[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 | HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015]
HESLA 2016: [kalendář | denní modlitby | perikopy | O historii Hesel]
[leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]


HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ

2016

Heslo roku:

Jako ten, kteréhož matka jeho těší, tak já vás těšiti budu.

Izaiáš 66,13Hesla na nový rok 2017 jsou již připravena na tomto starodávném webu!


K disposici na tomto serveru jsou i tisknutelné a zdrojové soubory pro generování Hesel v různých formátech a zejména pak PDF soubory včetně makety, kterou si můžete sami vytisknout a složit.

Chcete-li zobrazovat Heslo dne na svých webových stránkách, můžete využít javascript.

Oficiální stránka německého vydavatele Hesel je http://www.losungen.de.


OBSAH


Úvodní slovo k 286. ročníku Hesel

Milé čtenářky a čtenáři!

Mezi mnohými slovy, která denně slyšíme nebo čteme, vnímáme zejména ta, která jsou výrazem skutečného setkání. Nepřeberné bohatství zkušeností ze setkávání s Bohem a mezi lidmi, obsahují texty Starého a Nového zákona. HESLA, tato útlá knížka, obsahují na každý den roku t.zv. heslo - verš ze Starého zákona a k tomu přiřazený text z Nového zákona. O nedělích jsou tato slova doplněna některým citátem význačné osobnosti a jedním veršem z evangelických zpěvníků.

Heslo roku 2016 z proroctví Izajášova zdůrazňuje jistotu, že Bůh nás nikdy neopouští. V beznadějné době zde hovoří s izraelským lidem a zjevuje svou spasitelskou tvář. Z jeho slov můžeme vnímat jistotu, která vzbuzuje důvěru. Ve společenství s izraelským lidem slyšíme jeho hlas a nacházíme v něm útěchu. A tak jako lidé v době proroka Izajáše, má Boží útěcha širokou platnost dodnes. Jako záruka míru a obnovy zasahuje do spolužití mezi lidmi či národy, které dnes stejně jako v oněch dobách jsou zmítány násilím a válkami, neklidem a vyhnanstvím. I v této době je Bůh přítomen, laskavý a utěšující- ten, který má sílu tento stav změnit.

Příležitostí k vnímání každodenní Boží přítomnosti jsou tato Hesla. Samozřejmě jsou dny, kdy nás biblický verš neosloví, a cítíme potřebu slyšet něco jiného. Stane se, že nás osloví až v souvislosti s celým biblickým textem, který jej obsahuje. Někdy to vyžaduje určitý čas. Jako křesťané ale víme: Boží ochrana a útěcha, to nejsou pouhá laciná a pohodlná slova. On utěšuje jako ten, který sám trpěl. Jeho slovo nás povzbuzuje, nutí nás zastavit se a naslouchat. Dodává nám odvahu, protože vidíme, že na naší cestě nejsme sami. Každý den je stejné biblické slovo Hesel čteno třeba i v našem sousedství, lidmi z různých církví, nadto v 55 jazycích. Všude se mohou stát klidná srdce místem naděje pro jiné.

Tak vám přejeme při čtení Hesel mnoho setkávání s uklidňující a povzbuzující Boží přítomností. 366 krát jsme v tomto roce zváni být zcela v klidu a bezpečí.

Jednota bratrská, Ochranov


Výročí 2016

Letos je tomu 600 let, kdy byla v pražském klášteře Na Slovanech (zvaného Emauzy) dopsána bible, zvaná dnes Hlaholská či Vyšebrodská. Jedná se o unikát, neboť jde o staročeskou bibli, napsanou pomocí hlaholské abecedy kvadrátního typu (viz zadní strana obálky Hesel). Klášter v roce 1419 převzali husité a až do roku 1589 se zde praktikovalo přijímání podobojí. Od roku 1448 tu působili Petr Payne a bratr Řehoř, který stál u zrodu Jednoty bratrské.

V roce 1611 byl během vpádu pasovských vojsk klášter vypleněn, mniši pobiti a z celé třísvazkové bible se nám dodnes dochoval jen prostřední svazek (od 1. knihy Paralipomenon až po Žaltář); tím pádem jsme na obálku našich Hesel namísto hesla roku 2016 vybrali podobný text ze 17. Žalmu, verše 9b−10, které v kralickém překladu zní:

Spomožení mé býval jsi, neopouštěj mne, aniž se mne zhošťuj, Bože spasení mého. Ačkoli otec můj a matka má mne opustili, Hospodin však mne k sobě přivine.

Na obálce Hesel (různobarevná velká písmena odpovídají antifonální recitaci žalmů) si ve staročeštině psané kvadrátní hlaholicí můžeme přečíst:

Pomocnikěm' mim bud' gdi-
ně. něostavai mně. ani hr'dai m-
nu. bže spasiteli moi. Něb' o-
tec' moi. i matie ma ostali
su mně. ale gdin| prziel' est mie.

Bible je bez iluminací, jedinou její výzdobou jsou iniciály. Začátek 4. kapitoly 2. knihy Paralipomenon tvoří iniciála I ve tvaru kalicha (viz zadní strana obálky Hesel); text si již můžete přečíst sami s pomocí abecedy, jejíž litery značí i číslice. (Písmena, uvedená v závorkách, se ve staročeštině nevyskytují.)

Stejný rok 1416 je rovněž rokem, kdy byl v Kostnici vězněn, vyslýchán, odsouzen a nakonec 30. června jako kacíř upálen Husův kolega a přítel, mistr Jeroným Pražský. Jeho mučednickou smrt zachycuje obrázek v kronice kostnického koncilu − viz zadní předsádka pevně vázaných Hesel.

Přední předsádka zobrazuje tzv. Štít křesťanské víry (Scutum fidei christianae), kterým Jeroným znázorňoval vztahy mezi osobami sv. Trojice pomocí přirovnání s pozemskými věcmi: Otec, Syn i Duch jsou rozdílné osoby stejné Boží podstaty podobně, jako např. déšť, sníh a led jsou různé věci, jejichž podstatou je voda. Takovým přirovnáním si troufl příliš, protože Boží věci přirovnával k pozemským a navíc jako pouhý filosof neoprávněně vykládal problém, příslušející teologům − což bylo rovněž jedním z mnoha na něj vznesených kacířských obvinění.

O dvě stě let později − v roce 1616 − byl inkvizicí stíhán Galileo Galilei proto, že hlásal názory Mikuláše Koperníka, jehož sto let starý spis De Revolutionibus Orbium Coelestium se v tomto roce rovněž dostal na Index librorum prohibitorum. Na rozdíl od Husa a Jeronýma Galileo odvolal, i když si myslel své − a tím unikl trestu smrti.

Další kulatá výročí, připomínající roky, končící číslicí 6, můžeme sledovat v poznámkách u jednotlivých dnů v Heslech; z nich teď zmíníme už jen Výklad na 13. kapitolu Zjevení svatého Jana, v němž v roce 1566 Jan Blahoslav pojednává o významu čísla 666.


Použité překlady bible

Biblické verše byly přednostně vybírány z Ekumenického překladu: Bible, písmo svaté Starého i Nového zákona, vyd. Česká biblická společnost, Praha 2005 (podle vydání z roku 1985); použito s laskavým svolením ČBS.

V necelé pětině případů – kde byl text přesnější či přiléhavější a kde to nebylo na úkor srozumitelnosti pro dnešního čtenáře – byla zvolena Bible kralická, poslední vydání z roku 1613: Bible svatá aneb všecka svatá písma Starého i Nového zákona – označeno písmenem K za číslem verše.

V ojedinělých případech, kdy s ohledem na předlohu v německých Losungen byly výše uvedené překlady málo vyhovující, byl vybrán text i z jiných překladů – označeno příslušným písmenem za číslem verše:

Písně o nedělích a jiných významných dnech byly vybírány převážně z Bratrského zpěvníku, 4. vydání, Jednota bratrská v ÚCN, Praha 1954. Na konci sloky je uvedeno číslo písně v tomto zpěvníku a číslo sloky.

Pokud byly vybrány i písně z jiných zpěvníků, platí následující označení:


Vysvětlení k soustavě Hesel

Pro každý den roku nabízí knížka Hesel tři obsahově související texty:

Poté následují dva oddíly pro každodenní čtení bible:

Na začátku každé neděle je uvedeno heslo, které nás bude provázet celý týden. ÖAB vybírá rovněž hesla měsíců a heslo roku.

O nedělích bývá průběžné čtení vynecháno, ale namísto to je zde uvedeno čtení z evangelia, z epištoly (či jiné novozákonní knihy) a ze žalmu; podobně je tomu u jiných významných dní.

Kromě nedělního žalmu ochranovská předloha uvádí rovněž čtení ze žalmu pro následující týden. Také je u všech nedělí a významných dnů uveden doporučený text kázání − tyto texty jsou však v českém vydání Hesel shrnuty na jedno místo jako tzv. perikopy.


Denní modlitby

Neděle:
Církev Kristova. Dík za vzkříšení Kristovo a za Boží slovo. Prosba za zmocnění pro zvěstování a za požehnání pro všechny posluchače. Posvěcení neděle. Probuzení a obnova duchovního života, jednota v Duchu, bratrská láska. Prosba za rozličné církve a jejich společné svědectví.
Pondělí:
Služba církve ve světě. Zvěstování evangelia ve všech zemích. Duchovní růst ve sborech. Svědectví víry a lásky nekřesťanům. Vzdělání a vybavení spolupracovníků ke službě v církvích a ve společnosti. Evangelizace. Lékařská práce.
Úterý:
Rodina, škola, zaměstnání. Naše děti, rodiče, příbuzní, přátelé. Naše práce doma, na pracovišti. Osvědčování víry v denním životě. Výchova dětí, školy, internáty, učitelé,vychovatelé. Vyučování náboženství a křesťanské výchovy, práce s mládeží, schůzky mládeže.
Středa:
Naši bližní. Sousedé, kolegové v práci, obchodní přátelé. Pomoc a útěcha pro nemocné, slepé, hluché a pro všechny postižené. Ovdovělí, osamělí, vězňové, lidé bez přístřeší, nezaměstnaní, oběti útlaku a násilí. Diakonie − domovy důchodců, ústavy s pečovatelskou službou, sociální dílo.
Čtvrtek:
Společnost. Národy a jejich vlády. Rozmáhání úsilí o mír a spravedlnost mezi národy. Ochrana před zneužitím sil vložených do lidských rukou, překonávání národnostní a rasové nenávisti. Cizinci v naší zemi, uprchlíci. Muži a ženy ve vedoucích postaveních na všech úrovních. Odpovědné zacházení s dary stvoření. Denní chléb. Zdar práce k Boží cti. Věrnost a pravdivost ve společném životě. Víra v Boží vedení ve světě a v Jeho moc léčit všechny rány.
Pátek:
Naše církev a sbor. Dík za spasitelné dílo Kristovo na kříži. Prosba za vyznání hříchů a za nové vylití Ducha, za posilu všech členů sboru ke vzájemné službě, za připravenost všech ke spolupráci na Božím díle. Prosba za zmocnění pro všechny, kteří jsou povoláni ke službě zvěstovat či pastýřsky vést sbor. Duch lásky a jednoty, budování a zachování naší práce. Služba Hesel k povzbuzování jednoty, požehnání přípravy knížky Hesel a pro její čtenáře. Přímluvné modlitby za církev Kristovu doma i ve světě.
Sobota:
Pohled zpět a výhled. Díky za Boží dary a vedení týdnem. Prosba za odpuštění přestupků a provinění. Požehnání pro neděli. Přímluvné modlitby za Izrael, lid Staré smlouvy. Připravenost církve Kristovy na jeho druhý příchod. Radostná naděje věčné slávy.


Modlitební stráž Jednoty bratrské

Následující přehled ukazuje průběh modlitebního řetězce během roku:

Rozpis modlitební stráže pro Ochranovský seniorát

Hodinpondělí 1. únoraúterý 2. únorastředa 3. února
00-02 Železný Brod Praha Turnov
02-04 Koberovy Rovensko Ujkovice
04-06 Potštejn Tanvald Jablonec
06-08 Praha Turnov Jablonec
08-10 Rovensko Ujkovice Koberovy
10-12 Tanvald Železný Brod Potštejn
12-14 Turnov Jablonec Praha
14-16 Ujkovice Koberovy Rovensko
16-18 Železný Brod Potštejn Tanvald
18-20 Jablonec Praha Turnov
20-22 Koberovy Rovensko Ujkovice
22-24 Potštejn Tanvald Železný Brod


Vydání Hesel v rozličných jazycích

Hesla jsou rozšířena do celého světa a v současnosti jsou vydávána ve více než 50 jazycích v Evropě, Africe, Asii a Americe:

afrikaans, albánština, amharština, arabština, angličtina (britská a americká), balinézština (indonézština), basaa, batak, bečuánština (setswana), bulharština, čeština, čičewa (Malawi), čínština (tradiční a zjednodušená), dánština, estonština, finština, francouzština, gruzínština, hindština, hmong, chorvatština, indonézština, inuktetuk (eskymáčtina), islandština, italština, japonština, kinyarwanda, kisuaheli, korejština, litevština, lotyština, lužická srbština, maďarština, miskito, němčina (německá a švýcarská), nepálština, nizozemština, odiya, ovambo, papiamento, pedi, polština, portugalština, rongmei, rumunština, ruština, rwandština, slovenština, simalungun, sisvati, surinamština (sranan tongo), srbština, swahilština, španělština, švédština, tamil, thajština, tibetština, tswana, turečtina, venda, xhosa, zulština.

Hesla vycházejí také v původních biblických jazycích, tj. hebrejština a řečtina, a ve slepeckém písmu.


Tištěná Hesla – tiráž

Hesla Jednoty bratrské na rok 2016

Podle německé předlohy "Die Losungen der Herrnhuter Brüdergemeine für das Jahr 2016" do češtiny převedl Miroslav Matouš

Obálku a sazbu (v programu TeX za použití rodiny písem Jannon Text Moderne) připravili Slávek a Petr Heřmanovi.

Zvláštní poděkování za vstřícnost a pomoc patří Národní knihovně České republiky, zejména slečně Petře Hofbauerové, firmě AiP Beroun s.r.o., která prováděla digitalizaci rukopisů, zejména panu MgA. Štěpán Černohorskému, dále paní Dr. Miladě Homolkové z Ústavu pro jazyk český AV ČR, oddělení vývoje jazyka, manželce Aleně Heřmanové a v neposlední řadě všem, kteří se podíleli na korekturách: Nadě Běťákové, Aničce Halamové, Matoušovi Jaluškovi, Pavlovi Kameníkovi a dalším.

K tisku připravil a vydal
Petr Heřman - DÚLOS
Malá Štěpánská 6, 120 00 Praha 2

mobil: 607 726 481

http://www.dulos.cz, e-mail: hesla@dulos.cz v srpnu 2015 jako svou 18. publikaci

Vydání první, 160 stran formátu A6.

Vyrobil ERMAT Praha, s.r.o., za což patří dík panu Ing. Rudolfovi Matesovi.

Hesla do pevných desek ručně svázalo Knihařství Vamberk, díky bratrské rodině Dyntarových: www.kniharstvivamberk.cz

Tato Hesla vycházejí od r. 1996 rovněž na Internetu. Najdete je na adrese: http://hesla.dulos.cz

Hesla Jednoty bratrské na rok 2017 objednávejte v evangelických sborech anebo přímo u vydavatele.

Copyright

Copyright (C) 2015 Petr Heřman – DÚLOS

Original copyright (C) 2015 Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut

Translation (C) 2015 Miroslav Matouš

Cover (C) 2015 Slávek Heřman, Petr Heřman. Na obálce jsou použity části faksimile z Bible hlaholské (vyšebrodské), sign. VII A 1, a na přední předsádce (u pevné vazby) je použito faksimile ze sign. V.E. 28, obojí s laskavým svolením Národní knihovny České republiky. Na zadní předsádce je použito faksimile z kroniky kostnického koncilu, převzaté z Wikimedia Commons, soubor: Konstanzer Richental Chronik Hieronymus von Prag wird zum Scheiterhaufen geführt 59v.jpg

ISBN 978-80-904123-8-5 (brožovaná)

ISBN 978-80-904123-9-2 (pevná vazba)

ISSN 1213-1547

Úprava do HTML: Petr Heřman


[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 | HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015]
HESLA 2016: [kalendář | denní modlitby | perikopy | O historii Hesel]
[leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]