[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2019: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

DUBEN 2019

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: Hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. Matouš 28,20

Pro to, co je nedoloženo, chráním si ono nezjištěné;
jsem-li zde příštím nebytím, cílím tam, kdo budu, až nebudu.


1. Pondělí Tužbu pokorných vyslýcháš, Hospodine, jejich srdce posiluješ. Žalm 10,17

Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha svatého. Římanům 15,13

== Jan 6,26-35 == 1.Samuelova 25,18-42 ==


2. Úterý Izraelci úpěli k Hospodinu a Hospodin jim povolal vysvoboditele, aby je vysvobodil. Soudců 3,9

Ježíš Kristus je věrný svědek, prvorozený z mrtvých a vládce králů země. Jemu, jenž nás miluje a svou krví nás zprostil hříchů, buď sláva i moc navěky. Zjevení 1,5.6

== Jób 9,14-35 == 1.Samuelova 27,1-28,2 ==


3. Středa Kdo je mezi bohy jako ty, Hospodine? Kdo je jako ty, tak velkolepý ve svatosti, hrozný v chvályhodných skutcích, konající divy? 2.Mojžíšova 15,11

Víme, že přišel Boží Syn a dal nám porozumění, abychom znali Pravého. Dětičky, chraňte se před modlami! 1.Janova 5,20.21 MP

== Jan 15,9-17 == 1.Samuelova 28,3-25 ==


4. Čtvrtek Hle, říkají: "Naše kosti uschly, zanikla naše naděje, jsme ztraceni." Proto prorokuj a řekni jim: Toto praví Panovník Hospodin: Hle, já otevřu vaše hroby a vyvedu vás z vašich hrobů, můj lide. Ezechiel 37,11-12

Přichází hodina, ano, už je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna, a kteří uslyší, budou žít. Jan 5,25

== 2.Korintským 4,11-18 == 1.Samuelova 30,1-31 ==

1969 Živá pochodeň v Jihlavě – Evžen Plocek


5. Pátek Nepustím tě, leč mi požehnáš. 1.Mojžíšova 32,26 K

A hle, žena trpící už dvanáct let krvácením přišla zezadu a dotkla se třásní jeho šatu. Říkala si totiž: "Dotknu-li se aspoň jeho šatu, budu zachráněna!" Ježíš se obrátil a spatřiv ji řekl: "Buď dobré mysli, dcero, tvá víra tě zachránila." Matouš 9,20-22

== Jan 16,16-23 == 1.Samuelova 31,1-13 ==

1619 Hrabě Thurn s desetitisícovým vojskem táhne na Moravu.


6. Sobota Uznávám, že všechno můžeš a že žádný záměr tobě není neproveditelný. Jób 42,2

Pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu; ale řekni jen slovo, a můj sluha bude uzdraven. Matouš 8,8

== Jan 14,15-21 == 2.Samuelova 1,17-27 ==

1619 Ferdinand II. stvrzuje své volební sliby z r. 1617 – zemské svobody.

Judica (Bože, zjednej mi právo! Žalm 43,1 )

Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Matouš 20,28

Vyklízím přemíru věcí z šerého prostoru vědomí.
Z předmětů postačí málo: hlavní jsou dveře, můj Hosti.


7. Neděle Mé srdce i tělo radostně volá k živému Bohu. Žalm 84,3 CSP 

Zůstaňte v mé lásce. To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby byla plná. Jan 15,9.11

Jen s tebou býti, Jezu drahý,
má duše touží den co den,
Ty sílíš mocně její snahy
a tišíš každý pláč i sten.
Ze zdroje spásy dáváš pít,
jak dobré je nám s tebou být!
- 356,1 -

== Marek 10,35-45 == Židům 5,1-10 == Žalm 69,1-16 ==


8. Pondělí Na Pána duše má čeká víc než strážní na úsvit. Žalm 130,6 R

Ale vy, milovaní, budujte svůj život na přesvaté víře, modlete se v Duchu svatém, uchovejte se v lásce Boží a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista. Judova 1,20-21

== Efezským 2,11-16 == Matouš 26,1-16 ==

1919 Zákon o zřízení Husovy československé evangelické fakulty bohoslovecké (nynější ETF UK)


9. Úterý Pro svůj dům budu tábořit jako přední stráž. Zachariáš 9,8 J

Na této skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Matouš 16,18

== Jób 19,21-27 == Matouš 26,17-30 ==

1969 Ve věku 39 let umírá Evžen Plocek.


10. Středa Já jsem vlastníma rukama roztáhl nebesa a veškerému jejich zástupu jsem vydal příkazy. Izaiáš 45,12

V Kristu bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi - svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti - a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. Koloským 1,16

== Židům 9,11-15 == Matouš 26,31-35 ==


11. Čtvrtek Hospodin je dobrotivý, přímý, proto ukazuje hříšným cestu. Žalm 25,8

Petr přistoupil k Ježíšovi a řekl mu: "Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mně zhřeší? Snad až sedmkrát?" Ježíš mu odpověděl: "Pravím ti, ne sedmkrát, ale až sedmdesátkrát sedmkrát." Matouš 18,21-22

== Jeremiáš 15,15-21 == Matouš 26,36-46 ==

1769 Narodil se František Vladislav Hek.

1969 Živá pochodeň v Košicích – Michal Levčík, umírá ve věku 18 let.


12. Pátek Bože, zase mě z propasti země přivádíš nazpět. Ty mě stále činíš větším, útěchou mě zahrnuješ. Žalm 71,20-21

Není vůle vašeho Otce v nebesích, aby zahynul jediný z těchto maličkých. Matouš 18,14 P

== Židům 10,1.11-18 == Matouš 26,47-56 ==


13. Sobota Vlídná odpověď odvrací rozhořčení, kdežto slovo, které ubližuje, popouzí k hněvu. Přísloví 15,1

Blahoslavení, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni Božími syny. Matouš 5,9 J

== Lukáš 18,31-43 == Matouš 26,57-68 ==

1969 Živá pochodeň v Rize – Elijahu Rips, 20 let – přežil, zatčen, vězněn

Květná neděle Syn člověka musí být vyvýšen, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Jan 3,14.15

Nikoli hřmotná křídla umělá, ale tichá ramena kříže
mohou povznésti Zemi k věčnému Nebi.


14. Neděle Shlédni ze svého svatého obydlí, z nebes, a požehnej svému izraelskému lidu. 5.Mojžíšova 26,15

Ujal se svého služebníka Izraele, pamětliv svého milosrdenství. Lukáš 1,54

Pod ochranou Nejvyššího
rozvesel se, duše má;
strážné oko Tvůrce tvého
nespí ani nedřímá.
- EZ 198,1 -

== Jan 12,12-19 == Filipským 2,5-11 == Žalm 69,17-37 ==


15. Pondělí Což nám nenavrátíš život, aby se tvůj lid z tebe radoval? Žalm 85,7

I vy máte nyní zármutek. Uvidím vás však opět a vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme. Jan 16,22

== Matouš 26,6-13 == Matouš 26,69-75 ==


16. Úterý O Bože můj, ty znáš mou bláhovost, a nejsou skryty před tebou mé hříchy. Žalm 69,6 F

Vysvoboď nás od zlého. Matouš 6,13

== Jób 38,1-11 a  42,1-6 == Matouš 27,1-14 ==

1419 Vyhnaní husitští kněží kážou a vysluhují podobojí na hoře Tábor.


17. Středa Kdo člověku vládne spravedlivě, ten, kdo vládne v Boží bázni, je jak jitřní světlo při východu slunce. 2.Samuelova 23,3-4

Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. Matouš 5,14

== Lukáš 22,1-6 == Matouš 27,15-30 ==

1619 Václav Budovec z Budova píše příteli Karlovi st. ze Žerotína a přemlouvá jej, aby se přidal k českému povstání.

Zelený Čtvrtek Bůh zajistil památku svým divům; je milostivý, plný slitování. Žalm 111,4


18. Čtvrtek Člověk se dívá očima, Hospodin však hledí srdcem. 1.Samuelova 16,7

I obrátiv se Pán, pohleděl na Petra. I rozpomenul se Petr na slovo Páně, kterak jemu byl řekl: Že prve než kohout zazpívá, třikrát mne zapříš. I vyšed ven Petr, plakal hořce. Lukáš 22,61-62 K

== Jan 13,1-15.34-35 == 1.Korintským 11,17-34 == Matouš 27,31-44 ==

Velký Pátek Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Jan 3,16


19. Pátek Bůh mě učinil plodným v zemi mého utrpení. 1.Mojžíšova 41,52

Zločinec vlevo na kříži řekl: "Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království." Ježíš mu odpověděl: "Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji." Lukáš 23,42-43

== Jan 19,16-30 == 2.Korintským 5,14-21 == Matouš 27,45-56 ==


20. Sobota Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. 5.Mojžíšova 6,4

Život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. Jan 17,3

== 1.Petrova 3,18-22 == Matouš 27,57-66 ==

Velikonoční neděle Byl jsem mrtev - a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu. Zjevení 1,18

S pomyšlením, že v životě stáří a nemoc má poslední slovo,
smiřuje mne naděje, dražší než zdraví mladosti.


21. Neděle Běda tomu, kdo se chce přít se svým tvůrcem, střep z hliněných střepů! Což smí hlína říci svému tvůrci: "Co to děláš?" Izaiáš 45,9

Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! 2.Korintským 5,17

Dnes oslav, celá země,
Kristovo vzkříšení!
Ať radost z toho divu
náš život promění!
Co nyní vidí víra
jen v matných obrysech,
to, Kriste, v plném světle
nás jednou poznat nech.
- EZD 661,3 -

== Marek 16,1-8 == 1.Korintským 15,1-11 == Matouš 28,1-10 ==

Velikonoční pondělí


22. Pondělí V posledních dnech nepozdvihne národ proti národu meče, a nebudou se více učiti boji. Izaiáš 2,2.4 K

Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás. Jan 20,21

== Lukáš 24,13-35 == 1.Korintským 15,50-58 == Matouš 28,11-20 ==


23. Úterý Hospodin svůj lid obhájí, bude mít se svými služebníky soucit. 5.Mojžíšova 32,36

Pán řekl: Což nezjedná Bůh brzo právo svým vyvoleným? - Ale nalezne Syn člověka víru na zemi, až přijde? Lukáš 18,8

== Jan 20,1-10 == Římanům 12,1-8 ==

1419 Jan Želivský káže, že válčit pro pravdu Kristovu je dovoleno.


24. Středa K tobě, Panovníku Hospodine, pozvedám své oči, utíkám se k tobě, nevydej mě smrti. Žalm 141,8

Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili Pána. Jan 20,20

== Jan 20,11-18 == Římanům 12,9-13 ==


25. Čtvrtek Nasyť nás svým milosrdenstvím hned ráno a po všechny dny se budeme radovat a plesat. Žalm 90,14

Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. Efezským 1,3

== Jan 21,1-14 == Římanům 12,14-21 ==


26. Pátek Proč utrácíte peníze, ale ne za chléb? A svůj výdělek za to, co nenasytí? Poslechněte mě a jezte, co je dobré. Izaiáš 55,2

Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm zůstávající pro život věčný; ten vám dá Syn člověka, jemuž jeho Otec, Bůh, vtiskl svou pečeť. Jan 6,27

== Lukáš 24,36-47 == Římanům 13,1-7 ==


27. Sobota Vyhlásil jsem půst, abychom se před svým Bohem pokořili a vyprosili si u něho přímou cestu. Ezdráš 8,21

Já jsem cesta, i pravda, i život. Žádný nepřichází k Otci než skrze mne. Jan 14,6 K

== Lukáš 24,1-12 == Římanům 13,8-14 ==

Quasimodogeniti (Jako narozené děti. 1.Petrova 2,2 )

Veleben budiž Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, jenž nás ze svého mnohého milosrdenství znovu zrodil k živé naději vzkříšením Ježíše Krista z mrtvých. 1.Petrova 1,3 Ž

Což je-li pravý opačný sled, směr k nultému roku a hodině,
kdy se zjeví jiná skutečnost po odhrnutí clony dějin?


28. Neděle Hleďte, jsem jedině já, jiný bůh vedle mne není, já usmrcuji i obživuji, zdeptal jsem, a zase zhojím, není, kdo by vytrhl z mé ruky. 5.Mojžíšova 32,39

Říkám vám, snáze projde velbloud uchem jehly než bohatý do Božího království. Když to učedníci slyšeli, velmi se zhrozili a řekli: Kdo potom může být spasen? Ježíš na ně pohleděl a řekl: U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všecko. Matouš 19,24-26

Mně dostalo se slitování,
ač lásky nehoden jsem byl.
Je div to, po němž v pyšném přání,
jsa hrd, jsem nikdy netoužil,
Teď šťasten jsem a div ten ctím
a Slitovníka velebím.
- 278,1 -

== Jan 20,19-20-29 == 1.Petrova 1,3-9 == Žalm 116 ==


29. Pondělí Veškeré dílo Bůh postaví před soud, vše, co je utajeno, ať dobré či zlé. Kazatel 12,14

Blahoslavení čistého srdce, nebo oni Boha viděti budou. Matouš 5,8 K

== 1.Mojžíšova 32,22-32 == Římanům 14,1-12 ==


30. Úterý Neoklamávejte jeden druhého, ale boj se každý Boha svého. 3.Mojžíšova 25,17 K

Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já. Jan 13,15

== Jób 42,7-17 == Římanům 14,13-23 ==

1619 Albrecht z Valdštejna s plukem a pokladnou dezertuje k císaři.


DUBEN 2019: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2019: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]