[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2022: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

KVĚTEN 2022

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Modlím se za tebe, milovaný, aby se ti ve všem dobře dařilo a abys byl zdráv – tak jako se dobře daří tvé duši. 3.Janova 1,2

Misericordias Domini (Milosrdenství Hospodinova plná je země Žalm 33,5 )

Já jsem ten pastýř dobrý. Dobrý pastýř duši svou pokládá za ovce. Jan 10,11a.27-28a K

To nejzazší je dál než na obzoru mám
a přesahuje vše co jsem, co zřím, co znám.


1. Neděle Jakož vyšší jsou nebesa než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše, a myšlení má myšlení vaše. Izaiáš 55,9 K

Vždyť naše poznání je jen částečné, i naše prorokování je jen částečné; až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno. 1.Korintským 13,9-10

Pomine nebe i země,
slovo Páně nezahyne,
aniž bude umenšeno,
na věky jest utvrzeno.
- EZ 445,2 -

Jan 10,11-30

1.Petrova 2,21b-25

Jan 21,15-19

Ezechiel 34,1-16.31

Žalm 56


2. Pondělí Hospodine, tvé odvěké úradky jsou věrná pravda. Izaiáš 25,1

Ve své lásce nás Bůh předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny. Efezským 1,4-5

Jan 10,1-10

1.Janova 3,1-10


3. Úterý Zpívejte Hospodinu píseň novou! Ať zní jeho chvála ze všech končin země. Izaiáš 42,10

Nedejte se odtrhnout od naděje evangelia, jež jste slyšeli, jež bylo kázáno všemu stvoření pod nebem. Koloským 1,23

Matouš 9,35-10,1

1.Janova 3,11-18

2012 Zemřel Ivan Jilemnický.


4. Středa Dědictví Boha jsou děti. Žalm 127,3 F

Ježíš vzal dítě, postavil je doprostřed nich, objal je a řekl jim: Kdo přijme jedno z takových dětí v mém jménu, přijímá mne; a kdo mne přijme, nepřijímá mne, ale toho, který mě poslal. Marek 9,36-37

Jan 17,20-26

1.Janova 3,19-24


5. Čtvrtek Já, Hospodin, jsem tě povolal ve spravedlnosti a uchopil tě za ruku. Izaiáš 42,6

V Ježíši Kristu smíme s důvěrou a volně přistupovat k Bohu. Efezským 3,12 P

Efezským 4,11-16

1.Janova 4,1-6


6. Pátek Veškeré dílo Bůh postaví před soud, i vše, co je utajeno, ať dobré či zlé. Kazatel 12,14

Každý z nás sám za sebe vydá počet Bohu. Nesuďme už tedy jeden druhého. Římanům 14,12-13

Ezechiel 34,23-31

1.Janova 4,7-16


7. Sobota Hospodine, pomoz! Dopřej zdaru! Žalm 118,25

Bůh pokoje nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli. Židům 13,20.21

Jan 14,1-6

1.Janova 4,17-21

Jubilate Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! 2.Korintským 5,17

Dost času na Nebe, tak smýšlí dnes ti "chytří",
neb v nikdy může stát se odklad na pozítří.


8. Neděle Slepé povedu cestou, již neznají, stezkami, o nichž nic nevědí, je budu vodit. Izaiáš 42,16

Bůh vás povolal ze tmy k svému podivuhodnému světlu. 1.Petrova 2,9 P

Svíce mým nohám a stezce mé
na bludných cestách je slovo tvé,
vůdcem a rádcem neomylným,
učí mne neklamným pravdám tvým.
Slovo Páně, světlo mé,
převzácný můj poklade,
ty mne učíš cestá svým,
díš mi, komu náležím.
- 164,1 -

Jan 15,1-8

Skutky 17,22-34

1.Mojžíšova 1,1-4a(4b-25)26-28(29-30)31a(31b); 2,1-4a

1.Mojžíšova 1,1-31; 2,1-4

Žalm 66


9. Pondělí Hospodin je spravedlivý, miluje vše, co je spravedlivé. Žalm 11,7

Obnovte se duchovním smýšlením, oblečte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy. Efezským 4,23-24

Římanům 1,18-25

1.Janova 5,1-5

1522 Královská přísaha Ludvíka Jagellonského (bez kompaktát)


10. Úterý Už nebude učit každý svého bližního a každý svého bratra: Poznávejte Hospodina! Všichni mě budou znát, od nejmenšího do největšího z nich, je výrok Hospodinův. Jeremiáš 31,34

Řekli jemu: Co budeme činiti, abychom dělali dílo Boží? Odpověděl Ježíš a řekl jim: Totoť jest to dílo Boží, abyste věřili v toho, kteréhož on poslal. Jan 6,28-29 K

1.Timoteovi 4,1-5

1.Janova 5,6-12


11. Středa Samuel vyrůstal a Hospodin byl s ním. Nedopustil, aby některé z jeho slov padlo na zem. 1.Samuelova 3,19

Kdo slyší vás, slyší mne. Lukáš 10,16

Jan 8,31-36

1.Janova 5,13-21


12. Čtvrtek Nakládal jsi se mnou milosrdně, dals mi život a tvůj dohled střežil mého ducha. Jób 10,12

Slyšeli jste o vytrvalosti Jobově a víte, k čemu ho Pán nakonec přivedl. Vždyť Pán je plný soucitu a slitování. Jakubova 5,11

Římanům 8,7-11

2.Janova 1-6


13. Pátek Hospodine, Bože můj, k tobě jsem volal o pomoc a uzdravils mě. Žalm 30,3

Ježíš řekl: Jdi domů ke své rodině a pověz jim, jak veliké věci ti učinil Pán, když se nad tebou smiloval. Marek 5,19

Jan 19,1-7

2.Janova 7-13


14. Sobota Hospodinovo milosrdenství nepomíjí, jeho slitování nekončí. Obnovuje se každého rána, tvá věrnost je neskonalá. Pláč 3,22-23

Neklesáme na mysli: i když navenek hyneme, vnitřně se den ze dne obnovujeme. 2.Korintským 4,16

Zjevení 22,1-5

3.Janova 1-15

Cantate (Zpívejte Pánu píseň novou. Žalm 98,1 )

Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci! Žalm 98,1

Co jenom v tobě Bůh, ty pouze v Bohu svém;
a proto k spáse tvé On stal se člověkem.


15. Neděle Každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, se zachrání. Joel 3,5

V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni. Skutky 4,12

Vesel se již, člověče,
srdcem uvěř směle,
zpívej píseň oslavnou
k chvále Spasitele!
Hle, tvůj milosrdný Pán
a kníže pokoje
v tobě touží míti stan,
skončit všechny boje.
- ZCČSH 208,4 -

Lukáš 19,37-40

Koloským 3,12-17

Koloským 3,12-17

1.Samuelova 16,14-23

Žalm 98


16. Pondělí O všem tom zlém, co Jóba potkalo, se doslechli jeho tři přátelé. Seděli potom spolu s ním na zemi po sedm dní a nocí a slova k němu žádný nepromluvil, neboť viděli, že jeho bolest je nesmírná. Jób 2,11.13

Jedni druhých břemena neste a tak plňte zákon Kristův. Galatským 6,2 K

Přísloví 8,22-36

Jonáš 1,1-16


17. Úterý Podivuhodný je Hospodina ve svém úradku, veliký ve své pohotové pomoci. Izaiáš 28,29

Kristus přišel a zvěstoval pokoj, pokoj vám, kteří jste dalecí, i těm, kteří jsou blízcí. Efezským 2,17

Římanům 15,14-21

Jonáš 2,1-11


18. Středa Pilíře země patří Hospodinu, on sám založil svět na nich. 1.Samuelova 2,8

Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha, a to Slovo byl Bůh. Jan 1,1 K

Matouš 11,25-30

Jonáš 3,1-10


19. Čtvrtek Což Bůh zapomněl na smilování? V hněvu uzavřel zdroj svého slitování? Žalm 77,10

Kde se rozmohl hřích, tam se ještě mnohem více rozhojnila milost. Římanům 5,20

1.Korintským 14,6-9.15-19

Jonáš 4,1-11


20. Pátek Mé nepravosti mi vzrostly nad hlavu a tíží mne jako břímě, jež unést nemohu. Žalm 38,5 F

Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám, a zcela jej zrušil tím, že jej přibil na kříž. Koloským 2,14

Zjevení 5,11-14

Galatským 1,1-9


21. Sobota Kdo miluje peníze, peněz se nenasytí, kdo miluje hojnost, nemá nikdy dosti. Kazatel 5,9

Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s tím. Kdo chce být bohatý, upadá do osidel pokušení a do mnoha nerozumných a škodlivých tužeb. 1.Timoteovi 6,8-9

Jan 6,60-69

Galatským 1,10-24


Týden oběti za misii

Rogate (Modlete se!)

Požehnán buď Bůh, že mou modlitbu nezamítl a své milosrdenství mi neodepřel. Žalm 66,20

Jak z rudy v kotli kov se taví nad ohněm,
tak přečišťuje Bůh i duši v těle tvém.


22. Neděle Přetavím je, jako se taví stříbro, přezkouším je, jako se zkouší zlato. Budou vzývat mé jméno a já jim odpovím. Zachariáš 13,9

Z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek, aby se pravost vaší víry, mnohem drahocennější než pomíjející zlato, jež přece též bývá zkoušeno ohněm. 1.Petrova 1,6-7

Může být, že celý svět
bude plný křivd a běd,
příliš mnoho na člověka.
Právě tehdy světlem buď,
svého Pána nezarmuť!
Koruna tě čeká.
- EZD 629,3 -

Lukáš 11,1-13

1.Timoteovi 2,1-6

Lukáš 11,(1-4)5-13

2.Mojžíšova 32,7-14

Žalm 95


23. Pondělí Zajásejte Bohu, naší síle! Žalm 81,2 Z

Ve všem se prokazujeme jako Boží služebníci, v mnohé vytrvalosti, v souženích, tísni, úzkostech, máme proč se rmoutit, a přece se stále radujeme; jsme chudí, a přece mnohé obohacujeme; nic nemáme, a přece nám patří vše. 2.Korintským 6,4.10

Marek 1,32-39

Galatským 2,1-10


24. Úterý Nehněvejž se tak velmi, Hospodine, aniž se na věky rozpomínej na nepravost. Ó vzhlédniž, prosíme, všickni my lid tvůj jsme. Izaiáš 64,9 K

Toto vám píšu, děti moje, abyste nehřešili. Avšak zhřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého. 1.Janova 2,1

Lukáš 18,1-8

Galatským 2,11-21


25. Středa Hospodine, tvá je velikost a síla, skvělost, stálost a velebnost, všechno, co je na nebi a na zemi, je tvé. 1.Paralipomenon 29,11

Je jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny. 1.Timoteovi 2,5-6

Jan 14,7-14

Galatským 3,1-14

Nanebevstoupení Páně Až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě. Jan 12,32


26. Čtvrtek Kdo vsazeni jsou v domě Páně, pokvetou na nádvořích Božích. Ponesou ovoce i v stáří, zůstanou šťavnatí a svěží. Žalm 92,14-15 R

Ježíš říká: Uvidím vás opět a vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme. Jan 16,22

Lukáš 24,44-53

Skutky 1,3-11

Daniel 7,1-3(4-8)9-14

1.Královská 8,22-28

Žalm 68,1-19


27. Pátek Jdi; Hospodin buď s tebou! 1.Samuelova 17,37

Kdo slouží, ať to činí ze síly, kterou dává Bůh. 1.Petrova 4,11

Jan 18,33-38

Galatským 3,15-18


28. Sobota Nespoléhejte na vznešené, na syny lidské, u nichž není pomoci. Žalm 146,3 Z

Milosti a pokoje ať se vám dostává od Ježíše Krista, svědka hodného víry, prvního mezi vzkříšenými a vládce nad pozemskými králi. Zjevení 1,5 P

Efezským 1,15-23

Galatským 3,19-29


Ekumenický modlitební týden (za jednotu křesťanů

Exaudi (Vyslyš mne, Hospodine! Žalm 27,7 )

Až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě. Jan 12,32

Že posléz umřít máš, si připusť bez úzkosti;
zříš, s jakou radostí se duše těla zhostí.


29. Neděle Může Bůh opravdu sídlit na zemi, když nebesa, ba ani nebesa nebes tě nemohou pojmout, natož tento dům, který jsem vybudoval? 1.Královská 8,27

Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle. 1.Janova 4,12

Sláva tobě, velký Bože,
jenž jsi stvořil tento svět,
z rána voláš slunce z lože
a rozsíváš jarní květ,
jitřní záře, duhy krása,
světlý den i hvězdná noc,
všechno slávu tvoji hlásá,
všechno zvěstuje tvou moc.
- ZCČSH 41,2 -

Jan 16,5-15

Efezským 3,14-21

Římanům 8,26-30

Jeremiáš 31,31-34

Žalm 68,20-36


30. Pondělí Já jsem chudý a ubohý, můj Pán se však postará o mne. Žalm 40,18 F

Naděje neklame. Římanům 5,5

Ezechiel 11,14-20

Galatským 4,1-7


31. Úterý Z lásky k svému lidu vzpomeň na nás, přijď nám, Pane, rychle ku pomoci! Žalm 106,4 R

Každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. Efezským 4,7

Izaiáš 41,8-20

Galatským 4,8-20


KVĚTEN 2022: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2022: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]