[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2019: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad]

PROSINEC 2019

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Kdo chodí v temnotách, kde není žádná záře, ten ať doufá v Hospodinovo jméno a opře se o svého Boha. Izaiáš 50,10

Z marného pachtění v temnotách vyvádí ono umění,
které se dovede vztáhnout k světlé obrubě Neznáma.


Začátek nového církevního roku

1. neděle adventní Aj, král tvůj přijde tobě spravedlivý a spasení plný. Zachariáš 9,9 K

Mějme odvahu vyjít z dosud skutečného nepravého světa
a nastoupit cestu k pravému, dosud neskutečnému světu.


1. Neděle Kdož by se nebál tebe, králi národů? Na tebeť zajisté to sluší. Jeremiáš 10,7 K

Bůh pokoje nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli; on v nás působí to, co se mu líbí, skrze Ježíše Krista. Židům 13,20.21

Z tvé ruky, Pane můj,
co dáváš, chci vzít.
Ty líp nežli já
víš, co mi prospívá,
co přebývá a schází.
Z tvé ruky, Pane můj,
co dáváš, chci vzít.
Ty líp než já víš,
co vede k tobě blíž. Aleluja.
- EZD 636,1 -

== Matouš 21,1-11 == Římanům 13,8-12 == Žalm 117 ==


2. Pondělí Neboj se a neděs! Jozue 8,1

Bázně není v lásce, ale láska dokonalá ven vyhání bázeň. 1.Janova 4,18 K

== 1.Petrova 1,8-13 == Izaiáš 42,1-9 ==


3. Úterý Pomoz nám, Hospodine Bože náš, neboť v tebe doufáme. 2.Paralipomenon 14,11 K

Každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Matouš 7,8

== Židům 10,32-39 == Izaiáš 43,1-7 ==


4. Středa Hospodin řekl: Chrániti budu města tohoto, abych je zachoval pro sebe. 2.Královská 19,34 K

Církev v celém Judsku, Galileji a Samaří měla klid, vnitřně i navenek rostla, žila v bázni Páně a vzrůstala počtem, protože ji Duch svatý posiloval. Skutky 9,31

== Koloským 1,9-14 == Izaiáš 43,8-13 ==


5. Čtvrtek Před Bohem veliký a silný vítr rozervávající hory a tříštící skály, ale Bůh v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení, ale Bůh v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň, ale Bůh ani v tom ohni nebyl. Po ohni hlas tichý, jemný. 1.Královská 19,11-12

Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě. Jan 4,24

== 1.Tesalonickým 5,1-8 == Izaiáš 43,14-21 ==


6. Pátek Požehnaný Pán, den co den nese za nás břímě, on je naše pomoc. Žalm 68,20 Z

Víme, že milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému. Římanům 8,28 K

== Ezechiel 37,24-28 == Izaiáš 43,22-28 ==


7. Sobota Sešli své světlo a svoji věrnost; ty ať mě vedou, ty ať mě přivedou k tvé svaté hoře, k příbytku tvému. Žalm 43,3

Toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji oznamujeme: Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy. 1.Janova 1,5

== Abakuk 2,1-4 == Izaiáš 44,1-8 ==

2. neděle adventní Napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko. Lukáš 21,28

Otevři oči a rozhlédni se, jak se rozmáhá šedivý kotouč,
aby nad městem bránil slunci radovat se v každé kapičce rosy.


8. Neděle Budeš jako zahrada zavlažovaná, jako vodní zřídlo, jemuž se vody neztrácejí. Izaiáš 58,11

Ježíš volá: Kdo věří ve mne, proudy živé vody poplynou z jeho nitra, jak praví Písmo. Jan 7,38

Živé síly mocný proud
v duší chrám se chystá vplout;
kéž se vlévá slovem tvým
do srdcí všem věřícím!
- ZCČSH 113,4 -

== Lukáš 21,25-33 == Jakubova 5,7-11 == Žalm 80 ==

1369 V Praze zemřel Konrád Waldhauser – pochován u Matky Boží před Týnem.


9. Pondělí Při soudu nebuďte straničtí, vyslechněte jak malého, tak velkého a nikoho se nelekejte; soud je věcí Boží. 5.Mojžíšova 1,17

Jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. Matouš 7,2

== Izaiáš 25,1-8 == Izaiáš 44,21-28 ==


10. Úterý Všechen lid, uprostřed něhož jsi, uvidí Hospodinovo dílo. 2.Mojžíšova 34,10

Ježíš chodil po celé Galileji, učil v jejich synagógách, kázal evangelium království Božího a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v lidu. Matouš 4,23

== Izaiáš 26,7-15 == Izaiáš 45,1-8 ==


11. Středa Noé našel milost před Hospodinem. 1.Mojžíšova 6,8 K

Poněvadž jste tedy přijali Krista Ježíše za Pána, žijte v něm; buďte zakořeněni a vybudováni na něm, utvrzeni ve víře. Koloským 2,6-7 Ž

== Zjevení 2,1-7 == Izaiáš 45,9-17 ==


12. Čtvrtek Dej si pozor na každý krok, když jdeš do Božího domu a pohotov buď k slyšení. Kazatel 4,17

Při modlitbě nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Matouš 6,7

== 2.Korintským 5,1-10 == Izaiáš 45,18-25 ==


13. Pátek Hospodin lid svůj neodvrhne, své dědictví neopustí. Žalm 94,14

Máme občanství v nebesích, odkud očekáváme i Spasitele, Pána Ježíše Krista. Filipským 3,20

== Zachariáš 2,14-17 == Izaiáš 46,1-13 ==


14. Sobota Bože, ze země mrtvých vyvedl jsi mne a vyvolils mne ze zástupu do hrobu sestupujících. Žalm 30,40 F

Darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu. Římanům 6,23

== 1.Tesalonickým 4,13-18 == Izaiáš 48,12-22 ==

3. neděle adventní Připravte cestu Hospodinu! Hle, Panovník přichází s mocí. Izaiáš 40,3.10

Nechť naše dílo se stává dotvářením prostoru,
který lidem ponechal prázdným Bůh v plánu stvoření.


15. Neděle Naše viny nás hnětou, ty je však odpouštíš. Žalm 65,4 Ku

Zachariáš řekl: Ty, synu, budeš nazván prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem, abys mu připravil cestu a dal jeho lidu poznat spásu v odpuštění hříchů, pro slitování a milosrdenství našeho Boha, jímž nás navštíví Vycházející z výsosti. Lukáš 1,76-78

Když bloudil jsem, ve tmách se darmo zmítal,
v svém srdci poušť a smrt jen výhled můj,
tys´ hvězdou byl, za níž den nový svítal,
jsem, Pane, tvůj, jsem, Pane, tvůj.
- 325,2 -

== Lukáš 1,67-79 == 1.Korintským 4,1-5 == Žalm 85 ==


16. Pondělí Cožpak může zapomenout žena na své pacholátko, neslitovat se nad synem vlastního života? I kdyby některé zapomněly, já na tebe nezapomenu. Izaiáš 49,15

Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. Římanům 8,38-39

== Ozeáš 14,2-10 == Izaiáš 49,1-6 ==


17. Úterý Zasnoubím si tě navěky, zasnoubím si tě spravedlností a právem, milosrdenstvím a slitováním. Ozeáš 2,21

Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Jan 3,16

== Lukáš 1,26-38 == Izaiáš 49,7-13 ==


18. Středa Oči mé na tebe obráceny budou. Žalm 32,8 F

Anděl jí řekl: Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha. Lukáš 1,30

== 2.Korintským 1,18-22 == Izaiáš 49,14-26 ==


19. Čtvrtek Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde pomoc? Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi. Žalm 121,1-2

I vy tedy trpělivě čekejte, posilněte svá srdce, vždyť příchod Páně je blízko. Jakubova 5,8

== Izaiáš 11,10-13 == Izaiáš 50,4-11 ==


20. Pátek Což je má ruka tak krátká k vykoupení? Nemá k vysvobození dost síly? Izaiáš 50,2

Bůh kéž osvítí oči vašeho srdce, abyste věděli, k jaké naději vás povolává, jaké bohatství svého slavného dědictví dává svým svatým, jakou nesmírnou velikost své moci projevuje na nás. Efezským 1,18-19 Ž

== Izaiáš 42,5-9 == Izaiáš 51,1-8 ==


21. Sobota Nebuď daleko ode mne, nebo tíseň je blízko a není spomocníka. Žalm 22,12 Z

Sestry Ježíšovi vzkázaly: Pane, ten, kterého máš rád, je nemocen. Jan 11,3

== Zjevení 3,7-12 == Izaiáš 51,9-16 ==

1619 Počátek obrazoborectví ve Svatovítském chrámu

4. neděle adventní Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! Pán je blízko. Filipským 4,4-5

Vytyčují si dalekosáhlé cíle ti, kteří se vzpírají pochopit,
že jediný důležitý cíl je jim blíže než na dosah ruky.


22. Neděle Dávej štědře a nebuď skoupý, když máš chudému bratru něco dát. 5.Mojžíšova 15,10

Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. Filipským 4,5

Tys přišel sloužit sám,
v tvé službě byla sláva,
a služba dosavad
jest znakem dítek tvých.
Kdo v práci ustává,
v tom není víra pravá,
v tom není láska tvá,
neb ty jsi síla mdlých.
- ZCČSH 44,2 -

== Lukáš 1,26-56 == Filipským 4,4-7 == Žalm 74 ==


23. Pondělí Očistím je ode všech jejich nepravostí, jimiž proti mně hřešili, a odpustím jim. Jeremiáš 33,8

Anděl řekl Josefovi: Maria porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů. Matouš 1,21

== Izaiáš 7,10-14 == Izaiáš 51,17-52,6 ==

Štědrý den Hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Lukáš 2,10-11


24. Úterý Brány, zvedněte výše svá nadpraží, výše se zvedněte, vchody věčné, ať může vejít Král slávy. Žalm 24,7

Hle, člověk! Jan 19,5

== Lukáš 2,1-10 == 1.Timoteovi 3,16 == Izaiáš 52,7-12 ==

1. svátek vánoční Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu. Jan 1,14


25. Středa Dvojí zlo spáchal můj lid: opustili mne, zdroj živých vod, a vytesali si cisterny, cisterny rozpukané, jež vodu neudrží. Jeremiáš 2,13

V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy. 1.Janova 4,10

== Jan 1,1-5.9-18 == Titovi 3,4-7 == Lukáš 1,46-55 ==

2. svátek vánoční Velkou cenu má v Hospodinových očích oddanost jeho věrných až k smrti. Tobě obětuji oběť díků a budu vzývat Hospodinovo jméno. Žalm 116,15.17


26. Čtvrtek Slyšte, králové, poslouchejte, hodnostáři, já budu pět Hospodinu, já mu budu zpívat, zpívat žalmy Hospodinu, Bohu Izraele. Soudců 5,3

Pastýři pověděli, co jim bylo řečeno o tom dítěti. Všichni, kdo to uslyšeli, užasli nad tím, co jim pastýři vyprávěli. Lukáš 2,17-18

== Matouš 1,18-25 == Židům 1,1-14 == Lukáš 2,29-32 ==


27. Pátek Uslyšíte-li dnes jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce. Žalm 95,7-8

Naplněni buďte Duchem svatým. Efezským 5,18 K

== Jan 21,20-24 == Izaiáš 52,13-53,5 ==


28. Sobota Poznají, že já jsem Hospodin, až rozlámu břevno jejich jha a vysvobodím je. Ezechiel 34,27

Kde je Duch Páně, tam je svoboda. 2.Korintským 3,17

== Matouš 2,13-18 == Izaiáš 53,6-12 ==

1. neděle po Vánocích Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu. Jan 1,14

Jak jsi malý, člověče, věříš-li, že tvá velikost
je vůbec to největší na zemi i na nebi!


29. Neděle Mladíci jsou zemdlení a unavení, jinoši se potácejí, klopýtají. Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení. Izaiáš 40,30-31

Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy. 2.Timoteovi 1,7

Jak vítati mám tebe,
můj Králi z výsosti,
jemužto zem i nebe
vstříc plesá s vroucností?
Ó Jezu, světlo v duši
mi rozsvěť jasně sám,
ať, jak tě ctíti sluší,
vždy správně vím a znám!
- EZ 272,1 -

== Lukáš 2,22-40 == 1.Janova 1,1-4 == Izaiáš 54,1-10 ==


30. Pondělí Celé toto shromáždění pozná, že Hospodin nezachraňuje mečem a kopím. 1.Samuelova 17,47

Ovoce spravedlnosti sklidí u Boha ti, kdo rozsévají pokoj. Jakubova 3,18

== Izaiáš 63,7-14 == Izaiáš 55,1-5 ==

Závěr roku V rukou tvých jsou časové moji. Žalm 31,16 K


31. Úterý Od slova lživého vzdálíš se. 2.Mojžíšova 23,7 K

Přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. Filipským 4,8 Izaiáš 55,6-13 ==

== Matouš 13,24-30 == Římanům 8,31-39 ==


PROSINEC 2019: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2019: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad]