[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2019: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | listopad | prosinec]

ŘÍJEN 2019

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Prokazuj milosrdenství podle toho, jak hodně máš; máš-li málo, neboj se prokazovat milosrdenství i z mála. Tóbit 4,8

Když je tvým oknům jedno, co se děje na ulici,
má cenu, kobko sobectví, zkoumat dalekohledem vesmír?


1. Úterý V Boha skládám naději, nebudu se bát, že by mi lidé mohli učinit co zlého. Žalm 56,12 F

Pavel píše: Všecko mohu v Kristu, kterýž mne posiluje. Filipským 4,13 K

== 2.Mojžíšova 23,20-27 == Matouš 19,16-30 ==


2. Středa O všem tom zlém, co Jóba potkalo, se doslechli jeho tři přátelé, přišli a seděli potom spolu s ním na zemi po sedm dní a nocí a slova k němu žádný nepromluvil; neboť viděli, že jeho bolest je nesmírná. Jób 2,11.13

Láska všechno snáší. 1.Korintským 13,7 Ž

== Matouš 18,10-14 == Matouš 20,1-16 ==

1419 Král Václav IV. pohřben na Zbraslavi.


3. Čtvrtek Bůh nebeský vzbudí království, kteréž na věky nebude zkaženo. Daniel 2,44 K

Tvé jest království, i moc, i sláva, na věky. Amen. Matouš 6,13 K

== Skutky 12,1-11 == Matouš 20,17-28 ==


4. Pátek Hospodine, jen ty jsi s to pomoci, postaví-li se mocný proti bezmocnému. 2.Paralipomenon 14,10

Pavel píše: Velmi rád se budu chlubiti svými slabostmi, aby na mně spočinula Kristova moc. 2.Korintským 12,9 P

== Skutky 27,16-25 == Matouš 20,29-34 ==


5. Sobota Bůh praví: Můj záměr se splní, vykonám, co se mi zlíbí. Izaiáš 46,10 J

Tak budou poslední první a první poslední. Matouš 20,16

== Zjevení 22,6-10 == Matouš 21,1-11 ==

Den díkůvzdání za úrodu Oči všechněch v tebe doufají, a ty dáváš jim pokrm jejich v čas příhodný. Žalm 145,15 K

Slovo Boží je lékem chorému, douškem k posile žíznícím,
ne levným sladidlem pro cizí netečný jazyk.


6. Neděle Na tomto místě způsobím pokoj, praví Hospodin zástupů. Aggeus 2,10 K

Pavel píše: Čemu jste se u mne naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to čiňte. A Bůh pokoje bude s vámi. Filipským 4,9

Pomáhal a pomůže
Pán Bůh nám i dále,
proto v něho skládejme
naděje své stále!
Ví on, čeho potřebí,
dřív než poprosíme,
a že rád nám pomáhá,
z jeho slova víme.
- ZCČSH 24,3 -

== Marek 8,1-9 == 2.Korintským 9,6-15 == Žalm 104 ==


7. Pondělí Hospodin skála má a hrad můj, i vysvoboditel můj se mnou. 2.Samuelova 22,2 K

V něj skládáme naději, že nás i nadále bude zachraňovat. 2.Korintským 1,10 P

== Římanům 6,18-23 == Matouš 21,12-17 ==


8. Úterý Hledal jsem Hospodina a odpověděl mi a ze všech mých obav mne vytrhl. Žalm 34,5 Z

Ježíš praví: Má-li nějaká žena deset stříbrných mincí a ztratí jednu z nich, což nerozsvítí lampu, nevymete dům a nehledá pečlivě, dokud ji nenajde? Lukáš 15,8

== Izaiáš 38,9-20 == Matouš 21,18-22 ==


9. Středa Jákob řekl: Vstupme do Betelu! Já tam postavím oltář Bohu, jenž mne vyslyšel, když jsem byl v tísni, a pomáhal mi během cesty. 1.Mojžíšova 35,3 J

Za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Efezským 5,20

== Skutky 9,36-42 == Matouš 21,23-27 ==


10. Čtvrtek Jejich odvrácení uzdravím, rád si je zamiluji. Ozeáš 14,5

S těmi, kdo pochybují, mějte slitování. Judova 1,22

== Filipským 1,19-26 == Matouš 21,28-32 ==


11. Pátek Běda těm, kdo na koně spoléhají, doufají ve vozy, že jich je mnoho, a nedotazují se Hospodina! Izaiáš 31,1

Naše způsobilost je od Boha. 2.Korintským 3,5

== Zjevení 2,8-11 == Matouš 21,33-46 ==


12. Sobota Nad hukot mohutných vodstev, nad vznosné příboje mořské je vznešenější Hospodin na výšině. Žalm 93,4

Ježíš řekl učedníkům: Kde je vaše víra? Oni se zděsili a užasli. Říkali mezi sebou: Kdo to jen je, že rozkazuje i větru a vodám, a poslouchají ho? Lukáš 8,25

== Římanům 4,18-25 == Matouš 22,1-14 ==

17. neděle po sv. Trojici Vítězství, které přemohlo svět, je naše víra. 1.Janova 5,4

O předlouhé noci temnot i vlastní svíce je mi důkazem,
že její záře vznikla ze zdroje v zázemí země.


13. Neděle Bůh dává moudrost moudrým, poznání těm, kdo mají rozum. Daniel 2,21

Moudrost shůry je především čistá, dále mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky. Jakubova 3,17

Co v Písmu psáno, to
pro svět je bláznovství:
S nadějí v lásce žít
s vírou i moudrostí.
Druhým teď sloužit máš,
o sebe nepečuj.
Jen s milostí Boží,
jen s milostí Boží
získáš pak život svůj.
- EZD 689,4 -

== Matouš 15,21-28 == Římanům 10,9-18 == Žalm 25 ==


14. Pondělí Zachráním vás ze všech vašich nečistot. Ezechiel 36,29

Není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Římanům 8,1

== Židům 11,1-10 == Matouš 22,15-22 ==


15. Úterý Dělám z tebe světlo národů, aby má spása dosáhla do končin země. Izaiáš 49,6 J

Bůh Krista Ježíše vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno. Filipským 2,9

== Jakubova 1,1-13 == Matouš 22,23-33 ==


16. Středa Nezdržujte mě, když Hospodin dopřál mé cestě zdaru. 1.Mojžíšova 24,56

Ježíš viděl v celnici sedět člověka jménem Matouš a řekl mu: Pojď za mnou! On vstal a šel za ním. Matouš 9,9

== Lukáš 7,1-10 == Matouš 22,34-46 ==


17. Čtvrtek Když budete prodávat něco svému bližnímu nebo něco od něho budeš kupovat, nepoškozujte jeden druhého. 3.Mojžíšova 25,14

Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi; v tom je celý Zákon i Proroci. Matouš 7,12

== Skutky 5,34-42 == Matouš 23,1-12 ==


18. Pátek Kdo jde za spravedlností a milosrdenstvím, najde život a slávu. Přísloví 21,21

Království Boží není pokrm a nápoj, ale spravedlnost, pokoj a radost v Duchu svatém. Římanům 14,17 K

== Židům 12,1-3 == Matouš 23,13-28 ==


19. Sobota Pane, povstaň, ať nenabude vrchu člověk! Žalm 9,20 Ku

Ježíš se modlil: Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého. Jan 17,15

== Matouš 14,22-33 == Matouš 23,29-39 ==

18. neděle po sv. Trojici Máme od něho toto přikázání: Kdo miluje Boha, ať miluje i svého bratra. 1.Janova 4,21

Není v rozpuku lidský svět, neboť duše vzkvetou až tím,
že se rozhodnou pěstovat mimo oplocení vlastního já.


20. Neděle Uzavřu s nimi smlouvu věčnou, že už jim nepřestanu prokazovat dobro. Jeremiáš 32,40

Neníť vyvolování na tom, jenž chce, ani na tom, jenž běží, ale na Bohu, jenž se smilovává. Římanům 9,16 K

Pánu všickni prozpěvujte,
kdežkoli kteří bydlíte,
vstuptež před něj s dověrností,
služte mu stále s radostí.
- 26,1 -

== Marek 10,17-27 == Efezským 5,15-20 == Žalm 16 ==


21. Pondělí Běda pastýřům Izraele, kteří pasou sami sebe. Což pastýři nemají pást ovce? Ezechiel 34,2

Nehledejte jeden každý svých věcí, ale každý také toho, což jest jiných. Filipským 2,4 K

== Matouš 6,1-4 == Tobiáš 1,1-10 | Jób 1,1-22 ==


22. Úterý Elijáš řekl všemu lidu: Přistupte ke mně! Všechen lid k němu přistoupil a on opravil pobořený Hospodinův oltář. 1.Královská 18,30

A tak usilujme o to, co slouží pokoji a společnému růstu. Římanům 14,19

== Marek 3,31-35 == Tobiáš 1,10-22 | Jób 2,1-10 ==


23. Středa Navrať se ke svému Bohu, dbej na milosrdenství a právo, s nadějí vytrvale čekej na svého Boha. Ozeáš 12,7

Odstraňte veškerou špínu a přemíru špatnosti a v tichosti přijměte zaseté slovo, které má moc spasit vaše duše. Jakubova 1,21

== Píseň 8,4-7 == Tobiáš 2,1-18 | Jób 2,11-3,26 ==


24. Čtvrtek Nechals lidi nám přes hlavu cválat. Prošli jsme ohněm, prošli vodou: vyvedls nás však do volnosti! Žalm 66,12 R

Vítězství, které přemohlo svět, je naše víra. 1.Janova 5,4

== Galatským 5,13-18 == Tobiáš 2,11-3,6 | Jób 4,1-21 ==


25. Pátek Bůh dělá veliké věci, nad naše poznání. Jób 37,5

Z něho a skrze něho a pro něho je všecko! Jemu buď sláva na věky. Amen. Římanům 11,36

== Římanům 14,20-15,115,2-6 == Tobiáš 3,7-25 | Jób 5,1-27 ==

1419 Novoměští pod Žižkovým velením dobyli královský Vyšehrad.


26. Sobota Jsi svatý lid Hospodina, svého Boha. Tebe si Hospodin vyvolil ze všech lidských pokolení, která jsou na tváři země, abys byl jeho zvláštním vlastnictvím. 5.Mojžíšova 14,2

Je jenom jeden Bůh, a on židy ospravedlňuje na základě víry, pohany skrze víru. Římanům 3,30 P

== Matouš 5,17-24 == Tobiáš 4,1-22 | Jób 6,1-30 ==

19. neděle po sv. Trojici Uzdrav mne, Hospodine, a zdráv budu; vysvoboď mne, a vysvobozen budu. Jeremiáš 17,14 K

V tom je naděje zatracenců, že nikoli v Božím,
ale jen v lidském světě je možný neproměnný odpad.


27. Neděle Hospodin ochuzuje i zbohacuje, ponižuje a též povyšuje. 1.Samuelova 2,7

Stále nosíme na sobě znamení Ježíšovy smrti, aby i život Ježíšův byl na nás zjeven. 2.Korintským 4,10

Aleluja, tvé poslání je potvrzeno
a zvrácen zloby lichý klam,
vždy slavně bude znít tvé jméno,
jímž ozdobil tě Otec sám.
Až zhasne nebe, země lesk,
ty zářit budeš jako blesk,
aleluja, aleluja, aleluja!
- ZCČSH 250,5 -

== Marek 2,1-12 == Jakubova 5,13-16 == Žalm 22,1-22 ==


28. Pondělí Lid, ti, kteří se znají ke svému Bohu, zůstanou pevní a budou podle toho jednat. Daniel 11,32

Ježíš praví: Ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Matouš 5,16

== 2.Mojžíšova 15,22-27 == Tobiáš 5,1-23 | Jób 8,1-22 ==


29. Úterý Ti, kdo se šalebných přeludů drží, o milosrdenství se připravují. Jonáš 2,9

Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat, k jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku. Matouš 6,24

== Lukáš 5,12-16 == Tobiáš 5,17-29 | Jób 9,1-35 ==


30. Středa Vzpomeňte si na divy, jež koná, znamení a soudy z jeho úst! Žalm 105,5 R

Ježíš vzdal díky, lámal chleby a dával učedníkům a učedníci zástupům. I jedli všichni a nasytili se. Matouš 14,19-20

== Lukáš 13,10-17 == Tobiáš 6,1-23 | Jób 11,1-20 ==

Den reformace Nikdo nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus. 1.Korintským 3,11


31. Čtvrtek Díky Bohu vzdávejte, vzývejte jméno jeho. Skutky jeho mezi lidmi v známost uvádějte. Žalm 105,1 F

Spatřili jsme a dosvědčujeme, že Otec poslal Syna, aby byl Spasitelem světa. 1.Janova 4,14

== Matouš 5,1-12 == Římanům 3,21-28 == Tobiáš 7,1-20 | Jób 12,1-25 ==

1619 Friedrich a Alžběta dorazili ku Praze, do letohrádku Hvězda.


ŘÍJEN 2019: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2019: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | listopad | prosinec]