[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2019: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

ČERVENEC 2019

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. Jakubova 1,19

Tím, co máš, neskrbli, aniž plýtvej tím, co jsi,
neboť špatně slouží slepé síto i řešeto protržené.


1. Pondělí Vyzpytuj mne, Bože silný, a poznej srdce mé; zkus mne, a poznej myšlení má. A popatř, chodím-liť já cestou odpornou tobě, a veď mne cestou věčnou. Žalm 139,23-24 K

Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? Ať ukáže své skutky dobrým způsobem života, v tichosti, kterou dává moudrost. Jakubova 3,13

== Přísloví 9,1-10 == Jakubova 1,1-12 ==


2. Úterý Nepohni srdce mé ke zlé věci. Žalm 141,4 F

Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Římanům 12,21

== 2.Mojžíšova 2,11-25 == Jakubova 1,13-18 ==


3. Středa Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce. Žalm 90,12

Ježíš praví: Každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Matouš 7,24

== Jan 4,5-18 == Jakubova 1,19-27 ==


4. Čtvrtek Hospodine, Bože zástupů, naprav nás; nechť zasvítí tvá tvář a bude nám spomoženo. Žalm 80,20 Z

Náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu. 2.Tesalonickým 2,16-17

== Matouš 15,29-39 == Jakubova 2,1-13 ==


5. Pátek Hospodine, ty jsi mne zkusil a seznal. Ty znáš sednutí mé i povstání mé, rozumíš myšlení mému zdaleka. Žalm 139,1-2 K

V něm žijeme, pohybujeme se, jsme. Skutky 17,28

== Jan 6,37-46 == Jakubova 2,14-26 ==

1519 Luther v lipské disputaci s Johannem M. Eckem označen za husitu.


6. Sobota Můj lid se bude sytit mými dobrými dary, je výrok Hospodinův. Jeremiáš 31,14

Ježíš řekl učedníkům: Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte; zadarmo jste dostali, zadarmo dejte. Matouš 10,8

== Jonáš 2,1-11 == Jakubova 3,1-12 ==

1415 Jan Hus umírá na hranici v Kostnici.

1419 Radnice Nového města pražského osazena protihusitskými konšely.

3. neděle po sv. Trojici Přišel Syn člověka, aby hledal a spasil, což bylo zahynulo. Lukáš 19,10 K

V Božím vidění věcí na rozdíl od lidského
neprobíhají dějiny světa z neurčita do nejistot.


7. Neděle Hledejte Hospodina všichni pokorní země, kdo jednáte podle jeho práva. Hledejte spravedlnost, hledejte pokoru. Sofoniáš 2,3

Blahoslavení, kteříž lačnějí a žíznějí spravedlnosti, nebo oni nasyceni budou. Matouš 5,6 K

Kdo Bohu ve všem oddává se
a v něm své skládá doufání,
jej Bůh i v těžkých vichřic čase
v svých křídel stínu uchrání.
V něj, v Nejvyššího, víru mít,
toť silný hrad a mocný štít.
- 375,1 -

== Lukáš 15,1-3.11-32 == 1.Timoteovi 1,12-17 == Žalm 112 ==


8. Pondělí A kdo pohrdal dnem malých začátků, radostně bude hledět na olovnici. Zachariáš 4,10

Ježíš praví: Království nebeské je jako hořčičné zrno, které člověk zasel na svém poli; je sice menší než všecka semena, ale když vyroste, je větší než ostatní byliny a je z něho strom, takže přilétají ptáci a hnízdí v jeho větvích. Matouš 13,31-32

== Lukáš 7,36-50 == Jakubova 3,13-18 ==

1619 Zahájení stavovského generálního sněmu v Praze


9. Úterý Vyhledávejte mne a budete žít! Amos 5,4 J

Dokud máte světlo, věřte ve světlo, abyste se stali syny světla. Jan 12,36

== Soudců 10,6-16 == Jakubova 4,1-12 ==

1609 Rudolfův majestát Čechám


10. Středa Když se začalo hrát na pozouny a cymbály a jiné hudební nástroje, chválili Hospodina, protože je dobrý a že jeho milosrdenství je věčné. Boží dům naplnila Hospodinova sláva. 2.Paralipomenon 5,13.14

Budete moci pochopiti se všemi svatými, která jest šířka a délka i výše a hloubka, i poznati Kristovu lásku, převyšující každé poznání, abyste byli naplněni ve veškerou plnost Boží. Efezským 3,18-19 S

== Micheáš 7,7-20 == Jakubova 4,13-17 ==


11. Čtvrtek Onť bude souditi mezi národy. I zkují meče své v motyky, a oštípy své v srpy. Izaiáš 2,4 K

Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení. Lukáš 2,14

== Matouš 18,15-20 == Jakubova 5,1-6 ==


12. Pátek Hospodin praví: Budete-li mě skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím jako žádný jiný lid, třebaže má je celá země. 2.Mojžíšova 19,5

Bůh nás spasil a povolal svatým povoláním ne pro naše skutky, nýbrž ze svého rozhodnutí a z milosti, kterou nám daroval v Kristu Ježíši před věčnými časy. 2.Timoteovi 1,9

== Galatským 3,6-14 == Jakubova 5,7-12 ==


13. Sobota Běda tomu, kdo hromadí, co mu nepatří. Jak dlouho? Abakuk 2,6

Ježíš praví: Mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť nikdo nemá život zajištěn tím, co má. Lukáš 12,15

== Jonáš 3,1-10 == Jakubova 5,13-20 ==

4. neděle po sv. Trojici Jedni druhých břemena neste a tak plňte zákon Kristův. Galatským 6,2 K

Když Bůh miluje v tobě tebe a sebe samého
a koho a co miluješ ty sám - teprve to je láska.


14. Neděle Zachovej nás při životu, ať jméno tvé vzýváme. Žalm 80,19 K

Ježíš řekl slepému: Prohlédni! Tvá víra tě uzdravila. Ihned prohlédl, šel za ním a oslavoval Boha. Lukáš 18,42-43

Prosíme, dej v dobrém státi
a tebe hledati,
dokudž máme čas od tebe,
dejž nalézti sebe.
- EZ 236,2 -

== Lukáš 6,36-42 == Římanům 12,17-21 == Žalm 100 ==


15. Pondělí Hospodin, váš Bůh, vás zkouší, aby poznal, zdali ho milujete celým svým srdcem a celou svou duší. 5.Mojžíšova 13,4

Víme, že z utrpení roste vytrvalost, z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje. Římanům 5,3-4

== Galatským 6,1-5 == Matouš 4,18-25 ==


16. Úterý Kde mnoho snů, tam samá pomíjivost, samá prázdná slova. Ty se však boj Boha! Kazatel 5,6

Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek. Jakubova 1,5

== 2.Korintským 2,5-11 == Matouš 5,1-12 ==


17. Středa Hospodin, náš Bůh, je spravedlivý ve všech svých činech, které koná. Daniel 9,14

Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování je shůry, sestupuje od Otce světel. U něho není proměny ani střídání světla a stínu. Jakubova 1,17

== Marek 11,20-26 == Matouš 5,13-16 ==


18. Čtvrtek Hospodin je shovívavý a velkorysý, ale viníka bez trestu neponechá. Nahum 1,3

Vězte, že ve své trpělivosti vám Pán poskytuje čas ke spáse. 2.Petrova 3,15

== 1.Korintským 12,19-26 == Matouš 5,17-20 ==


19. Pátek Duše má jest v ustavičném nebezpečenství, a však na zákon tvůj se nezapomínám. Žalm 119,109 K

Pavel píše: Vy jste tu nauku přijali a začali jste nás napodobovat, nás i Pána, třebaže uprostřed soužení, s radostí Ducha svatého. 1.Tesalonickým 1,6 P

== Filipským 2,1-5 == Matouš 5,21-26 ==


20. Sobota Zemi naplní poznání Hospodina, jako vody pokrývají moře. Izaiáš 11,9

Bůh rozhodl, aby v Kristu sídlily všechny dokonalosti v plné míře, a skrze něho že se sebou usmíří všechno tvorstvo jak na nebi tak i na zemi tím, že způsobí pokoj jeho krví prolitou na kříži. Koloským 1,19-20 P

== Jonáš 4,1-11 == Matouš 5,27-32 ==

5. neděle po sv. Trojici Milostí spaseni jste skrze víru, a to ne sami z sebe: darť jest to Boží. Efezským 2,8 K

Bůh se nám v lásce blíží, abychom ho milovali, ne se děsili,
a vzdaluje se nám, abychom po něm toužili, ne si zoufali.


21. Neděle Líbí se mi láska a ne oběti, poznání Boha spíš než celopaly. Ozeáš 6,6 J

Nyní zůstává víra, naděje, láska, to tré, ale největší z nich jestiť láska. 1.Korintským 13,13 K

Lásko, jež´s mne k podobenství
Božství svého stvořila,
lásko, jež´s mne zlořečenství
dobrotivě zbavila,
tobě já se oddávám
a tvým věčně zůstávám.
- 336,1 -

== Lukáš 5,1-11 == 1.Korintským 1,18-25 == Žalm 119,89-96 ==


22. Pondělí Upevněnou mysl opatruješ pokojem - pokojem, neboť je ujištěna v důvěře v tebe. Izaiáš 26,3 MP

Toužíme, aby na každém z vás bylo vidět neutuchající horlivost až do konce. Židům 6,11

== Galatským 1,13-24 == Matouš 5,33-37 ==

1419 Shromáždění desetitisíců na hoře Burkovák – Tábor


23. Úterý Z hlubokosti volám k tobě, Pane, vyslyš hlas můj! Žalm 130,1-2 K

Ježíš řekl učedníkům: Vzchopte se, já jsem to, nebojte se! Matouš 14,27

== Římanům 9,14-26 == Matouš 5,38-48 ==


24. Středa Budu vyhlížet k Hospodinu, čekat na Boha, který mě spasí; můj Bůh mě vyslyší. Micheáš 7,7

Naděje nenechá dojít hanby. Římanům 5,5 P

== Ezechiel 2,3-8 == Matouš 6,1-4 ==


25. Čtvrtek Hospodin odpověděl Jóbovi: Kde jsi byl, když jsem zakládal zemi a řekl moři: Až sem smíš přijít, ale ne dál; zde se složí tvé nespoutané vlnobití! Jób 38,4.11

Věrou rozumíme, že učiněni jsou věkové slovem Božím, takže z ničeho jest to, což vidíme, učiněno. Židům 11,3 K

== Skutky 15,4-12 == Matouš 6,5-15 ==


26. Pátek Navraťte se ke mně, praví Hospodin zástupů, a navrátím se k vám. Zachariáš 1,3 K

Ježíš praví: Nepřišel jsem volati spravedlivých, ale hříšných. Matouš 9,13 K

== 2.Korintským 12,1-10 == Matouš 6,16-18 ==


27. Sobota Ti, za něž Hospodin zaplatil, se vrátí. Dojdou veselí a radosti, na útěk se dají starosti a nářek. Izaiáš 51,11

Navždy budeme s Pánem. 1.Tesalonickým 4,17

== Filipským 3,12-16 == Matouš 6,19-24 ==

6. neděle po sv. Trojici Toto praví Hospodin, tvůj stvořitel: Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Izaiáš 43,1 K

Jakkoli nedohledné jeví se dno lidského hříchu,
bezedné Boží slitování je vždy na dohled.


28. Neděle Vám, kdo hledáte Boha, kéž ožije srdce! Žalm 69,33 VS

Maria si sedla k nohám Ježíšovým a poslouchala jeho slovo. Lukáš 10,39

Ve jméno Krista doufáme,
neb v něm své spasení máme,
z toho nás žádný nesvede,
snáz nebe, země odejde,
než nás kdo z toho vyvede.
- 0,1 -

== Matouš 28,16-20 == Římanům 6,3-11 == Žalm 119,97-104 ==


29. Pondělí Hospodin mi dal, zač jsem ho tak naléhavě prosila. 1.Samuelova 1,27

Ježíš praví: Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. Matouš 7,7

== 2.Mojžíšova 14,15-22 == Matouš 6,25-34 ==


30. Úterý Jistotně doufám v dobrotu Páně, spatřím ji v zemi žijících. Žalm 27,13 R

Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé. Zjevení 21,6

== Skutky 2,32-40 == Matouš 7,1-6 ==

1419 První pražská defenestrace (na Novoměstské radnici)


31. Středa Hospodin je ve svém svatém chrámu. Ztiš se před ním celá země! Abakuk 2,20

Kdo má uši, slyš. Matouš 11,15

== Skutky 16,23-34 == Matouš 7,7-11 ==

1619 Vyhlášení Konfederace zemí Koruny české


ČERVENEC 2019: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2019: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]