[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2019: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | říjen | listopad | prosinec]

ZÁŘÍ 2019

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: Co jest platno člověku, by pak všecken svět získal, a své duši uškodil? Matouš 16,26 K

Kdo chceš urvat životu co nejvíc, představ si délku moře,
úsečku délky, kam doplaveš, zlomek úsečky, kde stačíš utonout.

11. neděle po sv. Trojici Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. 1.Petrova 5,5

O mnohých zvučných jménech, známých celému světu,
vševědoucí Bůh má nejméně informací.


1. Neděle Chválu vzdejte Pánu pánů, jeho milosrdenství je věčné. Jedině on koná velké divy, jeho milosrdenství je věčné. Žalm 136,3.4

Dík budiž Bohu z nevymluvného daru jeho. 2.Korintským 9,15 K

Dej duši mé, Pane,
tvé svatosti víc,
tvým jasem ať plane
mé nitro i líc;
když bolest mne kruší,
dej pevně mi stát,
víc pokory v duši
rač, Ježíši, dát!
- ZCČSH 179,1 -

== Lukáš 18,9-14 == Efezským 2,4-10 == Žalm 113 ==


2. Pondělí Hospodin praví: Smiluji se, nad kýmž se smiluji, a slituji se, nad kýmž se slituji. 2.Mojžíšova 33,19 K

Není rozdílu: všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy; jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí. Římanům 3,22-24

== Matouš 23,1-12 == Matouš 12,46-50 ==


3. Úterý Budu očekávat Hospodina, ačkoli skryl tvář před domem Jákobovým. Izaiáš 8,17

Jsme tedy stále plni důvěry, neboť víme, že pokud jsme doma v tomto těle, nejsme doma u Pána - žijeme přece z víry, ne z toho, co vidíme. 2.Korintským 5,6-7

== 1.Samuelova 17,38-51 == Matouš 13,1-9.18-23 ==


4. Středa To, co jsme slyšeli, poznali my, co nám otcové vyprávěli, nemáme před dětmi zamlčet. Žalm 78,3-4 R

Když někdo zapálí lampu, nepostaví ji pod kbelec, nýbrž na svícen, i svítí všem v domě. Matouš 5,15 Ž

== Jan 8,3-11 == Matouš 13,10-17 ==


5. Čtvrtek Raduj se nebe! Jásej země! Mezi pohany říkejte: To Jahve vládne! 1.Paralipomenon 16,31 J

Při Ježíšově jménu má pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí. Filipským 2,10 P

== 1.Petrova 5,1-5 == Matouš 13,24-43 ==


Ekumenický den stvoření


6. Pátek Aj, jak dobré a jak utěšené, když bratří v jednomyslnosti přebývají! Nebo tu udílí Hospodin požehnání i života až na věky. Žalm 133,1.3 K

Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému. Římanům 12,10

== Lukáš 22,54-62 == Matouš 13,31-35 ==


7. Sobota Aj ten, kdož se zpíná, tohoť duše není upřímá v něm, ale spravedlivý z víry své živ bude. Abakuk 2,4 K

Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším. Matouš 11,29

== Izaiáš 26,1-6 == Matouš 13,44-46 ==

12. neděle po sv. Trojici Třtiny nalomené nedolomí, a lnu kouřícího se neuhasí, ale soud podlé pravdy vynášeti bude. Izaiáš 42,3 K

Ten zdánlivě bezmocný na Nebesích ví, co činit,
aby dějiny nemířily od ničeho k ničemu.


8. Neděle Vložil jsem na svého služebníka svého ducha, aby vyhlásil soud pronárodům. Izaiáš 42,1

Ježíš praví: Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Jan 18,37

V svém chovej lid svůj pokoji,
buď při něm, ať vždy ostojí,
dař duši jeho čistotou
a mysl svatou prostotou.
- EZ 252,6 -

== Marek 7,31-37 == Skutky 9,1-20 == Žalm 78,1-31 ==


9. Pondělí Lide můj, co jsem ti udělal? Jaké potíže jsem ti působil? Odpověz mi. Micheáš 6,3

Otec řekl svému staršímu synovi: Synu, ty jsi stále se mnou a všecko, co mám, je tvé. Ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a je nalezen. Lukáš 15,31-32

== Matouš 9,27-34 == Matouš 13,47-52 ==


10. Úterý Bůh jest slunce a pavéza. Žalm 84,12 K

Pavel píše: Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši. Filipským 4,19

== Marek 3,1-12 == Matouš 13,53-58 ==


11. Středa Nepřevrátíš právo, nebudeš nikomu stranit, nepřijmeš úplatek. Úplatek oslepuje oči moudrých a překrucuje slova spravedlivých. 5.Mojžíšova 16,19

Odstup od nepravosti každý, kdož vzývá jméno Kristovo. 2.Timoteovi 2,19 K

== Skutky 9,31-35 == Matouš 14,1-12 ==


12. Čtvrtek Eliáš prosil: Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě. 1.Královská 18,37

Pavel píše: Za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost; abyste rozpoznali, na čem záleží. Filipským 1,9-10

== Jakubova 5,13-16 == Matouš 14,13-21 ==


13. Pátek Proč dopřává Bůh bědnému světlo, život těm, kdo mají v duši hořkost, kdo toužebně čekají na smrt - a ona nejde? Jób 3,20-21

Protože Ježíš prošel zkouškou utrpení, může pomoci těm, na které přicházejí zkoušky. Židům 2,18

== Matouš 12,15-21 == Matouš 14,22-36 ==


14. Sobota Vzbudím nad nimi pastýře jednoho, kterýž je pásti bude. Ezechiel 34,23 K

Ježíš praví: Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a ony znají mne. Jan 10,14

== Izaiáš 57,15-19 == Matouš 15,1-20 ==

13. neděle po sv. Trojici Cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili. Matouš 25,40

Věříš-li, že bys jako největší proti větším hájil malé,
sniž se tam, kde pomáhají opomíjení nejmenší.


15. Neděle Miluji tě z hloubi srdce svého, Bože, ty sílo má! Žalm 18,2 F

V tom městě byla žena hříšnice. Začala Ježíšovy nohy smáčet slzami a otírat svými vlasy, líbala je a mazala vzácným olejem. Lukáš 7,37.38

Jest blahoslaven před Bohem,
kdo milosrdně činí,
kdo každému rád pomůže
a s každým dobře míní.
Bůh láskou svou ho nasytí
a smilováním podchytí
a milostí svou stíní.
- 287,5 -

== Lukáš 10,25-37 == 1.Janova 4,7-12 == Žalm 78,32-55 ==


16. Pondělí Hledejte dobrého a ne zlého, abyste živi byli. Amos 5,14 K

Nechť je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši. Filipským 2,5

== Matouš 12,1-8 == Matouš 15,21-28 ==

1741 Synod v Londýně: Pán Ježíš prohlášen Vrchním starším v Jednotě bratrské.


17. Úterý Kde jsou tví bohové, které sis udělal? Ať vstanou a zachrání tě ve zlý čas, vždyť máš tolik bohů, kolik měst, Judo. Jeremiáš 2,28

Ježíš vstal, pohrozil větrům i moři; a nastalo veliké ticho. Matouš 8,26

== Amos 5,4-15 == Matouš 15,29-39 ==

1419 Provolání všem věrným Čechům ze Bzí hory


18. Středa Z cesty svědectví tvých raduji se více, než z největšího zboží. Žalm 119,14 K

Každý zákoník, který se stal učedníkem království nebeského, je jako hospodář, který vynáší ze svého pokladu nové i staré. Matouš 13,52

== 5.Mojžíšova 24,10-22 == Matouš 16,1-12 ==


19. Čtvrtek Hospodin šel před nimi ve dne v sloupu oblakovém, a tak je cestou vedl, v noci ve sloupu ohnivém, a tak jim svítil. 2.Mojžíšova 13,21

Tím více se musíme držet toho, co jsme slyšeli, abychom nebyli strženi proudem. Židům 2,1

== Skutky 4,32-37 == Matouš 16,13-20 ==


20. Pátek Pokorní se znovu budou radovat z Hospodina a nejubožejší z lidí budou jásat vstříc Svatému Izraele. Izaiáš 29,19

Farizeové řekli učedníkům: "Proč váš Mistr jí s celníky a hříšníky?" Matouš 9,11 P

== Jakubova 2,5-13 == Matouš 16,21-28 ==


21. Sobota Bůh pravil Jákobovi: Já jsem Bůh, Bůh tvého otce. Já sestoupím do Egypta s tebou a já tě také určitě vyvedu. 1.Mojžíšova 46,3.4

Posilněte proto své zemdlené ruce i klesající kolena a vykročte jistým krokem. Židům 12,12-13

== Judova 1.2.20-25 == Matouš 17,1-13 ==

14. neděle po sv. Trojici Dobrořeč duše má Hospodinu, a nezapomínej se na všecka dobrodiní jeho. Žalm 103,2 K

Neměř vzácné hodnoty penězi; nedá se o nich sice říci,
že nestojí za nic, ale že je na nic nepřepočítáš.


22. Neděle Veď mě cestou své pravdy a vyučuj mě! Žalm 25,5

Váš učitel je jeden, Kristus. Matouš 23,10

Mou duši sílí slovem svým
a na cestu mne zve,
jež spravedlivým připravil
pro svaté jméno své.
- ZCČSH 79,2 -

== Lukáš 17,11-19 == Římanům 8,14-17 == Žalm 78,56-72 ==


23. Pondělí Luk mocného je zlomen, leč slábnoucí jsou opásáni silou. 1.Samuelova 2,4 J

Pavel píše: Ve všem se chováme jakožto Boží služebníci, v slovu pravdy, v moci Boží, skrze odění spravedlnosti, napravo i nalevo. 2.Korintským 6,4.7 K

== 5.Mojžíšova 26,1-11 == Matouš 17,14-21 ==


24. Úterý Dám jim srdce, aby poznali, že já jsem Hospodin. Jeremiáš 24,7

Ten, kdo nás spolu s vámi staví na pevný základ v Kristu a kdo si nás posvětil, je Bůh. On nám také vtiskl svou pečeť a do srdce nám dal svého Ducha jako závdavek. 2.Korintským 1,21-22

== Galatským 5,22-26 == Matouš 17,22-27 ==


25. Středa Budeš usilovat o spravedlnost, abys zůstal naživu. 5.Mojžíšova 16,20

Buďte pevně zakotveni ve víře a nedejte se odtrhnout od naděje evangelia, jež jste slyšeli, jež bylo kázáno všemu stvoření pod nebem. Koloským 1,23

== Filemonovi 1-16-22 == Matouš 18,1-14 ==


26. Čtvrtek V bázni před Hospodinem má člověk pevné bezpečí. Přísloví 14,26

Vím, komu jsem uvěřil. Jsem přesvědčen, že on má moc chránit, co mi svěřil, až do onoho dne. 2.Timoteovi 1,12

== 1.Paralipomenon 29,9-18 == Matouš 18,15-20 ==


27. Pátek Když člověk jí, pije a nalézá štěstí ve své práci, je to Boží dar. Kazatel 3,13 J

Chléb náš vezdejší dej nám dnes. Matouš 6,11 K

== Jan 13,31-35 == Matouš 18,21-35 ==


28. Sobota Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe. Žalm 55,23

Neztrácejte odvahu, neboť bude bohatě odměněna. Židům 10,35

== 2.Tesalonickým 2,13-17 == Matouš 19,1-12 ==

15. neděle po sv. Trojici Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. 1.Petrova 5,7

Odvažuji se běžet i plout; zchromnu-li, buď mými křídly,
a přijdu-li o vesla, staň se mi plachtou i větrem!


29. Neděle Nepomůže králi množství vojska, nezachrání síla hrdinu. Žalm 33,16 R

Když Herodes umřel, hle, anděl Hospodinův se ukázal ve snu Josefovi v Egyptě a řekl: Vstaň, vezmi dítě i jeho matku a jdi do země izraelské; neboť již zemřeli ti, kteří ukládali dítěti o život. Matouš 2,19-20

Byť proti mně i předivně
hříchů svod se rozmáhal,
však tys, Pane, vždycky za mne
nepřátele přemáhal;
mám-li tebe vůkol sebe,
Ducha tvého, milost tvou,
nebojím se, neděsím se,
že mne někdy přemohou.
- 321,2 -

== Matouš 6,25-34 == 1.Petrova 5,5-11 == Žalm 40 ==


30. Pondělí Ukládej si do měchu mé slzy; což je v svých záznamech nemáš? Žalm 56,9

Veleben budiž Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy, který nás těší v naší veškeré tísni, abychom my také mohli těšiti ty, kteří se octli v rozmanité tísni. 2.Korintským 1,3-4 Ž

== 1.Mojžíšova 16,6-14 == Matouš 19,13-15 ==

1419 Setkání husitů Na Křížkách – husitský kněz Koranda vyhlašuje zřízení Božího státu.


ZÁŘÍ 2019: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2019: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | říjen | listopad | prosinec]