo roku 2019, které bylo při přípravě těchto Hesel zvoleno Ekumenickou pracovní společností biblického čtení (ÖAB), je významná a závažná výzva. Připomíná nám, co současný svět naléhavě potřebuje. Tato biblická výzva nám může připadat samozřejmá a zcela obyčejná. My ale také víme, že není jednoduché nacházet pokoj, klid a mír. Stále je kolem nás tolik konfliktů, které jsou příčinou násilí a válek.

Žalmista má na mysli především děti, když říká: „Kdo je ten, který má rád život a chce prožívat dobré dny?“ Snímky podvyživených dětí, dětí na útěku, které trpí násilím a válkami, nemáme před očima jen v období Vánoc. Tehdy je touha po klidu a míru obzvláště silná. Andělská zvěst pastýřům vyhlašuje pokoj a mír spojený se jménem Ježíš, s Kristem. V tomto dítěti přichází na svět mezi lidi mír Boží. Důvěrou v tohoto Spasitele můžeme překonat naše obavy. V Žalmu 34 také čteme: „Ti kdo jej vyhlížejí, budou zářit radostí...“. Ten, kdo spoléhá na Ježíše, dokáže překonat obavy a osvobodit se z beznaděje. Jestliže dokážeme nalézt tento pokoj a mír, cosi na světě se změní. Mír a klid začne působit v nás, třeba jenom v drobnostech: neoplácet stejnými prostředky, ale dobrem odpovídat na zlo. Naštěstí je mnoho lidí na světě, kteří o toto usilují - na všech kontinentech světa.

Mimo denních zpráv spojuje nás při čtení Hesel společné naslouchání každodenní Boží zvěsti. Tato slova nás chtějí povzbudit k důvěře v Boží dobrotivost, a k tomu nám poskytují zcela praktické poznatky. Hesla, která každoročně vycházejí v téměř 60 jazycích, nám připomínají, že v Ježíši Kristu můžeme nacházet pokoj a mír.

Ochranovská Jednota bratrská vám přeje mnoho radosti při „Hledání a následování“. Vyplatí se to každý den.

Vaše Ochranovská Jednota bratrská


Výročí 2019

Nejstarším staročeským překladem Žalmů byl zřejmě meziřádkový (interlineární) překlad z Vulgaty z XIII. století, který se však zachoval až v pozdějších opisech. Na obálku letošních Hesel jsme vybrali ukázku ze žaltáře Wittemberského ze XIV. století:

    Diverte a malo et fac bonum
    inquire pacem et persequere eam

    Otwrat sie ot zleho a vczyn dobre
    hleday pokogie y chod po nem.

Básnický překlad hesla roku od Viktora Fischla:
Hledej pouze mír, jak lovec za ním jdi
dobře odpovídá Lutherovu překladu z německých Losungen:
Suche Frieden und jage ihm nach!
Vždyť Jäger - to je lovec. Jiné překlady se s hebrejským slovesem R-D-F vyrovnávají obraty usiluj o něj, stíhej jej, hoň se za ním, žeň se za ním. Kraličtí: Hledej pokoje, a stíhej jej. A Vulgata má persequere eam - a všichni víme, co znamená persekuce, pronásledování.

Žalmistovo vyjádření je provokativní: Namísto zvěře či nepřítele máme pronásledovat mír? Pražská defenestrace 1419 odstartovala období husitských bouří. A v roce 1619 v Českém království už naplno hořela třicetiletá válka jako důsledek defenestrace v minulém roce. Před 400 i před 600 lety se náboženské problémy vyřizovaly pomocí zbraní. Jan Želivský i mistři Pražské university řešili otázku, zda je možno víru hájit s mečem v ruce. Odpověď byla kladná. A stejná otázka i stejná odpověď padla i o dvě stě let později.

V odpovědi na husitské války se zrodila jednota bratrská jako společenství tichých v zemi. Ponaučena Petrem Chelčickým pochopila, že válčení na poli bitevním i politickém odvádí od toho podstatného boje - boje duchovního.

Avšak po sto padesáti letech to byli ponejvíce stavové, hlásící se k jednotě bratrské, kteří spolu s lutherány volali do zbraně. A v roce 1619 asi ještě mnozí věřili, že Bůh dal evangelickým zbraním vybojovat tu správnou víru. O řešení problémů smírnou cestou tehdy usiloval bratr Karel starší ze Žerotína - na rozdíl od Václava Budovce z Budova a dalších bratří v Čechách.

Násilí či nenásilí? Odpověď můžeme hledat i při čtení letošních Hesel. Linie let 1419 a 1619 doplníme vzpomínkami na události roku 1969, kdy řada vesměs mladých lidí jako prostředek boje proti vnějšímu násilí zvolila násilí proti vlastnímu tělu. Nevíme, zda si Jan Palach uvědomil, že svůj protestní čin sebeobětování se za svobodu vykonal na den přesně 550 let poté, co císař Zikmund pod pohrůžkami vyzval svého bratra Václava IV. k normalizaci poměrů v Čechách. Zato my si už neuvědomujeme, že Palachova činu následovaly tři desítky dalších osob.

Z historických výročí můžeme ještě připomenout rok 1519, kdy byl v Mladé Boleslavi vytištěn kancionál Lukáše Pražského Kniha zpěvuov a chval božských. Tento kancionál sloužil jako předloha pro další edice bratrských kancionálů, bohužel se ale žádný výtisk nedochoval. Namísto něj nám letošní zadní obálka připomene 450. výročí úmrtí bratrského biskupa Matěje Červenky († 13.12.1569): jeho překlad Žaltář Davida svatýho, proroka a krále velikýho vyšel tiskem v roce 1562 a zachoval se alespoň v jednom neúplném exempláři, uloženém ve Vědecké knihovně v Olomouci. Červenkův žaltář ovlivnil pozdější bratrské překlady, včetně kralické Šestidílky.

    Odchyl se od zlého a čiň dobré:
    hledey pokoge a stijhej gey.


Použité překlady bible

Biblické verše byly přednostně vybírány z Ekumenického překladu: Bible, písmo svaté Starého i Nového zákona, vyd. Česká biblická společnost, Praha 2005 (podle vydání z roku 1985); použito s laskavým svolením ČBS.

Asi v sedmině případů – kde byl text přesnější či přiléhavější a kde to nebylo na úkor srozumitelnosti pro dnešního čtenáře – byla zvolena Bible kralická, poslední vydání z roku 1613: Bible svatá aneb všecka svatá písma Starého i Nového zákona – označeno písmenem K za číslem verše.

V další sedmině případů, kdy s ohledem na předlohu v německých Losungen byly výše uvedené překlady málo vyhovující, byl vybrán text i z jiných překladů – označeno příslušným písmenem za číslem verše:

Písně o nedělích a jiných významných dnech byly vybírány převážně z Bratrského zpěvníku, 4. vydání, Jednota bratrská v ÚCN, Praha 1954. Na konci sloky je uvedeno číslo písně v tomto zpěvníku a číslo sloky.

Pokud byly vybrány i písně z jiných zpěvníků, platí následující označení:

Dvojverší, laděná k heslům měsíců a týdnů, vybíral Miroslav Matouš ze svých básnických sbírek Uhel a křída (Karmelitánské nakladatelství 1995), Světla a stíny strun (Karmelitánské nakladatelství 1997) a Únik z Babylonu (Archa, Praha 2000).


Vysvětlení k soustavě Hesel

Pro každý den roku nabízí knížka Hesel tři obsahově související texty:

Nedělím předchází heslo pro celý následující týden. Neděle jsou zakončeny odkazy na čtení z evangelia, epištoly (či jiné novozákonní knihy) a ze žalmu; podobně je tomu u jiných významných dní. Doporučené texty kázání (označené v originále jako Predigt) uvádíme zvlášť jakožto "Perikopy.

Všední dny jsou zakončeny odkazy do dvou biblických míst pro každodenní čtení: První čtení je vybíráno z lekcionáře vydaného luterskou liturgickou konferencí a je vztaženo k tématu týdne (heslo týdne a nedělní evangelium). Na druhém místě stojí průběžné čtení ÖAB (Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen), které během čtyř let projde celým Novým zákonem a během sedmi let nejdůležitějšími knihami Starého zákona (letos: Gn 1-11, 1S, 2S, Př 10-24, Iz 40-55, Na, Tób nebo Jób, Mt, Ř, Jk). ÖAB vybírá rovněž hesla měsíců a heslo roku.


Denní modlitby

Neděle:
Církev Kristova. Dík za vzkříšení Kristovo a za Boží slovo. Prosba za zmocnění pro zvěstování a za požehnání pro všechny posluchače. Posvěcení neděle. Probuzení a obnova duchovního života, jednota v Duchu, bratrská láska. Prosba za rozličné církve a jejich společné svědectví.
Pondělí:
Služba církve ve světě. Zvěstování evangelia ve všech zemích. Duchovní růst ve sborech. Svědectví víry a lásky nekřesťanům. Vzdělání a vybavení spolupracovníků ke službě v církvích a ve společnosti. Evangelizace. Lékařská práce.
Úterý:
Rodina, škola, zaměstnání. Naše děti, rodiče, příbuzní, přátelé. Naše práce doma, na pracovišti. Osvědčování víry v denním životě. Výchova dětí, školy, internáty, učitelé,vychovatelé. Vyučování náboženství a křesťanské výchovy, práce s mládeží, schůzky mládeže.
Středa:
Naši bližní. Sousedé, kolegové v práci, obchodní přátelé. Pomoc a útěcha pro nemocné, slepé, hluché a pro všechny postižené. Ovdovělí, osamělí, vězňové, lidé bez přístřeší, nezaměstnaní, oběti útlaku a násilí. Diakonie − domovy pro seniory, ústavy s pečovatelskou službou, sociální dílo.
Čtvrtek:
Společnost. Národy a jejich vlády. Rozmáhání úsilí o mír a spravedlnost mezi národy. Ochrana před zneužitím sil vložených do lidských rukou, překonávání národnostní a rasové nenávisti. Cizinci v naší zemi, uprchlíci. Muži a ženy ve vedoucích postaveních na všech úrovních. Odpovědné zacházení s dary stvoření. Denní chléb. Zdar práce k Boží cti. Věrnost a pravdivost ve společném životě. Víra v Boží vedení ve světě a v Jeho moc léčit všechny rány.
Pátek:
Naše církev a sbor. Dík za spasitelné dílo Kristovo na kříži. Prosba za vyznání hříchů a za nové vylití Ducha, za posilu všech členů sboru ke vzájemné službě, za připravenost všech ke spolupráci na Božím díle. Prosba za zmocnění pro všechny, kteří jsou povoláni ke službě zvěstovat či pastýřsky vést sbor. Duch lásky a jednoty, budování a zachování naší práce. Služba Hesel k povzbuzování jednoty, požehnání přípravy knížky Hesel a pro její čtenáře. Přímluvné modlitby za církev Kristovu doma i ve světě.
Sobota:
Pohled zpět a výhled. Díky za Boží dary a vedení týdnem. Prosba za odpuštění přestupků a provinění. Požehnání pro neděli. Přímluvné modlitby za Izrael, lid Staré smlouvy. Připravenost církve Kristovy na jeho druhý příchod. Radostná naděje věčné slávy.
Denně 21.00 hod.: Prosby za ochranu Země před ohrožením každou lidskou zlovůlí.


Modlitební stráž Jednoty bratrské

* Datum začíná o den dříve vzhledem k rozdílným časovým pásmům

Rozpis modlitební stráže pro Ochranovský seniorát

Hodin
od–do
pátek
1. února
sobota
2. února
neděle
3. února
00–02 Železný Brod Praha Turnov
02–04 Koberovy Rovensko Ujkovice
04–06 Potštejn Tanvald Jablonec
06–08 Praha Turnov Jablonec
08–10 Rovensko Ujkovice Koberovy
10–12 Tanvald Železný Brod Potštejn
12–14 Turnov Jablonec Praha
14–16 Ujkovice Koberovy Rovensko
16–18 Železný Brod Potštejn Tanvald
18–20 Jablonec Praha Turnov
20–22 Koberovy Rovensko Ujkovice
22–24 Potštejn Tanvald Železný Brod


Vydání Hesel v rozličných jazycích

Hesla jsou rozšířena do celého světa a v současnosti jsou vydávána ve více než 60 jazycích v Evropě, Africe, Asii a Americe:

afrikaans, albánština, amharština, arabština, angličtina (britská a americká), balinézština (indonéština), basaa, batak, bečuánština (setswana), bemba, bulharština, čeština, čičewa (Malawi), čínština (tradiční a zjednodušená), dánština, dolnoněmčina, estonština, finština, francouzština, gruzínština, hindština, hmong, chorvatština, indonézština, inuktetuk (eskymáčtina), islandština, italština, japonština, kinyarwanda, kirundi, kisuaheli, korejština, lotyština, lužická srbština, maďarština, mayangna, miskito, němčina (německá a švýcarská), nepálština, nizozemština, ovambo, papiamento, pedi, perština, polština, portugalština, rongmei-naga, rumunština, ruština, rwandština, slovenština, simalungun, sisvati, sotho, surinamština (sranan tongo), srbština, syrština-aramejština, svahilština, španělština, švédština, tamil, thajština, tibetština, timbuku (mbukushu), tok pisin, tswana, turečtina, urijština, venda, vietnamština, xhosa, zulština.

Hesla vycházejí také v původních biblických jazycích, tj. hebrejština a řečtina, a ve slepeckém písmu.


Tištěná Hesla – tiráž

Hesla Jednoty bratrské na rok 2019

Podle německé předlohy "Die Losungen der Herrnhuter Brüdergemeine für das Jahr 2019" do češtiny převedl Miroslav Matouš, předmluvu přeložil Viktor Kalista.

Sazbu v programu TeX za použití rodiny písem Jannon Text Moderne Františka Štorma a obálku připravili Slávek a Petr Heřmanovi.

Zvláštní poděkování patřípracovníkům vědecké knihovny ve Wittenbergu (Solvejg Böttcher, Anna Poltorak, Matthias Piontek) a Mgr. Rostislavu Krušinskému z Vědecké knihovny Olomouc za pomoc při poskytnutí faksimilí, Dr. Robertu Dittmannovi z ÚČJTK FF UK a Dr. Jiřímu Justovi z HÚ AV ČR za cenné připomínky, manželce Aleně Heřmanové za pomoc i toleranci, korektorce Elišce Bernardové a dalším.

K tisku připravil a vydal
Petr Heřman - DÚLOS
Malá Štěpánská 6, 120 00 Praha 2

mobil: 607 726 481

http://www.dulos.cz,
e-mail: hesla@dulos.cz
v září 2018 jako svou 21. publikaci

Vydání první, 160 stran formátu A6.
Náklad 3400 výtisků brožovaných a 200 výtisků v pevné vazbě.

Vyrobil ERMAT Praha, s.r.o.
Ruční vazbu u pevně vázaných výtisků zhotovila rodina Dyntarova, Knihařství Vamberk.

Doporučená maloobchodní cena – brožovaný výtisk: 50,- Kč, výtisk v pevné vazbě: 90,- Kč.

Tato Hesla vycházejí od r. 1996 rovněž na Internetu.
Najdete je na adrese: http://hesla.dulos.cz

Hesla Jednoty bratrské na rok 2019 objednávejte v evangelických sborech anebo přímo u vydavatele během srpna–září 2019.

Copyright

Copyright © 2018 Petr Heřman – DÚLOS

Original copyright © 2018 Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut

Translation © 2018 Miroslav Matouš, předmluva: Viktor Kalista

Cover © 2018 Slávek Heřman, Petr Heřman.

Na přední obálce je použito několik veršů z Wittenberského žaltáře: Psalterium Wittenbergense, Böhmen, 14. Jh., Blatt 50 verso; Bibliothek des Evangelischen Predigerseminars Wittenberg, Sign. A VI 6.

Na zadní obálce je použita stránka Červenkova žaltáře: Vědecká knihovna v Olomouci, Sign. 32.676.

ISBN 978-80-88199-04-5 (brožovaná)

ISBN 978-80-88199-05-2 (pevná vazba)

ISSN 1213-1547

Úprava do HTML: Petr Heřman


[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 | HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018]
HESLA 2019: [kalendář | denní modlitby | perikopy | O historii Hesel]
[leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]