[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2019: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

ČERVEN 2019

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: Pláství medu je řeč vlídná, lahodou duši a uzdravením kostem. Přísloví 16,24

Sáhni do mne, Bože, probírej se plástvemi nitra,
vezmi z víček sladkost díků, posvěť, co zraje v mých buňkách!


1. Sobota Pánovy skutky jsou nesmírné, ať o nich uvažují všichni, kdo v nich našli radost. Žalm 111,2 Ku

Kéž vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dá ducha moudrosti a ducha zjevení poznáním jeho samého. Efezským 1,17 Ž

== Zjevení 4,1-11 == Filipským 1,12-26 ==


Ekumenický modlitební týden (za jednotu křesťanů

Exaudi (Vyslyš mne, Hospodine! Žalm 27,7 )

Až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě. Jan 12,32

V neřešitelných rovnicích světa dosazením nebeské veličiny
převádí Bůh složité zlomky na společného jmenovatele.


2. Neděle Bůh nás učinil a ne my sami sebe, abychom byli lid jeho a ovce pastvy jeho. Žalm 100,3 K

Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce. Jan 15,16

Vyslyš naše hlasy,
Bože věčné spásy,
dej, ať v lásce stálé
žijem ke tvé chvále,
tebe v úctě máme,
zákonů tvých dbáme.
- EZD 250,3 -

== Jan 16,5-15 == Efezským 3,14-21 == Žalm 27 ==


3. Pondělí Obrať nás, Hospodine, k sobě a my se navrátíme, obnov naše dny jak za dnů dávnověkých. Pláč 5,21

Já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi na věky - Ducha pravdy. Jan 14,16-17

== Ezechiel 11,14-20 == Filipským 1,27-30 ==


4. Úterý Hospodin bojovati bude za vás, a vy mlčeti budete. 2.Mojžíšova 14,14 K

V tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Římanům 8,37

== 1.Janova 4,1-6 == Filipským 2,1-4 ==


5. Středa V utišení se a v doufání bude síla vaše. Izaiáš 30,15 K

Kdo z vás může o jedinou píď prodloužit svůj život? Matouš 6,27

== Izaiáš 32,11-18 == Filipským 2,5-11 ==

1619 Thurn s armádou a děly před Vídní


6. Čtvrtek Hle, bát se Panovníka, to je moudrost, vystříhat se zlého, toť rozumnost. Jób 28,28

Bůh nás povolal k pokoji. 1.Korintským 7,15

== Skutky 1,12-26 == Filipským 2,12-18 ==


7. Pátek Dej si pozor a velice se střez zapomenout na věci, které jsi viděl na vlastní oči. 5.Mojžíšova 4,9

Držiž se toho, co máš, aby žádný nevzal koruny tvé. Zjevení 3,11 K

== Efezským 1,15-23 == Filipským 2,19-30 ==


8. Sobota Hospodin, váš Bůh, je milostivý a slitovný a svou tvář neodvrátí od vás, když se k němu navrátíte. 2.Paralipomenon 30,9

Čiňte pokání a obraťte se, aby byli shlazeni hříchové vaši, když by přišli časové rozvlažení od tváři Páně. Skutky 3,19-20 K

== Jan 16,5-15 == Filipským 3,1-11 ==

Neděle svatodušní Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů. Zachariáš 4,6

Nespoléhejme, vynalézaví, že skrytými přístroji
nijak nevybavený Bůh nic neví, nic nemůže, nic není.


9. Neděle Potrestej mě, Hospodine, podle práva, ale ne ve hněvu, abys mě nezničil. Jeremiáš 10,24

Přímluvce přijde a ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud. Jan 16,8

Mocní světa, skloňte se
před Pánem mocnějším.
Svému Tvůrci vzdejte čest,
on vládne nade vším.
Jeho jménu svatému
slávu přiznávejte
a v nádheře svatyně
jej v bázni vzývejte.
- EZD 628,1 -

== Jan 14,15-19-27 == Skutky 2,1-21 == Žalm 118,1-14 ==

Svatodušní pondělí


10. Pondělí Hospodin kralovati bude na věky věků. 2.Mojžíšova 15,18 K

Celý zástup učedníků počal radostně a hlasitě chválit Boha za všechny mocné činy, které viděli. Volali: "Požehnaný král, který přichází ve jménu Hospodinově. Na nebi pokoj a sláva na výsostech!" Lukáš 19,37-38

== Jan 20,19-23 == 1.Korintským 12,4-11 == Žalm 118,15-29 ==

1619 Bitva u Záblatí – Mansfeldova stavovská armáda krutě poražena.


11. Úterý Hospodin zná smýšlení lidí; jsou pouhý vánek. Žalm 94,11

Všechno jsem odepsal, abych poznal Krista a moc jeho vzkříšení. Filipským 3,10

== 1.Korintským 14,1-40 == Filipským 3,12-21 ==


12. Středa Ty z nich, kdo vyváznou, vyšlu k pronárodům, které zprávu o mně ještě neslyšely ani nespatřily moji slávu; budou hlásat moji slávu mezi pronárody. Izaiáš 66,19

Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. Matouš 28,18-20

== Efezským 1,11-14 == Filipským 4,1-9 ==


13. Čtvrtek Bůh učinil člověka přímého, ten však vyhledává samé smyšlenky. Kazatel 7,29

Po jejich ovoci je poznáte. Matouš 7,16

== 2.Korintským 3,2-9 == Filipským 4,10-23 ==


14. Pátek Abrahamův služebník Rebeku mlčky pozoroval, aby poznal, zda Hospodin dává jeho cestě zdar, či nikoli. 1.Mojžíšova 24,21

Potřebujete vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno. Židům 10,36

== Galatským 3,1-5 == Přísloví 10,6-12 ==

1619 Thurn táhne od Vídně.


15. Sobota Budu vyučovati přestupníky cestám tvým, aby hříšníci k tobě se obraceli. Žalm 51,15 K

Bůh chce, aby se všichni lidé zachránili a došli k poznání pravdy. 1.Timoteovi 2,4 P

== Skutky 18,1-11 == Přísloví 10,22-32 ==

Neděle svaté Trojice Milost Pána Jezukrista, a láska Boží, a účastenství Ducha svatého budiž se všemi vámi. 2.Korintským 13,13 K

Není vpravdě silná ta víra, kterou je zapotřebí
opevňovat krunýřem a podpírat berlemi.


16. Neděle Blízkost Boží je mi štěstím, skládám v Pána, Tvůrce, svou naději, abych vyprávěl všechna tvá poselství. Žalm 73,28 B

Vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. 1.Petrova 2,9

Chcem do díla se dáti, neb čas se krátí,
ne v klid se vydávati a nečinnost,
spíš po práci se ptáti, kde je jí dost
a na svém místě státi, se namáhati
a každý vykonati svou povinnost.
- 366,1 -

== Jan 3,1-13 == Římanům 11,32-36 == Žalm 111 ==


17. Pondělí Spustí-li se lijavec nebo padá-li sníh z nebe, nevrací se zpátky, nýbrž zavlažuje zemi a činí ji plodnou a úrodnou, takže vydává símě tomu, kdo rozsívá, a chléb tomu, kdo jí. Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst. Nenavrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal. Izaiáš 55,10-11

Má řeč a mé kázání se neopíraly o vemlouvavá slova lidské moudrosti, ale prokazovaly se Duchem a mocí. 1.Korintským 2,4

== 2.Mojžíšova 3,13-20 == Přísloví 11,24-31 ==

1722 Započala výstavba Ochranova.


18. Úterý Hospodin mi řekl: "Hle, vložil jsem ti do úst svá slova." Jeremiáš 1,9

Vezměte si k srdci, abyste si předem nepřipravovali, jak se budete hájit. Neboť já vám dám řeč i moudrost. Lukáš 21,14-15

== Izaiáš 43,8-13 == Přísloví 14,29-34 ==

1419 Posvícení u sv. Mikuláše na St. Městě – husité se kostela zmocnili násilím


19. Středa Hospodin žehná těm, kteří se ho bojí, jak malým, tak velkým. Žalm 115,13

Vy všichni jste Boží děti skrze víru v Krista Ježíše. Galatským 3,26 P

== Skutky 17,16-34 == Přísloví 15,13-18 ==


20. Čtvrtek Až do šedin vás budu nosit. Já jsem vás učinil a já vás ponesu, budu vás nosit a zachráním. Izaiáš 46,4

Věrný je ten Bůh, skrze něhož jste byli povoláni ke společenství jeho Syna, Ježíše Krista, našeho Pána. 1.Korintským 1,9 J

== Efezským 4,1-7 == Přísloví 16,1-9 ==


21. Pátek Rozmnožím je, nebude jich ubývat, oslavím je, nebude jich málo. Jeremiáš 30,19

Království nebeské je jako kvas, který žena vmísí do tří měřic mouky, až se všecko prokvasí. Matouš 13,33

== 2.Petrova 1,16-21 == Přísloví 16,18-33 ==


22. Sobota Z úst nemluvňat a kojenců jsi založil vítěznou moc. Žalm 8,3 B

Kdo je nejmenší mezi všemi vámi, ten je veliký. Lukáš 9,48

== Jan 14,7-14 == Přísloví 17,1-17 ==

1. neděle po sv. Trojici Kdo slyší vás, slyší mne, a kdo odmítá vás, odmítá mne. Lukáš 10,16

V dobrém anebo ve zlém ke své příští podobě
přetváří svobodný člověk svůj daný svět.


23. Neděle Ach, Panovníku, Bože veliký a hrozný, který dbáš na smlouvu a milosrdenství vůči těm, kteří tě milují a dodržují tvá přikázání! Zhřešili jsme a provinili se. Daniel 9,4-5

Kde se rozmohl hřích, tam se ještě mnohem více rozhojnila milost. Římanům 5,20

Pevně v něho důvěřujte,
v smlouvě jeho pevně stůjte
v zlých i dobrých hodinách!
Ten, jenž zvrátil pekla brány,
věčné pro vás chystá stany
v nadehvězdných končinách.
- EZ 512,2 -

== Lukáš 16,19-31 == 1.Janova 4,13-21 == Žalm 105,1-23 ==


24. Pondělí To máme od Boha přijímat jenom dobro, kdežto věci zlé přijímat nebudeme? Jób 2,10

Otče, chceš-li, odejmi ode mne tento kalich, ale ne má, nýbrž tvá vůle se staň. Lukáš 22,42

== Lukáš 1,5-80 == Přísloví 18,8-17 ==

1519 Ve Vézelay se narodil Theodor Beza.


25. Úterý Na maličký okamžik jsem tě opustil, však shromáždím tě v převelikém slitování. Izaiáš 54,7

Nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám. Jan 14,18

== Matouš 10,26-33 == Přísloví 19,16-23 ==


26. Středa Smiluj se nade mnou, Bože, neboť v tísni jsem Žalm 31,10 F

I vlasy na vaší hlavě jsou všecky spočteny. Nebojte se. Lukáš 12,7

== Jan 1,19-28 == Přísloví 20,19-24 ==


27. Čtvrtek Od nynějška ti chci ohlašovat nové věci, utajené, že o nich nic nevíš. Izaiáš 48,6

Uvedl nám ve známost tajemství své vůle podle své blahé libosti, již si v sobě předsevzal. Efezským 1,9 MP

== Lukáš 3,10-18 == Přísloví 21,13-31 ==


28. Pátek Také my budeme sloužit Hospodinu. On je náš Bůh. Jozue 24,18

My, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy. Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás. Římanům 12,5-6

== Skutky 13,15-25 == Přísloví 23,29-35 ==


29. Sobota Trestati vás budu podlé skutků vašich, dí Hospodin. Jeremiáš 21,14 K

V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas. Galatským 6,9

== Efezským 2,19-22 == Přísloví 24,10-20 ==

2. neděle po sv. Trojici Pojďtež ke mně všickni, kteříž pracujete a obtíženi jste, a já vám odpočinutí dám. Matouš 11,28 K

K nuzáctví vede názor, že vyvrcholením práce
je konečný výnos, nikoli píseň.


30. Neděle Budete sloužit Hospodinu, svému Bohu, a on požehná tvému chlebu a tvé vodě. 2.Mojžíšova 23,25

Nemějte tedy starost a neříkejte: Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat? Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. Matouš 6,31.32

Ovšem velebíme, ctíme
tebe, Otče, s radostí,
nebo že panuješ, víme,
s dobrotou a s moudrostí.
Přenesmírná tvá moc, Pane,
co ty kdy díš, to se stane.
Blaze nám, že tys náš Pán!
- ZCČSH 292,2 -

== Lukáš 14,15-24 == Efezským 2,11-22 == Žalm 105,24-45 ==


ČERVEN 2019: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2019: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]