[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2019: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

ÚNOR 2019

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/

Heslo měsíce: Soudím, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která má být na nás zjevena. Římanům 8,18

Jak v bouři kapka chvěji se úzkostí, nadějemi.
Tisíc let mi srdce usedá. Skanu? Vzlétnu? - Vzhůru, srdce!


1. Pátek Slova má slyš, Hospodine, porozuměj tužebnému úpění mému. Pozoruj hlasu volání mého, králi můj a Bože můj; nebo se tobě modlím. Žalm 5,2-3 K

Věřím, pomoz mé nedověře. Marek 9,24

== Koloským 1,24-29 == Římanům 5,1-11 ==


2. Sobota Můj nářek jsi změnil v taneční rej, vysvlékls mě z žíněného roucha, opásal jsi mě radostí. Žalm 30,12

Jeden z nich, jakmile zpozoroval, že je uzdraven, hned se vrátil a velikým hlasem velebil Boha. Lukáš 17,15

== Zjevení 15,1-4 == Římanům 5,12-21 ==

5. neděle před postní dobou Pojďte a pohleďte na veledíla Boží, úctu vzbuzující jednání vůči synům lidským. Žalm 66,5 Z

Co nám chce říci Bůh, může poznat z jeho slova,
kdo překoná obrysy nosného slova lidského.


3. Neděle Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy uzavřu s domem izraelským i s domem judským novou smlouvu. Jeremiáš 31,31

Stojíte před Ježíšem, prostředníkem nové smlouvy. Židům 12,22.24

Přišli jsme, ó Ježíši,
slovo tvoje poslouchati.
Učiň mysl schopnější
slova svatá přijímati:
od zemských věcí odváděj
a nebeské hledati dej.
- ZCČSH 500,1 -

== Matouš 17,1-9 == 2.Korintským 4,6-10 == Žalm 82 ==


4. Pondělí Zákon Hospodinův jest dokonalý, očerstvující duši. Žalm 19,8 K

V Kristu jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. Koloským 2,3

== Matouš 21,18-22 == Římanům 6,1-11 ==


5. Úterý Hospodin jest útočiště chudého, útočiště v čas ssoužení. Žalm 9,10 K

Nezjedná Bůh právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá? Lukáš 18,7

== Matouš 8,28-34 == Římanům 6,12-23 ==


6. Středa Ó země, země, země, slyš slovo Hospodinovo! Jeremiáš 22,29 K

Nespěme jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví. 1.Tesalonickým 5,6

== Ozeáš 2,20-25 == Římanům 7,1-6 ==


7. Čtvrtek Spravedlivý je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Žalm 1,3

Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky. Jan 15,8

== Nahum 1,2-6 == Římanům 7,7-13 ==


8. Pátek Odpusť, prosím, nepravost lidu tohoto podlé velikého milosrdenství svého. 4.Mojžíšova 14,19 K

Odpusť nám viny naše, jakož i my odpouštíme vinníkům našim. Matouš 6,12 K

== Koloským 2,8-15 == Římanům 7,14-25 ==


9. Sobota Podal jsi mi štít své spásy, tvoje pravice mě podepírá. Žalm 18,36

Nechte se posilňovati v Pánu, a to v moci síly jeho. Efezským 6,10 S

== Izaiáš 51,1-6 == Římanům 8,1-17 ==

4. neděle před postní dobou Pojďte a pozorujte Boží skutky, podivuhodné věci mezi lidmi. Žalm 66,5 Ku

Pod přístřeším ticha nad souřadnicemi mozku
důvěrně známým se stává nezjistitelný Bůh.


10. Neděle Na pomoc mi pospěš, Pane, spáso má! Žalm 38,23 R

Ježíš ležel na zádi lodi na polštáři a spal. Vzbudili ho a řekli mu: Mistře, je ti to jedno, že hyneme? Marek 4,38 P

Nám pomoz pevně věřit
a doufat ve tvou moc.
A přijmi dík,
že jdeš nám na pomoc.
- EZD 631,5 -

== Marek 4,35-41 == 2.Korintským 1,8-11 == Žalm 63 ==


11. Pondělí Vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho. Žalm 16,11

Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Galatským 5,22-23

== 2.Korintským 3,9-18 == Římanům 8,18-25 ==


12. Úterý Na Panovníku, našem Bohu, závisí slitování a odpuštění. Daniel 9,9

Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec. Lukáš 6,36

== Jan 1,43-51 == Římanům 8,26-30 ==


13. Středa Hospodine, tys náš Otec, náš vykupitel odedávna, to je tvé jméno. Izaiáš 63,16

Modlete se takto: Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno. Matouš 6,9

== Jan 3,31-36 == Římanům 8,31-39 ==


14. Čtvrtek Pamatujte na to, co bylo na počátku od věků! Já jsem Bůh a jiného už není, jsem Bůh a nic není jako já. Izaiáš 46,9

Patřte na vůdce a dokonavatele víry Ježíše. Židům 12,2 K

== Zjevení 1,1-8 == Římanům 9,1-5 ==

869 Zemřel slovanský věrozvěst Konstantin.


15. Pátek Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Ezechiel 36,26

Vysvobozeni jsouce od hříchu učiněni jste služebníci spravedlnosti. Římanům 6,18 K

== 1.Korintským 2,6-10 == Římanům 9,6-13 ==


16. Sobota Chvalte Hospodina všickni národové, velebte ho všickni lidé. Žalm 117,1 K

Jeden je Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech. Efezským 4,6

== 4.Mojžíšova 6,22-27 == Římanům 9,14-29 ==

Septuagesimae (70 dní před Velikonocemi)

Ne pro své spravedlivé činy ti předkládáme své prosby o smilování, ale pro tvé velké slitování. Daniel 9,18

Obracíš-li se k Nebi, rozprostři vzhůru srdce
a bezejmenný Bůh přijme jméno, jež vzýváš.


17. Neděle Národy, chvalte našeho Boha a všude šiřte jeho chválu! On naší duši daroval život, našim nohám klopýtnout nedal. Žalm 66,8-9 R

Máme sloužit k tomu, aby se šířila chvála o jeho božské velebnosti, my totiž, kdo jsme už dříve kladli do Mesiáše své naděje. Efezským 1,12 P

Lásko, jež´s mne vyvolila
dříve, než jsem stvořen byl,
kvůli mně ses narodila,
abych se ti neztratil,
tobě já se oddávám
a tvým věčně zůstávám.
- 336,2 -

== Matouš 20,1-16 == Filipským 2,12-13 == Žalm 60 ==


18. Pondělí Bůh působí bolest, ale též obváže rány, co rozdrtí, vyléčí svou rukou. Jób 5,18

Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. Všechnu "svou starost vložte na něj", neboť mu na vás záleží. 1.Petrova 5,6-7

== Lukáš 19,1-10 == Římanům 9,30-10,4 ==


19. Úterý Má duše touží po tvé spáse. Doufám ve slovo tvé. Žalm 119,81 F

Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Jan 8,31

== 5.Mojžíšova 7,6-12 == Římanům 10,5-13 ==


20. Středa Rozpínám své ruce k tobě, má duše po tobě žízní jako vyprahlá země. Žalm 143,6

Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Matouš 11,28 P

== Římanům 4,1-8 == Římanům 10,14-21 ==

1419 Půhon na královnu Žofii před soud papežského nuncia


21. Čtvrtek Kdo porozumí vlastním omylům? Od mých skrytých chyb mne, Pane, očisti. Žalm 19,13 F

Kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven. Jan 6,37

== 1.Korintským 3,1-8 == Římanům 11,1-10 ==


22. Pátek Nikdo z obyvatel už neřekne: "Jsem nemocen." Lidu, který tam bydlí, bude odpuštěna nepravost. Izaiáš 33,24

Skrze Ježíše Krista se nám dostalo přístupu k té milosti, v níž stojíme. Římanům 5,1-2 Ž

== Malachiáš 3,13-18 == Římanům 11,11-24 ==


23. Sobota Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy půjde oráč hned za žencem a ten, kdo šlape hrozny, hned za rozsévačem. Z hor bude kanout víno a všechny pahorky budou oplývat vláhou. Úděl Izraele, svého lidu, změním, oni znovu vybudují města. Amos 9,13-14

Anděl mi ukázal: uprostřed města na náměstí, z obou stran řeky, bylo stromoví života nesoucí ovoce dvanáctkrát do roka; každý měsíc dozrává na něm ovoce a jeho listí má léčivou moc pro všechny národy. Zjevení 22,2

== 1.Korintským 1,26-31 == Římanům 11,25-36 ==

Sexagesimae (60 dní před Velikonocemi)

Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce! Židům 3,15

Přeji ti získat vzácnou růži nad trny k nebi rozvitou,
ne onu levně dostupnou na pouťové střelnici světa.


24. Neděle O Hospodinově milosrdenství chci zpívat věčně, svými ústy v známost uvádět tvou věrnost po všechna pokolení. Žalm 89,2

Z plnosti jeho my všickni vzali jsme, a to milost za milost. Jan 1,16 K

Pochválen budiž Pán Bůh náš,
kterýž nyní nasytil nás
slovem svatým,
jež jest pokrm duším našim.
Chvalmež Boha, chvalmež Boha
za dobrodiní jeho mnohá.
- EZ 449,1 -

== Lukáš 8,4-15 == Židům 4,12-13 == Žalm 61 ==


25. Pondělí V oněch dnech a v onen čas, je výrok Hospodinův, budou hledat Izraelovu nepravost, ale žádná nebude, a Judův hřích, ale nebude nalezen, neboť odpustím těm, které zanechám. Jeremiáš 50,20

Chlubíme se Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, který nás s ním smířil. Římanům 5,11

== 5.Mojžíšova 32,44-47 == 1.Samuelova 1,1-20 ==

1419 Václav IV. navrátil husitské kostely katolíkům – husitské liturgii ponechány v Praze jen tři kostely.

1619 Zemřel Jiří ze Schönaichu, podporovatel jednoty bratrské ve Slezsku.

1969 Živá pochodeň č. 2 v Praze – Jan Zajíc, umírá ve věku 18 let.


26. Úterý Ten, kdo bude s vámi přebývat jako host, bude vám jako domorodec mezi vámi. 3.Mojžíšova 19,34

Věrně jednáš, milovaný, v tom, co činíš pro bratry, a to pro ty, kteří přišli odjinud; oni vydali před církví svědectví o tvé lásce. Dobře učiníš, když je vypravíš na další cestu, jak se sluší před Bohem. 3.Janova 1,5-6

== Ezechiel 33,30-33 == 1.Samuelova 1,21-28 ==

1419 Jan z Jesenice vypovězen z Prahy – ukončen čtyřletý interdikt nad Prahou


27. Středa Ztracenou vypátrám, zaběhlou přivedu zpět, polámanou ovážu a nemocnou posílím. Ezechiel 34,16

Co myslíte? Má-li někdo sto ovcí a jedna z nich zabloudí, nenechá těch devadesát devět na horách a nejde hledat tu, která zbloudila? Matouš 18,12

== Lukáš 6,43-49 == 1.Samuelova 2,1-11 ==


28. Čtvrtek Všechno tvorstvo je tráva a všechna jeho spolehlivost jako polní kvítí. Tráva usychá, květ vadne, ale slovo Boha našeho je stálé navěky. Izaiáš 40,6.8

Nebe a země pominou, ale má slova nepominou. Matouš 24,35

== 1.Tesalonickým 1,2-10 == 1.Samuelova 2,12-26 ==


ÚNOR 2019: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2019: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]