[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2019: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

KVĚTEN 2019

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Není žádného jako ty, není Boha kromě tebe. 2.Samuelova 7,22

Ve smyslovém rozhraní naslouchej tiše tomu,
jehož moudrost přesahuje možnosti pera i strun.


1. Středa Není nic lepšího, než když se člověk raduje z toho, co koná, neboť to je jeho podíl. Kazatel 3,22

Radostně budete děkovat Otci, že vás učinil účastnými údělu věřících ve světle. Koloským 1,11-12 P

== Izaiáš 66,6-13 == Římanům 15,1-6 ==


2. Čtvrtek Před šedinami povstaň a starci vzdej poctu. 3.Mojžíšova 19,32

V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Filipským 2,3

== Jan 17,9-19 == Římanům 15,7-13 ==

1619 Vzbouření čeští a moravští stavové bez odporu obsazují Brno.


3. Pátek Budu ve vás posvěcen před očima pronárodů. I poznáte, že já jsem Hospodin, až vás přivedu na izraelskou půdu, do země, o níž jsem zvednutím ruky přisáhl, že ji dám vašim otcům. Ezechiel 20,41.42

Já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. Matouš 28,20

== 1.Petrova 2,1-10 == Římanům 15,14-21 ==

1619 Volba moravského direktoria

1728 Začátek Hesel v Ochranově


4. Sobota V Bohu učiníme mocné dílo. Žalm 60,14 Z

Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. Koloským 3,17

== Skutky 8,26-39 == Římanům 15,22-33 ==

Misericordias Domini (Milosrdenství Hospodinova plná je země Žalm 33,5 )

Já jsem dobrý pastýř. Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život. Jan 10,11.27-28

Neboj se budoucna s Bohem, neboť v něm není
žádné rozpětí času, ale sama věčnost.


5. Neděle Hospodin mluvil s Mojžíšem tváří v tvář, jako když někdo mluví se svým přítelem. 2.Mojžíšova 33,11

Učedníci řekli vespolek: Zdaliž srdce naše v nás nehořelo, když mluvil nám na cestě a otvíral nám písma? Lukáš 24,32 K

Beránku Boží, spáso má,
ó kéž to lidé vědí,
jak velmi všechny miluješ,
ó kéž jen k tobě hledí!
Chci též pomáhati,
všechny k tobě zváti,
přijmi mne jen
dnes v spásy den
a posvěť si mé snahy.
- ZCČSH 12,3 -

== Jan 10,11-30 == 1.Petrova 2,21-25 == Žalm 23 ==


6. Pondělí Pojďte a připojte se k Hospodinu smlouvou věčnou, nepřicházející v zapomenutí. Jeremiáš 50,5 K

Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. Jan 6,68

== Jan 10,1-10 == Římanům 16,1-16 ==


7. Úterý David našel posilu v Hospodinu, svém Bohu. 1.Samuelova 30,6

Děkuji svému Bohu a stále na tebe pamatuji ve svých modlitbách, aby se tvá účast na společné víře projevila tím, že rozpoznáš, co dobrého můžeme učinit pro Krista. Filemonovi 1,4.6

== Matouš 9,35-10,1-7 == Římanům 16,17-27 ==


8. Středa Viděl jsi, jak tě Hospodin, tvůj Bůh, nesl, jako nosí muž svého syna, po celé cestě, kterou jste prošli. 5.Mojžíšova 1,31

Poznali jsme lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. 1.Janova 4,16

== Jan 17,20-26 == 2.Samuelova 2,1-11 ==


9. Čtvrtek Řekl jsem: Nedopustím, aby můj jazyk pobloudil. Žalm 39,2 J

Každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. Jakubova 1,19

== Efezským 4,8-16 == 2.Samuelova 5,1-16 ==


10. Pátek Hospodin pošle anděla svého před tebou. 1.Mojžíšova 24,7 K

Anděl řekl ženám: Nebojte se. Vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován. Jděte rychle povědět jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých; jde před nimi do Galileje, tam ho spatří. Matouš 28,5.7

== Matouš 26,30-35 == 2.Samuelova 5,17-25 ==

1619 Thurn spolu s moravským vojskem táhne na Vídeň.


11. Sobota Obratiž Hospodin tvář svou k tobě, a dejž tobě pokoj. 4.Mojžíšova 6,26 K

Pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Filipským 4,7

== Jan 14,1-6 == 2.Samuelova 6,1-23 ==

Jubilate (Plésej Hospodinu všecka země! Žalm 66,1 )

Kdo je v Kristu, je nové stvoření; co je staré, pominulo, hle, je tu nové! 2.Korintským 5,17

Raduj se z pomyšlení na prostor nesmírně rozlehlý,
neboť probuzenému duchu i věčnost je důvěrně známa.


12. Neděle Hospodin je dobrý, je záštitou v den soužení, zná se k těm, kteří se k němu utíkají. Nahum 1,7

Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých; jsme bezradni, ale nejsme v koncích. 2.Korintským 4,8

Živ jest Ježíš! Jemu jest
vláda v světě nad vším dána.
I já mám mít věčnou čest
živ být v říši svého Pána.
Splní Bůh, co slibuje,
toť má jistá naděje.
- EZ 523,2 -

== Jan 15,1-8 == Skutky 17,22-34 == Žalm 103 ==


13. Pondělí Od východu slunce až na západ jeho veliké bude jméno mé mezi národy, praví Hospodin zástupů. Malachiáš 1,11 K

Každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat: Ježíš Kristus je Pán. Filipským 2,11 P

== 1.Mojžíšova 1,6-8 == 2.Samuelova 7,1-16 ==


14. Úterý Boas mluvil k Rut: Nechť ti Hospodin odplatí za tvůj skutek. Ať tě bohatě odmění Hospodin, Bůh Izraele, pod jehož křídla ses přišla ukrýt! Rút 2,12

Doporučuji vám naši sestru Foibé, diakonku církve v Kenchrejích. Přijměte ji v Pánu, jak se sluší mezi věřícími, pomáhejte jí, kdyby vás v něčem potřebovala. Římanům 16,1-2

== 1.Mojžíšova 1,9-13 == 2.Samuelova 7,17-29 ==


15. Středa Naše nevěrnosti se nás drží, známe svoje nepravosti: nevěrnost a zapírání Hospodina. Izaiáš 59,12-13

Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. 1.Janova 1,9

== 1.Mojžíšova 1,14-19 == 2.Samuelova 11,1-27 ==


16. Čtvrtek Hospodin je podivuhodný ve svém úradku, veliký ve své pohotové pomoci. Izaiáš 28,29

Ježíš jim řekl: "Což jste nikdy nečetli v Písmech: Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným?" Matouš 21,42

== 1.Mojžíšova 1,20-23 == 2.Samuelova 12,1-25 ==


17. Pátek Hospodin svým andělům vydal příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. Na rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohu neporanil. Žalm 91,11-12

Což není každý anděl duchem, vyslaným k službě těm, kdo mají dojít spasení? Židům 1,14

== 1.Mojžíšova 1,24-31 == 2.Samuelova 15,1-12 ==


18. Sobota Celé ono pokolení se odebralo ke svým otcům. Po nich nastoupilo jiné pokolení, které neznalo Hospodina ani jeho dílo, jež pro Izraele vykonal. Soudců 2,10

Vzpomínej na Ježíše Krista, jenž byl vzkříšen z mrtvých. 2.Timoteovi 2,8 Ž

== 1.Mojžíšova 2,1-3 == 2.Samuelova 15,13-37 ==

Cantate (Zpívejte Pánu píseň novou. Žalm 98,1 )

Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci, zvítězil svou pravicí, svou svatou paží! Žalm 98,1

I v čase ohlušování můžeš cosi znamenat,
jsi-li slabým hlasem, nikoli silným tlampačem.


19. Neděle Nevidí snad Bůh mé cesty a nepočítá všechny mé kroky? Jób 31,4

Není tvora, který by se před ním mohl skrýt. Nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme ze všeho odpovídat. Židům 4,13

Nenech mne jít podle mého,
neb jsem člověk slabých sil.
Často šel bych cestou zlého,
kdybys mi to dovolil.
Za zbloudilé měj mě dítě,
které neví kudy kam,
které ručkou uchopí tě,
prosíc, bys je vedl sám!
- 415,3 -

== Lukáš 19,37-40 == Koloským 3,12-17 == Žalm 108 ==


20. Pondělí On je tvá chvála. On je tvůj Bůh. 5.Mojžíšova 10,21

Já jsem Alfa i Omega, první i poslední, počátek i konec. Zjevení 22,13

== 2.Mojžíšova 15,1-21 == 2.Samuelova 16,1-14 ==


21. Úterý Do tvé ruky odevzdáván svého ducha; tys mě vykoupil, Hospodine Bože pravdivý. Žalm 31,6 Z

Zákon Ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti. Římanům 8,2

== 1.Samuelova 16,14-23 == 2.Samuelova 16,15-17,4 ==

1419 Jan Želivský káže o Júdit, jak sťala hlavu Holofernovi. (Júd 13,5-8)


22. Středa Je to Hospodin, v něhož jsme skládali naději, budeme jásat a radovat se, že nás spasil. Izaiáš 25,9

Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, protože navštívil a vykoupil svůj lid. Lukáš 1,68

== Římanům 15,14-21 == 2.Samuelova 17,5-23 ==


23. Čtvrtek Tvá slova mi byla veselím a radostí srdce. Nazývají mě tvým jménem, Hospodine, Bože zástupů. Jeremiáš 15,16

Blahoslavení, kdo slyší Boží slovo a zachovávají je. Lukáš 11,28 P

== 1.Korintským 14,6-19 == 2.Samuelova 18,1-18 ==


24. Pátek Bůh není člověk, aby lhal, ani lidský syn, aby litoval. 4.Mojžíšova 23,19

On nese všecko svým mocným slovem. Židům 1,3

== Zjevení 5,6-14 == 2.Samuelova 18,19-19,9 ==


25. Sobota Zpívejte Bohu, naší síle! Žalm 81,2 Z

Budu se modlit ve vytržení ducha, ale budu se také modlit s vědomou myslí. Budu zpívat chvalozpěvy ve vytržení ducha, ale budu zpívat také s vědomou myslí. 1.Korintským 14,15

== Jan 6,60-69 == 2.Samuelova 19,9-41 ==


Týden oběti za misii

Rogate (Modlete se!)

Buď Bůh pochválen, že nezamítl mou modlitbu a neodňal mi své milosrdenství. Žalm 66,20 Ku

Jako tráva trhlinou betonu, pupeny vrstvou asfaltu,
tak i kůrou srdcí živá víra proráží vzhůru.


26. Neděle Miluji Hospodina, protože vyslýchá hlas můj a pokorné modlitby mé. Žalm 116,1 K

Když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Matouš 6,6

Skloň se, Bože můj, k těm dveřím,
za nimiž tě vzývám dnes.
Veď mne v Ježíši, v nějž věřím,
v něm co dítě své mne střez.
V duchu svatém při mně stůj,
vždyť jsi vykupitel můj.
Vyslyš moje prosby, Pane,
amen, kéž se tak i stane.
- ZCČSH 135,3 -

== Lukáš 11,1-13 == 1.Timoteovi 2,1-6 == Žalm 77 ==


27. Pondělí Chváliti tě budu mezi národy a jménu tvému žalmy prozpěvovati. Žalm 18,50 K

Nemůžeme nemluviti toho, co jsme viděli a slyšeli. Skutky 4,20 K

== Marek 1,32-39 == 2.Samuelova 21,1-14 ==


28. Úterý Pojďte, zpívejme Bohu, vzdávejme díky skále naší spásy! Žalm 95,1 F

Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. Skutky 2,46-47

== Lukáš 18,1-8 == 2.Samuelova 23,1-7 ==


29. Středa Záměry Hospodinovy platí věčně. Žalm 33,11

Poroučím vás Bohu a slovu milosti jeho, kterýžto mocen jest vzdělati vás, a dáti vám dědictví mezi všemi posvěcenými. Skutky 20,32 K

== Marek 9,14-29 == 2.Samuelova 24,1-25 ==

Nanebevstoupení Páně Až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě. Jan 12,32


30. Čtvrtek V moci podsvětí mě neponecháš. Žalm 16,10

Ježíš dokonale spasiti může všecky přistupující skrze něj k Bohu, vždycky jsa živ k orodování za ně. Židům 7,25 K

== Lukáš 24,44-53 == Skutky 1,3-11 == Žalm 110 ==


31. Pátek Ani teď, když jsem v šedinách a starý, mne, Bože, neopouštěj, dokud jsem ještě neukázal sílu tvou tomuto pokolení a tvou moc všem, kteří přijdou po něm. Žalm 71,18 F

Neklesáme na mysli: i když navenek hyneme, vnitřně se den ze dne obnovujeme. 2.Korintským 4,16

== Jan 18,33-38 == Filipským 1,1-11 ==


KVĚTEN 2019: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2019: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]