[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2019: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | září | říjen | listopad | prosinec]

SRPEN 2019

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Jděte a hlásejte: Přiblížilo se nebeské království. Matouš 10,7 P

Jdeš-li za Bohem, sleduj pozorně svaté stopy,
neboť on nemusí kráčet cestou, kterou pokládáš za vytyčenou.


1. Čtvrtek Nebuď mi vzdálen, Hospodine, má sílo, pospěš mi na pomoc! Žalm 22,20

Pavel říká: Ale Bůh mi pomáhal až do dnešního dne, a tak zde stojím jako svědek před velkými i malými. Skutky 26,22

== Matouš 18,1-6 == Matouš 7,12-23 ==


2. Pátek Líbí-li se Hospodinu cesty člověka, vede ku pokoji s ním i jeho nepřátele. Přísloví 16,7

Milujte své nepřátele; čiňte dobře, půjčujte a nic nečekejte zpět. Vaše odměna bude hojná. Lukáš 6,35

== 1.Korintským 12,12-18 == Matouš 7,24-29 ==

1419 Václav IV. schválil nově zvolené novoměstské konšely.


3. Sobota Slyšte vy, kdo jste daleko, co jsem udělal, poznejte vy, kdo jste blízko, jaká je moje moc. Izaiáš 33,13 J

On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval všecko? Římanům 8,32

== Zjevení 3,1-6 == Matouš 8,1-4 ==

7. neděle po sv. Trojici Nejste už cizinci a přistěhovalci, nýbrž jste spoluobčané svatých a členové Boží domácnosti. Efezským 2,19 Ž

Je-li svět v Bohu, zdaž nejsme i my obsaženi
ve vesmírném domově od prvopočátku stvoření?


4. Neděle Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy. Izaiáš 6,3

Haleluja, ujal se vlády Pán Bůh náš všemohoucí. Radujme se a jásejme a vzdejme mu chválu. Zjevení 19,6-7

Ó Pane, rač nás věrně vést
tam, kde je cíl všech víry cest.
Dej spasení nám dojíti,
tvou slávu věčně patřiti.
- 312,6 -

== Jan 6,1-15 == Skutky 2,41-47 == Žalm 119,105-112 ==


5. Pondělí Hospodine, tys náš Otec! My jsme hlína, tys náš tvůrce, a my všichni jsme dílo tvých rukou. Izaiáš 64,7

Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky. Efezským 2,10

== Jan 6,47-56 == Matouš 8,5-13 ==


6. Úterý Blízko je ten, jenž mi zjedná spravedlnost. Kdo chce vést se mnou spory? Izaiáš 50,8

Ježíš řekl: Zachee, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě. Lukáš 19,5

== Matouš 22,1-14 == Matouš 8,14-17 ==

1619 Bitva u Dolních Věstonic – Moravané se ubránili císařskému vojsku


7. Středa A ty, Betléme efratský, ačkoli jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli, jehož původ je odpradávna, ode dnů věčných. Micheáš 5,1

Neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano, vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic. 1.Korintským 1,28

== Skutky 10,21-36 == Matouš 8,18-22 ==


8. Čtvrtek Hospodine, máš v rukou moc a sílu, nikdo se ti nemůže zpěčovat. 2.Paralipomenon 20,6

Tomu, jenž působením své moci mezi námi může učinit nade všechno víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků! Amen. Efezským 3,20-21

== 1.Korintským 10,16.17 == Matouš 8,23-27 ==


9. Pátek Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů. Zachariáš 4,6

Z moci Ducha a ve víře očekáváme spravedlnost, která je naší nadějí. Galatským 5,5

== Lukáš 22,14-20 == Matouš 8,28-34 ==


10. Sobota Neklaď s bezbožným ruky své, abys měl býti s ním svědek nepravý. 2.Mojžíšova 23,1 K

Podle svých slov budeš ospravedlněn a podle svých slov odsouzen. Matouš 12,37

== Zjevení 19,4-9 == Matouš 9,1-8 ==

8. neděle po sv. Trojici Žijte jako děti světla - ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Efezským 5,8.9

Jediný útlý paprsek, vztažený dálkou prostoru
z bílého bodu noci, znamená prolomení temna.


11. Neděle Hospodin vyčkává, chce se nad vámi smilovat. Izaiáš 30,18

Buď silný milostí Krista Ježíše. 2.Timoteovi 2,1

Slyš, Bože můj, pro spásu mou
a slávu jména svého,
teď při mně stůj a mocí svou
veď sám při zemdleného.
- EZ 187,1 -

== Matouš 5,13-16 == Efezským 5,8-14 == Žalm 4 ==


12. Pondělí Opěvovali Hospodina a vzdávali mu chválu a čest, že je dobrý, že jeho milosrdenství je věčné. Ezdráš 3,11

Celý zástup se radoval nad podivuhodnými činy, které Ježíš konal. Lukáš 13,17

== Matouš 7,7-12 == Matouš 9,9-13 ==


13. Úterý Na pastvách zelených pase mne, k vodám tichým mne přivodí. Duši mou očerstvuje. Žalm 23,2-3 K

Ježíš říká: Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti. Jan 10,10

== Lukáš 6,27-35 == Matouš 9,14-17 ==

1727 Požehnaná sv. Večeře Páně v Berthelsdorfu


14. Středa Budeš se mne bát, přijmeš poučení. Sofoniáš 3,7 J

Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. Matouš 4,17

== Matouš 5,33-37 == Matouš 9,18-26 ==


15. Čtvrtek Jak líbezné je, když po horách jdou nohy toho, jenž poselství nese a ohlašuje pokoj, jenž nese dobré poselství a ohlašuje spásu, jenž Sijónu hlásá: Tvůj Bůh kraluje! Izaiáš 52,7

Když vejdete do některého domu, řekněte nejprve: Pokoj tomuto domu! Lukáš 10,5

== 1.Korintským 12,27-13,3 == Matouš 9,27-34 ==


16. Pátek Já, Hospodin, vinici střežím, každou chvíli ji zavlažuji. Aby ji nic nepostihlo, nocí dnem ji budu střežit. Izaiáš 27,3

Pevný Boží základ trvá a nese nápis: Pán zná ty, kdo jsou jeho. 2.Timoteovi 2,19

== 1.Petrova 3,8-17 == Matouš 9,35-10,4 ==

1419 Český král Václav IV. umírá na svém Novém hradu u Kunratic.


17. Sobota Toto praví Hospodin: Jak dlouho se budeš zdráhat pokořit se přede mnou? 2.Mojžíšova 10,3

Poddejtež se tedy Bohu, a zepřetež se ďáblu, i utečeť od vás. Jakubova 4,7 K

== Filipským 2,12-18 == Matouš 10,5-15 ==

1419 Mnohá srocení lidu pražského a drancování

9. neděle po sv. Trojici Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více. Lukáš 12,48

Pouze ten, kdo setrvává na místě,
může pokládat čáru obzoru za cosi neměnného a konečného.


18. Neděle Uval na Hospodina cestu svou, a slož v něm naději, onť zajisté všecko spraví. Žalm 37,5 K

Jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. Filipským 1,6

Kdo s Bohem na cestu se chystá,
ten nikdy v světě nezbloudí,
pouť jeho bezpečná a jistá,
neb Bůh svým okem nad ním bdí.
Blah ten, kdo za vůdce jej má
cestou do nebes domova.
- 418,1 -

== Matouš 13,44-46 == Filipským 3,4-14 == Žalm 70 ==

1419 Vypálení kartouzského klášera na Smíchově


19. Pondělí Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachráněný, pokořený, jede na oslu. Zachariáš 9,9

Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Matouš 20,28

== 1.Královská 3,16-28 == Matouš 10,16-26 ==

1419 Poboření domů nevěstek na Starém a Novém městě pražském

1619 Pražský sněm prohlásil Ferdinanda II. za sesazeného.


20. Úterý Bylo mu dáno toto jméno: Zázračný rádce, Silný Bůh, Věčný Otec, Kníže pokoje. Izaiáš 9,6 J

Ježíš se apoštolů zeptal: A za koho mě pokládáte vy? Matouš 16,15

== Efezským 5,15-20 == Matouš 10,26-33 ==

1419 Vypálení dominikánského kláštera v Písku

1609 Rudolfův majestát Slezku


21. Středa Chci nést Hospodinův hrozný hněv, neboť jsem proti němu hřešila. Micheáš 7,9

Pokořte se před Pánem, a on vás povýší. Jakubova 4,10

== 1.Korintským 10,23-31 == Matouš 10,34-42 ==

1732 Vyslání prvních misionářů z Ochranova

1969 Protesty proti okupaci a normalizaci: střelba do lidí, pět mrtvých, stovky raněných, tisíce zatčených.


22. Čtvrtek Byl vyťat ze země živých, raněn pro nevěrnost mého lidu. Izaiáš 53,8

Myslete na to, co všecko on musel snést od hříšníků, abyste neochabovali a neklesali na duchu. Židům 12,3

== 1.Korintským 9,16-23 == Matouš 11,1-19 ==


23. Pátek Tváť jest, Hospodine, velebnost i moc i sláva, i vítězství i čest, ano i všecko, což jest v nebi i v zemi. 1.Paralipomenon 29,11 K

Jsi hoden, Pane a Bože náš, přijmout slávu, čest i moc, neboť ty jsi stvořil všechno a tvou vůlí všechno povstalo a jest. Zjevení 4,11

== Jeremiáš 1,11-19 == Matouš 11,20-24 ==


24. Sobota Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem. Dám se vám nalézt, je výrok Hospodinův. Jeremiáš 29,13-14

Na to myslete, co pochází shůry, ne na to, co je na zemi. Kolosanům 3,2 P

== Lukáš 12,42-48 == Matouš 11,25-30 ==

10. neděle po sv. Trojici (Neděle pro Israel)

Šťastný je národ, jehož Pánem je Bůh, národ, který si on vyvolil za dědictví. Žalm 33,12 F

Nezavrhuj moudrost věků, vždyť žádný stavitel
nepostaví poschodí na rozbořeném přízemí.


25. Neděle Ostatek domu Judova, kterýž pozůstal, vpustí zase kořeny své hluboce, a vydá užitek nahoru. 2.Královská 19,30 K

Je-li kořen svatý, jsou svaté i větve. Římanům 11,16

Aj, jak jsou blahoslaveni
ti, kdo jsou v Krista vštípeni;
jsouce živé ratolesti,
mohou v něm ovoce nésti.
- EZ 388,1 -

== Marek 12,28-34 == Římanům 11,25-32 == Žalm 101 ==


26. Pondělí Toto praví Hospodin: V čas milosti vyslyším tě a ve dni spasení spomohu tobě. Izaiáš 49,8 K

Je jeden a týž Pán všech, štědrý ke všem, kdo ho vzývají. Římanům 10,12

== Římanům 11,1-12 == Matouš 12,1-14 ==

1619 Králem všech zemí České konfederace zvolen falcký kurfiřt Friedrich.


27. Úterý Hle, posílám svého posla, aby připravil přede mnou cestu. Malachiáš 3,1

Anděl řekl pastýřům: Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Lukáš 2,10

== Pláč 1,1-11 == Matouš 12,15-21 ==


28. Středa Mojžíš Bohu namítal: Kdo jsem já, abych šel k faraónovi a vyvedl Izraelce z Egypta? Bůh odpověděl: Já budu s tebou! 2.Mojžíšova 3,11-12

Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla. 2.Korintským 12,9

== Jan 4,19-26 == Matouš 12,22-32 ==

1619 Říšský sněm jednohlasně zvolil Ferdinanda II. císařem.


29. Čtvrtek Bázeň před Hospodinem napomíná k moudrosti. Přísloví 15,33

Jestliže si někdo myslí, že něco už plně poznal, ten ještě nepoznal tak, jak je třeba. Kdo však miluje Boha, je od něho poznán. 1.Korintským 8,2-3

== Římanům 11,25-32 == Matouš 12,33-37 ==


30. Pátek Kdo ví, neobrátí-li se a nebude-li želeti toho Bůh; neodvrátí-li se, pravím, od prchlivosti hněvu svého, abychom nezahynuli. Jonáš 3,9 K

Pán má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. 2.Petrova 3,9

== Pláč 5,1-22 == Matouš 12,38-42 ==


31. Sobota Naše pomoc je ve jménu Hospodina, jenž učinil nebesa a zemi. Žalm 124,8 Z

Váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte. Matouš 6,8

== 5.Mojžíšova 4,27-35-40 == Matouš 12,43-45 ==


SRPEN 2019: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2019: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | září | říjen | listopad | prosinec]