[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 |
[HESLA 2020: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

LEDEN 2020

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Věrný je Bůh. 1.Korintským 1,9

Bůh věčně věrný jest. I vzdávám jemu díky,
že věrným zůstává i mezi nevěrníky.


Nový Rok

Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky. Židům 13,8

1. Středa Zkoušel jsi nás, Bože, protříbil jsi nás, jako se tříbí stříbro. Žalm 66,10

Víme, že z utrpení roste vytrvalost, z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje. A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán. Římanům 5,3-5

== Lukáš 4,16-21 == Jakubova 4,13-15 == Žalm 121 ==


2. Čtvrtek Panovník Hospodin setře slzu z každé tváře, sejme potupu svého lidu z celé země; tak promluvil Hospodin. Izaiáš 25,8

Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. Římanům 12,12

== Jozue 24,1-2.13-26 == Marek 1,1-8 ==


3. Pátek Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce. Žalm 37,4

Všecko, zač se modlíte a prosíte, věřte, že jste to již dostali, a dostane se vám to. Marek 11,24 Ž

== 2.Mojžíšova 2,1-10 == Marek 1,9-13 ==


4. Sobota Nezabiješ. 2.Mojžíšova 20,13

Milujte své nepřátele, dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí, žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám ubližují. Lukáš 6,27-28

== 1.Mojžíšova 21,1-7 == Marek 1,14-20 ==


2. neděle po Vánocích

Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. Jan 1,14b
Je světlo jediné, jež nikdy neutuchá,
zář, pronikající tmu vesmíru i ducha.


5. Neděle Mnozí praví: Kdo nám dá spatřovat dobré? Hospodine, pozdvihni nad námi světlo svého obličeje! Žalm 4,7 Z

Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. Jan 8,12

Svíce mým nohám a stezce mé
na bludných cestách je slovo tvé,
vůdcem a rádcem neomylným,
učí mne neklamným pravdám tvým.
Slovo Páně, světlo mé,
převzácný můj poklade,
ty mne učíš cestám svým,
díš mi, komu náležím.
- 164,1 -

== Lukáš 2,41-52 == 1.Janova 5,11-13 == Žalm 138 ==


Zjevení Páně – Epifanias

Tma pomíjí, a světlo to pravé již svítí. 1.Janova 2,8b K

6. Pondělí Proč říkáš, Jákobe, proč, Izraeli, mluvíš takto: "Má cesta je Hospodinu skryta, můj Bůh přehlíží mé právo?" Izaiáš 40,27

Pevný Boží základ trvá a nese nápis "Pán zná ty, kdo jsou jeho". 2.Timoteovi 2,19

== Matouš 2,1-12 == Efezským 3,1-7 == Marek 1,21-28 ==


7. Úterý Já sám, je výrok Hospodinův, budu ohnivou hradbou kolem Jeruzaléma. Zachariáš 2,9

Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Římanům 8,31

== 1.Janova 3,1-6 == Marek 1,29-39 ==


8. Středa Budiž tvé milosrdenství, Hospodine, nad námi, jakož jsme očekávali na tebe! Žalm 33,22 Z

Držme nezvratné vyznání své naděje, neboť věrný je ten, jenž zaslíbil. Židům 10,23 S

== 4.Mojžíšova 24,15-19) == Marek 1,40-45 ==

1920 Založena Církev československá


9. Čtvrtek Bůh mne opásal odvahou. Žalm 18,33 R

Děkuji svému Bohu a stále na tebe pamatuji ve svých modlitbách; prosím za tebe, aby se tvá účast na společné víře projevila tím, že rozpoznáš, co dobrého můžeme učinit pro Krista. Filemonovi 1,4.6

== Efezským 4,17-24 == Marek 2,1-12 ==


10. Pátek Spravedlivý má útočiště i při smrti. Přísloví 14,32

Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. Římanům 8,38-39

== 1.Janova 1,5-7 == Marek 2,13-17 ==


11. Sobota Ať se valí právo jako vody, spravedlnost jako proudící potok. Amos 5,24

Víte, že ti, kdo platí u národů za první, nad nimi panují, a kdo jsou u nich velcí, utlačují je. Ne tak bude mezi vámi; ale kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem. Marek 10,42-43

== Izaiáš 66,18-23 == Marek 2,18-22 ==


Alianční modlitební týden


1. neděle po Zjevení Páně

Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. Římanům 8,14
Když vnější světskou moc tu třímá šerosvit,
ó Pane, Duchem svým rač prozářit náš byt!


12. Neděle Bůh odhaluje hlubiny a skryté věci. Daniel 2,22

Jak nesmírná je hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti i vědění! Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy a nevystopovatelné jeho cesty! Římanům 11,33

Bychť pak i nezřel rámě,
jímž Pán mne ved',
vím přec, že nenechá mě,
že kráčím vpřed.
Ó veď mne tedy, Pane,
ó veď mne sám,
až tam má noha stane,
kde zaplesám.
- 201,3 -

== Matouš 3,13-17 == Římanům 12,1-8 == Žalm 89,1-19 ==

1670 V Klaipėdě zemřel biskup Petr Figulus Jablonský


13. Pondělí Všichni, kdo tě opouštějí, propadnou hanbě, protože opustili zdroj živých vod, Hospodina. Jeremiáš 17,13

Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu. Marek 1,15

== Skutky 10,37-48 == Marek 2,23-28 ==


14. Úterý Což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro? Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit; ty však máš nad ním vládnout. 1.Mojžíšova 4,7

Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost. 1.Timoteovi 6,11

== 1.Korintským 2,11-16 == Marek 3,1-6 ==


15. Středa Hospodin Gedeona uklidnil: "Pokoj tobě; neboj se, nezemřeš." I vybudoval tam Gedeón Hospodinu oltář a nazval jej: "Hospodin je pokoj." Soudců 6,23-24

Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Židům 4,16

== Římanům 8,26-30 == Marek 3,7-12 ==

1620 Česko-Uherská konfederační smlouva


16. Čtvrtek Milosrdenství tvého, Hospodine, plná jest země, ustanovením svým vyuč mne. Žalm 119,64 K

Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti. 2.Timoteovi 3,16

== Efezským 1,3-10 == Marek 3,13-19 ==


17. Pátek Mojžíš a Áron předstoupili před faraóna a řekli mu: "Toto praví Hospodin: Propusť můj lid, aby mi sloužil." 2.Mojžíšova 10,3

Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky; buďte tedy obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice. Matouš 10,16

== Koloským 2,1-7 == Marek 3,20-30 ==


18. Sobota Který bůh na nebi nebo na zemi by dovedl vykonat takové činy a takové skutky jako ty! 5.Mojžíšova 3,24

Z něho a skrze něho a pro něho je všecko. Jemu buď sláva na věky! Římanům 11,36

== Matouš 6,6-13 == Marek 3,31-35 ==


2. neděle po Zjevení Páně

Z plnosti jeho my všickni vzali jsme, a to milost za milost. Jan 1,16 K
Vím, hřivny veškeré jsou darem nebeským;
jen k nezdařilosti se hlásím jménem svým.


19. Neděle Když se svévolník odvrátí od své zvůle, jíž se dopouštěl, a jedná podle práva a spravedlnosti, zachová svou duši při životě. Ezechiel 18,27

Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného přijetí: Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. 1.Timoteovi 1,15

Nerozeznám dobře okraj propasti,
nevím, je-li na krok dosti místa.
Strach mám, abych neupadl do pasti,
kterou na mne pokušení chystá.
Řekni slovo, řekni slovo, Pane,
ať pomine tahle šedá tma,
řekni slovo a zázrak se stane,
uzdravena bude duše má.
- EZD 692,2 -

== Jan 2,1-11 == 1.Korintským 2,1-10 == Žalm 133 ==


20. Pondělí Blaze člověku, jemuž Hospodin nepravost nepočítá, v jehož duchu není záludnosti. Žalm 32,2

Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! To všecko je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista. 2.Korintským 5,17-18

== 5.Mojžíšova 4,5-13 == 1.Korintským 1,1-9 ==


21. Úterý Já jsem Hospodin, váš Bůh, já jsem vás vyvedl z egyptské země, abyste tam nebyli otroky. Rozlámal jsem břevna vašeho jha, abyste mohli chodit zpříma. 3.Mojžíšova 26,13

Svobodu nám vydobyl Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrocké jho. Galatským 5,1

== Římanům 9,31-10,8 == 1.Korintským 1,10-17 ==


22. Středa Jestliže nevěříte, jistě že neostojíte. Izaiáš 7,9 K

Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života, k němuž jsi byl povolán a k němuž ses přihlásil dobrým vyznáním před mnoha svědky. 1.Timoteovi 6,12

== Galatským 5,1-6 == 1.Korintským 1,18-25 ==


23. Čtvrtek Vytrhl jsi mou duši ze smrti, mé oči od slz, mou nohu od pádu. Žalm 116,8 Z

Ježíš vysvobodil ty, kteří jsou strachem ze smrti po celý život zotročeni. Židům 2,15 Ž

== Skutky 15,22-31 == 1.Korintským 1,26-31 ==


24. Pátek Ponížen bude zpupný pohled člověka, sehnuta bude lidská povýšenost; v onen den bude vyvýšen jedině Hospodin. Izaiáš 2,11

Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. Galatským 6,7

== Jeremiáš 14,1-9 == 1.Korintským 2,1-9 ==


25. Sobota Cožpak nevíš? Cožpak jsi neslyšel? Hospodin, Bůh věčný, stvořitel končin země, není zemdlený, není znavený, jeho rozumnost vystihnout nelze. Izaiáš 40,28

Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha svatého. Římanům 15,13

== 5.Mojžíšova 33,1-16 == 1.Korintským 2,10-16 ==


Neděle Bible


3. neděle po Zjevení Páně

Přijdou od východu i západu, od severu i jihu, a budou stolovat v Božím království. Lukáš 13,29
Až všichni sejdou se, jak psáno, ze všech stran,
kéž v plném počtu nás tam objeví náš Pán!


26. Neděle Ty ovládáš nezkrotné moře, ty poutáš jeho vzduté vlny. Žalm 89,10 Ku

Pán pokoje ať vám uděluje pokoj vždycky a ve všem. 2.Tesalonickým 3,16

Svit víry budí lásky žár
i naději, jíž není zmar,
i doufanlivé vzývání,
jež strach a úzkost zahání.
- 312,4 -

== Matouš 8,5-13 == Římanům 1,13-17 == Žalm 86 ==


27. Pondělí Kdo od počátku povolává všechna pokolení? Já, Hospodin, jsem první, já budu též u posledních věcí. Izaiáš 41,4

Izraelitům poslal své slovo, když dal hlásat radostnou zvěst, že nastává pokoj skrze Ježíše Krista. Skutky 10,36 P

== Skutky 16,9-15 == 1.Korintským 3,1-8 ==


28. Úterý Co Bůh rozboří, nikdo nezbuduje, zavře dveře za někým a otevřít je nelze. Jób 12,14

Toto prohlašuje ten Svatý a Pravý, který má klíč Davidův; když on otvírá, nikdo nezavře, a když on zavírá, nikdo neotevře. Vím o tvých skutcích. Hle, otevřel jsem před tebou dveře, a nikdo je nemůže zavřít. Zjevení 3,7-8

== Římanům 15,7-13 == 1.Korintským 3,9-17 ==


29. Středa Nalomenou třtinu nedolomí, nezhasí knot doutnající. Izaiáš 42,3

Syn člověka přišel hledat a zachránit, co je ztraceno. Lukáš 19,10 P

== Rút 1,1-21 == 1.Korintským 3,18-23 ==


30. Čtvrtek Nebudeš nadržovat nemajetnému ani brát ohled na mocného. 3.Mojžíšova 19,15

Jestliže věříte v Ježíše Krista, našeho Pána slávy, nesmíte dělat rozdíly mezi lidmi. Jakubova 2,1

== Skutky 13,42-52 == 1.Korintským 4,1-5 ==


31. Pátek Vylila jsem duši svou před Hospodinem. 1.Samuelova 1,15 K

Uvrhněte všecku starost na něj, vždyť jemu na vás záleží. 1.Petrova 5,7 Ž

== Koloským 1,24-29 == 1.Korintským 4,6-13 ==


LEDEN 2020: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 |
[HESLA 2020: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]