[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 | HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2018]
HESLA 2017: [kalendář | denní modlitby | perikopy | O historii Hesel]
[leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]


HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ

2017

Heslo roku:

A dám vám srdce nové, a ducha nového dám do vnitřností vašich.

Ezechiel 36,26 K


Dnešní Heslo:


Papírová Hesla (tištěné brožury formátu A6) si můžete doobjednávat, a to nejlépe hromadně. V této době jsou Hesla 2017 již zdarma k osobnímu odběru, případně k zaslání za cenu poštovného.

K disposici na tomto serveru jsou i tisknutelné a zdrojové soubory pro generování Hesel v různých formátech a zejména pak PDF soubory včetně makety, kterou si můžete sami vytisknout a složit.

Chcete-li zobrazovat Heslo dne na svých webových stránkách, můžete využít javascript.

Oficiální stránka německého vydavatele Hesel je http://www.losungen.de.


Upozornění: K disposici jsou již Hesla na příští rok 2018, a to jak v tištěné, tak i internetové podobě. Soubory z našich webových stránek si můžete stáhnout (a případně i sami vytisknout) zdarma, papírová Hesla již můžete objednávat.

Přípravu celého ročníku Hesel každý rok dokumentujeme na Wikiverzitě: Projekt: Hesla Jednoty bratrské. Zejména upozorňujeme na seznam kulatých výročí, která daný rok připomínáme: Projekt: Hesla Jednoty bratrské/výročí/2018


OBSAH


Úvodní slovo k 287. ročníku Hesel

Milé čtenářky a čtenáři,

na začátku nového roku si přejeme, aby probíhal pokud možno klidněji, než závěr roku, který právě skončil. Splní se toto naše přání? Co nás čeká a co očekáváme my? A k tomu navíc – co se očekává od nás, s čím vším se setkáme? Je to tedy velmi užitečný dar, když můžeme každý den začínat podnětem ze čtení biblického slova. A neplatí to jen pro náš vlastní život, je to i velká společenská výzva. Je přece tak důležité mít ve všech oblastech životního dění na zřeteli Boží majestát.

Heslo roku, které bylo vybráno před třemi lety Ekumenickou pracovní skupinou biblického čtení (ÖAB), hovoří o podivuhodném daru. Nebude to dar materiální, který nám bude vložen do rukou. Jde o dar neviditelný, kterým je osloveno naše srdce. Prorok Ezechiel hovoří k lidu Izraele: Bůh promění vaše nitro. Proto také můžeme věřit, že Bůh takto působí i v naší současnosti. Chce, aby všichni poznali pravdu Boží pomoci. Je osloveno naše srdce i myšlení. To vzdorné a sklíčené srdce, stejně jako naše často neklidné, rychle se měnící a leckdy arogantní myšlení. Naše kamenné srdce se opět stane živoucí, citlivé a soucitné. Starosti, které vyvolávají vzdor proti Stvořiteli a zužují náš obzor, budou přemoženy. Duch Boží způsobí, že naše srdce bude opět vřelé.

Budeme pozornější k našim bližním. Naše myšlení se prozáří, vnitřně i navenek se proměníme. Heslo 1. ledna, které bylo v dubnu 2014 vylosováno v Ochranově, míří také na naše srdce. Zcela a bezpodmínečně se máme spolehnout na Boha a být v jeho službě. Je to Boží mír, který dokáže konat dobro. Jezu milý, žij v našich srdcích – tak o to prosí Zinzendorf ve své novoroční písni. Cožpak by nemělo naše obnovené srdce v každé nouzi, při všech protivenstvích a pokušeních prozařovat Boží světlo a jeho mír? Ochranovská Jednota bratrská přeje všem čtenářům Hesel, aby jim jejich každodenní používání prozářilo srdce i mysl. Náš současný svět potřebuje lidi, kteří se k sobě navzájem chovají srdečně a vstřícně. Boží požehnání, jako každodenní průvodce, při tom nebude chybět.


Výročí 2017

Letos slaví své 600. narozeniny staročeská bible, které se dle místa uložení říká Olomoucká: byla dopsána 26. listopadu 1417. Jedná se o překlad tzv. první recenze (podobně jako je Bible litoměřicko-třeboňská, jejíž výročí jsme si připomínali v Heslech 2014). Ušlechtilé tahy jejího písma, zvaného česká bastarda (přední strana obálky Hesel) se staly Filipu Kosíkovi předlohou pro vytvoření počítačového fontu CzechBastardaType, kterým jsme vysázeli zadní stranu obálky, takže je možno porovnat psaný a sázený text. Je to písmo, které dokážeme číst i po 600 letech.

Krásu písma doplňují iluminace: Na přední předsádce ručně vázaných Hesel vidíme začátek knihy Ezechiel s vyobrazením čtyř apokalyptických bytostí a kolem s holubicí (Ez 1,4–14). Zadní předsádka představuje výjev z Matoušova evangelia: Anděl zasnubuje Marii Josefovi, zvěstuje mu její početí z Ducha a sv. Matouš zapisuje tu zvěst.

V minulých letech jsme vzpomínali mučednické smrti Husa a Jeronýma, letos myslíme na Mikuláše z Drážďan, upáleného v Míšni v roce 1417.

Z doby o 50 let pozdější si připomínáme volbu bratrských kněží ve Lhotce u Rychnova v roce 1467. Hranice však hoří dále: ve stejném roce byl ve Vídni upálen valdenský biskup Štěpán a olomouckým biskupem byl po tříletém vězení upálen bratr Jakub Chulava z Vyškova, protože neodvolal tvrzení, že zlý kněz neposvěcuje. Byl to první bratr, který pro své vyznání položil život.

S ostatními evangelíky vzpomínáme vyhlášení 95 tezí Martinem Lutherem v roce 1517 – 31. říjen slavíme jako Den reformace.

O století později, v roce 1617, přijímají nejednotní čeští stavové na sněmu za budoucího českého krále Ferdinanda Štýrského, i když byl známý svým protireformačním úsilím – a kupodivu se za něj přimlouvá i luterán Jáchym Ondřej Šlik. Události, které tak předcházely Bílé hoře, si budeme postupně připomínat v dalších ročnících Hesel.


Použité překlady bible

Biblické verše byly přednostně vybírány z Ekumenického překladu: Bible, písmo svaté Starého i Nového zákona, vyd. Česká biblická společnost, Praha 2005 (podle vydání z roku 1985); použito s laskavým svolením ČBS.

V necelé pětině případů – kde byl text přesnější či přiléhavější a kde to nebylo na úkor srozumitelnosti pro dnešního čtenáře – byla zvolena Bible kralická, poslední vydání z roku 1613: Bible svatá aneb všecka svatá písma Starého i Nového zákona – označeno písmenem K za číslem verše.

V ojedinělých případech, kdy s ohledem na předlohu v německých Losungen byly výše uvedené překlady málo vyhovující, byl vybrán text i z jiných překladů – označeno příslušným písmenem za číslem verše:

Písně o nedělích a jiných významných dnech byly vybírány převážně z Bratrského zpěvníku, 4. vydání, Jednota bratrská v ÚCN, Praha 1954. Na konci sloky je uvedeno číslo písně v tomto zpěvníku a číslo sloky.

Pokud byly vybrány i písně z jiných zpěvníků, platí následující označení:


Vysvětlení k soustavě Hesel

Pro každý den roku nabízí knížka Hesel tři obsahově související texty:

Poté následují dva oddíly pro každodenní čtení bible: první čtení je vybíráno z lekcionáře vydaného luterskou liturgickou konferencí a je vztaženo k tématu týdne (heslo týdne a nedělní evangelium); na druhém místě stojí průběžné čtení ÖAB (Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen), které během čtyř let projde celým Novým zákonem a během sedmi let nejdůležitějšími knihami Starého zákona. ÖAB vybírá rovněž hesla měsíců a heslo roku.

O nedělích máme odkaz na čtení z evangelia, epištoly (či jiné novozákonní knihy) a ze žalmu; podobně je tomu u jiných významných dní. Doporučené texty kázání (označené v originále jakožto Predigt) uvádíme zvlášť jakožto perikopy. Nedělím předchází ještě zvláštní heslo, které lze chápat jako téma celého následujícího týdne, doplněné vhodně voleným citátem známé osobnosti.


Denní modlitby

Neděle:
Církev Kristova. Dík za vzkříšení Kristovo a za Boží slovo. Prosba za zmocnění pro zvěstování a za požehnání pro všechny posluchače. Posvěcení neděle. Probuzení a obnova duchovního života, jednota v Duchu, bratrská láska. Prosba za rozličné církve a jejich společné svědectví.
Pondělí:
Služba církve ve světě. Zvěstování evangelia ve všech zemích. Duchovní růst ve sborech. Svědectví víry a lásky nekřesťanům. Vzdělání a vybavení spolupracovníků ke službě v církvích a ve společnosti. Evangelizace. Lékařská práce.
Úterý:
Rodina, škola, zaměstnání. Naše děti, rodiče, příbuzní, přátelé. Naše práce doma, na pracovišti. Osvědčování víry v denním životě. Výchova dětí, školy, internáty, učitelé,vychovatelé. Vyučování náboženství a křesťanské výchovy, práce s mládeží, schůzky mládeže.
Středa:
Naši bližní. Sousedé, kolegové v práci, obchodní přátelé. Pomoc a útěcha pro nemocné, slepé, hluché a pro všechny postižené. Ovdovělí, osamělí, vězňové, lidé bez přístřeší, nezaměstnaní, oběti útlaku a násilí. Diakonie − domovy pro seniory, ústavy s pečovatelskou službou, sociální dílo.
Čtvrtek:
Společnost. Národy a jejich vlády. Rozmáhání úsilí o mír a spravedlnost mezi národy. Ochrana před zneužitím sil vložených do lidských rukou, překonávání národnostní a rasové nenávisti. Cizinci v naší zemi, uprchlíci. Muži a ženy ve vedoucích postaveních na všech úrovních. Odpovědné zacházení s dary stvoření. Denní chléb. Zdar práce k Boží cti. Věrnost a pravdivost ve společném životě. Víra v Boží vedení ve světě a v Jeho moc léčit všechny rány.
Pátek:
Naše církev a sbor. Dík za spasitelné dílo Kristovo na kříži. Prosba za vyznání hříchů a za nové vylití Ducha, za posilu všech členů sboru ke vzájemné službě, za připravenost všech ke spolupráci na Božím díle. Prosba za zmocnění pro všechny, kteří jsou povoláni ke službě zvěstovat či pastýřsky vést sbor. Duch lásky a jednoty, budování a zachování naší práce. Služba Hesel k povzbuzování jednoty, požehnání přípravy knížky Hesel a pro její čtenáře. Přímluvné modlitby za církev Kristovu doma i ve světě.
Sobota:
Pohled zpět a výhled. Díky za Boží dary a vedení týdnem. Prosba za odpuštění přestupků a provinění. Požehnání pro neděli. Přímluvné modlitby za Izrael, lid Staré smlouvy. Připravenost církve Kristovy na jeho druhý příchod. Radostná naděje věčné slávy.


Modlitební stráž Jednoty bratrské

* Datum začíná o den dříve vzhledem k rozdílným časovým pásmům

Rozpis modlitební stráže pro Ochranovský seniorát

Hodin
od–do
pondělí
1. února
úterý
2. února
středa
3. února
00–02 Železný Brod Praha Turnov
02–04 Koberovy Rovensko Ujkovice
04–06 Potštejn Tanvald Jablonec
06–08 Praha Turnov Jablonec
08–10 Rovensko Ujkovice Koberovy
10–12 Tanvald Železný Brod Potštejn
12–14 Turnov Jablonec Praha
14–16 Ujkovice Koberovy Rovensko
16–18 Železný Brod Potštejn Tanvald
18–20 Jablonec Praha Turnov
20–22 Koberovy Rovensko Ujkovice
22–24 Potštejn Tanvald Železný Brod


Vydání Hesel v rozličných jazycích

Hesla jsou rozšířena do celého světa a v současnosti jsou vydávána ve více než 60 jazycích v Evropě, Africe, Asii a Americe:

afrikaans, albánština, amharština, arabština, angličtina (britská a americká), balinézština (indonéština), basaa, batak, bečuánština (setswana), bulharština, čeština, čičewa (Malawi), čínština (tradiční a zjednodušená), dánština, estonština, finština, francouzština, gruzínština, hindština, hmong, chorvatština, indonézština, inuktetuk (eskymáčtina), islandština, italština, japonština, kinyarwanda, kisuaheli, korejština, litevština, lotyština, lužická srbština, maďarština, mayangna, miskito, němčina (německá a švýcarská), nepálština, nizozemština, odiya, ovambo, papiamento, pedi, polština, portugalština, rongmei, rumunština, ruština, rwandština, slovenština, simalungun, sisvati, surinamština (sranan tongo), srbština, svahilština, španělština, švédština, tamil, thajština, tibetština, tswana, turečtina, venda, xhosa, zulština.

Hesla vycházejí také v původních biblických jazycích, tj. hebrejština a řečtina, a ve slepeckém písmu.


Tištěná Hesla – tiráž

Hesla Jednoty bratrské na rok 2017

Podle německé předlohy "Die Losungen der Herrnhuter Brüdergemeine für das Jahr 2017" do češtiny převedl Miroslav Matouš, předmluvu přeložil Viktor Kalista.

Obálku a sazbu (v programu TeX za použití rodiny písem Jannon Text Moderne) připravili Slávek a Petr Heřmanovi.

Zvláštní poděkování patří Vědecké knihovně v Olomouci, zejména panu Mgr. Rostislavu Krušinskému za poskytnutí faksimilí, dále paní Dr. Miladě Homolkové z Ústavu pro jazyk český AV ČR, oddělení vývoje jazyka, manželce Aleně Heřmanové i všem, kteří se podíleli na korekturách.

K tisku připravil a vydal
Petr Heřman - DÚLOS
Malá Štěpánská 6, 120 00 Praha 2

mobil: 607 726 481

http://www.dulos.cz,
e-mail: hesla@dulos.cz
v září 2016 jako svou 19. publikaci

Vydání první, 160 stran formátu A6.
Náklad 3600 výtisků brožovaných a 200 výtisků v pevné vazbě.

Vyrobil ERMAT Praha, s.r.o.
Ruční vazbu u pevně vázaných výtisků zhotovila rodina Dyntarova, Knihařství Vamberk.

Doporučená maloobchodní cena – brožovaný výtisk: 50,- Kč, výtisk v pevné vazbě: 90,- Kč.

Tato Hesla vycházejí od r. 1996 rovněž na Internetu.
Najdete je na adrese: http://hesla.dulos.cz

Hesla Jednoty bratrské na rok 2018 objednávejte v evangelických sborech anebo přímo u vydavatele během srpna–září 2017.

Copyright

Copyright © 2016 Petr Heřman – DÚLOS

Original copyright © 2016 Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut

Translation © 2016 Miroslav Matouš, předmluva: Viktor Kalista

Cover © 2016 Slávek Heřman, Petr Heřman. Na obálce a na předsádkách (u pevné vazby) jsou použity části faksimile z Bible olomoucké, II. díl, sign. M III 1/II – s laskavým svolením Vědecké knihovny v Olomouci.

ISBN 978-80-88199-00-7 (brožovaná)

ISBN 978-80-88199-01-4 (pevná vazba)

ISSN 1213-1547

Úprava do HTML: Petr Heřman


[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 | HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2018]
HESLA 2017: [kalendář | denní modlitby | perikopy | O historii Hesel]
[leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]