[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 | HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013]
HESLA 2014: [kalendář | denní modlitby | perikopy | O historii Hesel]
[leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ

2014

Heslo roku:

Mně v Boží blízkosti je dobře.

Žalm 73,28

Ale mně nejlépe jest přídržeti se Boha.

Žalm 73,28 K

Verse 01


Papírová Hesla (tištěné brožury formátu A6) si můžete objednat.

K disposici jsou na tomto serveru i zdrojové a tisknutelné soubory pro generování Hesel v různých formátech.

Jednoduchý program WinHesla s diářem pro zobrazování Hesel v operačním systému Windows vytváří Michal Jungmann. Program najdete na adrese http://www.braillnet.cz/~jungmann/hesla.htm.

Oficiální stránka německého vydavatele Hesel je http://www.losungen.de.OBSAH


Milé čtenářky a čtenáři!

Každým dnem se vydávají Hesla na cestu. Klepou na dveře a představují se: jeden verš ze Starého zákona a jeden z Nového, oba ve vzájemném rozhovoru, a k nim případně i báseň či píseň ze staré či nové doby.

Hesla nás zvou, abychom se zastavili, naslouchali, následovali biblická slova, přidávali se k písním a modlitbám a zpytovali své vlastní myšlenky. Ukazují nám cesty, kladou nám otázky a vyzývají k odpovědi.

Hesla zde nejsou jen pro nás. Mnoho lidí v rozličných životních situacích, různého vyznání a žijících v různých koutech světa čte s námi tentýž den tytéž verše. Tak prostřednictvím několika málo slov vznikají mosty mezi lidmi, kteří se většinou ani neznají.

Je to Boží slovo, které nás oslovuje. Někdy je ihned srozumitelné, někdy působí cize. Často pociťujeme Boha jako velmi vzdáleného. Náš život se po něm neptá ustavičně. A přesto nám posílá svá poselství. Ukazuje nám tím, že je docela blízko.

Heslo roku zní: Být Bohu nablízku je mým štěstím. (Žalm 73, 28 - doslovný překlad z němčiny) To neznamená, že je to nějaká šťastná náhoda a ani to neznamená, že jsem si svou životní pouť tak dobře naplánoval, abych byl v jeho blízkosti. Štěstí, o kterém žalm vypráví, je darem od Boha. On zná naše cesty, chce s námi jít a mluvit s námi. "Již u brány úsvitu je mi blízko a promlouvá." Tak básní Jochen Klepper ve své Ranní písni.

Hesla chtějí napomáhat, aby mnozí v nepřehledném zmatku dne okusili trochu štěstí z Boží blízkosti. Pomáhají, abychom své životní cesty nemuseli zvládat jen sami – abychom zůstávali v rozhovoru s Bohem i s lidmi.

Jednota bratrská, Ochranov


Výročí 2014

Asi první výročí, které nás letos napadne, je tragické memento: 100 let od začátku I. světové války, která začala 28. července 1914. Umírali nejen lidé a zvířata, ale hned v prvních dnech invaze německých vojsk do Belgie shořela v lovaňské univerzitní knihovně Leskovecko-drážďanská bible, nejstarší do té doby dochovaná bible ve staročeském jazyce, jejíž vznik se klade kolem roku 1360.

Naproti tomu 600. narozeniny slaví nejstarší dosud zachovaná česká bible, Bible litoměřicko-třeboňská, dopsaná 9. února 1414; objednal si ji královský mincmistr Petr Zmrzlík ze Svojšína, v jehož pražském domě se scházeli Husovi přívrženci; několik jejích veršů s heslem roku zdobí letos obálku našich Hesel:

 1. Nebo co mně jest na nebi
  a od tebe co sem chtěl na zemi?
 2. Zhynulo jest tělo mé a srdce mé,
  buoh srdce mého a diel mój na věky.
 3. Nebo aj zři, ježto sě vzdalují od tebe, zahynú,
  zatratil si všecky, jenžto smilnějí ot tebe.
 4. Mně pak přídržěti sě boha dobro jest
  a položiti v hospodinu bohu mém naději mú,
  abych zvěstoval všecka kázanie tvá
  u vratech dcery Sion.

600. výročí nás přivádí do posledního roku Husova života: 20. dubna si připomeneme den, kdy se inkognito vrátil do Prahy, 11. října se vydává na cestu do Kostnice, 3. listopadu dorazil do Kostnice na koncil, který byl zahájen slavnostní bohoslužbou 5. listopadu, 28. listopadu byl zatčen a uvězněn v papežově paláci a 6. prosince byl Jan Hus uvězněn v kobce dominikánského kláštera na ostrově na Bodamském jezeře.

Mezitím koncem října či v listopadu 1414 byla farářem Janem z Hradce (na popud Jakoubka ze Stříbra) v pražském kostele u Martina ve zdi poprvé vysluhována Večeře Páně podobojí i laikům – začátek utrakvismu v Čechách, symbol kalicha, užívaný evangelickými církvemi dosud.

Přeneseme se přes bouře husitských válek k Jednotě bratrské, která roku 1464 vydává Svolení na horách Rychnovských, první podobu svých řádů.

Několik 450. výročí připomíná rok 1564: Po šestnáctilém věznění je biskup Jan Augusta propuštěn z Křivoklátu. Bratr Matěj Červenka dopsal 1. díl bratrské věrouky Obecní a hlavní artikulové učení křesťanského v Jednotě bratrské zákona Kristova a jeho úsilím vychází druhé vydání bratrské konfese, překládané poté i do dalších jazyků. Písně chval božských – tak zní název kancionálu, který známe jakožto ivančický z téhož roku. Ale zejména z ivančické tajné tiskárny poprvé vychází Nový zákon v nově do češtiny přeložený Léta Páně 1564 – dílo bratrského biskupa Jana Blahoslava (překlad z řečtiny).

27. května 1564 v Ženevě zemřel Jan Kalvín a jeho místo zaujímá Theodor Beza, za jehož působení se Jednota více přiklání ke kalvinismu. V tomtéž roce se na hradě Klenová narodil Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic a 15. září se v Brandýse nad Orlicí narodil Karel starší ze Žerotína (na Kralickou tvrz jeho otce Jana st. později bratři přenesli svou tiskárnu).

Rok 1564 nese ale ještě jedno memento: Index librorum prohibitorum; na hranicích neumírali jen lidé, ale i knihy.

Máme si tedy v letošním roce co připomínat, co slavit i nad čím se vážně zamýšlet i zahrnovat do svých modliteb – nejen odpuštění dávných křivd, ale i vděčnost za to, že můžeme žít v Boží blízkosti.

Váš vydavatel


Použité překlady bible

Biblické verše byly přednostně vybírány z Ekumenického překladu: Bible, písmo svaté Starého i Nového zákona, vyd. Česká biblická společnost, Praha 2005 (podle vydání z roku 1985); použito s laskavým svolením ČBS.

V necelé pětině případů – kde byl text přesnější či přiléhavější a kde to nebylo na úkor srozumitelnosti pro dnešního čtenáře – byla zvolena Bible kralická, poslední vydání z~roku 1613: Bible svatá aneb všecka svatá písma Starého i Nového zákona – označeno písmenem K za číslem verše.

V ojedinělých případech byl vybrán text i z jiných překladů – označeno příslušným písmenem za číslem verše:

Písně o nedělích a jiných významných dnech byly vybírány převážně z {\bf Bratrského zpěvníku}, 4.~vydání, Jednota bratrská v~ÚCN, Praha 1954. Na konci sloky je uvedeno číslo písně v tomto zpěvníku a číslo sloky. Byly vybrány i písně z jiných zpěvníků, označených následovně:


Vysvětlení k soustavě Hesel

Pro každý den roku nabízí knížka Hesel tři obsahově související texty: Poté následují dva oddíly pro každodenní čtení bible: Na začátku každé neděle je uvedeno heslo, které nás bude provázet celý týden. ÖAB vybírá rovněž hesla měsíců a heslo roku.

O nedělích bývá průběžné čtení vynecháno, ale namísto to je zde uvedeno čtení z evangelia, z epištoly a ze žalmu.

Kromě nedělního žalmu ochranovská předloha uvádí rovněž čtení ze žalmu pro následující týden. Také je u všech nedělí a významných dnů uvedden doporučený text kázání - tyto texty jsou však v českém vydání Hesel shrnuty na jedno místo jako tzv. perikopy.


Denní modlitby

Neděle:
Církev Kristova. Dík za vzkříšení Kristovo a za Boží slovo. Prosba za zmocnění pro zvěstování aza požehnání pro všechny posluchače. Posvěcení neděle. Probuzení aobnova duchovního života, jednota v Duchu, bratrská láska. Prosba za rozličné církve a jejich společné svědectví.
Pondělí:
Služba církve ve světě. Zvěstování evangelia ve všech zemích. Duchovní růst ve sborech. Svědectví víry alásky nekřesťanům. Vzdělání a vybavení spolupracovníků ke službě v církvích a ve společnosti. Evangelizace. Lékařská práce.
Úterý:
Rodina, škola, zaměstnání. Naše děti, rodiče, příbuzní, přátelé. Naše práce doma, na pracovišti. Osvědčování víry v denním životě. Výchova dětí, školy, internáty, učitelé,vychovatelé. Vyučování náboženství a křesťanské výchovy, práce s mládeží, schůzky mládeže.
Středa:
Naši bližní. Sousedé, kolegové v práci, obchodní přátelé. Pomoc a útěcha pro nemocné, slepé, hluché a pro všechny postižené. Ovdovělí, osamělí, vězňové, lidé bez přístřeší, nezaměstnaní, oběti útlaku a násilí. Diakonie - domovy důchodců, ústavy s pečovatelskou službou, sociální dílo.
Čtvrtek:
Společnost. Národy a jejich vlády. Rozmáhání úsilí o mír a spravedlnost mezi národy. Ochrana před zneužitím sil vložených do lidských rukou, překonávání národnostní a rasové nenávisti. Cizinci v naší zemi, uprchlíci. Muži a ženy ve vedoucích postaveních na všech úrovních. Odpovědné zacházení s dary stvoření. Denní chléb. Zdar práce k Boží cti. Věrnost a pravdivost ve společném životě. Víra v Boží vedení ve světě a v Jeho moc léčit všechny rány.
Pátek:
Naše církev a sbor. Dík za spasitelné dílo Kristovo na kříži. Prosba za vyznání hříchů a za nové vylití Ducha, za posilu všech členů sboru ke vzájemné službě, za připravenost všech ke spolupráci na Božím díle. Prosba za zmocnění pro všechny, kteří jsou povoláni ke službě zvěstovat či pastýřsky vést sbor. Duch lásky a jednoty, budování a zachování naší práce. Služba Hesel k povzbuzování jednoty, požehnání přípravy knížky Hesel a pro její čtenáře. Přímluvné modlitby za církev Kristovu doma i ve světě.
Sobota:
Pohled zpět a výhled. Díky za Boží dary a vedení týdnem. Prosba za odpuštění přestupků a provinění. Požehnání pro neděli. Přímluvné modlitby za Izrael, lid Staré smlouvy. Připravenost církve Kristovy na jeho druhý příchod. Radostná naděje věčné slávy.


Modlitební stráž Jednoty bratrské

Následující přehled ukazuje průběh modlitebního řetězce během roku:

Rozpis modlitební stráže pro Ochranovský seniorát

Hodinsobota 1. únoraneděle 2. únorapondělí 3. února
00-02 Železný Brod Praha Turnov
02-04 Koberovy Rovensko Ujkovice
04-06 Potštejn Tanvald Jablonec
06-08 Praha Turnov Jablonec
08-10 Rovensko Ujkovice Koberovy
10-12 Tanvald Železný Brod Potštejn
12-14 Turnov Jablonec Praha
14-16 Ujkovice Koberovy Rovensko
16-18 Železný Brod Potštejn Tanvald
18-20 Jablonec Praha Turnov
20-22 Koberovy Rovensko Ujkovice
22-24 Potštejn Tanvald Železný Brod


Vydání Hesel v rozličných jazycích

Hesla jsou rozšířena do celého světa a v současnosti jsou vydávána v 46-ti jazycích v Evropě, Africe, Asii a Americe:

afrikaans, albánština, amhárština, arabština, angličtina, balinézština (indonézština), bassa, batak, bečuánština (tswana), bulharština, čeština, čičewa, tradiční čínština, zjednodušená čínština, dánština, estonština, finština, francouzština, gruzínština, hindština, hmong, chorvatština, indonézština, inuktetuk (eskymáčtina), islandština, italština, japonština, kinyarwanda, kisuaheli, korejština, litevština, lotyština, lužická srbština, maďarština, miskito, němčina, nepálština, nizozemština, odiya, ovambo, papiamento, pedi, polština, portugalština, rongmei, rumunština, ruština, rwandština, slovenština, simalungun, sisvati, sranang, srbština, swahili, španělština, švédština, tamil, thaiština, tibetština, tswana, turečtina, venda, xhosa, zulština.

Hesla vycházejí také v původních biblických jazycích, tj. hebrejština a řečtina, a ve slepeckém písmu.


Tištěná verse

Hesla Jednoty bratrské na rok 2014

Podle německé předlohy "Die Losungen der Herrnhuter Brüdergemeine für das Jahr 2014" do češtiny převedl Miroslav Matouš

Obálku a sazbu (v programu TeX za použití rodiny písem Jannon Text Moderne) připravili Slávek a Petr Heřmanovi.

Odpovědná korektorka: Eliška Bernardová

K tisku připravil a vydal
Petr Heřman - DÚLOS
Malá Štěpánská 6, 120 00 Praha 2

mobil: 607 726 481

http://www.dulos.cz, e-mail: hesla@dulos.cz v srpnu 2013 jako svou 16. publikaci

Vydání první, 160 stran formátu A6, náklad 3700 výtisků brožovaných a 150 výtisků v pevné vazbě.

Vyrobil ERMAT Praha, s.r.o.

Doporučená maloobchodní cena: brožovaný výtisk 50 Kč, výtisk v pevné vazbě 90 Kč.

Tato Hesla vycházejí od r. 1996 rovněž na Internetu. Najdete je na adrese:
http://hesla.dulos.cz

Hesla Jednoty bratrské na rok 2015 objednávejte v evangelických sborech nebo přímo u vydavatele do konce září 2014.


Copyright (C) 2013 Petr Heřman – DÚLOS

Original copyright (C) 2013 Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut

Translation (C) 2013 Miroslav Matouš

Cover (C) 2013 Slávek Heřman, Petr Heřman. Na obálce a na předsádkách (u pevné vazby) jsou použity části faksimile a iluminací z 3. dílu Bible litoměřicko-třeboňské – s laskavým svolením Státního oblastního archivu v Třeboni, SOAT 3077/2013

ISBN 978-80-904123-4-7 (brožovaná)

ISBN 978-80-904123-5-4 (pevná vazba)

ISSN 1213-1547

Úprava do HTML: Petr Heřman


[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 | HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013]
HESLA 2014: [kalendář | denní modlitby | perikopy | O historii Hesel]
[leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]